ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  18.10.2023 17:00:00

Komisia odporúča členským štátom urýchlene zaviesť správu veci verejných podľa aktu o digitálnych službách na zlepšenie reakcií na nezákonný obsah online*

Komisia odporúča členským štátom urýchlene zaviesť správu veci verejných podľa aktu o digitálnych službách

Komisia dnes uverejnila súbor odporúčaní pre členské štáty, podľa ktorých by mali koordinovať svoje reakcie na šírenie a zviditeľňovanie nezákonného obsahu na internete (napr. teroristického obsahu a nezákonných nenávistných prejavov) pred tým, než sa stane vážnou hrozbou pre verejnú bezpečnosť. Cieľom je, aby členské štáty podporovali Komisiu pri jej úsilí zaručiť, aby veľmi veľké online platformy a internetové vyhľadávače úplne dodržiavali nové povinnosti, ktoré im vyplývajú z aktu o digitálnych službách, a to ešte pred dátumom, odkedy sú členské štáty povinné prevziať svoju úlohu pri presadzovaní aktu.

V časoch bezprecedentných konfliktov a nestability, ktoré zasahujú aj Európsku úniu – najprv ruská agresívna vojna proti Ukrajine a teraz aj teroristické útoky Hamasu proti Izraelu, sa Komisia spolieha na členské štáty, že spoja svoje sily a umožnia rýchle uplatňovanie aktu o digitálnych službách. Akt zavádza súbor pravidiel v záujme bezpečného, predvídateľného a dôveryhodného online prostredia v EÚ, v ktorom sa dodržiavajú základné práva, predovšetkým sloboda prejavu a právo na informácie. Od augusta 2023 sú na základe tohto aktu veľmi veľké online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávače povinné prijímať cielené opatrenia na zmiernenie konkrétnych systémových rizík ich systémov vrátane systémových rizík vyplývajúcich zo šírenia nezákonného obsahu.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Teroristický útok Hamasu viedol aj v online prostredí k vlne ohavného nezákonného obsahu s propagandou nenávisti a teroru. Náš akt o digitálnych službách teraz Európe poskytuje silné pravidlá na ochranu používateľov, a medzi nimi aj zraniteľných skupín obyvateľstva, pred zastrašovaním a na zaručenie základných slobôd v online priestore. Veľkým platformám vznikli nové povinnosti zmierňovať takéto riziká vyplývajúce z ich služieb. Dnešné odporúčanie nám pomôže koordinovať naše kroky s členskými štátmi a chrániť našu spoločnosť.“

Koordinácia boja proti nezákonnému obsahu

Komisia v odporúčaní členské štáty vyzýva, aby už teraz vymenovali nezávislý orgán, ktorý bude súčasťou siete potenciálnych koordinátorov digitálnych služieb, a nečakali na uplynutie zákonnej lehoty do 17. februára 2024.

Komisia navrhuje mechanizmus reakcie na incidenty, ktorý bude tvoriť rámec spolupráce Komisie a siete koordinátorov pri reagovaní na šírenie nezákonného obsahu na internete, predovšetkým keď predstavuje jasné riziko zastrašovania skupín obyvateľstva alebo destabilizovania politických a sociálnych štruktúr Únie. Mechanizmus by mal zahŕňať pravidelné stretnutia k reakcii na incidenty, na ktorých sa bude diskutovať o osvedčených postupoch a metodikách, ako aj pravidelné podávanie správ a výmenu informácií získaných na vnútroštátnej úrovni. Informácie od siete koordinátorov môžu predstavovať dôkazy, na základe ktorých Komisia bude môcť vykonávať svoje právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania vyplývajúce z aktu o digitálnych službách.

Komisia vyzýva prevádzkovateľov veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov, aby v prípade mimoriadnych okolností (napr. medzinárodný ozbrojený konflikt alebo teroristické útoky), ktoré taký krok opodstatňujú, zostavili ku konkrétnym incidentom protokoly o incidentoch.

Odporúčanie odkazuje aj na právomoci, ktoré členským štátov vyplývajú z rozmanitých nástrojov podľa práva Únie, aby mohli bojovať proti nezákonnému obsahu na internete. Ide napríklad o nariadenie o riešení šírenia teroristického obsahu online platné od júna 2022.Komisia sa v snahe o spoločný postup bude naďalej opierať o existujúce štruktúry, predovšetkým na boj proti terorizmu. Príkladom je Krízový protokol EÚ na koordináciu reakcií na vývin situácie v online svete, ktorý možno pripísať teroristickému alebo násilnému extrémistickému činu, a na medzinárodnej úrovni Výzva na činnosť z Christchurch a globálne internetové fórum na boj proti terorizmu pod vedením priemyslu.

Ďalšie kroky

Toto odporúčanie sa bude uplatňovať do 17. februára 2024. Po tomto dátume začne naplno fungovať rámec presadzovania práva stanovený v akte o digitálnych službách, ako aj výbor pre digitálne služby, ktorý budú tvoriť nezávislí koordinátori digitálnych služieb z jednotlivých členských štátov.

Súvislosti

Akt o digitálnych službách je od konca augusta 2023 právne vynútiteľný v prípade veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov. Jeho účelom je posilniť postavenie používateľov internetu a chrániť ich. Určeným službám preto ukladá povinnosť posudzovať a zmierňovať ich systémové riziká a poskytovať spoľahlivé nástroje na moderovanie obsahu.

Určené platformy medzičasom ukončili svoje prvé ročné posúdenie rizika zamerané napríklad na otázku, ako sa nezákonný obsah na internete môže šíriť prostredníctvom ich služieb. Podľa aktu o digitálnych službách sú veľmi veľké online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávače povinné prijímať cielené opatrenia na zmiernenie konkrétnych zistených systémových rizík. Veľmi veľké online platformy musia posudzovať riziká, ktoré ich systémy predstavujú, vrátane systémových rizík súvisiacich s nezákonným obsahom a s ochranou verejného záujmu.

Podľa aktu o digitálnych službách musia členské štáty do 17. februára 2024 vymenovať koordinátora digitálnych služieb – nezávislý orgán, ktorý bude dohliadať na to, či online služby zriadené na území daného členského dodržiavajú príslušné právne predpisy. Nezávislý orgán, ktorý členský štát vymenuje podľa tohto odporúčania, sa môže zhostiť úlohy koordinátora digitálnych služieb podľa aktu o digitálnych službách už v predstihu.

Ďalšie informácie

Odporúčanie

Znenie aktu o digitálnych službách z Úradného vestníka EÚ

Akt o digitálnych službách – otázky a odpovede

Informačný prehľad o akte o digitálnych službách

*Aktualizované 18. 10. 2023.

Quote

Teroristický útok Hamasu viedol aj v online prostredí k vlne ohavného nezákonného obsahu s propagandou nenávisti a teroru. Náš akt o digitálnych službách teraz Európe poskytuje silné pravidlá na ochranu používateľov, a medzi nimi aj zraniteľných skupín obyvateľstva, pred zastrašovaním a na zaručenie základných slobôd v online priestore. Veľkým platformám vznikli nové povinnosti zmierňovať takéto riziká vyplývajúce z ich služieb. Dnešné odporúčanie nám pomôže koordinovať naše kroky s členskými štátmi a chrániť našu spoločnosť.
Ursula von der Leyen, President of the European Commission 2023-10-17

Aktuálne udalosti vyvolali novú vlnu šírenia nezákonného obsahu na viacerých internetových platformách. Vďaka aktu o digitálnych službách máme k dispozícii kompletný súbor nástrojov ukotvený v právnych predpisoch. Nemôžeme však strácať čas. Preto dnes vyzývame členské štáty, aby vymenovali svojich koordinátorov digitálnych služieb čo najskôr a nečakali do uplynutia lehoty vo februári 2024. Takisto navrhneme vytvorenie protokolu o incidente, čo nám pomôže lepšie reagovať a postupovať dôkazy a informácie Komisii. Umožníme tak rýchle a koordinované prijímanie potrebných opatrení.
Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton 2023-10-17

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste