ERÚ (Energetický regulační úřad)
Investice  |  30.11.2023 13:26:53

Cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí - nízké napětí - NN - Energetický regulační věstník 8/2023

30.11.2023, aktualizováno 30.11.2023
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Energetický regulační věstník
  • Cenové rozhodnutí
  • Platné
Cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu - Energetický regulační věstník 6/2023
Cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny - velmi vysoké a vysoké napětí - VVN, VN, Energetický regulační věstník 7/2023
Cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí - nízké napětí - NN - Energetický regulační věstník 8/2023

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2023 ze dne 29. listopadu 2023, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 610.18 KB

 

 

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ VĚSTNÍK ČÁSTKA 08/2023 

       Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2023 ze dne 29. listopadu 2023,  kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého

napětí ................................................................................................................................................ 1

 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2023 ze dne 29. listopadu 2023, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o cenách za související službu v elektroenergetice pro odběratele ze sítí nízkého napětí.

             

OBSAH

ČÁST PRVNÍ: Určené věcné podmínky pro uplatnění cen zajišťování distribuce elektřiny odběratelům

kategorie C a kategorie D ................................................................................................. 4 ČÁST DRUHÁ: Provozovatelé distribučních soustav ................................................................................ 8 ČÁST TŘETÍ: Sazby a pevné ceny zajišťování distribuce elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí – kategorie C a věcné podmínky pro jejich uplatnění ........................... 9 Sazba C 01d – Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) ................................................. 9 Sazba C 02d – Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) ............................................. 11

Sazba C 03d – Jednotarifová sazba (pro vyšší spotřebu) ................................................ 12

Sazba C 25d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu  po dobu 8 hodin ...................................................................................... 13

Sazba C 26d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu  po dobu 8 hodin ...................................................................................... 14

Sazba C 27d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu  po dobu 8 hodin ...................................................................................... 16

Sazba C 35d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu  po dobu 16 hodin .................................................................................... 17

Sazba C 45d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu  po dobu 20 hodin .................................................................................... 19

Sazba C 46d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu 

po dobu 20 hodin .................................................................................... 21

Sazba C 55d – Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti 

nízkého tarifu po dobu 22 hodin .............................................................. 23

Sazba C 56d – Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti 

nízkého tarifu po dobu 22 hodin .............................................................. 25 Sazba C 60d – Speciální sazba pro neměřené odběry .................................................... 27

Sazba C 62d – Speciální sazba pro veřejné osvětlení ..................................................... 29 ČÁST ČTVRTÁ: Sazby a pevné ceny zajišťování distribuce elektřiny pro odběratele odebírající  elektřinu ze sítí nízkého napětí – kategorie D a věcné podmínky pro jejich uplatnění .. 30 Sazba D 01d – Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) ........................................... 30

Sazba D 02d – Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) .......................................... 31

Sazba D 25d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého  tarifu po dobu 8 hodin .......................................................................... 32

Sazba D 26d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého  tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití) ............................................. 33

Sazba D 27d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého  tarifu po dobu 8 hodin .......................................................................... 34

Sazba D 35d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého  tarifu po dobu 16 hodin ........................................................................ 35

Sazba D 45d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého 

tarifu po dobu 20 hodin ........................................................................ 37

Sazba D 56d – Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným 

do provozu do 31. března 2016 a operativním řízením doby platnosti 

nízkého tarifu po dobu 22 hodin........................................................... 39

Sazba D 57d – Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 

20 hodin .............................................................................................. 41

Sazba D 61d – Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu .......................................... 43

ČÁST PÁTÁ: Závěrečná ustanovení ...................................................................................................... 44

Příloha č. 1: Výpočet ekvivalentní jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem ....... 45

 

ČÁST PRVNÍ: Určené věcné podmínky pro uplatnění cen zajišťování distribuce elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D[1]

(1)          Ceny uvedené v tomto cenovém rozhodnutí jsou ceny pevné podle zákona o cenách[2], pokud není uvedeno jinak, neobsahují daň z elektřiny podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů[3] a daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty[4].

(2)          Pevné ceny a určené podmínky platí za zajišťování distribuce elektřiny zákazníkovi, provozovateli distribuční soustavy nebo výrobci elektřiny (dále jen „odběratel“) odebírajícímu elektřinu z rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy (dále jen „distributor“) o napětí mezi fázemi do 1 kV (nízké napětí). V sazbách není obsažena cena zajišťování distribuce elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění nad rámec standardů dodávek a služeb podle jiného právního předpisu[5].

(3)          Ceny zajišťování distribuce elektřiny platné pro odběratele jsou rovněž platné pro dodavatele elektřiny v případě, že smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy uzavírá s distributorem dodavatel, který má s odběratelem uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

(4)          V případě, že v předávacím místě nejsou dodrženy parametry kvality dodávky elektřiny podle pravidel provozování distribuční soustavy, jsou ceny uvedené v částech třetí a čtvrté cenami maximálními podle zákona o cenách2.

(5)          Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb pro období, ve kterém plní podmínky stanovené pro její přiznání. Sazby platí pro každé předávací místo samostatně podle jiného právního předpisu[6].

(6)          Cenou za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se rozumí složka ceny, která je úměrná jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a je nezávislá na množství odebrané elektrické energie. U jističe se jmenovitou hodnotou proudu nad 3x160 A a nad 1x25 A v předávacím místě odběratele kategorie C a u jističe se jmenovitou hodnotou proudu nad 3x63 A a nad 1x25 A v předávacím místě odběratele kategorie D se cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem zaokrouhlené na celé A nahoru. To  neplatí u odběrných nebo předávacích míst odběratele kategorie D se sazbou D 57d, kde se cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem zaokrouhlené na celé A nahoru až u jističe se jmenovitou hodnotou proudu nad 3x160 A a nad 1x25 A. Každá změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a smlouvy o připojení. V případě použití jističů s nastavitelnou tepelnou a zkratovou spouští musí být konstrukčně upraveny tak, aby bylo možné nastavení spouště řádně zaplombovat. Pokud tato úprava není konstrukčně možná, použije se pro stanovení ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem maximální nastavitelná hodnota jističe. Pokud byl hlavní jistič před elektroměrem řádně instalován a distributorem registrován podle přihlášky nebo smlouvy o dodávce elektřiny před datem 1. července 2001, nebo podle smlouvy o připojení před datem 31. prosince 2020, může vypínací charakteristika hlavního jističe odpovídat dané přihlášce nebo smlouvě.

(7)          Distribuční sazbu může odběratel v předávacím místě změnit nejvýše jednou za 12 měsíců, nebo na základě změny odběratele v daném předávacím místě, nebo pokud se odběratel s distributorem nedohodne jinak.

 

(8)          Pro měření a účtování distribuovaného množství elektřiny (MWh) se rozlišují tato tarifní časová pásma: (8.1) Pásmo platnosti nízkého tarifu (dále jen „NT“) – distributorem stanovené časové pásmo o minimální délce uvedené v podmínkách příslušné sazby. V době platnosti nízkého tarifu je zajišťování distribuce elektřiny účtováno za nižší cenu.

Vymezení pásma platnosti nízkého tarifu provádí distributor operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu, čímž se rozumí vymezení pásma platnosti nízkého tarifu, které distributor může kdykoliv měnit. Distributor musí dodržet celkovou dobu platnosti nízkého tarifu a podmínky příslušné sazby.

(8.2) Pásmo platnosti vysokého tarifu (dále jen „VT“) – platí v době mimo pásmo platnosti NT.

(9)          V sazbách, jejichž podmínkou je blokování topných elektrických spotřebičů nebo zařízení pro dobíjení elektromobilů, se za splnění této podmínky považuje technické řešení, které zajišťuje odpojení těchto spotřebičů a zařízení v souladu s podmínkami příslušné sazby. Zařízením pro dobíjení elektromobilů se rozumí elektrické zařízení s příkonem 3,7 kW a vyšším, které slouží pro dobíjení elektromobilů (zejména dobíjecí stanice, nebo vyčleněný zásuvkový okruh na dobíjení). Topným elektrickým spotřebičem se rozumí:

(9.1)      Přímotopný elektrický spotřebič – zařízení sloužící pro vytápění, které přeměňuje elektřinu na tepelnou energii bez akumulace tepla.

(9.2)      Akumulační elektrický spotřebič – zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru.

(9.3)      Hybridní (smíšené) vytápění – vytápěcí soustava, která je složena z elektrické akumulační a přímotopné části.

(9.4)      Vytápění s tepelným čerpadlem – vytápěcí soustava, u které je základním vytápěcím systémem tepelné čerpadlo s možným doplněním o další zdroj tepla pro krytí špičkových tepelných nároků. Tepelné čerpadlo je zařízení, které za pomoci kompresoru poháněného elektřinou mění teplo obsažené ve vzduchu, spodní a povrchové vodě nebo v půdě na teplo vhodné pro vytápění nebo ohřev užitkové vody. Tato technologie patří do kategorie obnovitelných zdrojů.

(10)       Je-li přidělení sazeb podmíněno blokováním topných elektrických spotřebičů nebo zařízení pro dobíjení elektromobilů, tak tyto topné elektrické spotřebiče nebo zařízení pro dobíjení elektromobilů musí být v době VT ovládány pouze ze strany příslušného provozovatele distribuční soustavy.

(11)       V sazbách, jejichž podmínkou je vlastnické právo, případně užívací právo k elektromobilu, nebo pro odběrná místa v bytových domech určená pouze k dobíjení elektromobilů, se za elektromobil považuje vozidlo, jehož pohon je napájen baterií, která může být dobíjena z externího zdroje napětí a zároveň toto vozidlo odpovídá kategorii vozidla M nebo N podle jiného právního předpisu[7]

(12)       V případě, že předávací místo odběratele kategorie C není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, účtuje mu distributor cenu za příkon odpovídající jmenovité proudové hodnotě nejbližšího předřazeného jistícího prvku, nejméně však v hodnotě jističe 3x63 A.

(13)       V případě, že předávací místo odběratele kategorie D není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, účtuje mu distributor cenu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem za větší z hodnot odpovídající jmenovité proudové hodnotě 1x25 A, nebo vypočtené ekvivalentní jmenovité proudové hodnotě z maximálního čtvrthodinového činného elektrického výkonu odebraného v rámci zúčtovacího období pro jednofázové připojení, nebo za větší z hodnot odpovídající jmenovité proudové hodnotě 3x25 A, nebo vypočtené ekvivalentní jmenovité proudové hodnotě z maximálního čtvrthodinového činného elektrického výkonu odebraného v rámci zúčtovacího období u třífázového připojení. Účtování ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovené na základě výpočtu z maximálního čtvrthodinového odebraného činného elektrického výkonu lze použít pouze v případě, že dané údaje existují a dále za podmínky, že provozovatel distribuční soustavy adresně informuje zákazníka o tomto způsobu účtování s předstihem minimálně 3 měsíců před začátkem zúčtovacího období. Způsob výpočtu ekvivalentní jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v A je stanoven v příloze č. 1.  

(14)       Pokud odběratel v případech uvedených v bodech (12) nebo (13) zajistí řádnou instalaci hlavního jističe před elektroměrem podle bodu (6) a uzavře s distributorem novou smlouvu o připojení, nehradí se v tomto případě podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu podle vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 487/2021 Sb., (dále jen „vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě“). To platí v případě, že velikost hlavního jističe nepřevyšuje hodnotu 3x63 A pro předávací místo kategorie C, 1x25 A pro jednofázové připojení kategorie D a 3x25 A pro třífázové připojení kategorie D. Při instalaci jističe převyšující uvedené hodnoty hradí odběratel podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě stejným způsobem, jako při navýšení rezervace příkonu nad uvedené hodnoty.

(15)       Začíná-li služba distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, případně je-li ukončena služba distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se cena za příkon v poměru počtu dní, kdy je služba distribuční soustavy v daném měsíci využívána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. Dojde-li v průběhu kalendářního měsíce ke změně dodavatele v předávacím místě odběratele, který má uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, účtuje se cena za příkon jednotlivým dodavatelům v poměru počtu dní, kdy je služba distribuční soustavy v daném měsíci poskytována podle smlouvy s příslušným dodavatelem, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(16)       K cenám zajišťování distribuce elektřiny podle části třetí a čtvrté se připočítávají tyto ceny ve výši podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2023, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny (dále jen cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2023):

a)    cena za systémové služby podle bodu (3.1.1) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2023,

b)    cena za překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.34.3) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2023,

c)    složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle bodu (5.1.2) nebo bodu

(5.3) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2023,

d)    cena za činnosti operátora trhu v elektroenergetice podle bodu (6.2.) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2023.

(17)       Pokud výrobce elektřiny připojený do hladiny nízkého napětí nepožádal o přiřazení žádné distribuční sazby, je mu pro odběr elektřiny z distribuční soustavy přiřazena sazba C 02d.

(18)       Provozovateli lokální distribuční soustavy, která je připojená na hladině nízkého napětí k nadřazené distribuční soustavě, je pro odběr elektřiny z nadřazené distribuční soustavy přiznána pro každé předávací místo jedna ze sazeb C 01d, C 02d, nebo C 03d.

(19)       Provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu[8], používá ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je jeho nebo nadřazená lokální distribuční soustava připojena. Pokud není lokální distribuční soustava připojena k elektrizační soustavě České republiky, používá provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu8, ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, na jehož vymezeném území se lokální distribuční soustava nachází.

(20)       Pásmo platnosti nízkého tarifu může být rozděleno během dne do více časových úseků, přičemž pro jednotlivé distribuční sazby jsou definovány maximální počty časových úseků nízkého tarifu a minimální doby trvání těchto časových úseků, popř. i maximální souvislé doby trvání vysokého tarifu. V době platnosti nízkého tarifu může provozovatel distribuční soustavy provést krátkodobé operativní vypnutí nízkého tarifu s následným zapnutím za účelem testování odezvy příkonu řízeného hromadným dálkovým ovládáním. Maximální doba trvání testování odezvy spojená s krátkodobým operativním vypnutím a následným zapnutím nízkého tarifu je 5 minut. Krátkodobá operativní vypnutí s následným zapnutím nízkého tarifu za účelem testování odezvy se nezapočítávají do podmínek počtu pásem a délky jejich trvání a přerušení mezi nimi, celková délka doby trvání nízkého tarifu v daném dni tím není dotčena.

(21)       Pokud je pro zajištění služeb distribuční soustavy v předávacím místě přiznána distribuční sazba kategorie D, může být v takovém odběrném místě připojena pouze dobíjecí stanice, která je používána výhradně pro bezúplatné dobíjení elektrických vozidel majitele odběrného místa nebo ostatních členů jeho domácnosti nebo elektrických vozidel, ke kterým má majitel odběrného místa nebo ostatní členové jeho domácnosti užívací právo, a to v předávacím místě nepodnikající fyzické osoby, pro dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě bytového družstva[9] nebo společenství vlastníků jednotek[10] výhradně pro členy tohoto družstva nebo společenství nebo pro uživatele družstevního bytu tohoto družstva nebo jednotky tohoto společenství. Pro zajištění služeb distribuční soustavy v předávacím místě, do kterého je připojena dobíjecí stanice nesplňující podmínky podle první věty, lze sjednat pouze distribuční sazbu kategorie C. (22) V případě, že odběratel nesplňuje původní podmínky uplatnění distribuční sazby, upozorní na tuto skutečnost svého obchodníka s elektřinou v případě, že má uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo provozovatele distribuční soustavy v případě, že má uzavřenou samostatnou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy, a nejpozději do 30 dnů od zjištění neplnění původních podmínek pro uplatňování stávající distribuční sazby požádá o distribuční sazbu, u které podmínky uplatnění sazby splňuje.

ČÁST DRUHÁ: Provozovatelé distribučních soustav

ČEZ

   
ČEZ Distribuce, a. s.

EG.D

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly IČO: 24729035
EG.D, a.s.

PRE

Lidická 1873/36, 602 00 BrnoČerná Pole IČO: 28085400
PREdistribuce, a.s.

UCED

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 IČO: 27376516

UCED Chomutov s.r.o. Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8Karlín

SV

IČO: 28646711
SV servisní, s.r.o. Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov IČO: 60725974

 

ČÁST TŘETÍ: Sazby a pevné ceny zajišťování distribuce elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí – kategorie C a věcné podmínky pro jejich uplatnění

Sazba C 01d – Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:  cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 53   52   44   33   44  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 85   84   71   53   71  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 106   104   88   67   89  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 133   131   110   83   111  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 170   167   141   107   142  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 212   209   176   133   178  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 266   261   221   167   222  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 335   329   278   210   280  
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [/měsíc] 425   418   353   266   355  
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [/měsíc] 531   522   441   333   444  
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [/měsíc] 664   653   551   416   555  
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [/měsíc] 850   835   706   533   710  
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [/A/měsíc] 5,31   5,22   4,41   3,33   4,44  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 1,77   1,74   1,47   1,11   1,48  

 cena za distribuované množství elektřiny:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

[/MWh] 3 224,16   3 846,57   3 068,87   4 278,20   3 639,46  

Podmínky uplatnění sazby:             

1)    Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny nebo která nejsou registrována s příznakem přidružené odběrné místo OMp[11]. Připojení nové výrobny do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou nebo registrace odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou s příznakem přidružené odběrné místo OMp11 se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného nebo předávacího místa ke dni podání žádosti o připojení výrobny[12] nebo ke dni předání informace o odběrném nebo předávacím místě pro registraci příznaku přidružené odběrné místo OMp11, příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobny nebo ke dni registrace příznaku přidružené odběrné místo OMp11 na sazbu C 02d.

2)    Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.

3)    Přiznáním sazby se v bodě 1) a 2) rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

             


Sazba C 02d    Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:  cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 128   126   107   94   122  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 204   201   171   151   195  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 255   251   214   188   244  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 319   314   267   236   305  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 408   402   342   301   390  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 510   503   427   377   487  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 638   629   534   471   609  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 803   792   673   593   767  
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [/měsíc] 1 020   1 006   854   754   974  
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [/měsíc] 1 275   1 257   1 068   942   1 218  
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [/měsíc] 1 594   1 571   1 335   1 178   1 523  
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [/měsíc] 2 040   2 011   1 709   1 507   1 949  
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [/A/měsíc] 12,75   12,57   10,68   9,42   12,18  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 4,25   4,19   3,56   3,14   4,06  

 cena za distribuované množství elektřiny:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

[/MWh] 2 354,69   2 924,73   2 391,36   3 494,27   2 770,25  

 

Sazba C 03d    Jednotarifová sazba (pro vyšší spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:  cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 724   797   632   989   736  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 1 159   1 274   1 011   1 583   1 177  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 1 448   1 593   1 264   1 979   1 472  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 1 811   1 991   1 580   2 474   1 840  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 2 317   2 549   2 023   3 166   2 355  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 2 897   3 186   2 528   3 958   2 944  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 3 621   3 983   3 161   4 947   3 680  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 4 562   5 018   3 982   6 233   4 636  
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [/měsíc] 5 794   6 372   5 057   7 915   5 887  
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [/měsíc] 7 242   7 965   6 321   9 894   7 359  
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [/měsíc] 9 053   9 956   7 901   12 368   9 199  
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [/měsíc] 11 587   12 744   10 114   15 830   11 774  
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [/A/měsíc] 72,42   79,65   63,21   98,94   73,59  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 24,14   26,55   21,07   32,98   24,53  

 cena za distribuované množství elektřiny:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

[/MWh] 1 232,00   1 627,46   1 215,46   1 728,84   1 455,83  

 

Sazba C 25d       Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 171   188   163   154   191  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 274   300   260   246   306  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 342   375   325   307   382  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 428   469   407   384   478  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 547   600   520   492   612  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 684   750   650   614   764  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 855   938   813   768   956  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 1 077   1 181   1 024   968   1 204  
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [/měsíc] 1 368   1 500   1 301   1 229   1 529  
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [/měsíc] 1 710   1 875   1 626   1 536   1 911  
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [/měsíc] 2 138   2 344   2 033   1 920   2 389  
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [/měsíc] 2 736   3 000   2 602   2 458   3 058  
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [/A/měsíc] 17,10   18,75   16,26   15,36   19,11  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 5,70   6,25   5,42   5,12   6,37  

 cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

[/MWh] 2 193,87   2 854,26   2 294,05   2 816,22   2 792,56  

 

 cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

[/MWh] 438,09   450,43   206,48   201,76   205,13  

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

2)    Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

3)    Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

4)    V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.

5)    Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.     

Sazba C 26d       Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 449   470   406   488   501  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 719   752   650   781   802  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 898   940   812   977   1 003  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 1 123   1 175   1 016   1 221   1 253  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 1 437   1 503   1 300   1 563   1 604  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 1 796   1 879   1 625   1 954   2 005  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 2 246   2 349   2 031   2 442   2 507  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 2 829   2 960   2 559   3 077   3 158  
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [/měsíc] 3 593   3 758   3 250   3 907   4 010  
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [/měsíc] 4 491   4 698   4 062   4 884   5 013  
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [/měsíc] 5 614   5 873   5 078   6 105   6 266  
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [/měsíc] 7 186   7 517   6 499   7 814   8 021  
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [/A/měsíc] 44,91   46,98   40,62   48,84   50,13  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 14,97   15,66   13,54   16,28   16,71  

 cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

[/MWh] 1 413,55   1 478,28   1 133,89   1 693,07   1 415,44  

 cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

[/MWh] 438,09   450,43   206,48   201,76   205,13  

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

2)    Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

3)    Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

4)    V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

5)    Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulačních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy[13].


6)    Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

             

Sazba C 27d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 162   178   155   146   185  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 260   285   247   233   295  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 325   356   309   292   369  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 406   446   386   365   462  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 519   570   494   467   591  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 649   713   618   584   739  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 812   891   773   730   923  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 1 022   1 123   973   919   1 163  
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [/měsíc] 1 298   1 426   1 236   1 167   1 477  
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [/měsíc] 1 623   1 782   1 545   1 459   1 847  
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [/měsíc] 2 029   2 228   1 931   1 824   2 309  
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [/měsíc] 2 597   2 851   2 472   2 335   2 955  
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [/A/měsíc] 16,23   17,82   15,45   14,59   18,47  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 5,41   5,94   5,15   4,86   6,16  

 cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

[/MWh] 2 193,87   2 854,26   2 294,05   2 816,22   2 792,56  

 

 cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

[/MWh] 438,09   450,43   206,48   201,76   205,13  

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu, nebo pro odběrná místa v bytových domech  určená pouze k dobíjení elektromobilů.

2)    Nabíjecí zařízení musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením.

3)    Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

4)    Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

5)    Je-li sazba přidělena po 31. březnu 2022, musí odběratel zajistit možnost technického blokování zařízení pro dobíjení elektromobilu v dobách platnosti vysokého tarifu. V dobách platnosti vysokého tarifu může distributor blokovat zařízení pro dobíjení elektromobilů v maximální celkové délce osm hodin denně, a to pouze v případě hrozícího nedostatku volné distribuční kapacity.

6)    Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.         

Sazba C 35d nízkého tarifu po dobu 16 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:  cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 455   488   443  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 727   781   709  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 909   977   886  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 1 136   1 221   1 108  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 1 454   1 563   1 418  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 1 818   1 954   1 772  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 2 273   2 442   2 216  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 2 863   3 077   2 792  
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [/měsíc] 3 636   3 907   3 545  
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [/měsíc] 4 545   4 884   4 431  
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [/měsíc] 5 681   6 105   5 539  
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [/měsíc] 7 272   7 814   7 090  
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [/A/měsíc] 45,45   48,84   44,31  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 15,15   16,28   14,77  

 cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 1 127,37   1 264,71   1 022,70  

 

 cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 438,09   450,43   206,48  

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2017, byla sazba C 35d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2018. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

2)    Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3)    Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4)    Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do pěti, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5)    V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

6)    Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě.

Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy13.

7)    V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

8)    Odběratel musí zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.

             

Sazba C 45d nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:  cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 455   489   446   678   497  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 727   782   714   1 085   795  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 909   977   893   1 357   994  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 1 136   1 222   1 116   1 696   1 243  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 1 454   1 564   1 428   2 171   1 591  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 1 818   1 955   1 786   2 713   1 988  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 2 273   2 444   2 232   3 392   2 486  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 2 863   3 079   2 812   4 273   3 132  
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [/měsíc] 3 636   3 910   3 571   5 426   3 977  
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [/měsíc] 4 545   4 887   4 464   6 783   4 971  
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [/měsíc] 5 681   6 109   5 580   8 479   6 214  
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [/měsíc] 7 272   7 819   7 142   10 853   7 954  
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [/A/měsíc] 45,45   48,87   44,64   67,83   49,71  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 15,15   16,29   14,88   22,61   16,57  

 cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

[/MWh] 653,38   679,76   303,09   234,17   237,29  

 

 cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

[/MWh] 438,09   450,43   206,48   201,76   205,13  

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Tato sazba může být od 1. ledna 2020 přiznána pouze pro odběrná místa určená k bydlení umístěna v rámci stavby pro bydlení podle jiného právního předpisu[14], pro ostatní odběrná místa nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2017, byla sazba C 45d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2018. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

2)    Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3)    Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4)    Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5)    Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

6)    V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. 7) Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy13.

8)    V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

9)    Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

10) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

             

Sazba C 46d nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:  cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 455   489   446   678   497  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 727   782   714   1 085   795  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 909   977   893   1 357   994  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 1 136   1 222   1 116   1 696   1 243  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 1 454   1 564   1 429   2 171   1 591  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 1 836   1 974   1 804   2 741   2 008  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 2 318   2 492   2 277   3 460   2 535  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 3 009   3 235   2 955   4 403   3 226  
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [/měsíc] 4 279   4 477   3 978   5 994   4 392  
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [/měsíc] 6 494   6 716   6 066   8 370   6 726  
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [/měsíc] 10 391   10 258   10 236   12 136   10 509  
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [/měsíc] 17 310   16 851   17 372   19 262   17 163  
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [/A/měsíc] 108,18   105,32   108,57   120,39   107,27  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 36,06   35,11   36,19   40,13   35,76  

 cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

[/MWh] 3 224,16   3 846,57   3 068,87   4 278,20   3 639,46  

 

 cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

[/MWh] 438,09   450,43   206,48   201,76   205,13  

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

2)    Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3)    Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4)    Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5)    Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

6)    V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

7)    Hybridní (smíšené) a přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody musí být napájeny samostatným přívodem a měřeny samostatným měřicím zařízením. 8) Tepelný výkon hybridních (smíšených) a přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy13.

9)    V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

10) Odběratel musí zajistit technické blokování topných i akumulačních elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

11) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat hybridní (smíšený) i přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

             


Sazba C 55d       Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby

platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 455   489   446  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 727   782   714  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 909   977   893  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 1 136   1 222   1 116  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 1 454   1 564   1 428  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 1 818   1 955   1 786  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 2 273   2 444   2 232  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 2 863   3 079   2 812  
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [/měsíc] 3 636   3 910   3 571  
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [/měsíc] 4 545   4 887   4 464  
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [/měsíc] 5 681   6 109   5 580  
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [/měsíc] 7 272   7 819   7 142  
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [/A/měsíc] 45,45   48,87   44,64  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 15,15   16,29   14,88  

 cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 653,38   679,76   303,09  

 

 cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 438,09   450,43   206,48  

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.

2)    Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy13.

3)    Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

4)    Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

5)    Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

6)    Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.

7)    Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

 

8)    Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

9)    V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

             

Sazba C 56d       Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby

platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 455   489   446   678   587  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 727   782   714   1 085   940  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 909   977   893   1 357   1 175  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 1 136   1 222   1 116   1 696   1 469  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 1 454   1 564   1 428   2 171   1 880  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 1 818   1 955   1 786   2 713   2 350  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 2 273   2 444   2 232   3 392   2 937  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 2 863   3 079   2 812   4 273   3 701  
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [/měsíc] 3 636   3 910   3 571   5 426   4 699  
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [/měsíc] 4 545   4 887   4 464   6 783   5 874  
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [/měsíc] 5 681   6 109   5 580   8 479   7 343  
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [/měsíc] 7 272   7 819   7 142   10 853   9 398  
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [/A/měsíc] 45,45   48,87   44,64   67,83   58,74  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 15,15   16,29   14,88   22,61   19,58  

 cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

[/MWh] 653,38   679,76   303,09   234,17   332,15  

 

 cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

[/MWh] 438,09   450,43   206,48   201,76   205,13  

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.

2)    Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.

3)    Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

4)    Tepelný výkon systému vytápění s tepelným čerpadlem kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy13.

5)    Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

6)    Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

7)    V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

8)    Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.

9)    Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

10) Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

11) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

             

Sazba C 60d    Speciální sazba pro neměřené odběry

Složka ceny zajišťování distribuce elektřiny je stanovena odlišně pro následující případy:

a) odběry elektřiny, kde celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1 000 W, b) osvětlování veřejných prostranství,

c) hlásiče policie, poplachové sirény a pro jiná podobná zařízení provozovaná v rámci integrovaného záchranného systému České republiky.

 

Složka ceny zajišťování distribuce elektřiny je pro případ podle písm. a) stanovena:  cenou za příkon za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu, jehož výše v /10 W/měsíc činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

částka za každých (i započatých) 10 W 71,17   76,06   68,94   77,44   73,52  

 

Platí, že zákazník s touto distribuční sazbou odebírá elektřinu, ale naměřené a fakturované množství elektřiny je nulové.

Podmínky uplatnění sazby:

Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1 000 W.

 

Složka ceny zajišťování distribuce elektřiny je pro případ podle písm. b) stanovena:  cenou za příkon za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu, jehož výše v /10 W/měsíc činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

částka za každých (i započatých) 10 W 34,70   34,52   33,42  

 

Platí, že zákazník s touto distribuční sazbou odebírá elektřinu, ale naměřené a fakturované množství elektřiny je nulové.

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazbu je možné přidělit pouze pro lampu veřejného osvětlení samostatně připojenou k distribuční soustavě vyžadující nepřetržité napájení; tato lampa může být vybavena další technologií umožňující uspokojování potřeb veřejného zájmu, která nemá obchodní nebo průmyslovou povahu.

2)    Rozhodnutí o připojení jako samostatné neměřené předávací místo je v kompetenci distributora, a to v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 100 W.

3)    Sazbu lze přiznat pouze městům a obcím a jimi pověřeným provozovatelům veřejného osvětlení. Toto zařízení lze připojit k distribuční soustavě jako samostatné neměřené předávací místo pouze v případě, že ho smysluplně a efektivně nelze připojit a napájet z jiného odběrného místa města nebo obce a jimi zřízených subjektů.

 

 

Složka ceny zajišťování distribuce elektřiny je pro případ podle písm. c) stanovena:

 stálou cenou /předávací místo/měsíc:

 

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

částka za každé předávací místo 71,17   76,06   68,94   77,44   73,52  

 

Platí, že zákazník s touto distribuční sazbou odebírá elektřinu, ale naměřené a fakturované množství elektřiny je nulové.

Podmínky uplatnění sazby:

1) Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro jiná podobná zařízení provozovaná v rámci integrovaného záchranného systému České republiky, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný.

             

Sazba C 62d    Speciální sazba pro veřejné osvětlení

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:  cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 162   161   153  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 260   257   245  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 325   321   306  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 406   401   383  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 519   514   490  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 649   642   612  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 812   803   765  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 1 022   1 011   964  
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [/měsíc] 1 298   1 284   1 224  
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [/měsíc] 1 623   1 605   1 530  
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [/měsíc] 2 029   2 006   1 913  
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [/měsíc] 2 597   2 568   2 448  
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [/A/měsíc] 16,23   16,05   15,30  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 5,41   5,35   5,10  

 cena za distribuované množství elektřiny:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 616,98   593,08   503,51  

Podmínky uplatnění sazby:

1) Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazba může být v mimořádných případech využita i pro kombinaci osvětlování veřejných prostranství a napájení kamer integrovaného záchranného systému České republiky, pokud nelze z technicko-ekonomických důvodů využít jinou sazbu.

ČÁST ČTVRTÁ: Sazby a pevné ceny zajišťování distribuce elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí – kategorie D a věcné podmínky pro jejich uplatnění

Sazba D 01d – Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:  cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 36   35   35  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 58   56   56  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 73   70   70  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 91   88   88  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 116   112   112  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 145   140   140  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 182   176   176  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 229   221   221  
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [/A/měsíc] 3,63   3,51   3,51  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 1,21   1,17   1,17  

 cena za distribuované množství elektřiny:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 2 601,70   2 544,36   1 769,61  

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny nebo která nejsou registrována s příznakem přidružené odběrné místo OMp11. Připojením nové výrobny do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou nebo registrace odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou s příznakem přidružené odběrné místo OMp11 se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného nebo předávacího místa ke dni podání žádosti o připojení výrobny12 nebo ke dni předání informace o odběrném nebo předávacím místě pro registraci příznaku přidružené odběrné místo OMp11, příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobny nebo ke dni registrace příznaku přidružené odběrné místo OMp11 na sazbu D 02d.

2)    Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.

3)    Přiznáním sazby se v bodě 1) a 2) rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

             


Sazba D 02      Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 82   80   76  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 131   127   122  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 164   159   152  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 205   199   191  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 262   254   244  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 328   318   305  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 410   398   381  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 516   501   480  
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [/A/měsíc] 8,19   7,95   7,62  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 2,73   2,65   2,54  

  cena za distribuované množství elektřiny:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 2 015,66   2 100,79   1 388,28  

             

Sazba D 25d                                          operativním řízením doby platnosti

nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 79   77   69  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 126   123   110  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 158   154   138  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 197   192   173  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 252   246   221  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 316   307   276  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 395   384   345  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 497   484   435  
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [/A/měsíc] 7,89   7,68   6,90  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 2,63   2,56   2,30  

 cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 2 155,17   2 059,79   1 510,94  

 

 cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 438,09   450,43   206,48  

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

2)    Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

3)    Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

4)    V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.

5)    Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

             

Sazba D 26                                             operativním řízením doby platnosti

nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 116   120   104  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 186   192   166  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 232   240   208  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 290   300   260  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 372   384   332  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 464   480   415  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 581   600   519  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 731   756   654  
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [/A/měsíc] 11,61   12,00   10,38  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 3,87   4,00   3,46  

 cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 1 138,01   1 072,47   780,72  

 

 cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 438,09   450,43   206,48  

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

2)    Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

3)    Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

4)    V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. 5) Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulačních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy13.

6) Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

             

Sazba D 27d                                          operativním řízením doby platnosti

nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 75   73   66  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 120   117   105  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 150   146   131  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 188   182   164  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 240   233   210  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 300   292   263  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 375   365   329  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 473   459   414  
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [/A/měsíc] 7,50   7,29   6,57  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 2,50   2,43   2,19  

 cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 2 155,17   2 059,79   1 510,94  

 

 cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 438,09   450,43   206,48  

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu, nebo pro odběrná místa bytového družstva9 nebo společenství vlastníků bytových jednotek10 určená pouze k dobíjení elektromobilů.

2)    Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3)    Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4)    Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

5)    Je-li v odběrném místě připojeno zařízení pro dobíjení elektromobilů, které je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením. 

6)    Je-li sazba přidělena po 31. březnu 2022 a v odběrném místě je připojeno zařízení pro dobíjení elektromobilů, které je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí odběratel v takovém odběrném místě zajistit možnost technického blokování zařízení pro dobíjení elektromobilu v dobách platnosti vysokého tarifu

7)    Je-li v odběrném místě připojeno zařízení pro dobíjení elektromobilů, které je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, může distributor blokovat zařízení pro dobíjení elektromobilů v dobách platnosti vysokého tarifu v maximální celkové délce osm hodin denně, a to pouze v případě hrozícího nedostatku volné distribuční kapacity.

Sazba D 35                                             operativním řízením doby platnosti

nízkého tarifu po dobu 16 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 137   132   113  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 219   212   181  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 274   265   227  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 342   331   284  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 438   423   363  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 547   529   454  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 684   662   567  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 862   833   714  
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [/A/měsíc] 13,68   13,23   11,34  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 4,56   4,41   3,78  

 cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 648,62   644,30   273,10  

 cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 438,09   450,43   206,48  

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2016, byla sazba D 35d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2016. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále. 

2)    Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3)    Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4)    Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do pěti, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5)    V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

6)    Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy13.


7)    vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.

8)    Odběratel musí zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.

             

Sazba D 45      Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti

nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:  cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 156   147   131  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 250   236   210  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 313   295   262  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 391   368   328  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 500   471   420  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 625   589   524  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 782   737   656  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 985   928   826  
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [/A/měsíc] 15,63   14,73   13,11  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 5,21   4,91   4,37  

 cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 648,62   644,30   273,10  

 cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 438,09   450,43   206,48  

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2016, byla sazba D 45d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2016. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

2)    Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3)    Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4)    Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5)    Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

6)    V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. 7) Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy13.

8)    vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.

9)    Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

10) Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

11) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba D 56         Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2016 a operativním řízením doby

platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:  cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 156   147   131  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 250   236   210  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 313   295   262  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 391   368   328  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 500   471   420  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 625   589   524  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 782   737   656  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 985   928   826  
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [/A/měsíc] 15,63   14,73   13,11  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 5,21   4,91   4,37  

 cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 648,62   644,30   273,10  

 

 cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 438,09   450,43   206,48  

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2016, byla sazba D 56d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2016. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

2)    Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.

3)    Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem. 4) Tepelný výkon systému vytápění s tepelným čerpadlem kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.

5)    Je-li vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

6)    Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

7)    Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

8)    vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.

9)    Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.

10) Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

11) Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

12) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

 


Sazba D 57d       Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu

20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 156   148   142  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 250   236   227  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 312   295   283  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 391   369   354  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 500   472   453  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 643   602   574  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 965   899   867  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 1 417   1 318   1 278  
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [/měsíc] 2 347   2 170   2 118  
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [/měsíc] 4 331   3 991   3 916  
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [/měsíc] 8 175   8 229   7 684  
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [/měsíc] 17 841   17 757   15 954  
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [/A/měsíc] 111,51   110,98   99,71  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 37,17   36,99   33,24  

 cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 648,62   644,30   273,10  

 

 cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 438,09   450,43   206,48  

Podmínky uplatnění sazby:

1)    Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy

o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

2)    Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3)    Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4)    Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5)    Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

6)    V odběrném místě musí být řádně nainstalovány a používány hybridní (smíšené) nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo k vytápění objektu určený systém vytápění s tepelným čerpadlem.

7)    Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy13.

8)    V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.

9)    Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

10) Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.

11) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat hybridní (smíšený) i přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

             

Sazba D 61d Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

 

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [/měsíc] 66   70   55  
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [/měsíc] 105   112   88  
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [/měsíc] 131   140   110  
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [/měsíc] 164   176   138  
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [/měsíc] 210   225   177  
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [/měsíc] 263   281   221  
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [/měsíc] 329   351   276  
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [/měsíc] 414   442   348  
jistič nad 3x63 A za každý 1 A [/A/měsíc] 6,57   7,02   5,52  
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [/A/měsíc] 2,19   2,34   1,84  

 cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 3 001,05   2 954,76   2 112,68  

 

 cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

 

ČEZ

EG.D

PRE

[/MWh] 438,09   450,43   206,48  

Podmínky uplatnění sazby:

Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin.

ČÁST PÁTÁ: Závěrečná ustanovení

(23)  Přechodná ustanovení

(23.1)   Pokud odběratel splnil podmínky přiznání sazby podle cenového rozhodnutí účinného přede dnem nabytí účinnosti tohoto cenového rozhodnutí, tyto podmínky stále plní a takovou sazbu užíval, má se za to, že splňuje podmínky pro přiznání stejné sazby podle tohoto cenového rozhodnutí.

(23.2)   Pro účely vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice se odběr elektřiny a ceny za příkon za období ukončené fakturačním odečtem měřicího zařízení po 1. lednu 2024 rozdělí v souladu s jiným právním předpisem[15] podle přiřazeného typového diagramu dodávky platného pro období od data minulého fakturačního odečtu do 31. prosince 2023 a od 1. ledna 2024 do data dalšího fakturačního odečtu nebo rovnoměrně na části úměrné délce období od data minulého fakturačního odečtu do 31. prosince 2023 a od 1. ledna 2024 do data dalšího fakturačního odečtu.

(24)  Zrušovací ustanovení

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 14/2022 ze dne 14. listopadu 2022, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí, se zrušuje.

(25)  Účinnost

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.

 


Příloha č. 1: Výpočet ekvivalentní jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem

Z maximálního čtvrthodinového činného elektrického výkonu odebraného v rámci zúčtovacího období (𝑃) v kW se vypočte ekvivalentní jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe před elektroměrem v A následovně:

 pro jednofázové připojení

𝑃

𝐸𝑃𝐻1𝑓 =  × 1000  , 230

 pro třífázové připojení

𝑃

𝐸𝑃𝐻.

Vypočtená ekvivalentní jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe před elektroměrem je následně zaokrouhlena na celé A nahoru.

Vladimír Černý vedoucí Oddělení kanceláře Rady

V Jihlavě dne 30.11.2023

 [1] Příloha č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

[3] Část čtyřicátá sedmá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

[4] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

[5] Vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb.

[6] Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[7] Vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

[8] § 19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[9] Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

[10] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

[11] Příloha č. 25 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

[12] Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.

[13] Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

[14] Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

[15] Příloha č. 26 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na facebooku


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688