MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Auto Moto  |  04.04.2024 10:30:00

Praktické informace k pojištění odpovědnosti z provozu vozidel: pojištění v ČR upravuje zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. K zákonu byl vydán Ministerstvem financí prováděcí předpis, vyhláška č. 69/2024 Sb

 

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel je povinné pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je zajištění náhrady újmy na zdraví a majetku způsobené poškozenému provozem vozidla. Toto pojištění v ČR upravuje zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. K zákonu byl vydán Ministerstvem financí prováděcí předpis, vyhláška č. 69/2024 Sb.

Povinnost sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je oproti dřívější právní úpravě přenesena z vlastníka vozidla na provozovatele vozidla. Má se za to, že jím je u registrovaných vozidel ten, kdo je provozovatelem podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích. Povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se tedy vždy týká provozovatele a nikoliv řidiče, který si ho například dočasně půjčil. To platí i v případě krátkodobého využívání sdílených koloběžek.

Provozem vozidla se pak rozumí jakékoli použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je vozidlo použito, a na to, zda stojí, nebo je v pohybu.

Pojištění odpovědnosti musí být uzavřeno pro všechna motorová vozidla poháněná vlastním pohonem, jejichž maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km·h-1, nebo jejichž provozní hmotnost je vyšší než 25 kg a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 km·h-1, včetně přípojných vozidel. Za vozidlo poháněné výhradně mechanickým pohonem se považuje i moped splňující výše uvedené podmínky, s výjimkou mopedu vybaveného pomocným pohonem, jehož hlavním účelem je pomoc při šlapání. Povinné pojištění se tak např. vztahuje též na elektrické koloběžky či Segwaye. Vozík pro invalidy užívaný výlučně osobou se zdravotním postižením se za vozidlo nepovažuje.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla upravuje řadu výjimek z povinnosti pojištění odpovědnosti z provozu vozidel - uvedené se týká například vozidel jiných než registrovaných, jsou-li umístěna mimo veřejně přístupné místo a jsou-li provedena nezbytná opatření k zabránění jejich provozu či vozidel jiných než registrovaných, která jsou provozována pouze v uzavřených nebo jinak veřejnosti nepřístupných prostorech nebo objektech. Tato uzavřenost, respektive nepřístupnost veřejnosti, může spočívat buď v tom, že do určitého prostoru nebo objektu je zabráněno vstupovat veřejnosti na základě fyzické překážky (např. plot, zeď nebo jiné ohrazení), nebo v tom, že vlastník využije svého oprávnění a právně vyloučí veřejnost z užívání jeho prostoru nebo objektu. V případě fyzického omezení se nevyžaduje, aby překážka působila absolutně. Výjimku tedy mají např. zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku. V momentě, kdy vyjedou mimo něj (například na silnici), však pojištění mít musí.

Výjimka z povinnosti pojištění odpovědnosti se rovněž týká provozu vozidel při jejich účasti na organizovaném motoristickém závodu ve vymezeném prostoru mimo běžný provoz vozidel na uzavřených motoristických tratích nebo trasách, při kterých řidič není povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, přičemž bude povinností pořadatele motorsportu zajistit pojištění motorsportu podle zvláštního ustanovení. Kompletní seznam výjimek naleznete v § 7 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Z hlediska územního rozsahu pojištění odpovědnosti platí, že kryje pojistné události, které vzniknou v členských státech EU, a dále na území dalších států, o kterých rozhodne Česká kancelář pojistitelů.

Nová právní úprava pojištění odpovědnosti z provozu vozidla od 1. října 2024 ruší zelené karty pro prokazování pojištění odpovědnosti při provozu vozidla na území České republiky s tím, že budou nahrazeny on-line evidencí předmětného pojištění. Pro cesty do zahraničí však doporučujeme mít zelenou kartu s sebou. Zelenou kartu (tzv. Mezinárodní kartu automobilového pojištění) vydá na žádost pojistníka pojistitel, jde-li o pojištění odpovědnosti týkající se provozu tuzemského vozidla. V případě sjednání pojištění odpovědnosti týkajícího se provozu cizozemského vozidla zelenou kartu vydá bezprostředně po sjednání pojištění Česká kancelář pojistitelů.

Informace pro účastníky dopravní nehody na území České republiky

Pokud jste způsobil svým vozidlem škodu na území ČR Vy:

Sdělte poškozeným své jméno, příjmení a bydliště, jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka a provozovatele vozidla, název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a číslo pojistné smlouvy, státní poznávací značku vozidla, kterým byla škoda způsobena.

Povinnost přivolat k dopravní nehodě Policii ČR máte, pokud došlo k usmrcení nebo zranění osoby, k hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí vyšší než 100 tis. Kč nebo k hmotné škodě na majetku třetí osoby. Policii je též nutné přivolat, pokud došlo k poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (např. svodidla, dopravní značka, zábradlí mostu apod.), nebo pokud účastníci dopravní nehody sami nemohou zabezpečit obnovení silničního provozu. Porušení povinnosti přivolat k dopravní nehodě policii ČR se považuje za přestupek. Výjezd Policie ČR k dopravním nehodám není zpoplatněn. Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. V opačném případě do něho uveďte své výhrady.

Účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Doporučuje se pořídit fotodokumentaci z místa nehody a poškozených částí automobilu, ideálně z více úhlů. Je vhodné použít formulář "Evropský záznam dopravní nehody". Vzor formuláře (v češtině) je ke stažení na internetových stránkách Ministerstva dopravy (www.mdcr.cz), doporučuje se mít tento formulář při sobě vytištěn, aby byl případně k dispozici.

Zapište si kontakty na účastníky nehody a na svědky.

Oznamte bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, že došlo ke škodní události, předložte příslušné doklady včetně vyjádření k požadované náhradě a její výši, a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele. Pojistitel prošetří škodnou událost a nejpozději do 3 měsíců ode dne uplatnění práva na pojistné plnění vám sdělí výši pojistného plnění, případně podá vysvětlení k uplatněným nárokům, které byly zamítnuty, nebo u kterých bylo plnění sníženo.

V případě, že poškozený má bydliště v jiném státě, viník dopravní nehody mu poskytne údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody, a oznámí svému pojistiteli, že došlo ke škodné události.

Pokud způsobil někdo škodu svým vozidlem na území ČR Vám:

Zjistěte si od viníka nehody jeho jméno, příjmení a bydliště, jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena, státní poznávací značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena, název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy, a pokud je vozidlo škůdce registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty a její časovou platnost, nebo hraničního pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.

Pravidla pro povinnost oznámit nehodu policii, případně sepsat společný záznam o dopravní nehodě (optimálně formulář "Evropský záznam dopravní nehody"), jsou stejná jako v případě popsaném výše pro všechny dopravní nehody na území ČR.

Zapište si kontakty na účastníky nehody a na svědky. Pokud někdo z účastníků dopravní nehody projeví zájem, poskytněte mu vaše jméno a adresu.

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na příslušného pojistitele viníka. V případě, že újma byla způsobena provozem nezjištěného vozidla nebo osobou bez pojištění odpovědnosti, má poškozený nárok na plnění z garančního fondu spravovaného Českou kanceláří pojistitelů. Pojistitel nebo tato kancelář prošetří škodní událost a nejpozději do 3 měsíců ode dne uplatnění práva na pojistné plnění sdělí poškozenému výši pojistného plnění, případně mu podá vysvětlení k uplatněným nárokům, které byly zamítnuty nebo u kterých bylo plnění sníženo.

Pokud je viníkem dopravní nehody řidič vozidla registrovaného na území cizího státu, platí stejný postup i pravidla jako při nehodě, jejíž účastníci jsou občané ČR. V informačním středisku na webu České kanceláře pojistitelů lze vyhledat kontakt na škodního zástupce pojišťovny viníka nehody, kterému se škoda oznámí a ten ji ve spolupráci se zahraniční pojišťovnou vyřídí a zajistí vyplacení pojistného plnění. Pokud škodní zástupce nebyl ustanoven, pak je třeba škodnou událost oznámit České kanceláři pojistitelů, která má povinnost poskytnout náhradní plnění.

Výše pojistného plnění

Limity pojistného plnění představují maximální sumu, která je v případě škodné události vyplacena poškozenému. Minimální zákonem stanovený limit je 50 mil. na každého poškozeného a 50 mil. na majetkovou škodu pro všechny poškozené. V praxi to znamená, že v případě nehody zaplatí pojistitel za viníka nehody poškozenému náhradu újmy, maximálně však do výše sjednaných limitů pojistného plnění.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla kryje (detailně viz § 17 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla):

 • újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením;
 • náklady spojené s péčí o zraněné zvířete a škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, nebo odcizením věci;
 • ušlý zisk;
 • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků uvedených výše.

Pojištěný má právo, aby za něj pojistitel nahradil (detailně viz § 18 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla):

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nekryje (detailně viz § 22 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla):

 • újmu, kterou utrpěl viník dopravní nehody;
 • škodu na vozidle a na věcech přepravovaných vozidlem viníka (s výjimkou škody vzniklé na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době vzniku škodné události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém je pojištěný povinen škodu nahradit);
 • škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, a škodu na věcech přepravovaných těmito vozidly, nejde-li o škodu vzniklou provozem jiného vozidla;
 • újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla;
 • náklady na léčení, dávky nemocenského pojištění a důchody z důchodového pojištění v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl viník dopravní nehody;
 • újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události;
 • újmu vzniklou užitím vozidla při motorsportu.
Postup v případě nesouhlasu poškozeného s výší plnění

Poškozený uplatňuje nárok na plnění u příslušného pojistitele viníka dopravní nehody. Pojistitel prošetří škodnou událost a nejpozději do 3 měsíců ode dne uplatnění práva na plnění a sdělí výši pojistného plnění, případně podá vysvětlení k uplatněným nárokům, které byly zamítnuty nebo u kterých bylo plnění sníženo. Pokud poškozený nedostane ve lhůtě 3 měsíců toto vyrozumění, má možnost obrátit se se stížností na postup pojistitele na Českou národní banku jako orgán dohledu v pojišťovnictví. Pokud není spokojen s výší přiznaného pojistného plnění, může zaslat stížnost na adresu sídla pojistitele. Pojistitel vyrozumí bez zbytečného odkladu stěžovatele o tom, že stížnost přijal, a dále o způsobu a lhůtě vyřízení. Nebylo-li dosaženo požadovaného plnění, má poškozený možnost domáhat se svých nároků u příslušného soudu. Může také využít řešení sporu u ombudsmana České asociace pojišťoven.

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je dostupné ve všech členských státech EU a také v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na Islandu. Telefonní číslo 112 lze volat bezplatně z většiny mobilních telefonů a v některých státech i z pevných linek, a kontaktovat zdravotní záchrannou službu, hasičský záchranný sbor nebo policii. Speciálně vyškolený operátor tísňové linky doporučí vhodný postup v češtině, případně angličtině nebo němčině.

Sjednání asistenčních služeb

Doporučujeme sjednat asistenční služby, které poskytují pojišťovny k pojištění odpovědnosti či havarijnímu pojištění. Základní asistence je vždy pro případ nehody, je možné a vhodné ji rozšířit i pro případ poruchy vozidla.

Stanovení výše pojistného a zohlednění historie pojistných událostí

Každá pojišťovna v ČR si určuje vlastní parametry pro výši pojistného pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, proto je vhodné udělat si srovnání nabídek na trhu.

V ČR má pojistitel při stanovení výše pojistného povinnost zohlednit předchozí škodní průběh pojištění (systém bonus/malus), a to slevou na pojistném v případě bezeškodného průběhu pojištění, nebo přirážkou k pojistnému v případě předchozího pojistného plnění z pojištění odpovědnosti. Pojistitel má povinnost na požádání pojistníka poskytnout mu do 15 dnů výpis všech předchozích pojistných událostí. Dalšími kritérii ovlivňujícími výši pojistného jsou např. kategorie vozidla, zdvihový objem válců nebo výkon motoru, zvolený limit pojistného plnění a segmentační kritéria (např. věk, bydliště vlastníka vozidla, stáří vozidla apod.).

Kam se obrátit pro získání podrobných informací
 • příslušná pojišťovna, případně škodní zástupce;
 • Česká kancelář pojistitelů, která mimo jiné:
  • spravuje garanční fond;
  • sjednává hraniční pojištění, které si při vstupu na území ČR sjednává řidič cizozemského vozidla bez platného pojištění pro území ČR;
  • plní funkci informačního střediska;
  • provozuje linku pomoci řidičům 1224;
  • eviduje seznam škodních zástupců českých pojistitelů v zahraničí a zahraničních škodních zástupců v ČR.
Kde rozporovat rozhodnutí pojišťoven
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688