mzcr.cz (MZ ČR)
Cestování  |  26.02.2021 21:27:09

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání - Mimořádné opatření

Opatření z pátku 26.2., platná od soboty 27.2. nebo od pondělí 1.3.2021

Dotazy k opatřením a další dokumenty

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2 

Praha 26. února 2021 Č. j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN MZDRX01EP3D4

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69
odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření
kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj),
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde
dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa
učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít,
a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.
2. Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání
šíření kapének, a to:
a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
*MZDRX01EP3D4*
i) prodejna,
ii) provozovna služeb,
iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní
péče,
iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby
se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem,
a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
v) mezinárodní letiště,
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné
domácnosti,
s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky
uvedené v bodu 1.
3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
c) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného
prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
d) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)
v internátě a domově mládeže,
e) děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb
internátní formou,
f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
g) žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky
přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola
jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou účastníky
zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině
určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
h) děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li
to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě,
m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení
a v zařízeních sociálních služeb,
n) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti
po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,
o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím
při jeho odbavení,
p) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,
správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního
díla nebo pořadu,
r) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
pořadech,
s) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek
zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována
a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti
rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo
čtvrté,
t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů
včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
u) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci
potravin a pokrmů včetně nápojů,
v) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné
a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další
osoby tomuto prohlášení přítomné,
w) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie
novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými
osobami,
x) sportovce nebo cvičící osoby:
- v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,
- ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti
a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud
konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích
účastnících se těchto činností,
- ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy
na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není
výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci
v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních
sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není
starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě
probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy
je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho
antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů
a rozhodčích účastnících se těchto činností,
y) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných
bazénů a saun.
4. Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod.
do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance ochrannými
prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou
pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti
s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce
na dálku mimo pracoviště zaměstavatele).
II.
S účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 22. února 2021, č. j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN.
III.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Stanovuje se povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech
staveb. Dále se stanovuje tato povinnost na všech ostatních veřejně přístupných místech
v zastavěném území obce a tam mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě
a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejednáli se výlučně o členy domácnosti. Dále se stanovuje povinnost nosit ochranné prostředky
dýchacích cest splňujících stanovené technické podmínky ve vnitřních prostorech staveb,
které slouží jako prodejny provozovny služeb, pracoviště ambulatní péče zdravotnického
zařízení, zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem a zařízení
poskytujíí odlehčovací sociální služby v pobytové formě a ve vnitřních prostorech staveb, které
slouží jako mezinárodní letiště. Dále se stanovuje tato povinnost v prostředcích veřejné
dopravy a v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby
z jedné domácnosti, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy. Z těchto povinností
se stanovují výjimky.
V České republice přetrvává komunitní šíření epidemie onemocnění COVID-19, které je
způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2. Aktuální 7denní klouzavý průměr denních
přírůstků má hodnotu 9 451 nově nakažených osob (stav k 21.2.2021). Epidemiologická
situace je i nadále závažná a další potřebné zlepšování, tedy snižování počtu nově
nakažených, lze dosáhnout jen trváním série protiepidemických opatření. Podrobné informace
o míře šíření epidemie a související informace jsou denně publikovány na webové stránce
Ministerstva zdravotnictví onemocneni-aktualne.mzcr.cz.
Jedním z významných opatření, kterým lze dosáhnout omezení šíření epidemie je povinnost
nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek.
Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu
a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové
zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí
(ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC).
V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním
systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou,
např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření
na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií
o používání zdravotnických nebo nezdravotnických roušek. Správně nošená rouška (tj. rouška
zakrývající nos a ústa) je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů
(tj. kontrola zdroje nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19.
Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů
vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání. Viz studie: Gopfertová D.,
doc., MUDr., CSc.; Fabiánová K., MUDr., Ph.D.: Epidemiologická charakteristika onemocnění
covid-19: úvaha nad současnými poznatky o onemocnění. Nový koronavirus SARS-CoV-2
a onemocnění covid-19, Farmakoterapetická revue, suppl. 1/2020, ročník 5:
https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplement
um01 -2020//fr_2020_suppl1 _covid-19.pdf.
Kapičky větší než 10 pm (velké kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním, ale
i křičením, smíchem či běžnou mluvou, a dochází k jejich uvolňování někdy velkou rychlostí
(50 m/s při kýchání, 10 m/s při kašli). Díky svým rozměrům a velké rychlosti se tyto velké kapky
dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou bez bariéry doletět
až do vzdálenosti více jak 2 metry (kašel) a více jak 6 metrů (kýchání). Samotné dodržování
dvoumetrové distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které
mohou obsahovat virus. Doma vyrobené roušky a chirurgické roušky však mohou šíření těchto
velkých kapek zabránit.
Ochrana použitím roušky může ovlivňovat pravděpodobnost míry přenosu viru v komunitě
podobně jako dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a omezení volného
pohybu osob na veřejnosti. V případě kombinace těchto přístupů, omezení shlukování se osob
a nošení obličejových roušek může zdvojnásobit účinek opatření a vést koploštění křivky
pozitivních případů onemocnění COVID-19 v populaci.
Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná
intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických
ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.
Ochranný efekt poskytovaný rouškami se prokázal i u publikovaných kazuistik v rámci
leteckého transportu a u typu provozoven poskytujících služby na malou vzdálenost, kde
i přes blízký kontakt a delší dobu expozice nedošlo k nákaze 25 spolucestujících, ani 140
exponovaných zákazníků díky tomu, že všechny kontakty i samotní nakažení používali roušku.
Popsaný byl přenos nákazy nového koronaviru v uzavřených klimatizovaných veřejných
prostorách, kdy jejich vzdálenost ani směr šíření viru neodpovídali přímému přenosu
kapénkami a předpokládal se vzdušný přenos vzduchotechnikou. Vnitřní klimatizované
prostory včetně veřejné dopravy lze považovat za rizikovější, stejně jako nedostatečně větrané
neklimatizované prostory. Ukazuje se, že vliv na šíření nového koronaviru může mít i směr
proudění vzduchu, údržba, resp. stav vzduchotechniky, a přítomnost či absence HEPA filtrů.
V rámci epidemických výskytů v některých vnitřních prostorách s klimatizací dosáhlo
reprodukční číslo nákazy SARS-CoV-2 až hodnoty 11. Systematické přehledy přitom ukázaly
redukci reprodukčního čísla používáním obličejových masek (roušek) v intervalu 6 až 80 %,
včetně beta-koronavirů jako původců onemocnění SARS, MERS a COVID-19.
Infekční dávka u původce nemoci COVID-19 se odhaduje na více než 100 až 1 000 partikulí
SARS-CoV-2, tedy je mírně větší než u SARS-CoV-1 (100 partikulí). V jednom výdechu se
uvolňuje 50 až 5 000 kapének, které mají malou rychlost a rychle padají k zemi a je v něm
pouze minimum virových partikulí. Mluvení zvyšuje uvolňování kapének i virových partikulí,
kterých může být kolem 200 za minutu, k nákaze by tedy stačil desetiminutový rozhovor tváří
v tvář. Při kašli se uvolní kolem 3 000 kapének, při kýchnutí až 30 000 kapének, které jsou
menší a putují na větší vzdálenost a mohou obsahovat až 200 milionů virových partikulí.
Infekce covid-19 se šíří především většími kapénkami velikosti větší než 5 až 10 pm.
Viz studie: Stejskal F., MUDr., RNDr. Ph.D. Covid-19 - devět měsíců zkušeností. Jsou přístupy
ke kontrole této infekce racionální? Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19,
Farmakoterapetická revue, suppl. 1/2020, ročník 5:
https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplement
um01-2020//fr_2020_suppl1_covid-19.pdf.
Byly popsány i základní fyzikální mechanismy uplatňující se při přenosu nákazy vzduchem.
Viz studie: Balachandar, S., et al. (2020). Host-to-host airborne transmission as a multiphase
flow problém for science-based sociál distance guidelines, Elsevier:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301932220305498). Jiná studie popisuje
různé faktory, které se uplatňují při přenosu nákazy: J.W. Tang, Y. Li, I. Eames, P.K.S. Chán,
and G.L. Ridgway. Factors involved in the aerosol transmission of infection and control
of ventilation in healthcare premises, J Hosp Infect. 2006 Oct; 64 (2): 100-114:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7114857/
Při přenosu onemocnění COVID-19 se mohou uplatnit i superpřenašeči, tzv.
superspreaders, což jsou infikovaní jedinci, kteří masivně vylučují virus a mají tak velký
potenciál dále šířit nákazu, což je dáno jejich vyšší nakažlivosti a zároveň společenským
chováním, pro které jsou schopni nakazit neobvykle velké množství kontaktů. Také
superpřenašeči mohou mít asymptomatický průběh onemocnění a s tím tedy souvisí i riziko
nákazy v situaci, když se nebudou dodržovat nefarmaceutická opatření proti šíření
onemocnění COVID-19 (roušky, dodržování rozestupů, desinfekce rukou ...).
Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje, aby se infekční kapénky a aerosol
z dýchacích cest dostaly k ostatním. Studie ukazují, že roušky snižují rozstřik a rozptyl
infekčních kapének, pokud se nosí přes nos a ústa. Je důležité nosit roušku, i když
nevykazujeme příznaky onemocnění COVID-19. Několik studií zjistilo, že osoby
s onemocněním COVID-19, které jsou asymptomatické a ty, u nichž se příznaky dosud
nevyskytují (předsymptomatické období), mohou virus šířit na další osoby (nejčastěji
prostřednictvím kapének, které vznikají při mluvení, kýchání a kašlání).
Hlavní funkcí roušky je chránit okolí, pokud je osoba s rouškou infekční, ale nevykazuje
příznaky onemocnění. Je zvlášť důležité nosit roušku, když nelze nebo nejsme schopni
dodržet vzdálenost 2 metrů od ostatních, protože onemocnění se šíří hlavně mezi lidmi, kteří
jsou v těsném vzájemném kontaktu.
U pacientů s COVID-19 je podle publikovaných prací průběh nemoci v 80 % asymptomatický,
pouze 15 % má příznaky onemocnění a u 5 % případů může mít onemocnění závažný průběh.
Na celém světě existují jasné důkazy o přenosu SARS-CoV-2 z asymptomatických nosičů.
Pokud přijde zdravý jedinec do kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19, která je
bez roušky, je pravděpodobnost přenosu onemocnění velmi vysoká.
V případě použití roušky se pravděpodobnost přenosu nákazy snižuje. Vzhledem k tomu, že
ani ve venkovním prostředí se ne vždy podaří dodržovat odstup 2 metrů (převážně
v obydlených částech), rouška snižuje riziko nákazy, ať od osob s příznaky onemocnění nebo
od asymptomatických osob. Viz studie:
- Furukawa W. Nathan, Brooks T. John, Sobel Jeremy. Evidence Supporting Transmission
of Severe Acute Respirátory Syndrome Coronavirus 2 While Presymptomatic
or Asymptomatic.EID
https://wwwnc.cdc.gOv/eid/article/26/7/20-1595_article
Pan X, Chen D, Xia Y, et al. Asymptomatic cases in a family cluster with SARS-CoV-2
infection. The Lancet Infectious diseases. 2020.
Bai Y, Yao L, Wei T, et al. Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19.
Jama. 2020.
Wei WE LZ, ChiewCJ, Yong SE, Toh MP, Lee VJ. Presymptomatic Transmission of SARSCoV-2 —Singapore, January 23-March 16, 2020. MMWR Morbidity and mortality weekly
report. 2020; ePub: 1 Apríl 2020.
Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC, et al. Presymptomatic SARS-CoV-2 infections
and transmission in a skilled nursing facility. N Engl J Med. 2020. DOI:
10.1056/NEJMoa2008457.
journal, Volume 26 Number 7-July 2020:
Jiná studie zdůrazňuje, že je rouška velmi důležitým nefarmaceutickým opatřením v procesu
zastavení šíření onemocnění COVID-19: Wang, J., et al. (2020). "Mask use during COVID-19:
A risk adjusted stratégy." Environmental Pollution: Volume 266, Part 1, November 2020,
115099: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120334862
Před nákazou je možné se chránit minimalizací kontaktů, dodržováním odstupů, omezením
času stráveného v blízkosti jiných osob zejména v nedostatečně větraných prostorách, ale
pokud musíme být na veřejnosti v blízkosti jiných osob, nošení roušek může snížit šíření
COVID-19 od asymptomatických i symptomatických osob.
Roušky slouží jako osobní ochrana v případě, že ji používají všichni členové komunity. Nošení
roušek může snížit počet nových případů onemocnění a tím může vést ke zmírnění
intervenčních a restriktivních opatření, jako je nařízení zůstat doma nebo uzavírání firem
a obchodů, omezení školní docházky atd. Viz studie: John T. Brooks, MD; Jay
C. Butler, MD; Robert R. Redfield, MD . Universal Masking to Prevent SARS-CoV-2
Transmission—The Time Is Now. JAMA. 2020;324(7):635-637:
https://jamanetwork.eom/journals/jama/fullarticle/10.1001 /jama.2020.1310
Podle Doporučení CDC. update 12.11.2020: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html, platí:
- Osoby od 2 let věku by měly nosit roušky na veřejných prostranstvích a v blízkosti osob,
se kterými nežijí ve společné domácnosti.
- Roušky nabízejí určitou ochranu a jsou také určeny k ochraně vašeho okolí, pokud jste
nakaženi virem, a nevíte o tom.
- Rouška není náhradou za sociální distancování.
- Roušky by měly být stále používány vždy, když se nedají dodržet rozestupy (6 stop, u nás
2 m).
- Po dotyku nebo sundání roušky si umyjte ruce mýdlem a vodou po dobu nejméně
20 sekund nebo použijte dezinfekční prostředek na ruce s minimálně 60% alkoholu.
- Roušky nejsou nutné, když jste venku sami nebo dál od ostatních nebo s jinými lidmi, kteří
žijí ve vaší domácnosti.
Vzhledem k těmto informacím se dá předpokládat, že k šíření infekčního agens může dojít
i ve venkovních prostorách při rozhovoru, při hře a povídání dětí na hřišti, při čekání lidí
ve frontách před obchody (opatření regulující počet osob v obchodech), pokud infekční osoby
nedodrží vzdálenost 2 metry a nebudou mít roušku. Vzhledem ke způsobům přenosu
onemocnění covid-19 je zřejmé, že přenos viru SARS-CoV-2 není omezen pouze na vnitřní
prostory a existuje i možnost nákazy venku. Z tohoto důvodu je důležité minimalizovat riziko
nákazy použitím roušek i venku.
Rozšíření nové britské mutace SARS-CoV-2 (B.1.1.7), která se šíří v populaci o 40-70 %
snadněji a rychleji, je jednou z příčin obratu epidemie covid-19 směrem k růstu počtu nových
případů onemocnění. Nezbytnou součástí protiepidemických opatření je používání takových
osobních ochranných prostředků, zejména ochrany nosu a úst, která poskytují co nejúčinnější
bariérový efekt. Mezi takové patří respirátor FFP2. Hlavním cílem používání respirátorů FFP2
je zpomalit a minimalizovat přenos více virulentních mutací SARS-CoV-2 v místech vyššího
rizika kontaktu většího počtu osob, jako jsou veřejné prostory, veřejná doprava a pracoviště.
Improvizované nebo doma šité roušky, šály apod. mají nejnižší stupeň účinnosti a v době, kdy
v rámci komunitního šíření převažuje britská varianta viru s vyšší virulencí, jsou již jako
bariérová ochrana nedostatečné. Látkové jednovrstevné roušky jsou schopny zachytit pouze
51 % částic ze simulovaného kašle - viz Brooks JT et al. Maximizing Fit for Cloth and Medical
Proceduře Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and
Exposure, 2021. MMWR 2021 ;70(7):254-257). Maximizing Fit for Cloth and Medical Proceduře
Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and Exoosure, 2021
I MMWR fcdc.gov). V porovnání s respirátorem FFP2 nedostatečně těsní. S ohledem na
nedostatečnou těsnící linii u těchto prostředků dochází k vniknutí vzduchu kolem nosu a tváří.
Stejnými cestami proniká kontaminovaný vzduch také v případě, že se jedná o COVID-19
nemocného člověka. Respirátor FFP2 lépe přiléhá k obličeji a těsní lépe než roušky.
Respirátor FFP2 významným způsobem snižuje expozici uživatele velkým respiračním
kapénkám a aerosolům. U dobře padnoucích a správně nasazených respirátorů FFP2 dochází
k minimálnímu úniku kolem okrajů respirátoru. Celková účinnost respirátoru FFP2 je > 94 %
viz Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Informace o ochraně
dýchadel. https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2020/04/Ochrana-y%CC%81chadel_v6.pdf.
Používání FFP2 zpomalí přenos aerosolu, kapének a viru. Jednovrstvové látkové roušky
neposkytují dostatečnou ochranu, s narůstajícím počtem vrstev narůstá ochrana. Laboratorně
byla potvrzena více jak 95% účinnost před expozicí potenciálního infekčního aerosolu také
v případě používání dvou roušek na sobě viz Brooks JT et al. Maximizing Fit for Cloth and
Medical Proceduře Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission
and Exposure, 2021. MMWR 2021;70(7):254-257). Maximizing Fit for Cloth and Medical
Proceduře Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and
Exposure, 2021 | MMWR (cdc.gov).
Podmínkou takto vysoké účinnosti je nezbytnost, aby tuto ochranu používali oba lidé, kteří jsou
ve vzájemném kontaktu.
Několik studií potvrdilo, že nošení roušek nebrání průniku kyslíku ani u dospělých a seniorů
starších 65 let věku viz Shaw K et al. Wearing of Cloth or Disposable Surgical Face Masks has
no Effect on Vigorous Exercise Performance in Healthy Individuals. Int. J. Environ. Res. Public
Health
https://doi.org/10.3390/ijerph17218110 či Chán NC. Peripheral Oxygen Saturation in Older
Persons Wearing Nonmedical Face Masks in Community Settings. JAMA. 2020;324(22):2323-
2324. doi: 10.1001/jama.2020.21905
2020; 17(21),8110; doi:10.3390/ijerph17218110;
Přes všechny uvedené důvody pro povinnost nosit v stanovených případech ochranný
prostředek dýchacích cest, existují důvody zřetele hodné, pro které lze stanovit výjimku
z daného pravidla.
Výjimka podle písm. a) se vztahuje na „děti do dvou let věku“ vzhledem k tomu, že takto malé
děti nejsou schopny dodržovat pokyny a nelze zajistit, že ochranný prostředek budou nosit
v době, kdy jej mají nosit, tedy nemá smysl jim takovou povinnost ukládat.
Výjimka podle písm. b) se vztahuje na „děti v mateřské škole a děti v dětské skupině", neboť
se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných osob, v jejichž případě nepoužívání
ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko. Výjimka se
v době šíření více virulentních mutací SARS-CoV-2 nevztahuje na pedagogické pracovníky
v mateřské škole a osoby pečující o děti v dětské skupině, a to za účelem zabránění jejich
šíření v těchto zařízeních.
Výjimka podle písm. c) se vztahuje na „žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle
školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení
ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)", neboť bez výjimky
z povinnosti používání ochranného prostředku by takovouto aktivitu nebylo možno provádět
a zároveň se jedná o nezbytnou součást studia.
Výjimka podle písm. d) se vztahuje na „ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji
(tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže", neboť osoby ubytované na pokoji
jsou trvalými spolubydlícími, v jejichž případě nepoužívání ochranného prostředku v rámci
takové velmi malé skupiny mnohdy o velikosti dvou osob nepředstavuje vážné riziko.
Výjimka podle písm. e) se vztahuje na „děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při
poskytování služeb internátní formou", neboť se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy
stále stejných lidí, v jejichž případě nepoužívání ochranného prostředku v rámci takového
kolektivu nepředstavuje vážné riziko. Výjimka se v době šíření více virulentních mutací SARSCoV-2 nevztahuje na zaměstnance vyjmenovaných zařízení, a to za účelem zabránění jejich
šíření v těchto zařízeních.
Výjimka podle písm. f) se vztahuje na „školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti", neboť se
jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných lidí, v jejichž případě nepoužívání
ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko.
Výjimka podle písm. g) se vztahuje na „žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16
odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru
vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou
účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo
skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty", neboť se jedná o ucelené a
neproměnlivé kolektivy stále stejných osob, v jejichž případě nepoužívání ochranného
prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko. Výjimka se v době šíření
více virulentních mutací SARS-CoV-2 nevztahuje na pedagogické pracovníky ve škole nebo
třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, a na pedagogické pracovníky, pokud jsou
účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo
skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, a to za účelem zabránění jejich šíření
v těchto zařízeních.
Výjimka podle písm. h) se vztahuje na „děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc",
neboť se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných osob, v jejichž případě
nepoužívání ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko.
Výjimka se v době šíření více virulentních mutací SARS-CoV-2 nevztahuje na zaměstnance,
pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení
nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, a to za účelem zabránění jejich
šíření v těchto zařízeních.
Výjimka podle písm. i) se vztahuje na „osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického
spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu" vzhledem k tomu,
že tyto osoby zpravidla nejsou schopny dodržovat pokyny a nelze zajistit, že ochranný
prostředek budou nosit v době, kdy jej mají nosit, tedy nemá smysl jim takovou povinnost
ukládat.
Výjimka podle písm. j) se vztahuje na „pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb" vzhledem
k tomu, že se zpravidla jedná o pacienty ležící na lůžku, a navíc ochranný prostředek by mohl
komplikovat jejich léčbu, resp. poskytování zdravotních služeb.
Výjimka podle písm. k) se vztahuje na „zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, jeli to potřebné pro poskytování zdravotních služeb" vzhledem k tomu, že některé, byť zřídkavé
případy poskytování zdravotních služeb nelze realizovat bez ochranného prostředku, jako je
např. logopedická terapie.
Výjimka podle písm. I) se vztahuje na „uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních
služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy
pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě" vzhledem ktomu, že by ochranný prostředek představoval
nepřiměřenou zátěž pro uživatele sociálních služeb a mohl by je i ohrozit na zdraví.
Výjimka podle písm. m) se vztahuje na „další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel
zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických
zařízení a v zařízeních sociálních služeb" vzhledem k tomu, že mohou nastat některé předem
nepředvídané situace, které by mohli závažně zkomplikovat poskytování zdravotních nebo
Výjimka podle písm. n) se vztahuje na „osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době
výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez
přítomnosti jiné osoby" vzhledem ktomu, že při dodržování těchto podmínek při stabilní práci
na pracovním místě nehrozí vážné riziko přenosu onemocnění.
Výjimka podle písm. o) se vztahuje na „osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou
v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení" vzhledem ktomu, že při dodržování této
podmínky nehrozí vážné riziko přenosu onemocnění a ochranný prostředek může stěžovat
činnost řidiče vozidla veřejné dopravy.
Výjimka podle písm. p) se vztahuje na „soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich
obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky,
znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního
řízení" vzhledem ktomu, aby používání ochranných prostředků nenarušilo řádný průběh
soudního procesu, protože možnost sledovat výraz tváře osob zúčastněných na soudním
řízení přispívá k poznatkům důležitým pro soudní řízení.
Výjimka podle písm. q) se vztahuje na „osoby při provádění autorského díla (např. divadelního,
tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě
a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu" vzhledem ktomu, že přítomnost ochranného
prostředku na obličeji vystupujícího by zásadně narušila podávaný výkon.
Výjimka podle písm. r) se vztahuje na „moderátory, redaktory a další osoby vystupující
v rozhlasových, televizních a dalších pořadech" vzhledem k tomu, že přítomnost ochranného
prostředku na obličeji vystupujícího by zásadně narušila podávaný výkon.
Výjimka podle písm. s) se vztahuje na „osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla
kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu
přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí
nebo čtvrté1' vzhledem k tomu, že přítomnost ochranného prostředku na obličeji takové osoby
by ji mohla ohrozit na zdraví.
Výjimka podle písm. t) se vztahuje na „zákazníky provozoven stravovacích služeb v době
konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu"
vzhledem k tomu, že jinak nelze konzumovat potraviny a pokrmy a zákazník se nachází
v stabilní pozici, kdy představuje pro své okolí menší riziko.
Výjimka podle písm. u) se vztahuje na „osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu
nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů" vzhledem k tomu, že jinak
nelze konzumovat potraviny a pokrmy, a i v případě cestování je třeba umožnit konzumaci
potravin a pokrmů po dobu nezbytně nutnou, neboť by jinak mohly být některé osoby ohroženy
na zdraví.
Výjimka podle písm. v) se vztahuje na „snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby
tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné" vzhledem ktomu, že se jedná
o výjimečnou a vzácnou příležitost s omezeným počtem osob, kdy by přítomnost ochranného
prostředku na obličeji narušila slavnostní ráz události.
Výjimka podle písm. w) se vztahuje na „osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich
portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy
domácnosti a dalšími blízkými osobami" vzhledem ktomu, že by přítomnost ochranného
prostředku na obličeji zamezila naplnění cíle pořízení fotografie.
Výjimka podle písm. x) se vztahuje na „sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení,
zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech, a ve vnitřních i venkovních prostorech,
jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží
organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu
zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby
trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností, a ve vnitřních prostorech, jedná-li se
o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných
sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud
sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci
kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48
hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní
činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné
vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5
dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností"
vzhledem k tomu, že přítomnost ochranného prostředku na obličeji zásadně komplikuje tuto
činnost s tím, že ve vnitřních prostorech, kde hrozí přenos nákazy významně více, se tato
výjimka stanoví pouze pro profesionální sportovce, kteří prochází pravidelným testováním na
přítomnost viru SARS-CoV-2, a amatérské sportovce za podmínky, že také prochází
testováním na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.
Výjimka podle písm. y) se vztahuje na „osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými
jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště,
lázeňských a léčebných bazénů a saun" vzhledem k tomu, že by přítomnost ochranného
prostředku na obličeji zásadně komplikovala tuto činnost a mohla by znamenat i ohrožení
na zdraví osob na koupališti.
Všem zaměstnavatelům se stanoví povinnost vybavit zaměstnance ochrannými prostředky
dýchacích cest, a takovými, které podle tohoto mimořádného opatření musí používat
k ochraně dýchycích cest, a to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Toto neplatí,
pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází
do fyzického kontaktu s jinými osobami, jako je např. výkon práce na dálku mimo pracoviště
zaměstavatele.
Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 136262189-25785-
210226211149, skládající se z 6 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku
Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví
Datum vyhotovení doložky:
26.2.2021
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eva Sadílková
136262189-25785-210226211149
Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

Zprávy k cestování


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688