ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  01.03.2024 22:40:00

Konferencia ministrov WTO priniesla vďaka EÚ výsledky, reforma pravidiel svetového obchodu však zďaleka nie je zavŕšená

13. konferencia ministrov WTO

Európska komisia zásadným spôsobom prispela k vyjednaniu dôležitých výsledkov na 13. zasadnutí ministrov Svetovej obchodnej organizácie, ktoré sa skončilo v piatok v Abú Zabí. Po týždni intenzívneho úsilia vyjednávači EÚ zabezpečili dôležité dohody o elektronickom obchode, nové pravidlá na zlepšenie celosvetového obchodu so službami, spoluprácu v oblasti životného prostredia a posilnenie postavenia rozvojových krajín v globálnom obchodnom systéme.

V posledných mesiacoch totiž EÚ vyvíjala ambiciózne úsilie o obnovu WTO v čase rastúceho geopolitického napätia. Zamerala sa pritom na komplexnú dohodu o globálnych rybolovných dotáciách, poľnohospodársku reformu a hmatateľný pokrok v otázke urovnávania sporov. EÚ vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek ochote veľkej väčšiny členov WTO nebolo možné nájsť v týchto otázkach kompromisy.

ELEKTRONICKÝ OBCHOD ZOSTÁVA BEZCOLNÝ

Členovia WTO súhlasili s predĺžením moratória na clo z elektronického obchodu až do 14. konferencie ministrov. Dovtedy sa zachová bezcolný obchod s online službami vrátane aplikácií, hier a softvéru, ako aj digitálne prenášaného obsahu, ako je hudba, video a iné digitálne súbory. EÚ sa dlho s veľkým politickým úsilím snažila o vytvorenie koalície v prospech tohto predĺženia, ktoré pomôže celosvetovému obchodu s digitálnymi službami, ktorý je už teraz na vzostupe, v ďalšom raste. Moratórium na clo z elektronického obchodu platí od roku 1998 a má značný význam pre podniky – najmä MSP – a spotrebiteľov na celom svete, keďže im umožňuje zapojiť sa do elektronického obchodu a mať lacnejší a jednoduchší prístup k elektronickým službám. Zároveň má rozhodujúci význam má pre podniky v rozvojových krajinách, aby expandovali na globálnom trhu. Digitálny obchod predstavuje takmer štvrtinu svetového obchodu a jeho význam bude už iba narastať. EÚ bude vo WTO pokračovať v úsilí o vytvorenie inkluzívnejšieho, predvídateľnejšieho a na pravidlách založeného globálneho obchodného systému, ktorý je vhodný pre digitálne hospodárstvo. Takisto sa bude snažiť nájsť dlhodobé riešenie pre clá z elektronických prenosov.

PODPORA CELOSVETOVÉHO OBCHODU SO SLUŽBAMI

EÚ uvítala nadobudnutie účinnosti nových pravidiel na uľahčenie a zjednodušenie obchodu so službami. Podniky budú teraz využívať jasné, predvídateľné a účinné postupy udeľovania povolení na viac ako 71 trhoch. EÚ bola pri zrode tejto iniciatívy, ktorá podporí náš hospodársky rast a hospodársky rast našich partnerov v najväčšom a najrýchlejšie rastúcom odvetví dnešného hospodárstva.

PODPORA ROZVOJA

EÚ sa rozhodujúcim dielom zaslúžila o dosiahnutie výsledkov, vďaka ktorým budú rozvojové krajiny pevnejšie integrované do globálneho obchodného systému. 123 členov WTO sfinalizovalo dohodu o uľahčení investícií a podpore rozvoja. Cieľom tejto novej dohody o uľahčení investícií pre rozvoj je využiť hospodársky potenciál priamych zahraničných investícií na podporu rozvoja v chudobnejších krajinách. Ďalším krokom bude začlenenie tejto dohody do súboru pravidiel WTO. Tohtotýždňové pristúpenie dvoch nových členov – Východného Timoru a Komorov – k WTO poukazuje na to, že krajiny na celom svete stále oceňujú spoločnú základňu globálnych pravidiel pre obchod a investície. Ministri tiež prijali rozhodnutie o pomoci najmenej rozvinutým krajinám pri postúpení na vyššiu úroveň rozvoja. Okrem podpory určenej najmenej rozvinutým členským krajinám členovia WTO pokročili aj smerom k sprehľadneniu a zlepšeniu účinnosti osobitného a diferencovaného zaobchádzania so všetkými rozvojovými krajinami v kľúčových oblastiach noriem pre prístup na trh.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A UDRŽATEĽNOSŤ

Na 13. konferencii ministrov sa dosiahol významný pokrok, pokiaľ ide okrem iného o príspevok obchodu k environmentálnej udržateľnosti, napredovanie v boji proti znečisťovaniu plastmi, postupné vyraďovanie fosílnych palív a podporu obehového hospodárstva.

Stretla sa koalícia ministrov obchodu pre klímu, aby pod spoločným vedením Európskej komisie rokovala o politikách na podporu dekarbonizácie. Ministri zo 61 krajín prijali na riešenie klimatickej krízy aj dobrovoľné opatrenia, ktoré súvisia s obchodom.

BEZ DOHODY O GLOBÁLNYCH DOTÁCIÁCH PRE RYBOLOV

EÚ vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že niekoľkí členovia WTO zablokovali komplexnú dohodu o globálnych rybolovných dotáciách. Predložená dohoda nadväzovala na výsledok 12. ministerskej konferencie, aby sa splnil mandát stanovený v cieli OSN v oblasti udržateľného rozvoja č. 14.6, ktorým je zakázať škodlivé dotácie na rybolov na celom svete.

EÚ spolupracovala s partnermi z celého rozvojového spektra s cieľom nájsť spoločný základ pre rozsiahlu dohodu na rozšírení pravidiel o zákaze dotácií, ktoré prispievajú k nadmernej kapacite a nadmernému rybolovu.

PRIEMYSELNÁ POLITIKA

Vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že na 13. konferencii ministrov sa nedosiahla dohoda na začatí rokovaní o kľúčových obchodných výzvach (obchodná a priemyselná politika, politický priestor pre industrializáciu, obchod a životné prostredie), a to napriek tomu, že takúto dohodu podporila EÚ a väčšina ďalších delegácií. Zablokovanie tohto programu významného z hľadiska budúcnosti malým počtom krajín je krokom späť, ktorý oslabuje úlohu WTO ako kľúčového fóra na riešenie výziev súčasnosti.

Na zodpovedanie týchto otázok bude naďalej potrebná užšia medzinárodná spolupráca. EÚ bude v tomto smere ďalej stáť v popredí snáh.

BEZ DOHODY O POĽNOHOSPODÁRSTVE

Napriek konštruktívnemu a pragmatickému zapojeniu EÚ a ďalších členov do hľadania kompromisov smerujúcich k dohode sa členovia WTO na 13. konferencii ministrov nedokázali dohodnúť na tom, ako pokročiť v reforme poľnohospodárstva. Rozpory medzi jednotlivými členmi boli príliš veľké na to, aby sa dali preklenúť. Tento neúspech ide, žiaľ, na úkor najzraniteľnejších krajín, ktoré sa najviac opierajú o multilaterálny obchodný systém.

REFORMA UROVNÁVANIA SPOROV

Na 13. konferencii ministrov členovia WTO opätovne potvrdili svoj záväzok dosiahnuť do konca roka 2024 dohodu na obnovení plne funkčného systému urovnávania sporov a uznali pokrok dosiahnutý v tejto oblasti. EÚ sústavne vyzýva členov WTO, aby sa pokročilo v reforme systému urovnávania sporov, ktorý má zásadný význam pre celkovú legitimitu WTO, a aby sa zastavilo oslabovanie obchodných pravidiel. Je to tiež nevyhnutné na zaistenie stability pre podniky, aby mohli investovať a vyvážať. Neuspeli však snahy o riešenie reformy systému odvolaní.

SOLIDARITA S UKRAJINOU

Ministri obchodu z celého sveta vyjadrili Ukrajine podporu na podujatí solidarity, ktoré usporiadala EÚ popri ministerskej konferencii. Podujatie sa konalo dva roky od začiatku plnoformátovej útočnej vojny Ruska proti Ukrajine. Zúčastnení členovia WTO si pripomenuli obete vojny a vo svojich výzvach na ukončenie vojny opätovne potvrdili svoju sústavnú podporu Ukrajine.

Quote

V čase rastúceho geopolitického napätia a politickej neistoty oceňujem, že z 13. konferencie ministrov vzišli určité pozitívne výsledky pre globálny obchodný systém. EÚ sa už od začiatku svojim úsilím a v spolupráci s partnermi z celého sveta pričinila o všetky tieto vyústenia. Predovšetkým rozhodnutie predĺžiť moratórium na clo z elektronického obchodu má zásadný význam pre digitálny obchod, ktorý je kľúčovou oblasťou rastu v globálnom hospodárstve a jednou z popredných priorít EÚ. Takisto sme na prospech všetkých členov dosiahli významný pokrok v oblasti rozvoja a udržateľnosti. Sklamalo nás však, že vo viacerých dôležitých oblastiach sa nepodarilo prelomiť ľady. EÚ sa intenzívne zapájala do hľadania dohôd o dotáciách na rybolov, poľnohospodárskom balíku a dynamickom reformnom programe WTO. Dohody boli na dosah, podporovala ich prevažná väčšina členov, ale napokon ich zablokovalo niekoľko krajín – niekedy dokonca len jedna. EÚ bude naďalej aktívne podporovať prácu na inkluzívnejšom a vhodne nastavenom súbore pravidiel globálneho obchodu a bude iniciatívna a angažovaná. Dúfame, že všetci naši partneri zaujmú rovnaký ústretový prístup.
Výkonný podpredseda zodpovedný za obchod Valdis Dombrovskis 2024-02-29

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Výsledky firem - tržby, zisk


Poslední zprávy z rubriky Evropská unie:

St 11:53  Rozpočet EU na rok 2025 posílí financování priorit Evropy ec.europa.eu (Evropská komise)
Út 17:44  Přehled aktuálních pracovních nabídek: CINEA, EBA, eu-LISA Tvoříme Evropu (tvorimevropu.cz)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste