ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  22.02.2024 16:16:00

Evropská komise nabízí možnosti zjednodušení s cílem snížit zátěž zemědělců v EU

Návrhy na zjednodušení s cílem snížit administrativní zátěž

Evropská komise dnes zaslala belgickému předsednictví dokument, v němž nastínila první možná opatření, která by pomohla snížit administrativní zátěž zemědělců. Dokument, který bude projednán s členskými státy na zasedání Rady pro zemědělství dne 26. února, uvádí řadu krátkodobých a střednědobých opatření, která lze přijmout k dosažení zjednodušení. To bude sloužit jako základ pro diskuse a společné kroky se zeměmi EU.

Opatření uvedená v dokumentu zohledňují příspěvky vnitrostátních správních orgánů, hlavních zemědělských organizací EU a zemědělského výboru Evropského parlamentu. Dokument o zjednodušení naplňuje závazek předsedkyně von der Leyenovépřijatý na zasedání Evropské rady dne 1. února 2024.

Model provádění stávající společné zemědělské politiky (SZP) založený na strategických plánech SZP, o nichž bylo rozhodnuto a které jsou prováděny na vnitrostátní úrovni, již představuje krok vpřed, pokud jde o zjednodušení a subsidiaritu ve srovnání s předchozím obdobím. Členské státy hrají klíčovou úlohu při udržování administrativní zátěže zemědělců omezené a přiměřené pro dosažení cílů právních předpisů EU. Proto musí být každé úspěšné zjednodušení provedeno v úzké spolupráci s vnitrostátními správními orgány a samotnými zemědělci.

S ohledem na výše uvedené Komise v březnu zahájí on-line průzkum určený přímo zemědělcům. Tato cílená konzultace pomůže určit jejich hlavní zdroje obav a pochopit zdroje administrativní zátěže a složitosti vyplývající z pravidel SZP, jakož i dalších pravidel EU pro potraviny a zemědělství v EU a jejich uplatňování na vnitrostátní úrovni. Tento průzkum poskytne již v létě jasnější představu o hlavních administrativních překážkách, s nimiž se zemědělci setkávají a kterým čelí. Jeho výsledky budou zahrnuty do podrobnější analýzy, která bude zveřejněna na podzim 2024.

Kromě tohoto nezbytného shromažďování důkazů navrhuje Komise krátkodobá a střednědobá opatření, která by mohla přinést určitou úlevu jak zemědělcům, tak i vnitrostátním správním orgánům, které představují první kontaktní místo pro zemědělce a odpovídají za správu a vyplácení finančních prostředků EU.

Za prvé, Komise navrhuje zjednodušit některé požadavky podmíněnosti, které musí zemědělci v EU splňovat.  Soubor základních norem – nazývaných DZES (dobrý zemědělský a environmentální stav), který musí všichni zemědělci dodržovat, aby získali podporu v rámci SZP, se za určitých okolností ukázal jako obtížný.

Komise již jednala tím, že pro rok 2024 udělila částečnou výjimku z pravidel pro půdu ponechanou ladem, tzv. DZES 8. Komise nyní navrhuje změnit pravidla týkající se první normy (DZES 1), která ukládá povinnost udržovat plochy s trvalými travními porosty v EU od referenčního roku 2018 stabilní. Podle tohoto požadavku by bývalí chovatelé hospodářských zvířat s velkými travními porosty, kteří byli nuceni přejít na produkci plodin na orné půdě z důvodu narušení trhu v odvětví masa a mléka a mléčných výrobků, mohli být požádáni, aby svou ornou půdu přeměnili na trvalé travní porosty. Tato povinnost by mohla vést ke ztrátě příjmů pro dotčené zemědělce. Komise navrhuje změnit tato pravidla do poloviny března s cílem zajistit, aby byly zohledněny strukturální změny způsobené změnou orientace trhu a snížením počtu hospodářských zvířat, aby zemědělci nebyli při své práci penalizováni, a aby se přispělo ke snížení zátěže, neboť by bylo nutné přeměnit méně ploch na trvalé travní porosty.

Komise rovněž přezkoumá, které zemědělské postupy mohou být možné v citlivých obdobích při plnění povinnosti zahrnout půdu podle DZES 6. Komise rovněž vybízí všechny zúčastněné strany, aby se podělily o svůj názor na administrativní zátěž, která může být spojena se směrnicí o dusičnanech. Toho lze dosáhnout prostřednictvím online veřejné konzultace, která bude probíhat do 8. března 2024.

Za druhé, Komise navrhuje zjednodušit metodiku pro některé kontroly s cílem snížit počet návštěv vnitrostátních správních orgánů v zemědělských podnicích až o 50 %. Toto opatření přímo reaguje na žádosti členských států. Komise navrhuje zefektivnit a vyjasnit, jak posuzovat kvalitu systému monitorování ploch. Jedná se o systém založený na automatizované analýze družicových snímků z programu Copernicus, jehož cílem je omezit inspekce v zemědělských podnicích, pomoci zemědělcům vyhnout se chybám a postihnout sankce, jakož i usnadnit podávání zpráv. Vzhledem k menšímu počtu návštěv ze strany správních orgánů za účelem řízení budou mít zemědělci více času na to, aby se věnovali své hlavní práci.

Zatřetí Komise navrhuje vyjasnit použití pojmu „vyšší moc“ a „mimořádné okolnosti“. Tento právní pojem umožňuje, aby zemědělci, kteří nemohou splnit všechny své požadavky SZP kvůli mimořádným a nepředvídatelným událostem, které nemohou ovlivnit (např. v případě závažného sucha nebo záplav), jim nebyly uloženy sankce. Toto vyjasnění podpoří vnitrostátní správní orgány při uplatňování tohoto ustanovení a zajistí jeho jednotné uplatňování v celé Unii. Tím se rovněž zvýší jistota získání podpory SZP pro zemědělce zasažené takovými nešťastnými událostmi. Obecněji řečeno, Komise bude spolupracovat s členskými státy na stanovení možných způsobů racionalizace kontrol.

Ve svém dokumentu Komise rovněž zmiňuje dodatečná střednědobá opatření, která mohou zmírnit zátěž zemědělců, zejména menších zemědělců, a může zvážit navržení změn základních nařízení o SZP, na nichž se v roce 2021 dohodly Evropský parlament a Rada.

Jedním z předložených návrhů může být vynětí malých zemědělských podniků o rozloze méně než 10 hektarů z kontrol souvisejících s dodržováním požadavků na podmíněnost (DZES). Tato výjimka by výrazně zjednodušila každodenní práci drobných zemědělců, kteří představují 65 % příjemců SZP, a zároveň by zachovala ambice SZP v oblasti životního prostředí, neboť malé zemědělské podniky pokrývají pouze 9,6 % ploch, které dostávají podporu v rámci SZP. Kromě toho, pokud by byla v polovině období změněna základní nařízení, DZES 8 o půdě ponechané ladem, DZES 7 o střídání plodin a DZES 6 o půdním pokryvu by mohly být přezkoumány s cílem dále snížit zátěž zemědělců.

Komise zároveň usnadní výměnu osvědčených postupů zjednodušujících postupů mezi členskými státy v rámci různých příslušných orgánů spolupráce (tj. expertních skupin, výborů a dalších).

Při zvažování návrhů na zjednodušení vzala Komise v úvahu dopady těchto návrhů na environmentální cíle a ambice společné zemědělské politiky. Zajišťují rovněž pokračování stabilního a předvídatelného legislativního rámce pro zemědělce v EU na základě stávající SZP, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2023. V zájmu další reakce na současnou krizovou situaci v odvětví zemědělství Komise rovněž pracuje na opatřeních na zlepšení postavení zemědělců v potravinovém řetězci a na jejich ochranu před nekalými obchodními praktikami, která budou brzy představena. Vzhledem k tomu, že zemědělci jsou často nejzranitelnějším článkem potravinového hodnotového řetězce, mohou tato opatření zahrnovat otázky, jako je transparentnost trhu, obchodní postupy v hodnotovém řetězci, výrobní náklady nebo homogennější kontrola stávajících pravidel pro dovážené zemědělské produkty.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila:

Komise je i nadále plně odhodlána poskytovat řešení, která by zmírnila tlak, který v současné době čelí naše tvrdě pracující ženy a muži v zemědělství. Snižujeme administrativní zátěž našich zemědělců, abychom jim pomohli zaručit potravinové zabezpečení pro evropské občany. Zjednodušení našich zemědělských politik je trvalou prioritou, a to jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni. Touto řadou opatření plníme závazek, který jsme učinili vůči našim zemědělcům, aby tuto diskusi urychlili. Těším se na názory našich členských států.“

Příklad krátkodobých opatření předložených k projednání členským státům

Opatření

Dopad

Timeline

Změna pravidel pro výpočet trvalých travních porostů s cílem zohlednit případy strukturálních změn v zemědělství Zemědělci se sníženým počtem hospodářských zvířat nebudou muset přeměnit ornou půdu na pastviny Akt v přenesené pravomoci, který má být přijat v březnu
Přezkum možných zemědělských postupů s cílem pokrýt půdu Zemědělci mohou mít větší flexibilitu, pokud jde o to, jak tuto podmíněnost plní. Vyjasnění, které má být předloženo a projednáno s členskými státy v březnu.
Revize metodiky EU pro posuzování kvality systému monitorování ploch Zemědělci obdrží až o 50 % méně návštěv v zemědělských podnicích; tím se rovněž uvolní zdroje ve vnitrostátních správách. Dokončení a předložení nové metodiky v březnu
Vyjasnění pojmu vyšší moc Dotčení zemědělci budou mít větší jistotu, pokud jde o příjem plateb v rámci SZP, a vnitrostátní správní orgány budou mít prospěch z jasnějšího výkladu na úrovni EU, který zabrání rozpočtovým chybám. Předložení vysvětlení členským státům v březnu
Usnadnění výměny osvědčených postupů a změn strategických plánů SZP Vnitrostátní správní orgány mohou snadněji určit oblasti možného zjednodušení a rychleji je provádět ve prospěch zemědělců. Probíhající proces

Určení hlavní administrativní zátěže zemědělců

Online veřejná konzultace o hodnocení směrnice o dusičnanech

Otevřeno do 8. března 2024
Online průzkum EU pro zemědělce Od března do května s očekávanými výsledky na začátku léta 2024
Podrobná analýza složitosti pro zemědělce vyplývající z regulačního rámce EU a vnitrostátních pravidel Výsledky očekávané na podzim 2024

Pro více informací

Evropští zemědělci vyňatí z pravidel pro půdu ponechanou ladem

Quote

Komise je i nadále plně odhodlána poskytovat řešení, která by zmírnila tlak, který v současné době čelí naše tvrdě pracující ženy a muži v zemědělství. Snižujeme administrativní zátěž našich zemědělců, abychom jim pomohli zaručit potravinové zabezpečení pro evropské občany. Zjednodušení našich zemědělských politik je trvalou prioritou, a to jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni. Touto řadou opatření plníme závazek, který jsme učinili vůči našim zemědělcům, aby tuto diskusi urychlili. Těším se na názory našich členských států.
Ursula von der Leyen, President of the European Commission 2024-02-21

Poselství zemědělců je jasné: chtějí pracovat ve svých oborech a nezaostávat se za spisy. V reakci na to Komise určila řadu opatření na úrovni EU, která by mohla pomoci zmírnit administrativní zátěž zemědělců v nadcházejících měsících a letech. Vítám toto obnovené zrychlení směrem ke zjednodušení a zavazuji se ke spolupráci s členskými státy a zúčastněnými stranami na těchto opatřeních a každé iniciativě, která zemědělcům umožní trávit pracovní dobu na tom, co je důležité – podporovat jejich rodiny a vyrábět naše základní zboží.
Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství 2024-02-21

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688