ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  27.02.2024 18:49:00

Komisia víta predbežnú dohodu o modernizácii inšpekcií lodí a dohľadu

Modernizácia inšpekcií lodí a dohľadu

Komisia víta politickú dohodu, ktorú dnes dosiahli Európsky parlament a Rada, o aktualizácii požiadaviek na štátnu prístavnú kontrolu plavidiel, ktoré zastavujú v prístavoch EÚ, a o požiadavkách vlajkového štátu na obchodné plavidlá registrované v členských štátoch EÚ.

Pokiaľ ide o smernicu o vlajkovom štáte, spoluzákonodarcovia sa dohodli na začlenení príslušných pravidiel Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) (kódex medzinárodných nástrojov alebo III-kódex) do práva EÚ. Tým sa zabezpečí, aby sa tieto pravidlá mohli presadzovať na lodiach plaviacich sa pod vlajkou členských štátov EÚ. Členské štáty budú musieť každý rok vykonať dohodnutý počet inšpekcií vlajkového štátu a zabezpečiť digitalizáciu štatutárnych osvedčení lodí členských štátov, čo následne uľahčí inšpekcie prístavných štátov.

V dohode o štátnej prístavnej kontrole sa právne predpisy EÚ zosúladia s IMO a Parížskym memorandom o porozumení o štátnej prístavnej kontrole, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa organizácie a vykonávania štátnych prístavných kontrol. Členské štáty sa tiež dohodli na zavedení dobrovoľného režimu štátnej prístavnej kontroly pre väčšie rybárske plavidlá a na zvýšení významu environmentálnych požiadaviek štátnej prístavnej kontroly úpravou rizikového profilu lode používaného na výber lodí na inšpekciu. V revidovanej smernici sa stanovia aj elektronické osvedčenia lodí, ktoré inšpektorom umožnia lepšie sa pripraviť pred inšpekciou a zamerať sa skôr na dodržiavanie platných pravidiel loďami než na preskúmanie papierov po ich nalodení.

Kontrola vlajkovým štátom a štátna prístavná kontrola sú dôležitými nástrojmi, pokiaľ ide o širokú škálu otázok spojených s lodnou dopravou, ako je námorná bezpečnosť, ochrana životného prostredia, ako aj pracovné podmienky na palube.

Európska námorná bezpečnostná agentúra bude podporovať vykonávanie nových ustanovení poskytovaním odbornej prípravy a technickej podpory, ako aj potrebných IT nástrojov pre orgány kontroly vlajkového štátu aj prístavného štátu.

Ďalšie kroky

Po dnešnej politickej dohode sa teraz musia formálne prijať konečné znenia. Po dokončení tohto procesu Európskym parlamentom a Radou sa nové pravidlá uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnú účinnosť o 20 dní neskôr. Členské štáty budú mať 30 mesiacov na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva.

Súvislosti

Návrhy predložila Komisia v júni 2023 ako súčasť balíka opatrení v oblasti námornej bezpečnosti. Ako sa uvádza v Európskej zelenej dohode, stratégii pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu a v akčnom pláne nulového znečistenia, Komisia je odhodlaná nasmerovať lodnú dopravu na cestu k nulovým emisiám, znečisťovaniu a nehodám.

Quote

Vďaka dnešným dohodám budú členské štáty lepšie vybavené na monitorovanie a inšpekciu lodí, a to tak vlastných lodí, ako aj lodí, ktoré zastavujú v ich prístavoch. Efektívnosť získajú prostredníctvom digitálnej výmeny informácií medzi správnymi orgánmi a budú mať prospech z pokračujúcej podpory EMSA, a to prostredníctvom odbornej prípravy alebo základnej digitálnej infraštruktúry na výmenu výsledkov inšpekcií. EÚ už má najvyššie normy námornej bezpečnosti na svete a nemôžeme byť spokojní. Moderné režimy kontroly vlajkového štátu a štátnej prístavnej kontroly zabezpečia, aby sme do budúcnosti mohli naše moria bezpečne a čistejšie.
Komisárka pre dopravu Adina Văleanová 2024-02-26

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec