ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  27.02.2024 14:00:00

Komisia predkladá nové iniciatívy na podporu vedúceho postavenia európskeho priemyslu v oblasti progresívnych materiálov

Nové iniciatívy na posilnenie vedúceho postavenia európskeho priemyslu

Komisia dnes navrhla súhrnnú stratégiu na posun smerom k vedúcemu postaveniu priemyslu EÚ v oblasti progresívnych materiálov, čo je kľúčová podporná technológia, ktorá je veľmi dôležitá pre súbežnú zelenú a digitálnu transformáciu. V oznámení o pokročilých materiáloch pre vedúce postavenie priemyslu sa navrhujú konkrétne kroky, ktoré umožnia zosúladiť priority a investície v oblasti výskumu a inovácií v EÚ a zabezpečiť vedúce postavenie Európy v tejto kľúčovej technológii. Táto iniciatíva, ktorú netrpezlivo očakávajú členské štáty a priemysel, je prvým krokom k spoločnému európskemu prístupu k progresívnym materiálom, ktorý vytvára základ pre ďalšie opatrenia.

Progresívne materiály sú zámerne navrhnuté a skonštruované materiály, ktoré majú vyššiu výkonnosť alebo osobitné funkcie, ktoré sa môžu vyvíjať bezprecedentnou rýchlosťou vďaka dnešnému vedeckému chápaniu a výpočtovej kapacite. Majú zásadný význam napríklad pre inovácie v oblasti energetiky, elektroniky, stavebníctva a mobility, a preto sú kľúčové pre zelenú a digitálnu transformáciu. Očakáva sa, že prvý zoznam výskumných oblastí sa v dialógu s technologickou radou, ktorá sa má zriadiť, rozšíri nadčas.

Očakáva sa, že dopyt po progresívnych materiáloch sa v nadchádzajúcich rokoch výrazne zvýši, napríklad pokiaľ ide o výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, batérií, budov s nulovými emisiami, polovodičov, liekov a zdravotníckych pomôcok, satelitov, kozmických nosných rakiet, lietadiel alebo iných aplikácií s dvojakým použitím, ako aj obranných zariadení.

Cieľom stratégie je posilniť dlhodobú konkurencieschopnosť EÚ tým, že sa zabezpečí, aby Únia zostala na čele nových materiálových technológií, čím sa podporia kapacity v oblasti vývoja, testovania a zavádzania. Opatreniami sa posilní aj otvorená strategická autonómia a hospodárska bezpečnosť EÚ znížením závislosti od kritických materiálov ich nahradením alebo podporou ich recyklácie a opätovného použitia.

V oznámení sa navrhujú opatrenia v rámci piatich hlavných pilierov, ktoré sa majú realizovať spolu s členskými štátmi EÚ, priemyselnými aktérmi a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami:

  1. Posilnenie európskeho výskumného a inovačného ekosystému v oblasti progresívnych materiálov.
  2. Zrýchlenie uvádzania inovačných materiálov na trh. To zahŕňa rozvoj „materiálových spoločných hodnôt“, európskej digitálnej infraštruktúry pre výskum a inovácie v oblasti progresívnych materiálov. Výrazne urýchli navrhovanie, vývoj a testovanie nových progresívnych materiálov v kontrolovanom prostredí, a to aj s využitím umelej inteligencie.
  3. Zvýšenie kapitálových investícií a prístupu k financovaniu. V rámci tohto balíka opatrení EÚ vytvorí nové partnerstvo s priemyslom v rámci programu Horizont Európa s cieľom investovať 500 miliónov EUR na roky 20252027, pričom najmenej 250 miliónov EUR pochádza zo súkromných zdrojov.
  4. Podpora výroby a používania progresívnych materiálov. Patrí sem obstarávanie pre inovácie, stanovovanie noriem a spustenie Akadémie pokročilých materiálov s Európskym inovačným a technologickým inštitútom s cieľom zabezpečiť, aby európska pracovná sila mala potrebné zručnosti.
  5. Vytvorenie technologickej rady pre progresívne materiály s cieľom poskytovať poradenstvo pri riadení tejto iniciatívy s členskými štátmi, krajinami pridruženými k programu Horizont Európa a priemyslom.

Súvislosti

Príkladom progresívnych materiálov je grafén. Ide o tenký, najsilnejší materiál, ktorý ako vodič tepla prevyšuje meď. Používa sa v televíznych obrazovkách, počítačoch a smartfónoch. Energetická účinnosť a nové výkonnostné vlastnosti sú možné len vďaka novým konštrukčným vlastnostiam.

Európa má silné postavenie pri vývoji progresívnych materiálov, ale neustále inovácie sú kľúčom k zabezpečeniu technologickej suverenity a strategickej autonómie počas celého životného cyklu progresívnych materiálov. Rámcové programy EÚ v oblasti výskumu a inovácií v priebehu rokov aktívne podporovali výskum a inováciu v oblasti progresívnych materiálov vrátane napríklad grafénovej hlavnej iniciatívy, ako aj niekoľkých európskych technologických platforiem a ERA-NET.

Vo februári 2022 kľúčové zainteresované strany z priemyslu vyzvali Komisiu v manifeste materiálov do roku 2030, aby vypracovala strategický plán a účinné riadenie výskumu a inovácií v oblasti progresívnych materiálov a nový európsky strategický program v oblasti výskumu a inovácií pre ďalšiu generáciu progresívnych materiálov.

Po širších konzultáciách s členskými štátmi a zainteresovanými stranami sa súčasné oznámenie zaoberá nielen potrebami výskumu a inovácií, ale aj úsilím o posilnenie výroby, používania a využívania progresívnych materiálov.

Viac informácií

Oznámenie o pokročilých materiáloch pre vedúce postavenie priemyslu

Prehľad

Webová stránka o progresívnych materiáloch

Inovatívne výsledky výskumu v oblasti progresívnych materiálov financované z prostriedkov EÚ

Media

Wind turbines in Wallonia 2023-02-08

Quote

Konkurencieschopnosť EÚ závisí od našej technologickej výhody a stabilných dodávok progresívnych materiálov pre našu zelenú a digitálnu transformáciu. Musíme podporovať vývoj týchto materiálov a efektívne ich využívať udržateľným spôsobom. Po vypočutí priemyselných zainteresovaných strán a vnútroštátnych orgánov navrhujeme ďalší postup, ktorý je prospešný pre našu dlhodobú hospodársku odolnosť.
Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová 2024-02-26

Dnes navrhujeme stratégiu spoločných opatrení v EÚ s cieľom posilniť naše postavenie v oblasti progresívnych materiálov, ktoré sú kľúčovou technologickou oblasťou pre budúcnosť našich priemyselných odvetví. Táto stratégia vytvorí nové príležitosti pre spoločnosti EÚ a poskytne Európe potrebnú infraštruktúru a zručnosti, aby zostala silným hráčom na medzinárodnej scéne. Je to kľúčové pre našu konkurencieschopnosť, otvorenú strategickú autonómiu a hospodársku bezpečnosť.
Iliana Ivanovová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež 2024-02-26

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec