Ilona Wright (Kurzy.cz)
Dávky a příspěvky  |  06.05.2024 06:00:00

Nová dávka státní sociální pomoci 2025: Parametry a výše sloučené dávky

V roce 2025 chce MPSV zásadně změnit koncept sociálních dávek. Navrhuje sloučit čtyři současné dávky (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) do dávky jediné s názvem dávka státní sociální pomoci (DSSP). Důvodem k této radikální změně je několik problémů, s kterými se současný dávkový systém potýká. Z těch hlavních je to zejména nedostatečně zacílená podpora, komplikovaný a duplikovaný proces žádostí o dávky pro žadatele a absence motivace k legální práci příjemců dávek.

Nový koncept nepočítá jen s několika změnami v parametrech dávky, nýbrž chce přinést pro žadatele:

 • administrativní zjednodušení,
 • zajistit čerpání všech dávek, na které má domácnost žadatele nárok,
 • odstranit ze systému tzv. body zlomu, tedy situace, kdy domácnost zvýšením svého příjmu z práce ztrácejí na celkovém čistém příjmu, jelikož ztratí nárok na některou dávku,
 • podporovat, oceňovat a motivovat ty, kteří se snaží zlepšit svou situaci,
 • ochraňovat zranitelné domácnosti.

Zároveň se plánuje digitalizace systému dávek a počítá se s postupnou větší orientací poboček Úřadu práce na pro-klientský přístup a poradenství.

 

Kritéria nároku na novou dávku státní sociální pomoci

Kritériem nároku na dávku státní sociální pomoci nejspíš zůstanou hodnoty životního a existenčního minima (resp. jejich stanovené násobky) a dále příjmy a náklady žadatele (resp. domácnosti žadatele).

Z hlediska konstrukce nové dávky a zapojení Úřadu práce se bude lišit přístup k žadatelům domácností 
 • s příjmem nad 1,43násobku životního minima
  S žadateli bude Úřad práce pracovat individuálně a v pravidelných intervalech. Těmto žadatelům úřad zpracuje podpůrný plán a nabídne opatření, která postupně povedou ke snížení závislosti domácnosti žadatele na dávkové podpoře. Některé dávky jsou finančně nastaveny tak, aby motivovaly žadatele k zvýšení vlastního příjmu.
 • s příjmem pod 1,43násobek životního minima domácnosti.
  Žádosti budou vyřizovány bez významnějšího kontaktu s Úřadem práce v „automatizovaném režimu“.


Letos platné hodnoty životního a existenčního minima uvádíme v následující tabulce.

Životní minimum 2024

Jednotlivec    4.860 Kč   
První dospělá osoba v domácnosti 4.470 Kč
Druhá a další dospělá osoba v domácnosti
4.040 Kč
Dítě do 6 let 2.480 Kč
Dítě od 6 do 15 let 3.050 Kč
Dítě od 15 do 26 let 3.490 Kč


Existenční minimum 2024 3.130 Kč


Majetkový test pro nárok na dávku státní sociální pomoci

Nově bude muset žadatel o dávku státní sociální pomoci projít majetkovým testem, který má prověřit, zda skutečně nedisponuje dostatkem vlastních prostředků.

Navrhované parametry majetkového testu (co je povoleno vlastnit):

 • Bude povolena jedna nemovitost k bydlení, pokud v ní domácnost žije, a další nemovitost k trvalému bydlení nebo k rekreaci; druhou nemovitost ale bude možné vlastnit jen po dobu 3 let od podání žádosti. Proto tedy například nájemce, který sice vlastní dva byty, ale ani v jednom fakticky nebydlí, nárok na dávku mít nebude.
 • Úspory na běžném, spořicím či termínovaném účtu bude možné mít ve výši do 200.000 Kč pro prvního člena domácnosti a 50.000 Kč pro každého dalšího člena domácnosti až maximálně 400.000 Kč na pětičlennou a vícečlennou domácnost.
 • Důchodové připojištění ani stavební spoření se do úspor nezapočítávají.
 • Bude možné mít jeden automobil na dospělou osobu, maximálně dva automobily na domácnost. Motocykly se v testu nezohledňují.


K vlastnictví majetku podá žadatel primárně čestné prohlášení a úřad práce bude mít možnost zkontrolovat pravdivost údajů z katastru nemovitostí, registru vozidel a ověření zůstatku na účtu u bank. Součástí prohlášení členů domácnosti o majetku bude i prohlášení, že v posledních 12 měsících před podáním žádosti o DSSP majetek nezcizily ani nepřevedly vlastnictví nemovitosti na jiné osoby, které nejsou členové domácnosti.

Konstrukce nové dávky státní sociální pomoci

Sjednocená dávka má pomáhat chudým domácnostem, kterým nezbývá dostatek peněz na běžný život. Má se skládat ze 4 složek - ŽIVOBYTÍ, BYDLENÍ, PÉČE O DĚTI a bonus za PRÁCI pro práceschopné dospělé, kteří pracují nebo se snaží o pravidelný výdělek.

PRACOVNÍ BONUS
NÁROK: Jedná se o aktivní, motivační složku dávky pro ty, kdo pracují a snaží se svou situaci vylepšit.
VÝŠE: Pro domácnosti s příjmem do 1,5násobku životního minima představuje pracovní bonus 40 % z celkových příjmů z pracovní aktivity, od této výše příjmu je částka postupně redukována (40 % tempem).

ŽIVOBYTÍ
NÁROK získají rodiny s příjem do 1,43násobku životního minima.
VÝŠE této komponenty odpovídá částce, o kterou převyšují náklady na životní potřeby rodiny její příjem, od kterého se odečetlo 30 %.

Osobní částka na životní potřeby je pro nezaopatřené dítě, příjemce invalidního důchodu ve III stupni a osobu starší 68 let ve výši životního minima. Pro ostatní žadatele je ve výši existenčního minima. Tuto částku lze navýšit v případě, že tyto osoby budou plnit cíle obsažené v podpůrném plánu.

PÉČE O DÍTĚ
NÁROK získají rodiny s příjmem do 4násobku životního minima.
VÝŠE této složky je pro rodiny s příjmy do 1,43násobku životního minima 500 Kč na každé dítě, s příjmy mezi 1,43 – 3násobkem životního minima 1.000 Kč na každé dítě a pro rodiny s příjmy mezi 3 a 4násobkem životního minima je to individuální částka (dávka postupně klesá).

Pokud je příjem rodiny do 1,43násobku životního minima a všichni členové domácnosti jsou zranitelnými, činí výše složky dítě částku 1.000 Kč na dítě.

Nárok na tuto část dávky nevznikne, pokud některá z práceschopných osob v domácnosti nepracuje nebo se o to nesnaží (možná je i evidence uchazečů). Tři měsíce tuto část dávky zřejmě nedostanou ti žadatelé, jejichž dítě řádně neplní povinnou školní docházku.

BYDLENÍ
Pomoc bude poskytována osobám užívajícím byty (zkolaudované) a nebytové prostory (ubytovací zařízení, jiný než obytný prostor, registrované pobytové sociální služby a stavby pro individuální nebo rodinnou rekreaci, kterou užívá vlastník).
NÁROK vzniká, pokud náklady na bydlení přesahují 30 % příjmu domácnosti a tato část není vyšší než uznatelné náklady na bydlení.

Pokud podíl rozhodného příjmu a životního minima rodiny přesáhne hodnotu 2,0, část rozhodného příjmu se navýší o součin části rozhodného příjmu převyšující 2,0násobek výše životního minima rodiny a koeficientu 0,1. Tato část nesmí být vyšší než uznatelné náklady na bydlení.
Uznatelné náklady na bydlení tvoří součet nájemného (srovnatelných nákladů) a energetického paušálu u rodin s příjmem ve výši 1,43násobku životního minima rodiny a vyšším. U rodin s příjmem nižším, tj. do 1,43násobku životního minima rodiny, se namísto energetického paušálu započítají skutečně uhrazené náklady za plyn, elektřinu, náklady za dodávku tepla (dálkového vytápění), centralizovaného poskytování teplé vody a pevná paliva do výše maximálně však do 1,2násobku energetického paušálu. Vychází se z měsíčního průměru uznatelných nákladů na bydlení za období tří kalendářních měsíců předcházejících tři kalendářní měsíce, na které se dávka poskytuje.
Nájemné se započítává ve výši podle nájemní smlouvy (smlouvy o ubytování, podnájmu nebo jiného právního titulu) do maximální výše nájemního normativu u bytu, u nebytového prostoru do 80 % nájemního normativu. Vzhledem k tomu, že součástí nájemního normativu jsou i náklady za plnění poskytované s užíváním bytu s výjimkou nákladů za dodávku tepla (dálkové vytápění) a centralizovaného poskytování teplé vody, které jsou součástí energetického paušálu, musí se i tyto náklady zohlednit.
Nájemní normativ a energetický paušál má být stanoven vždy na jeden kalendářní rok nařízením vlády.

Výpočet výše dávky státní sociáoní pomoci

Žadateli bude vypláceno tolik složek (komponent), na kolik dosáhne. Zohlednění konkrétní složky bude odvislé od splnění stanovených podmínek. Celkovou výši DSSP bude tvořit součet částek jednotlivých složek, které zohledňují počet členů domácnosti, kteří splní podmínky pro započtení do výše složek. Podmínka pracovní aktivity členů domácnosti se promítá v každé složce specificky ve vazbě na způsob jejího stanovení a výpočtu.
Nesplní-li některý z členů domácnosti podmínky (např. pobytovou podmínku, pracovní aktivitu), je složka vypočtena se zohledněním tohoto člena domácnosti, ale výše složky je krácena podílem na celkovém počtu členů domácnosti.

Výše DSSP se stanoví pro období 3 měsíců na základě skutečností předchozích tří měsíců (nikoliv za kalendářní čtvrtletí, jako dosud).

Samotný výpočet sjednocené dávky se zdá být poměrně složitý, jelikož některé komponenty reagují na celkové příjmy domácnosti, jiné na příjem z pracovní aktivity. Nejsou zatím známy konkrétní parametry regrese některých složek (jak se sníží dávka v souvislosti se zvýšením příjmu) ani paušály u komponenty bydlení. Podle MPSV by vodítkem pro žádost o sjednocenou dávku měly být náklady na bydlení (tedy pokud náklady na bydlení přesahují 30 % příjmu domácnosti).


Ochrana zranitelných osob

Jako zranitelné osoby budou pro účely DSSP považovány osoby, které z objektivních důvodů nemohou pracovat. Jedná se zejména o:

 • děti,
 • osoby se zdravotním postižením (OZP),
 • osoby pečující o OZP a děti do 4let,
 • osamělé rodiče pečující o dítě mladší 7 let,
 • senioři.

Jelikož pro zranitelné osoby v dávce nemůže fungovat komponenta pracovní bonus, má být těmto žadatelům poskytnuta vyšší ochrana v rámci složky/komponenty bydlení (normativní nájem stanoven na úrovni 75. percentilu a vyšší sazba energetického paušálu). Pro zranitelné domácnosti je také vyšší složka péče o dítě.

Jak se bude o dávku státní sociální podpory žádat

O novou dávku státní sociální pomoci bude žádat jeden člen domácnosti za všechny ostatní. Do žádosti uvede jména všech osob, které spolu bydlí a podílejí se na nákladech na jídlo, bydlení a péči o děti. Dále uvede příjmy a majetek domácnosti, stejně jako všechny bankovní účty a výši úspor. Úřad by si měl některé údaje zjišťovat sám, například výši příjmu ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti v rozhodném období, nezaopatřenost dítěte, výši denního vyměřovacího základu.

Žádost bude možné podat z domova přes klientskou zónu MPSV Jenda, na pobočce Úřadu práce ČR, popřípadě České pošty. U nemobilních lidí se uvažuje, že by za nimi přišel úředník až domů. Žádost bude možné podat elektronicky i papírově.

Kdy dojde ke změně ze čtyř dávek na jednu dávku státní sociální podpory?

Návrh je nyní v připomínkovém řízení. U tranformace na novou dávku se počítá s přechodovým obdobím pro lidi, kteří čerpají současné dávky. Trvat by mělo šest měsíců - nejspíš od ledna do června 2025. Během tohoto období by současní příjemci podali žádost o novou dávku.
Pravděpodobně od července 2025 by se už vyplácela pouze dávka státní sociální pomoci.

07.05. 18:54  Dodatek (Jiří Martin)
07.05. 18:50  Dávky opravdu jen potřebným (Jiří Martin)
07.05. 15:12  Dávky (katka)
07.05. 15:03  SsP dávky (Anonym)
07.05. 14:50  Dotaz (Zuzana)

Okomentovat na twitteru

Okomentovat na facebooku








Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688