mdcr.cz (MD ČR)
Auto Moto  |  05.06.2023 16:27:59

Informace k schvalování technické způsobilosti vozidel STK, vzor nového osvědčení o registraci vozidla - Souhrnné informace z Ministerstva dopravy - květen 2023

MDCRX01B8VIK 

Všem výrobcům, akreditovaným zástupcům, osobám uvádějícím vozidla na trh, zkušebním stanicím, technickým zkušebnám, obecním úřadům obce s rozšířenou působností a krajským úřadům   

Odpověď k č. j. ze dneČ. j./Sp. zn./Typ Vyřizuje/E-mail/Telefon Datum

MD-16103/2023-150/1 Ing. Martin Tichý Praha 05.06.2023

 MD/16103/2023/150 martin.tichy@mdcr.cz  +420 2251 31347

 

Věc: Souhrnné informace z Ministerstva dopravy - květen 2023

Vážení, 

vzhledem k různým dotazům, které Ministerstvo dopravy shromáždilo, vydává tyto souhrnné informace:

 

A. Obecné informace k schvalování technické způsobilosti vozidel 

1. Informace k zápisu variabilních vlastností vozidel a jejich posuzování na STK

V případě, že konstrukce vozidla umožňuje změnu některého parametru v průběhu provozování vozidla v souladu s pokyny výrobce a s vydaným schválením (tzv. variabilní provedení), může být v některých případech uvedena v ZTP a následně v dokladech k vozidlu pouze hodnota maximální, která nesmí být překročena. Pokud je aktuální hodnota nižší, není to důvodem k nevyhovujícímu hodnocení v rámci technické prohlídky (TP).

Typickým příkladem je hodnota výšky vozidla v případě provedení valník, plošina, bočnice v případě možnosti vybavení plachtou nebo při použití demontovatelného zvýšení bočnic (nástavků). V dokladech je uvedena hodnota maximální (včetně plachty nebo nejvyšších nástavků), nižší aktuální hodnota po demontáži plachty nebo nástavků není závadou.

V některých případech je v ZTP a následně dokladech vozidla v dalších záznamech uveden odkaz na další možná variabilní provedení specifikovaná v návodu k obsluze, případně v CoC listu (např. další povolené rozměry kol (kombinace ráfků a pneumatik), schválené pracovní adaptéry apod.). Pokud v rámci TP je vozidlo v jiném provedení, než je uvedeno v technickém průkazu, a platí věta první tohoto odstavce, pak je provozovatel povinen doložit shodu se schváleným provedením těmito dokumenty (návodem k obsluze, CoC listem, vyjádřením výrobce).

 

2. Předávání dat před 01. 03. 2023 u národně schvalovaných vozidel kategorií SS, R, Z podléhajících registraci

Z důvodu opakovaných dotazů připomínáme, že vzhledem k tomu, že před 01. 03. 2023 se na národně schválená vozidla kategorií SS, R, případně Z podléhající registraci nevztahovala povinnost předávání dat

Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO: 660 03 008

(tvorby DTP) do systému ministerstva (IS TP), nevyžaduje se ani předávání dat (DTP) u vozidel uvedených kategorií při jejich registraci po 01. 03. 2023 v případě, že držitelem schválení typu vozidla byly k vozidlům vydány technické průkazy s datem vydání do 28. 02. 2023.

 

3. Vydávání prohlášení o shodě

V rámci předávání dat do systému ministerstva (IS TP) je u národně schvalovaných vozidel podléhajících registraci zejména kategorií SS, R, případně Z držitel schválení mj. povinen nahrát do IS TP v rámci tvorby DTP elektronickou verzi vyplněného a potvrzeného prohlášení o shodě dle vzoru publikovaného v předcházející informaci ze dne 23. 02. 2023. Originál tohoto prohlášení obdrží vlastník vozidla.

Z hlediska ochranných prvků je u tohoto národního prohlášení o shodě dostačující použití barevné grafiky a potvrzení podpisem oprávněné osoby a otiskem razítka dle tabulky podpisových vzorů v IS TP.

 

4. Akceptace předložených dokladů při schválení a registraci vozidla

K žádosti o schválení technické způsobilosti je v mnoha případech předkládán doklad vydaný podle směrnice 2006/42/ES označený jako „ES prohlášení o shodě“, který může být vystaven v různých jazycích členských států EU nebo i ve vícejazyčném provedení. Označení citované směrnice je v dokumentu vždy uvedeno. Nejčastěji je tento dokument předkládán u vozidel kategorie SS. Citovaný předpis se vztahuje na určitá zařízení bez ohledu na to, zda se zařízení schvaluje k provozu na komunikacích nebo nikoliv. Tento dokument nelze akceptovat jako doklad dle § 34 odst. 4 zákona (jiný doklad o schválení) ani jako náhradu CoC listu u harmonizovaných schválení dle přímo použitelných předpisů EU. Pro úplnost dále uvádíme, že pro vozidla kategorie SS prozatím dle aktuálně platné legislativy neexistuje možnost harmonizovaného schválení platného ve všech členských státech a tudíž ani možnost vydání CoC listu.

 

5. Akceptace zapsaného tažného zařízení

Pokud vydaný certifikát o shodě dle přímo použitelného předpisu Evropské unie neobsahuje informaci o namontovaném tažném zařízení (nicméně obsahuje informace o hmotnosti přípojného vozidla), ale informace o namontovaném tažném zařízení jsou obsaženy v DTP uvedeném v IS TP, pak lze tažné zařízení do RSV, případně ORV zapsat.

 

6. Největší povolená hmotnost vozidel

Upozorňujeme, že v prohlášení o shodě a na výrobních štítcích vozidel se mohou vyskytovat nejvyšší povolené hmotnosti určené pro konkrétní stát. Tyto hodnoty nemusí korespondovat s požadavky vyhlášky č. 209/2018 Sb. o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, v platném znění a pro registraci nejsou podstatné. Povolené hmotnosti se vždy řídí výše uvedenou vyhláškou. Pokud tedy na štítku vozidla nebo CoC listu je uvedena největší povolená hmotnost jiná, než v dokladech či systému IS TP, pak to není závadou za předpokladu, že uváděná hmotnost je v souladu s požadavky vyhlášky č. 209/2018 Sb.

 

7. Uznávání malých sérií (NKS, KS)

Při registraci vozidel vyrobených v malých sériích je registrem vozidel kontrolováno, zda je dané schválení uznáno či nikoliv. Toto proběhne automaticky po zapsání čísla schválení a uložení dat do systému. Pokud je vozidlo uznáno, pak je možné dále rovnou registrovat, pokud nikoliv je nutné dále schvalovat technickou způsobilost a systém tuto informaci nahlásí.

Pokud bylo vozidlo schváleno v malé sérii v ČR – tedy číslo schválení začíná „e8“, pak je schválení automaticky uznané. To samé platí i pro situaci, kdy je pro dané schválení v České republice vystaveno ZTP.

V rámci předávaných informací bylo sdělováno, že v případě malých sérií EU schválení se vždy kontroluje uznání. Toto plně platí pro národní malou sérii označenou „NKS“ např. e1*NKS*0096*00. Pro klasickou malou sérii označenou „KS“ např. e9*KS07/46*6655*07 je předpisy garantováno, že je v pořádku a tudíž automaticky uznaná. V tomto případě tedy zaškrtněte políčko “uznáno“ a dále pokračujte registrací daného vozidla (toto bude následně v systému zautomatizováno). Technická způsobilost se v tomto případě neschvaluje.

 

8. Ztotožňování vozidel s jinou extenzí schválení

Při ztotožňování vozidel je jednou z podmínek, že musí souhlasit celé číslo schválení, a to včetně extenze (např. e1*2018/858*00025*01). Ministerstvo dopravy akceptuje ztotožnění i s jiným číslem extenze, pokud mezi těmito schválenými extenzemi nedošlo k změně sledovaných technických parametrů. Prakticky to znamená, že lze ztotožnit i vozidlo s jinou extenzí, pokud jsou všechna ostatní data shodná a jedná se o číslo extenze pohybující v těsném okolí ztotožňovaného čísla extenze.

 

9. Číslo schválení při ztotožňování velmi starých vozidel

Upozorňujeme, že při ztotožňování velmi starých vozidel je možné, že nebude známé číslo typu, ale pouze číslo jednací. Toto není závadou, neboť historicky se na ZTP číslo typu neuvádělo. Do systému IS TP se v tomto případě jako číslo typu zapíše číslo jednací.

 

10. Ztotožňování s prvním stupněm výroby

V předchozích informacích bylo uvedeno, že vozidlo lze ztotožnit i v případě ztotožnění prvního stupně výroby. Toto však platí pouze u dříve registrovaných vozidel. U nových vozidel je nutné postupovat v souladu s požadavky zákona č. 56/2001 Sb. a kontrolovat uznání či typ schválení dalších stupňů výroby.

 

11. Seznam technických zkušeben

Níže uvádíme seznam technických zkušeben, včetně kontaktních údajů.

Název

Kontakt

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Webové stránky

DEKRA CZ a.s.

Ing. Jindřich Šabata +420 702255411   jindrich.sabata@dekra.com www.dekra.cz 
EZÚ, s.p. František Jandura +420 266104305   Info@ezu.cz www.ezu.cz 
GreenKar TS Klára Žejdlová +420 776077158   cekia@cekia.eu www.greenkar-ts.com 
IGTT a.s. Václav Hořelka +420 734523877   vaclav.horelka@igtt.cz www.igtt.cz 
MOTORISTA s.r.o.

Antonín Franc

+420 777155055   info@zkusebnamt.cz www.zkusebnamt.cz 
SKOPAL, s. r. o. Bc. Jakub Skopal Ing. Luboš Skopal +420 724873592

+420 602738481

skopal@skopal.cz www.skopal.cz 
Státní zkušebna strojů a.s. Oddělení poptávek a objednávek +420 736658332   info@statnizkusebna.cz www.statnizkusebna.cz 
STK CZ s.r.o. Ing. Grosser Norbert +420 734717143 +420 734323452   norbert.grosser@skolenistkcz.czzkusebna@stkcz.cz www.stkcz.cz 
Strojírenský zkušební ústav, s.p. Ing. Pavel Štícha +420 483348277 +420 601338346   sticha@szutest.cz www.szutest.cz 
TÜV SÜD Czech s.r.o. Divize Mobility, Sekce certifikací vozidel +420 800746746   info.cz@tuvsud.com www.tuvsud.com/cs-cz 
TZV CZ s.r.o. Tomáš Kvíz +420 601166966   info@technickazkusebna.cz www.technickazkusebna.cz 

 

12. Vyjádření výrobců k technickým parametrům a úpravám vozidel

Vyjádření výrobců k technickým parametrům a úpravám vozidel, které nejsou dosud registrovány, nelze v RSV zobrazit a ověřit jejich obsah, ale lze si je zobrazit v IS TP ve zprávách zástupců v tabulce Zprávy – ostatní záznamy a vyhledat je pomocí zadaného VIN (výrobního čísla) v pravém rohu předmětné tabulky. Na takové vyjádření je pak pohlíženo shodně, jako by bylo v RSV plnohodnotně zobrazeno.

 

B. Informace k novým vyhláškám

 

Obecná informace

Ministerstvo dopravy, Odbor provozu silničních vozidel, Vás tímto informuje o zveřejnění tří vyhlášek ve Sbírce zákonů dne 9. června 2023, a to v částce:

- 75 je vyhláška č. 153/2023 Sb., která nahrazuje vyhlášku č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení;

- 76 je vyhláška č. 154/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, část nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024;

- 77 je vyhláška č. 155/2023, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 

 

Hlavní změny ve vyhlášce č. 153/2023 Sb. (dále jen Vyhláška) jsou: 

 

Vyhláška č. 153/202023 Sb. je po grafické stránce jinak koncipovaná, ale v zásadě kopíruje požadavky zrušené vyhlášky č. 341/2014 Sb. Vyhláška obsahuje nové technické požadavky na bezpečnost zařízení, jejichž technická způsobilost se neschvaluje. Hlavní podstatnou změnou je:

 

1. Vzor certifikátu vnitrostátního jednotlivého schválení

Vyhláška obsahuje vzor certifikátu vnitrostátního jednotlivého schválení vozidla, který se vydává namísto rozhodnutí v případě vnitrostátní jednotlivé výroby, kdy schválení nepodléhá požadavkům EU předpisů a nevydává se tedy certifikát dle těchto EU předpisů.

 

 

Hlavní změny ve vyhlášce č. 154/2023 Sb. (dále jen Vyhláška) jsou:

 

1. Nové vzory formulářů žádostí o evidenční úkony v registru silničních vozidel

ke dni účinnosti Vyhlášky dochází ke změnám v těchto formulářích:

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel;

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla;

Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla;

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla.

 

ke dni 1. 1. 2024 dochází ke změnám v těchto formulářích:

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel;

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla;

Žádost o vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla;

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou;

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou;

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz;

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla.

 

tiskopisy vyrobené přede dnem nabytí účinnosti Vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2028;

 

nejprve budou dovydány již vyrobené tiskopisy a poté budou rozesílány nové vzory.

 

2. Číselník druhů spojovacího zařízení

  došlo k zredukování položek – číselník nově obsahuje 16 položek. 

 

3. Zrušení vzoru technického průkazu silničního vozidla - ke dni 1. 1. 2024

ke dni 1. 1. 2024 dochází ke zrušení technických průkazů silničních vozidel, místo stávajících dvou dokladů bude vozidlům vydáván pouze jeden jediný doklad, a to nové osvědčení o registraci vozidla;

platné technické průkazy silničních vozidel a platná osvědčení o registraci silničních vozidel vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti, nový doklad bude vydáván až při některém úkonu v registru silničních vozidel;

při odebrání technického průkazu se údaje v něm zapsané, které nejsou zapsané v registru silničních vozidel, do tohoto registru zapíší;

odevzdaný či odejmutý technický průkaz se naskenuje do registru silničních vozidel z důvodu zaznamenání jeho posledního stavu;

technický průkaz silničního vozidla popsaný, poškozený, nalezený nebo technický průkaz silničního vozidla se zápisem o zániku silničního vozidla se i po dni 1. 1. 2024 označí nápisem "ZRUŠENO", uvedením důvodu označení, data neplatnosti, odstřižením levého horního rohu (délka hrany odstřižení je minimálně 30 mm a zachovává se čitelnost zapsaných údajů) a poté bude součástí spisu vozidla.

 

4. Vzor nového osvědčení o registraci silničního vozidla – ode dne 1. 1. 2024

registrační místa budou tímto novým dokladem předzásobena podle zpracovaných statistik počtů vydávaných osvědčení o registraci vozidla část I. v minulém období, není tedy potřeba novéosvědčení o registraci silničního vozidla objednávat;

v aplikaci registru silničních vozidel bude ke dni 1. 1. 2024 připravena nová tisková úloha. 

Hlavní změny ve vyhlášce č. 155/2023 Sb. (dále jen Vyhláška) jsou: 

 

1. Požadavky na přístroje a vybavení STK/SME

 

1.1. Lhůty pro kalibraci (ověření) přístrojů

Pro všechny přístroje používané na STK/SME, které podléhají kalibraci (ověření) byla stanovena jednotná lhůta 12 měsíců. U přístrojů, u kterých byla předchozí právní úpravou stanovena lhůta kratší, se tato lhůta s účinností vyhlášky prodlužuje na 12 měsíců ode dne provedení poslední kalibrace (ověření).

1.2. Vybavení stanic technické kontroly pro traktory

Stanice technické kontroly pro traktory, které provádějí technické prohlídky vozidel kategorie T nebo R s konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h a celkovou hmotností vyšší než 3 500 kg musí být nad rámec stávajícího vybaveny také:

zařízením na kontrolu vůlí nápravy,

přístrojem na kontrolu seřízení světlometů,

válcovou zkušebnou brzd,

přístrojem na zjišťování přítomnosti uhlovodíkového plynu,

zvedákem do pracovní jámy ke zdvižení nápravy vozidla,

přístrojem na měření hloubky dezénu pneumatik,

hlukoměrem a

zařízením pro určení hodnoty zatížení na kolo/nápravu pro stanovení zatížení nápravy.

Oproti tomu stanice technické kontroly pro traktory, které neprovádějí technické prohlídky vozidel kategorie T nebo R s konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h a celkovou hmotností vyšší než 3 500 kg nemusí být vybaveny hlukoměrem.

1.3. Požadavky na místa určená pro provádění technických prohlídek mobilním způsobem

Nově jsou do vyhlášky zapracovány požadavky na místa určená pro provádění technických prohlídek mobilním způsobem (§ 34a).

Stávající schválené plochy určené pro provádění technických prohlídek mobilním způsobem zůstávají zachovány a nejsou předmětnou úpravou nijak dotčeny.

2. Rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice technické kontroly

V rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly, pokud STK bude provádět i technické prohlídky mobilním způsobem, se nově uvádí i popis míst, kde budou tyto technické prohlídky prováděny.

Stávající udělená oprávnění tímto nejsou nijak dotčena.

3. Povolení k provozování stanice měření emisí Vyhláška nově v § 22a taxativně stanovuje dokumenty, kterými se ověřuje plnění podmínek k provozování stanice měření emisí.

4. Zkušební stanice Prováděcím právním předpisem pro oblast zkušebních stanic je nově vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů, do které byla tato oblast přesunuta z vyhlášky č. 341/2014 Sb.

Konkrétně je pak tato oblast upravena v § 33a a § 33b vyhlášky.

Stávající vydaná oprávnění k provádění technických kontrol vozidel před schválením technické způsobilosti nejsou touto změnou nijak dotčena a zůstávají nadále platná.

5. Kontrolní technici

Došlo k sjednocení lhůt pro pravidelné přezkušování kontrolních techniků všech druhů (KT, KTK a KT ADR) na 3 roky. Platnost stávajících osvědčení omezených na 2 roky se s účinností vyhlášky prodlužuje o 1 rok.

Pokud absolvent základního nebo prohlubovacího kurzu u zkoušky neprospěl, může požádat o opakování závěrečného přezkoušení dvakrát.

Platnost vydaného profesního osvědčení v případě, že kontrolní technik, neprospěl ani u druhé opakované zkoušky, je ukončena buď termínem druhé opakované zkoušky, nebo koncem platnosti vydaného profesního osvědčení kontrolního technika, podle toho, která situace nastane dříve.

6. Provádění technických prohlídek

6.1. Technické prohlídky historických vozidel

Od 1. 9. 2023 bude v rámci provádění technických prohlídek na STK zaveden nový druh technické prohlídky historického vozidla.

 

Pro stanovení rozsahu a způsobu provádění kontrolních úkonů budou historická vozidla rozděleny do tří kategorií podle data uvedení historického vozidla do provozu. Samotné kontrolní úkony budou prováděny podle přílohy č. 1 vyhlášky, přičemž rozsah a metody provádění jednotlivých kontrolních úkonů jsou uvedeny v příloze č. 23 vyhlášky.

 

Výsledek technické prohlídky historického vozidla, v případě že na vozidle nebyly zjištěny žádné závady, nebo jen lehké závady, je platný po dobu platnosti testování historického vozidla a STK vyznačí výsledek v protokolu o technické prohlídce a v průkazu historického vozidla. Kontrolní nálepka se na zadní tabulku registrační značky nevylepuje.

 

Doklady předkládané k provádění technické prohlídky historického vozidla jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

 

U historického vozidla, u kterého bylo provedeno testování před 1. 9. 2023 je výsledek tohoto testování platný po dobu 24 měsíců od provedeného testování a po tuto dobu se nevyžaduje provedení technické prohlídky historického vozidla.

 

6.2. Pravidelné technické prohlídky od 1. 1. 2024 – zrušení technického průkazu

Od 1. 1. 2024 budou zrušeny technické průkazy vozidel. Soulad skutečného stavu vozidla a jeho identifikačních údajů bude od tohoto data při technických prohlídkách vozidel registrovaných v ČR zjišťován porovnáním s údaji uvedenými v registru silničních vozidel a osvědčení o registraci silničního vozidla.

Od tohoto data se nadále nevyznačuje výsledek hodnocení technické způsobilosti vozidla a doba platnosti ručním zápisem do technického průkazu.

V souvislosti s tím bude upraven záznamník závad, kdy jeho součástí bude i technický popis vozidla dle údajů vedených v registru silničních vozidel.

6.3. Hodnocení stupně závady kontrolních úkonů (příloha č. 1 vyhlášky)

Od 1. 1. 2024 v souvislosti se zrušením technického průkazu dochází k úpravě popisu kontrolních úkonů tam, kde je odkazováno na technický průkaz. Dále došlo k revizi stupně hodnocení závad a jejich uvedení do souladu se směrnicí 2014/45/EU.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

Ing. Bc. Ivan Novák ředitel

Odbor provozu silničních vozidel

 

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688