ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  06.09.2023 12:47:00

Ochrana obchodu EÚ v roku 2022: chránime priemysel EÚ aj pracovné miesta

Európska komisia dnes prijala správu o činnosti EÚ zameranej na ochranu obchodu v roku 2022. Vyplýva z nej, že Komisia v roku 2022 naďalej aktívne a asertívne bránila výrobcov z EÚ pred nekalými obchodnými praktikami tak, že dôsledne uplatňovala právne predpisy a zabezpečovala, aby príslušné opatrenia boli účinné. Komisia zároveň podnikla kroky v snahe zabezpečiť, aby tretie krajiny správne uplatňovali pravidlá na ochranu obchodu, pričom v určitých prípadoch sa jej podarilo dosiahnuť nepretržitý prístup výrobcov z EÚ na vývozné trhy. Ku koncu roka 2022 bolo zavedených okolo 177 opatrení, z ktorých takmer pätina sa zaoberala praktikami obchádzania opatrení.

Najviac opatrení EÚ na ochranu obchodu sa týka dovozu z Číny, Ruska, Indie, Kórey a USA. Vďaka ochranným opatreniam Únie je v EÚ chránených takmer pol milióna výrobných pracovných miest, a to v odvetviach, ako výroba ocele, hliníka, chemických látok a keramických výrobkov. Najproblematickejším v tejto súvislosti zostáva dumpingový a subvencovaný dovoz z Číny, ktorý najviac poškodzuje európsky výrobný priemysel.

Monitorovanie a presadzovanie opatrení s cieľom zabezpečiť ich účinnosť

V snahe zabezpečiť účinnosť nástrojov EÚ na ochranu obchodu je nevyhnutné monitorovať prijaté opatrenia a podniknúť náležité kroky proti ich obchádzaniu. V roku 2022 všetky nariadenia, ktorými sa ukladajú konečné opatrenia, obsahovali ustanovenia o monitorovaní, ktorých cieľom je minimalizovať riziko obchádzania opatrení.

Komisia začala v roku 2022 dve prešetrovania obchádzania a jedno antiabsorpčné prešetrovanie, ktorých cieľom je preskúmať konanie vývozcov, ktorí sa podľa všetkého snažia vyhnúť clám a oslabiť ich účinné uplatňovanie.

Ochrana obchodu a ruská útočná vojna proti Ukrajine

V nadväznosti na nevyprovokovanú a neodôvodnenú vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine EÚ pozastavila dovozné clá na všetok ukrajinský vývoz do EÚ. Súčasťou toho je aj pozastavenie výberu ciel na základe všetkých opatrení EÚ na ochranu obchodu platných pre dovoz z Ukrajiny (najmä v prípade plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla a určitých bezšvových rúr a rúrok).

Ochranné opatrenie EÚ týkajúce sa ocele bolo v prípade dovozu z Ukrajiny pozastavené.

Pokiaľ ide o antidumpingové opatrenia na dovoz z Ruska a Bieloruska, na ktorý sa vzťahujú reštriktívne opatrenia (sankcie), Komisia zachovala platnosť svojich opatrení na ochranu obchodu, a to aj v prípade sankcionovaných výrobkov. Nezmenili sa tým zistenia, ku ktorým sa dospelo v prešetrovaniach a ktoré preukázali existenciu nekalých obchodných praktík Ruska a Bieloruska spôsobujúcich ujmu. Ochranné kvóty EÚ na oceľ, ktoré boli predtým pridelené Rusku a Bielorusku, boli prerozdelené iným vyvážajúcim krajinám v pomere k ich podielu na celkovom dovoze v roku 2021. Tak sa zabezpečilo, že potreby používateľov ocele v EÚ boli uspokojené.

Prešetrovania v tretích krajinách, ktoré majú vplyv na vývoz z EÚ

Dôležitým aspektom boli aj snahy zabezpečiť, aby tretie krajiny správne uplatňovali pravidlá na ochranu obchodu. V dôsledku intervencií Komisie sa v tejto súvislosti podarilo do určitej miery zaistiť nepretržitý prístup výrobcov EÚ na vývozné trhy. V roku 2022 došlo k výraznému poklesu počtu opatrení na ochranu obchodu uložených voči vývozu z EÚ – v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď ich bolo 30, ich teraz bolo zaznamenaných len 12.

Pokiaľ ide o nové prešetrovania začaté voči členským štátom EÚ, v roku 2022 sa ich počet značne znížil, keďže sa začalo len sedem nových prešetrovaní, pričom tri z nich boli antidumpingové konania a štyri boli konania na ochranu obchodu (pre porovnanie, v roku 2021 bolo nových prešetrovaní 26). Za posledné desaťročie ide o jeden z najnižších počtov nových prešetrovaní, ktoré sa začali proti vývozu z EÚ.

Súvislosti – štatistické údaje

Ku koncu roka 2022 bolo zavedených 177 opatrení na ochranu obchodu, z ktorých 151 bolo antidumpingovej povahy, 25 antisubvenčnej povahy a jedno malo ochranný charakter. 38 platných opatrení bolo výsledkom prešetrovaní obchádzania.

Začalo sa päť nových prešetrovaní a 41 revíznych prešetrovaní, pričom v roku 2021 bol ich počet 14, resp. 28. Komisia v roku 2022 uložila 11 konečných opatrení (pre porovnanie, ich počet v roku 2021 bol 12).

Najviac opatrení EÚ na ochranu obchodu sa týka dovozu z Číny, Ruska, Indie, Kórey a USA. Najčastejšie siahajú po nástrojoch na ochranu obchodu proti vývozu z EÚ Spojené štáty (38 platných opatrení), po ktorých nasleduje Čína a Turecko (po 18), potom Brazília (11) a následne Kanada a Indonézia (každá z nich s deviatimi platnými opatreniami).

Ďalšie informácie

Výročná správa o ochrane obchodu za rok 2022

Pracovný dokument útvarov Komisie z roku 2022

Politika EÚ v oblasti ochrany obchodu

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec