Moore Czech Republic (Moore Czech Republic)
Makroekonomika  |  20.12.2023 13:30:45

Zvýšení daní pro firmy a změny ve výhodách pro rodiny: Co nás čeká v novém roce 2024Vstupujeme do roku 2024, který bude rokem řady daňových změn. Od zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob až po omezení daňových výhod pro rodiny a zaměstnance - tyto a další změny budou mít rozsáhlý dopad na ekonomický život v České republice. Jaké jsou podle odborníků poradenské skupiny Moore Czech Republic ty nejzásadnější změny a jaký bude jejich dopad?

Firmy odvedou státu více

 Pro firmy bude jednou z nejzásadnější změn zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob („DPPO“) z 19 % na 21 %, které bylo stěžejním bodem vládního konsolidačního balíčku na ozdravení veřejných financí. Stát tak přenesl problémy státního rozpočtu na firmy. „Schválené zvýšení sazby daně tak bude představovat zvýšení daňové povinnosti o přibližně 10 %. Výrazně to zasáhne do disponibilních zisků, které by firmy mohly jinak investovat, resp. promítnout do cen. To může v konečném důsledku také snížit jejich konkurenceschopnost vůči zahraničním společnostem. Dalším možným důsledkem je přenesení vyšších daňových nákladů na spotřebitele prostřednictvím vyšších cen svých produktů a služeb,“ říká Martin Pech, daňový manažer společnosti Moore Accounting CZ, která je součástí skupiny Moore Czech Republic.

 Druhá zásadní změna z pohledu firem je omezení daňové uznatelnosti u nepeněžních benefitů. Náklady na nepeněžité plnění zaměstnancům (dle § 25/1/h ZDP) budou pro zaměstnavatele daňově neuznatelné, pokud budou u zaměstnance osvobozené od daně z příjmu (dle § 6/9/d ZDP). V původním vládním návrhu balíčku na ozdravení veřejných financí hrozilo úplné zrušení daňového zvýhodnění nepeněžních zaměstnaneckých benefitů. I současná podoba omezení daňové uznatelnosti nepeněžních benefitů bude však představovat nárůst administrativy a snížení atraktivity nepeněžních benefitů. Ty přitom hrály dosud poměrně důležitou roli v zaměstnanecké politice – jak při náboru, tak udržení pracovníků. „Omezení uznatelnosti u nepeněžních benefitů bude mít proto pro české zaměstnavatele významný dopad. Ti budou muset počítat s vyššími daňovými náklady a mohou změnit svou strategii zaměstnávání. Skutečnost, že zaměstnavatel bude muset odvést daň z příjmů právnických osob z nákladů na nepeněžní benefity, které poskytne svým zaměstnancům, představuje další daňové znevýhodnění pro firmy, které přinese rok 2024,“ komentuje změny Martin Pech.


Další změny daní z příjmů právnických osob („DPPO“) v roce 2024
  • Zavedení limitu vstupní ceny / daňových odpisů osobních automobilů na 2 mil. , a to u vozidel uvedených do užívání počínaje rokem 2024.
  • Ponechání mimořádných daňových odpisů pro bezemisní vozidla, a to pro ta pořízená v letech 20242028.
  • Darování tichého vína – nově půjde o daňově neuznatelnou reprezentaci a nebude tak možné uplatnit náklad na nákup těchto vín.
  • Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí – oznamovací povinnost ohledně nezdaněných plateb (buď osvobozených nebo nezdaněných na základě mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění) do zahraničí se zužuje pouze na platby licenčních poplatků, podílů na zisku (včetně likvidačních zůstatků apod.) a úroků. 

Rušení výhod pro rodiny a zaměstnance

 A jaké změny se chystají u daní z příjmů fyzických osob? Část změn se dotkne především rodin s dětmi. Do rozpočtu rodin, zejména těch s nižšími příjmy, bude mít podstatný dopad omezení daňové slevy na manželku nebo manžela. Dosud měli nárok na daňovou slevu manželé/manželky ve výši 24 840 ročně, pokud splňovali určité podmínky. Nově bude nárok na daňovou slevu pouze pro manžele/manželky, kteří mají společnou domácnost s dítětem do 3 let

 Současně se ruší daňová sleva za umístění dítěte do školky, která byla dosud 17 300 ročně. Zrušení této slevy znamená, že rodiče dětí, které jsou v mateřské škole, budou muset zaplatit na dani z příjmů fyzických osob o 17 300 více. 

 „Zrušení daňové slevy na manželku nebo manžela a daňové slevy za umístění dítěte do školky znamená, že rodiny s malými dětmi budou muset zaplatit na dani z příjmů fyzických osob o 42 140 více. To může mít významný dopad na jejich životní úroveň. Může to mít i negativní dopad na trh práce – tato opatření totiž nepodporují rychlejší návrat matek do zaměstnání a firmy, tak přichází o kvalifikovanou pracovní sílu,“ uvádí Martin Pech, daňový manažer společnosti Moore Accounting CZ.

 Od počátku roku dojde i ke zrušení daňové slevy na studenta, která činila 4 020 ročně. Zrušení této slevy znamená, že studenti budou muset zaplatit na dani z příjmů fyzických osob o 4 020 více.

 Změnou, která se dotkne jen určité skupiny fyzických osob, je snížení hranice pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů fyzických osob („DPFO“) ze 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy (tj. již od cca 1,5 mil. ). Doposud byli zaměstnanci s příjmy do 48násobku průměrné mzdy zdaněni sazbou 15 %. Po snížení hranice budou zaměstnanci s příjmy do 36násobku průměrné mzdy zdaněni sazbou 15 % a zaměstnanci s příjmy nad 36násobkem průměrné mzdy budou zdaněni sazbou 23 %. „To znamená, že zaměstnanci s příjmy nad 36násobkem průměrné mzdy budou platit o 8 % vyšší daň z příjmů. Je to poměrně razantní zvýšení efektivní daňově zátěže fyzických osob. Je to méně viditelné, než kdyby došlo ke zvýšení daňové sazby, ale dopad do příjmů těch, kterých se to dotkne, to bude mít poměrně velký. Ovlivní to především vyšší střední třídu,“ upřesňuje říká Martin Pech.

 Oproti tomu změny u nefinančních benefitů se dotknou všech zaměstnanců. U vymezených nepeněžních benefitů v § 6/9/d ZDP (např. použití vzdělávacích a rekreačních zařízení, poskytnutí rekreace či zájezdu, tělovýchovných a sportovních zařízení atd.) bude zaveden celkový limit pro uplatnění osvobození od daně u zaměstnanců (tedy i sociálního a zdravotního pojištění), a to ve výši poloviny průměrné mzdy ročně (přibližně 20 tis. Kč v roce 2023). Omezení zaměstnaneckých benefitů zvýší daňovou a pojistnou zátěž pro zaměstnance. „Zaměstnanci, kteří budou mít od zaměstnavatele poskytnuty nepeněžní benefity v hodnotě nad polovinu průměrné mzdy ročně, budou z těchto benefitů povinni odvést daň z příjmů fyzických osob a sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanci tak budou mít pravděpodobně menší zájem o nepeněžní benefity, které budou takto významně daňově zatíženy. Firmy tak přichází nejen o motivační nástroj, ale i způsob, jak podporovaly zdravý životní styl svých zaměstnanců prostřednictvím příspěvků na vstupy do sportovních zařízení, rekreace apod. Bude je to limitovat i v podpoře osobního růstu pracovníků prostřednictvím benefitů na vzdělávání. V konečném důsledku to může znamenat, že lidé budou v práci méně výkonní, zhorší se jejich zdravotní stav, což bude mít s velkou pravděpodobností negativní dopad na veřejné finance v rámci dlouhodobější perspektivy,“ komentuje úpravy zvýhodnění Martin Pech, daňový manažer společnosti Moore Accounting CZ.

 Jednou u nejvíce diskutovanou změnou, která měla platit od počátku roku 2024, je omezení zvýhodnění u dohod o provedení práce („DPP“).  Omezení daňového zvýhodnění bude mít významný dopad jak na fyzické osoby, které mají příjmy z DPP, tak na firmy, pro které „dohodáři“ pracují. Navržené změny zpřísňují pravidla pro osvobození od odvodu sociálního a zdravotního pojištění u DPP (aktuálně osvobozeny všechny DPP do 10 tisíc Kč). Nově bude stanovený souhrnný limit pro všechny dohody, které má jeden pracovník současně u více zaměstnavatelů, ve výši 40 % průměrné mzdy. Novela také zavádí oznamovací povinnost zaměstnance s DPP u více zaměstnavatelů v jednom kalendářním měsíci (za účelem sledování limitu rozhodného příjmu). „Nicméně tento navržený režim je tak administrativně zatěžující, že byl odložen o půl roku na 1. července 2024 a pravděpodobně bude ještě revidován,“ vysvětluje Martin Pech.


 Další změny u daní z příjmů fyzických osob („DPFO“) v roce 2024

  • Limitace osvobození příjmů z převodu podílů a cenných papírů (CP) nově až od roku 2025, a to na 40 mil. za zdaňovací období (kalendářní rok), na příjmy nad tento limit již nepůjde uplatnit toto osvobození. Aby se limitace nevztahovala retrospektivně i na již držené podíly / CP, je možné tyto přecenit (ocenit znalcem) ke konci roku 2024 a tuto hodnotu uplatnit proti příjmům z prodeje podílů / CP přijatých počínaje rokem 2025
  • Zvýšení základu pro sociální a zdravotní pojištění u OSVČ z aktuálních 50 % dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti na 55 % od roku 2024.

 Pokud jde o daň z přidané hodnoty (DPH), nejzásadnější změnou je snížení sazby u potravin z 15 % na 12 %. Toto snížení se bude týkat všech potravin, včetně základních potravin, jako je pečivo, mléko, maso, zelenina a ovoce. Toto opatření bylo jedno z mála, které mělo být ve prospěch spotřebitelů a mělo se teoreticky promítnou do snížení cen potravin. Nicméně velcí obchodníci nyní spíše mluví o zvýšení cen potravin v novém roce než o opaku a to i v situaci, kdy potravináři a zemědělci zlevňují dodávané potraviny do obchodních řetězců. Dopad daňového opatření na rodinné rozpočty je tedy aktuálně otevřený. 

 Sloučení dvou snížených sazeb DPH (10 a 15 %) na jednu sazbu ve výši 12 %, tj. snížení DPH o 3 %, se týká vedle potravin a vymezených nealkoholických nápojů také např., pohřebních služeb, zdravotnických prostředků a palivového dřeva


Další změny u DPH v roce 2024
  • Osvobození knih od DPH (s nárokem na odpočet)
  • Omezení nároku na odpočet u pořízení osobních automobilů – maximálně lze uplatnit nárok na odpočet ve výši 420 tis. Kč (odpovídá ceně auta do 2 mil. bez DPH), navazuje tak na limit pro uplatnění daňových odpisů do nabývací ceny ve výši 2 mil. . Časově je tato limitace nastavena tak, že platí pro ty automobily, u kterých dojde k dodání, resp. uhrazení zálohy až v roce 2024; to de-facto znamená, že při uhrazení zálohy již v roce 2023 za daný automobil by tento limit neměl být aplikován ani při dodání (a fakturaci - vyúčtování) tohoto automobilu v roce 2024.Moore Czech Republic

Společnost Moore Czech Republic je součástí jedné z největších mezinárodních sítí nezávislých auditorských a poradenských firem. Moore Global Network Limited (do září 2019 Moore Stephens International Limited) zaměstnává po celém světě přes 30 000 odborníků ve více než 260 nezávislých firmách a 110 zemích.

Moore Czech Republic sídlí v Praze a je vedena jednateli a společníky Petrem Kymličkou a Radovanem Haukem. Ti s sebou pod značku Moore přivedli kromě svých pracovníků z dřívější společnosti BDO Advisory také specializované dceřiné společnosti Servodata, DataScript a S-COMP, které se orientují na poskytování komplexních služeb v oblasti IT a vzdělávání.

Více informaci na: www.moore-czech.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688