ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  22.02.2024 16:16:00

Európska komisia predkladá možnosti zjednodušenia s cieľom znížiť zaťaženie poľnohospodárov v EÚ

Návrhy na zjednodušenie s cieľom znížiť administratívnu záťaž

Európska komisia dnes zaslala belgickému predsedníctvu dokument, v ktorom načrtla prvé možné opatrenia na pomoc pri znižovaní administratívnej záťaže na pleciach poľnohospodárov. V dokumente, o ktorom sa bude rokovať s členskými štátmi na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo 26. februára, sa uvádza celý rad krátkodobých a strednodobých opatrení, ktoré možno prijať na dosiahnutie zjednodušenia. Bude to slúžiť ako základ pre diskusie a spoločné opatrenia s krajinami EÚ.

Opatrenia uvedené v dokumente zohľadňujú príspevky vnútroštátnych správnych orgánov, hlavných poľnohospodárskych organizácií EÚ a výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo. Dokument o zjednodušení spĺňa záväzok predsedníčky von der Leyenovejprijatý na zasadnutí Európskej rady 1. februára 2024.

Model vykonávania súčasnej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) založený na strategických plánoch SPP, o ktorých sa rozhodlo a ktoré sa vykonávajú na vnútroštátnej úrovni, už predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim obdobím krok vpred, pokiaľ ide o zjednodušenie a subsidiaritu. Členské štáty zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržaní obmedzenej a primeranej administratívnej záťaže poľnohospodárov na dosiahnutie cieľov právnych predpisov EÚ. Preto sa akékoľvek úspešné zjednodušenie musí uskutočniť v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi správnymi orgánmi a samotnými poľnohospodármi.

V tejto súvislosti Komisia v marci začne online prieskum zameraný priamo na poľnohospodárov. Táto cielená konzultácia pomôže identifikovať ich hlavné zdroje obáv a pochopiť zdroje administratívnej záťaže a zložitosti vyplývajúce z pravidiel SPP, ako aj iných pravidiel EÚ pre potraviny a poľnohospodárstvo v EÚ a ich uplatňovania na vnútroštátnej úrovni. Tento prieskum poskytne už v lete jasnejší obraz o hlavných administratívnych prekážkach, ktoré poľnohospodári vnímajú a ktorým čelia. Jeho výsledky budú zahrnuté do podrobnejšej analýzy, ktorá sa uverejní na jeseň 2024.

Okrem tohto potrebného zhromažďovania dôkazov Komisia navrhuje krátkodobé a strednodobé opatrenia, ktoré by mohli priniesť určitú úľavu pre poľnohospodárov, ale aj pre vnútroštátne správne orgány, ktoré predstavujú prvé kontaktné miesto pre poľnohospodárov a sú zodpovedné za riadenie a vyplácanie finančných prostriedkov EÚ.

Po prvé, Komisia navrhuje zjednodušiť niektoré požiadavky kondicionality, ktoré musia poľnohospodári EÚ spĺňať.  Súbor základných noriem – označovaných ako GAEC (dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky), ktoré musia všetci poľnohospodári dodržiavať, aby získali podporu v rámci SPP, sa za určitých okolností ukázal ako náročný.

Komisia už konala tak, že na rok 2024 udelila čiastočnú výnimku z pravidiel týkajúcich sa pôdy ležiacej úhorom, tzv. GAEC 8. Komisia teraz navrhuje zmeniť pravidlá týkajúce sa prvej normy (GAEC 1), v ktorej sa stanovuje požiadavka, aby sa od referenčného roku 2018 v EÚ zachovali stabilné plochy s trvalým trávnym porastom. Na základe tejto požiadavky by bývalí chovatelia hospodárskych zvierat s veľkými trávnymi porastmi, ktorí boli nútení prejsť na pestovanie plodín pestovaných na ornej pôde z dôvodu narušenia trhu v sektore mäsa a mlieka, mohli byť požiadaní o premenu svojej ornej pôdy na trvalé trávne porasty. Táto povinnosť by mohla viesť k strate príjmov dotknutých poľnohospodárov. Komisia navrhuje zmeniť a doplniť tieto pravidlá do polovice marca, aby sa zabezpečilo, že sa zohľadnia štrukturálne zmeny spôsobené zmenou trhovej orientácie a znížením počtu hospodárskych zvierat, čím sa zabezpečí, že poľnohospodári nebudú pri svojej práci penalizovaní, a pomôže znížiť záťaž, keďže menej plôch by sa muselo premeniť na trvalé trávne porasty.

Komisia takisto preskúma, ktoré poľnohospodárske postupy môžu byť možné počas citlivých období pri plnení povinnosti pokryť pôdu podľa normy GAEC 6. Komisia takisto nabáda všetky zainteresované strany, aby sa podelili o svoj názor na administratívnu záťaž, ktorá môže byť spojená so smernicou o dusičnanoch. Možno tak urobiť prostredníctvom online verejnej konzultácie otvorenej do 8. marca 2024.

Po druhé, Komisia navrhuje zjednodušiť metodiku pre určité kontroly s cieľom znížiť počet návštev v poľnohospodárskych podnikoch zo strany vnútroštátnych správnych orgánov až o 50 %. Toto opatrenie priamo reaguje na žiadosti členských štátov. Komisia navrhuje zefektívniť a objasniť, ako posúdiť kvalitu systému monitorovania plôch. Ide o systém založený na automatizovanej analýze satelitných snímok z programu Copernicus, ktorého cieľom je znížiť počet inšpekcií v poľnohospodárskych podnikoch, pomôcť poľnohospodárom vyhnúť sa chybám a ukladať sankcie, ako aj uľahčiť podávanie správ. S menším počtom riadiacich návštev zo strany administratívy budú mať poľnohospodári viac času na to, aby sa venovali svojej hlavnej práci.

Po tretie, Komisia navrhuje objasniť používanie pojmu vyššia moc a výnimočné okolnosti. Táto právna koncepcia umožňuje poľnohospodárom, ktorí nemôžu splniť všetky svoje požiadavky SPP z dôvodu výnimočných a nepredvídateľných udalostí mimo ich kontroly (napríklad v prípadoch veľkého sucha alebo povodní), im neukladajú sankcie. Toto objasnenie podporí vnútroštátne správne orgány pri uplatňovaní tohto ustanovenia a zabezpečí jeho jednotné uplatňovanie v celej Únii. Zlepší sa tým aj istota získania podpory SPP pre poľnohospodárov postihnutých takýmito nešťastnými udalosťami. Všeobecnejšie povedané, Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi s cieľom určiť možné spôsoby racionalizácie kontrol.

Komisia vo svojom dokumente uvádza aj ďalšie strednodobé opatrenia, ktoré môžu znížiť zaťaženie poľnohospodárov, najmä menších poľnohospodárov, a môže zvážiť navrhnutie zmien základných nariadení o SPP, na ktorých sa dohodli Európsky parlament a Rada v roku 2021.

Jedným z predložených návrhov môže byť vyňatie malých poľnohospodárskych podnikov s rozlohou menej ako 10 hektárov z kontrol súvisiacich s dodržiavaním požiadaviek kondicionality (GAEC). Touto výnimkou by sa výrazne zjednodušila každodenná práca malých poľnohospodárov, ktorí predstavujú 65 % prijímateľov SPP, a zároveň by sa zachovali environmentálne ambície SPP, keďže malé poľnohospodárske podniky pokrývajú len 9,6 % plôch, ktoré dostávajú podporu z SPP. Okrem toho, ak by sa základné nariadenia zmenili v strednodobom horizonte, GAEC 8 o pôde ležiacej úhorom, GAEC 7 o striedaní plodín a GAEC 6 o pokrytí pôdy by sa mohli preskúmať s cieľom ďalej znížiť zaťaženie poľnohospodárov.

Komisia zároveň uľahčí výmenu najlepších postupov zjednodušovania medzi členskými štátmi v rámci rôznych príslušných orgánov spolupráce (t. j. expertných skupín, výborov a iných).

Pri zvažovaní návrhov na zjednodušenie Komisia zohľadnila účinky týchto návrhov na environmentálne ciele a ambície spoločnej poľnohospodárskej politiky. Takisto zabezpečujú pokračovanie stabilného a predvídateľného legislatívneho rámca pre poľnohospodárov EÚ na základe súčasnej SPP, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2023. S cieľom ďalej reagovať na súčasnú krízovú situáciu v odvetví poľnohospodárstva Komisia pracuje aj na opatreniach na zlepšenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom reťazci a ich ochranu pred nekalými obchodnými praktikami, ktoré budú čoskoro predstavené. Vzhľadom na to, že poľnohospodári sú často najzraniteľnejším článkom potravinového hodnotového reťazca, tieto opatrenia sa môžu vzťahovať na otázky, ako je transparentnosť trhu, obchodné praktiky v hodnotovom reťazci, výrobné náklady alebo homogénnejšia kontrola existujúcich pravidiel týkajúcich sa dovážaných poľnohospodárskych výrobkov.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti vyhlásila:

„Komisia je naďalej plne odhodlaná poskytovať riešenia na zmiernenie tlaku, ktorý v súčasnosti pociťujú naše ťažko pracujúce poľnohospodárske ženy a muži. Znižujeme administratívnu záťaž našich poľnohospodárov, aby sme im pomohli zaručiť potravinovú bezpečnosť pre európskych občanov. Zjednodušenie našich poľnohospodárskych politík je neustálou prioritou na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni. Touto škálou opatrení plníme záväzok, ktorý sme prijali voči našim poľnohospodárom, a to urýchliť túto diskusiu. Teším sa na názory našich členských štátov.“

Príklad krátkodobých opatrení predložených na diskusiu členským štátom

Opatrenie

Vplyv

Časový harmonogram

Zmena pravidiel výpočtu trvalých trávnych porastov s cieľom zohľadniť prípady štrukturálnych zmien v poľnohospodárstve Poľnohospodári so zníženým počtom hospodárskych zvierat nebudú musieť premeniť ornú pôdu na pasienky Delegovaný akt sa má prijať v marci
Preskúmanie možných poľnohospodárskych postupov na pokrytie pôdy Poľnohospodári môžu mať väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o to, ako spĺňajú túto kondicionalitu Objasnenie, ktoré sa má predložiť a prediskutovať s členskými štátmi v marci
Revízia metodiky EÚ s cieľom posúdiť kvalitu systému monitorovania plôch Poľnohospodári dostanú až o 50 % menej návštev v poľnohospodárskych podnikoch; tým sa uvoľnia aj zdroje vo vnútroštátnych správnych orgánoch Finalizácia a prezentácia novej metodiky v marci
Objasnenie pojmu vyššia moc Dotknutí poľnohospodári budú mať väčšiu istotu, pokiaľ ide o prijímanie ich platieb v rámci SPP, a vnútroštátne správne orgány budú mať prospech z jasnejšieho výkladu na úrovni EÚ, čím sa zabráni rozpočtovým chybám. Predloženie objasnenia členským štátom v marci
Uľahčenie výmeny najlepších postupov a zmien strategických plánov SPP Vnútroštátne správne orgány môžu ľahšie identifikovať oblasti možného zjednodušenia a rýchlejšie ich implementovať v prospech poľnohospodárov. Prebiehajúci proces

Identifikácia hlavného administratívneho zaťaženia poľnohospodárov

Online verejná konzultácia o hodnotení smernice o dusičnanoch

Otvorené do 8. marca 2024
Online prieskum EÚ pre poľnohospodárov Od marca do mája s výsledkami očakávanými začiatkom leta 2024
Podrobná analýza zložitosti pre poľnohospodárov vyplývajúca z regulačného rámca EÚ a vnútroštátnych pravidiel Výsledky sa očakávajú na jeseň 2024

Viac informácií

Európski poľnohospodári oslobodení od pravidiel týkajúcich sa pôdy ležiacej úhorom

Quote

Komisia je naďalej plne odhodlaná poskytovať riešenia na zmiernenie tlaku, ktorý v súčasnosti pociťujú naše ťažko pracujúce poľnohospodárske ženy a muži. Znižujeme administratívnu záťaž našich poľnohospodárov, aby sme im pomohli zaručiť potravinovú bezpečnosť pre európskych občanov. Zjednodušenie našich poľnohospodárskych politík je neustálou prioritou na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni. Touto škálou opatrení plníme záväzok, ktorý sme prijali voči našim poľnohospodárom, a to urýchliť túto diskusiu. Teším sa na názory našich členských štátov.
Ursula von der Leyen, President of the European Commission 2024-02-21

Posolstvo od poľnohospodárov je jasné: chcú pracovať vo svojich oblastiach, nie za spismi. Komisia v reakcii na to identifikovala celý rad opatrení na úrovni EÚ, ktoré by mohli pomôcť zmierniť administratívnu záťaž poľnohospodárov v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch. Vítam toto obnovené zrýchlenie smerom k zjednodušeniu a zaväzujem sa, že budem spolupracovať s členskými štátmi a zainteresovanými stranami na týchto opatreniach a každej iniciatíve, ktorá poľnohospodárom umožní tráviť svoj pracovný čas tým, čo je dôležité – podporovať ich rodiny a vyrábať náš základný tovar.
Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski 2024-02-21

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec