OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
Pojištění  |  12.10.2023 13:07:56

Nový zákon o povinném ručení a první srovnání pojišťoven

Téma příčinné souvislosti se stalo ústředním tématem nového zákona o povinném ručení. Pojišťovny však již dnes k tomuto tématu přistupují rozporuplným způsobem. Z pojistných podmínek pojišťoven jsme pro vás zjistili jak. V článku Dušana Šídla z portálu AkademiePojištění.cz (https://akademiepojisteni.cz/novy-zakon-o-povinnem-ruceni-a-prvni-srovnani-pojistoven/) se dozvíte více.

čtenáře informovali o tom, že Ministerstvo financí nevyslyšelo požadavek Komory pojišťovacích zprostředkovatelů, která požadovala v zákoně o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ponechat jasně uvedenou příčinnou souvislost mezi vznikem škody a nevyhovujícím technickým stavem vozidla. Pouze tak může být zamezeno různým spekulacím, rozporuplným právním výkladům a snahám pojišťoven minimalizovat pojistná plnění.

Tímto článkem z pera Dušana Šídla na toto téma navážeme a ukážeme si, proč je důležité celou situaci vyjasnit ještě před platností nového zákona. I dnes podle stávajícího zákona některé pojišťovny příčinnou souvislost nerespektují a spoléhají na neznalost některých řidičů. Tuto skutečnost dokládá například absurdní případ, kdy pojišťovna odmítla za nesouvisející nehodu vyplatit pojistné plnění s odkazem na chybějící stěrač na vozidlo. Bylo léto, nepršelo a tato závada na vozidle s nehodou nijak nesouvisela. Pouze díky pomoci právníků svůj nárok řidič dokázal svůj zákonný nárok obhájit. To, že je diskuse nad tímto tématem žádoucí, dokládají nejen praktické případy, ale také pojistné podmínky pojišťoven.

Akademiepojisteni.cz analyzovala podmínky pojišťoven, které nabízejí autopojištění a provedla test jejich transparentnosti a vstřícnosti z pohledu diskutovaného tématu příčinné souvislosti. Přístup pojišťoven se různí. Jak je na tom právě vaše pojišťovna, si můžete ověřit na konci článku. Najdete tam texty z aktuálně platných pojistných podmínek, které mají jednotlivé pojišťovny uvedeny na svých internetových stránkách.

Překvapujícím zjištěním je, že i dnes (ještě v době platnosti stávajícího zákona) některé pojišťovny do pojistných podmínek neopisují zákon zcela přesně a v některých případech zákonnou větu, která upozorňuje na možnost nárokování vyplaceného plnění ze strany pojišťovny, vůbec v pojistných podmínkách neuvádějí.

Rozdíly jsou i u havarijního pojištění, které není upraveno zákonem. Pouze vybrané pojišťovny v pojistných podmínkách transparentně uvádějí vstřícný přístup v podobě možnost zamítnout plnění pouze při příčinné (přímé) souvislosti.

Co se týče asistenčních služeb, pojišťovny technickou nezpůsobilost vozidla zjištěnou při silniční kontrole policií nepovažují za nahodilý jev. Neproplatí tudíž náklady na asistenční služby. Vybrané pojišťovny také upozorňují, že nehradí náklady za asistenční zásah k vozidlu bez platné technické kontroly.

Z analýzy pojistných podmínek rovněž vyplynulo, že pokud chtějí řidiči snížit riziko sporů s pojišťovnami, tak by měli:

  • věnovat dostatečnou pozornost údržbě svého vozidla a v určených lhůtách absolvovat stanovené kontroly,
  • nechávat si faktury za opravy a nové díly na svůj vůz, důležitá je také servisní knížka
  • nechat vždy neprodleně opravit každou závadu na vozidle,
  • před opravou vozidla zkonzultovat výběr servisu s pojišťovnou,
  • při každém opuštění vozidla se vždy ujistit, že je vůz uzamčen a jsou zavřena okénka,
  • ve vozidle nenechávat malý ani velký technický průkaz. Při odcizení vozidla pojišťovny požadují odevzdat nejen doklady, ale i náhradní´ klíče k vozidlu.

Pojišťovny od řidičů zkrátka očekávají, že budou dbát na to, aby pojistná událost vůbec nenastala a pojišťovny nemusely „zbytečně“ vyplácet pojistná plnění. Věnujte prosím těmto prevenčním opatřením a výběru pojišťovny, ve svém vlastním zájmu, maximální pozornost. Rovněž zvažte, zda ke sjednání povinného ručení budete přistupovat jako bohatý táta, nebo jako chudý táta.

[25766] 

Přehled pojistných podmínek z pohledu transparentního uvedení spojení „příčinná souvislost“ pro jistotu nároku na plnění:

Allianz

Povinné ručení a příčinná souvislost: NE

„V průběhu pojištění máte za povinnost udržovat vozidlo v řádném technickém a výrobcem předepsaném stavu. V případě, že porušíte své zákonné nebo smluvní povinnosti, můžeme snížit nebo neposkytnout pojistné plnění nebo nám vznikne právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění.“

Havarijní pojištění a příčinná souvislost: NE

„Nehrazeny škody vzniklé v době, kdy pojištěné vozidlo nebylo kvůli závadám či provedeným změnám technicky způsobilé k provozu.“

Česká podnikatelská pojišťovna

Povinné ručení a příčinná souvislost: ANO

„Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit.“

Havarijní pojištění a příčinná souvislost: NE

„Předmětem pojištění jsou jen vozidla s platným českým technickým průkazem a českou registrační značkou, která jsou způsobilá pro provoz na pozemních komunikacích podle příslušných právních předpisů.“

ČSOB pojišťovna

Povinné ručení a příčinná souvislost: ANO/NE (neuvedeno, řídí se zákonem, postačující v roce 2023, ale nevyhovující po změně zákona)

Havarijní pojištění a příčinná souvislost: NE

Pojištění se dále nevztahuje na škodné události vzniklé při použití vozidla, které není v provozuschopném stavu, tj. svým technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti silničního provozu.“

Direct

Povinné ručení a příčinná souvislost: NE

„Vozidlo nemělo na silnici co dělat. Řídil vozidlo, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídalo požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí. Neměl technickou. Neměl schválenou technickou způsobilost k provozu vozidla.“

Havarijní pojištění a příčinná souvislost: NE

„Vozidlo musí být registrované v České republice, způsobilé k provozu na českých komunikacích (mít platnou technickou prohlídku) a mít platnou českou registrační značku, která je v době vzniku pojistné události umístěna na vozidle.“

Generali ČP

Povinné ručení a příčinná souvislost: ANO

Pojišťovna má proti pojistníkovi právo na úhradu částky, kterou vyplatila z důvodu újmy způsobené provozem vozidla, jestliže prokáže, že provozoval vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu vozidla nebyla schválena, a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojistník povinen nahradit.“

Havarijní pojištění a příčinná souvislost: NE

Pojištění se nevztahuje na případy, kdy se pojištěné vozidlo poškodí při provozu pojištěného vozidla, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem nesplňuje požadavky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, nebo požadavky na bezpečnost obsluhujících osob, přepravovaných osob nebo věcí; při provozu pojištěného vozidla, které nemělo schválenou technickou způsobilost.“

Hasičská vzájemná pojišťovna

Povinné ručení a příčinná souvislost: ANO/NE (neuvedeno, řídí se zákonem, postačující v roce 2023, ale nevyhovující po změně zákona)

Havarijní pojištění a příčinná souvislost: NE

„Předmětem pojištění je vozidlo v provozuschopném stavu a s oprávněním pro provoz na pozemních komunikacích. Provozuschopný stav vozidla je takový stav, kdy je vozidlo vybaveno veškerými v té době předepsanými doklady a náležitostmi, jeho technická způsobilost k provozu byla schválena a jeho technický stav odpovídá požadovaným právním normám.“

Kooperativa pojišťovna

Povinné ručení a příčinná souvislost: ANO/NE (postačující v roce 2023, ale nevyhovující po změně zákona)

„Pojistitel má proti pojistníkovi nebo pojištěnému právo na úhradu toho, co za něho plnil, v případech uvedených v zákoně POV nebo stanovených níže.“

Havarijní pojištění a příčinná souvislost: ANO (v podmínkách není uvedena výluka související s technickým stavem vozidla)

Pillow pojišťovna

Povinné ručení a příčinná souvislost: ANO

„V některých případech peníze poškozeným vyplatíme, ale budeme po viníkovi nehody požadovat jejich úhradu. Jedná se například o situace, kdy řidič řídil vozidlo, které nebylo svým technickým stavem způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a zároveň tato skutečnost měla přímou souvislost se škodou.“

Havarijní pojištění a příčinná souvislost: ANO

„Nehradíme škodu vzniklou v době, kdy vozidlo nebylo svým technickým stavem způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a zároveň tato skutečnost měla přímou souvislost se škodou.“

Pojišťovna VZP

Povinné ručení a příčinná souvislost: NE

„Kdy po vás budeme chtít to, co jsme za vás zaplatili? Tyto situace jsou uvedeny v ust. §10, zákona č. 168/1999 Sb., o POV. Zpravidla se jedná o závažná porušení základních povinností, které jako řidič máte: zejména pokud není způsobilý řidič (jízda pod vlivem alkoholu, drog, bez řidičského oprávnění) nebo vozidlo (nevyhovující technický stav), popř. chování řidiče po nehodě (útěk, nevyplnění záznamu o DN, neoznámení škodní události pojišťovně) apod.“

Havarijní pojištění a příčinná souvislost: NE

„Nehradí se události, kdy vozidlo na základě svého technického stavu nesplňovalo podmínky zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.“

Slavia pojišťovna

Povinné ručení a příčinná souvislost: ANO

„Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnosti týkající se provozu na pozemních komunikacích (viz zákon č. 361/2000 Sb.) a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit.“

Havarijní pojištění a příčinná souvislost: NE

„Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na škody mající původ v havárii, pokud vozidlo pro vážné nebo nebezpečné závady v technickém stavu nebo z důvodu provedených neschválených změn nebylo k provozu technicky způsobilé (viz zákon č. 56/2001 Sb., v platném znění).“

UNIQA pojišťovna

Povinné ručení a příčinná souvislost: ANO/NE (neuvedeno, řídí se zákonem, postačující v roce 2023, ale nevyhovující po změně zákona)

Havarijní pojištění a příčinná souvislost: ANO (v podmínkách není uvedena výluka související s technickým stavem vozidla, je ale uvedena výluka na nesprávnou údržbu)

Dušan Šídlo
AkademiePojištění.cz

oPojištění.cz
informace ze světa pojištění a risk managementu

Zpravodajský portál, který poskytuje komplexní zpravodajství ze světa pojištění a risk managementu. Denně přináší aktuální zprávy o vývoji pojistného trhu, odborné analýzy, informace o nabízených pojistných produktech a rozhovory s významnými osobnostmi pojišťovnictví.

Více informací na: www.opojisteni.cz

Okomentovat na facebookuPřečtěte si také:

14.02.2024Nový zákon o povinném ručení vyšel ve Sbírce zákonů OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
25.01.2024Nový zákon o povinném ručení prošel Senátem OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
20.12.2023Novela zákona o povinném ručení: jaké změny přinese pro řidiče? Swiss Life Select (Swiss Life Select)

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688