ERÚ (Energetický regulační úřad)
Investice  |  30.11.2023 13:30:55

Cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny - velmi vysoké a vysoké napětí - VVN, VN, Energetický regulační věstník 7/2023

30.11.2023, aktualizováno 30.11.2023
Cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu - Energetický regulační věstník 6/2023
Cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny - velmi vysoké a vysoké napětí - VVN, VN, Energetický regulační věstník 7/2023
Cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí - nízké napětí - NN - Energetický regulační věstník 8/2023

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2023 ze dne 29. listopadu 2023, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

Ke stažení

Typ: pdf Velikost: 1.17 MB 

 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2023 ze dne 29. listopadu 2023,  kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny .......... 1


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2023  ze dne 29. listopadu 2023, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“), vydává cenové rozhodnutí o cenách za související službu v elektroenergetice a ostatních regulovaných cenách.

 

 

ČÁST PRVNÍ: Úvodní ustanovení

(1) Všeobecná ustanovení

(1.1) Ceny uvedené v bodech (2) až (7) jsou ceny pevné podle zákona o cenách[1], pokud není uvedeno jinak, neobsahují daň z elektřiny podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů[2] a daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty3.

(1.2) Ceny uvedené v bodech (2) až (7) platné pro zákazníky nebo výrobce elektřiny jsou rovněž platné pro dodavatele elektřiny v případě, že smlouvu o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy uzavírá s provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy dodavatel, který má se zákazníkem, nebo výrobcem elektřiny, jehož výrobna elektřiny je připojena na hladině nízkého napětí (dále jen „NN“), uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

(1.3) Ceny za rezervovanou kapacitu a cena za použití sítí přenosové soustavy uvedené v bodě (2) jsou stanoveny v souladu s přílohami č. 4 a 7 tohoto cenového rozhodnutí.

(1.4) Cena za systémové služby uvedená v bodě (3) je stanovena v souladu s přílohami č. 5 a 7 tohoto cenového rozhodnutí.

(1.5) Ceny za rezervovanou kapacitu a ceny za použití sítí distribuční soustavy uvedené v bodě (4) jsou stanoveny v souladu s přílohami č. 6 a 7 tohoto cenového rozhodnutí.

(1.6) Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie uvedená v bodě (5) je stanovena v souladu s přílohami č. 10 a 11 tohoto cenového rozhodnutí.

(1.7) Cena za činnosti operátora trhu uvedená v bodě (6) je stanovena v souladu s přílohami č. 8 a 9 tohoto cenového rozhodnutí.

(1.8) Cena za činnost organizace trhu a cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích uvedené v bodě (7) jsou stanoveny v souladu s přílohami č. 8, 9, 12 a 13 tohoto cenového rozhodnutí. 

(1.9) Cena dodavatele poslední instance uvedená v bodě (7) je stanovena v souladu s přílohou č. 14 tohoto cenového rozhodnutí.

ČÁST DRUHÁ: Přenos elektřiny

(2) Pro zajišťování přenosu elektřiny a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy provozovatelem přenosové soustavy platí tyto ceny a určené podmínky

(2.1) Cena za rezervovanou kapacitu provozovatele přenosové soustavy:

Provozovatel regionální distribuční soustavy

Cena za rezervovanou kapacitu provozovatele přenosové soustavy [/měsíc]

ČEZ Distribuce, a. s. 451 979 183  
EG.D, a.s. 167 297 888  
PREdistribuce, a.s. 46 604 039  
UCED Chomutov s.r.o. 1 068 807  

(2.2) Cena za rezervovanou kapacitu provozovatele přenosové soustavy je

97 887 /MW/měsíc, 

tuto cenu účtuje provozovatel přenosové soustavy zákazníkovi, provozovateli distribuční soustavy nebo výrobci elektřiny podle vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou“), jejichž zařízení jsou připojena přímo do přenosové soustavy, s výjimkou provozovatelů regionální distribuční soustavy uvedených v bodě (2.1).

(2.3) Cena za rezervovanou kapacitu uvedená v bodě (2.2) se účtuje výrobci elektřiny první kategorie, který odebírá elektřinu z přenosové soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny elektřiny v poměru počtu dní, za které má být tato cena při dlouhodobé odstávce výrobny výrobce elektřiny první kategorie podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou účtována, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. Rezervovaná kapacita se vyhodnocuje za kalendářní měsíc.

(2.4) Cena za rezervovanou kapacitu uvedená v bodě (2.2) je účtována za maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu, kterou smí účastník trhu s elektřinou odebrat v jednom předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy z přenosové soustavy v daném kalendářním měsíci. Pokud není rezervovaná kapacita sjednávána, účtuje se cena za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou.

(2.5) Je-li umožněn přenos elektřiny do nového předávacího místa odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy účastníka trhu s elektřinou v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se cena za rezervovanou kapacitu v poměru počtu dní, kdy je kapacita v daném měsíci sjednána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(2.6) Cena za překročení rezervované kapacity v kalendářním měsíci je rovna 1,5násobku ceny za rezervovanou kapacitu podle bodu (2.2) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem. Toto ustanovení neplatí pro provozovatele regionální distribuční soustavy uvedené v bodě (2.1).

(2.7) V případě zajištění služby přenosové soustavy v režimu provozu pro ověření technologie podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou se cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (2.6) neúčtuje. Rozdíl mezi sjednanou rezervovanou kapacitou a maximální naměřenou hodnotou čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou je zpoplatněn cenou za rezervovanou kapacitu podle bodu (2.2).

(2.8) Cena za překročení rezervovaného příkonu v místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna čtyřnásobku ceny za rezervovanou kapacitu podle bodu (2.2) přepočtené na kW. Toto ustanovení neplatí pro provozovatele regionální distribuční soustavy uvedené v bodě (2.1).

(2.9) Vyhodnocení překročení rezervovaného příkonu v místě připojení provádí provozovatel přenosové soustavy měsíčně. Překročení rezervovaného příkonu je v místě připojení vztaženo na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu v místě připojení čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(2.10) Cena za překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení nebo stanoveného postupem na základě zákona o podporovaných zdrojích energie[3] je rovna čtyřnásobku ceny za rezervovanou kapacitu podle bodu (2.2) přepočtené na kW. Toto ustanovení neplatí pro provozovatele regionální distribuční soustavy uvedené v bodě (2.1).

(2.11) Vyhodnocení překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě provádí provozovatel přenosové soustavy měsíčně. Překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě je vztaženo na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu v předávacím místě čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(2.12) Pokud je v kalendářním měsíci překročen rezervovaný příkon v předávacím místě i v místě připojení tohoto předávacího místa, je účtována pouze vyšší z plateb za překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě a ze součtu plateb za překročení rezervovaného příkonu v místech připojení tohoto předávacího místa. V případě rovnosti plateb je účtována pouze platba za překročení rezervovaného příkonu míst připojení.

(2.13) Cena za překročení rezervovaného výkonu pro místo připojení výrobny elektřiny, sjednaného ve smlouvě o připojení, je rovna za každý kW překročení

388 /kW/měsíc. 

(2.14) Vyhodnocení překročení rezervovaného výkonu provádí provozovatel přenosové soustavy měsíčně. Překročení rezervovaného výkonu je vztaženo na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného výkonu čtvrthodinovým maximálním dodaným elektrickým výkonem.

(2.15) Cena za použití sítí přenosové soustavy účtovaná provozovatelem přenosové soustavy ke každé MWh odebrané ze zařízení provozovatele přenosové soustavy provozovatelem distribuční soustavy, zákazníkem a výrobcem elektřiny, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě, včetně odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu výrobce elektřiny a odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, je

96,74 /MWh. 

Každou MWh odebranou ze zařízení provozovatele přenosové soustavy provozovatelem regionální distribuční soustavy se rozumí bilanční saldo na rozhraní mezi přenosovou soustavou a regionální distribuční soustavou.

ČÁST TŘETÍ: Systémové služby

(3) Pro zajišťování systémových služeb provozovatelem přenosové soustavy platí tyto ceny a určené podmínky

(3.1) Cena za systémové služby poskytované provozovatelem přenosové soustavy účastníkům trhu s elektřinou, jejichž zařízení je připojeno k elektrizační soustavě České republiky, je: (3.1.1)  

212,82 /MWh, 

tuto cenu účtuje:

(3.1.1.1) provozovatel distribuční soustavy výrobci elektřiny nebo zákazníkovi připojenému k distribuční soustavě ke každé MWh celkového množství elektřiny dopravené provozovatelem distribuční soustavy výrobci elektřiny nebo zákazníkovi, jehož zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě,

(3.1.1.2) provozovatel nadřazené lokální distribuční soustavy provozovateli připojené (vnořené) lokální distribuční soustavy ke každé MWh odebrané z připojené lokální distribuční soustavy pro konečnou spotřebu elektřiny, která se stanoví na základě údajů podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou,

(3.1.1.3) provozovatel přenosové soustavy výrobci elektřiny nebo zákazníkovi připojenému k přenosové soustavě ke každé MWh celkového množství elektřiny dopravené provozovatelem přenosové soustavy výrobci elektřiny nebo zákazníkovi, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě,

(3.1.1.4) provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy ke každé MWh odebrané z regionální distribuční soustavy pro konečnou spotřebu elektřiny, která se stanoví na základě údajů podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou,

(3.1.1.5) provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli lokální distribuční soustavy ke každé MWh odebrané z lokální distribuční soustavy pro konečnou spotřebu elektřiny, která se stanoví na základě údajů podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou,

(3.1.1.6) provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli lokální distribuční soustavy s připojenou (vnořenou) lokální distribuční soustavou ke každé MWh celkového množství elektřiny odebraného výrobcem elektřiny nebo zákazníkem, jehož výrobna elektřiny nebo odběrné elektrické zařízení je připojeno do vnořené lokální distribuční soustavy podle bodu (3.1.1.2) tohoto cenového rozhodnutí, v této připojené (vnořené) lokální distribuční soustavě,

(3.1.1.7) provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy s připojenou lokální distribuční soustavou ke každé MWh celkového množství elektřiny odebraného výrobcem elektřiny nebo zákazníkem, jehož výrobna elektřiny nebo odběrné elektrické zařízení je připojeno do lokální distribuční soustavy podle bodu (3.1.1.5) tohoto cenového rozhodnutí, v této lokální distribuční soustavě, a zároveň podle bodu (3.1.1.6) tohoto cenového rozhodnutí, v připojené (vnořené) lokální distribuční soustavě,

(3.1.2)  

1 064,10 /MWh,

tuto cenu účtuje:

(3.1.2.1) provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli lokální distribuční soustavy, který provozoval lokální distribuční soustavu v ostrovním provozu, po dobu připojení lokální distribuční soustavy k elektrizační soustavě České republiky, nejvýše však po dobu 24 hodin od okamžiku plného nebo částečného napojení na elektrizační soustavu České republiky, a to za množství elektřiny odebrané nad rámec diagramu schváleného v denní přípravě provozu z lokální distribuční soustavy, které se stanoví na základě údajů podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou; po uplynutí této doby účtuje provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli lokální distribuční soustavy, který provozoval lokální distribuční soustavu v ostrovním provozu, cenu podle bodu (3.1.1). Provozovatel lokální distribuční soustavy, který provozoval lokální distribuční soustavu v ostrovním provozu, účtuje i po dobu 24 hodin od okamžiku plného nebo částečného napojení na elektrizační soustavu České republiky účastníkům trhu s elektřinou cenu podle bodu (3.1.1),

(3.1.2.2) provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy ke každé MWh odebrané podle bodu (3.1.2.1) z lokální distribuční soustavy, která je připojená k této regionální distribuční soustavě, která se stanoví na základě údajů podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou.

(3.2) Cena za systémové služby podle bodu (3.1) se neúčtuje za odběr elektřiny pro krytí technologické vlastní spotřeby elektřiny[4], elektřinu odebranou pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, elektřinu spotřebovanou na ztráty v přenosové nebo distribuční soustavě a za elektřinu dodávanou do zahraničí s výjimkou dodávky elektřiny do vymezeného ostrovního provozu v zahraničí napojeného na elektrizační soustavu České republiky.

(3.3) Je-li ostrovní provoz napájený ze zahraničí, neúčtuje provozovatel přenosové soustavy provozovateli distribuční soustavy cenu podle bodu (3.1) za množství elektřiny odebrané účastníky trhu s elektřinou z tohoto ostrovního provozu.

(3.4) Je-li ostrovní provoz v zahraničí připojen k distribuční soustavě, účtuje provozovatel přenosové soustavy provozovateli distribuční soustavy cenu podle bodu (3.1) za množství elektřiny naměřené na předávacím místě mezi distribuční soustavou a ostrovním provozem v zahraničí.

ČÁST ČTVRTÁ: Distribuce elektřiny

(4) Pro zajišťování distribuce elektřiny a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy provozovatelem distribuční soustavy platí tyto ceny a určené podmínky

(4.1) Ceny za rezervovanou kapacitu uvedené v bodě (4.16) jsou cenami za maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu, kterou smí zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy, výrobce elektřiny nebo provozovatel ostrovního provozu v zahraničí odebrat v jednom předávacím místě ze zařízení provozovatele distribuční soustavy. Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu se v případě ostrovního provozu v zahraničí účtuje v poměru počtu dní, kdy byla v daném měsíci dodávka realizována, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. Pokud nebylo možné pro odběr ostrovního provozu v zahraničí sjednat rezervovanou kapacitu zejména z důvodu řešení stavu ohrožení v zahraniční elektrizační soustavě, měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu je účtována za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného provozovatelem ostrovního provozu v zahraničí v poměru počtu dní, kdy byla v daném měsíci dodávka realizována, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(4.2) Základním zapojením pro stanovení cen uvedených v bodě (4) se rozumí:

(4.2.1) připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy jedním místem připojení z hlavního vedení, nebo (4.2.2) připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy více místy připojení z hlavních vedení, která lze využívat soudobě; v tom případě se sjednává a vyhodnocuje rezervovaná kapacita za souhrn těchto míst zvlášť pro hladinu velmi vysokého napětí (dále jen „VVN“) a hladinu vysokého napětí (dále jen „VN“).

Záložní vedení[5] není součástí základního zapojení a uplatnění ceny za rezervovanou kapacitu pro záložní vedení probíhá zvlášť podle bodů (4.14) a (4.15). Pokud je odběrné místo, výrobna elektřiny nebo distribuční soustava připojena více záložními vedeními, uplatňuje se cena za rezervovanou kapacitu za souhrn záložních vedení zvlášť pro hladinu VVN a hladinu VN.

V případě odběrných míst sloužících pro napájení dopravních prostředků elektrické trakce probíhá uplatňování cen za rezervovanou kapacitu zvlášť za souhrn hlavních a za souhrn záložních vedení, a to zvlášť pro hladinu VVN a hladinu VN.

(4.3) Provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu[6], používá ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je jeho nebo nadřazená lokální distribuční soustava připojena. Pokud není lokální distribuční soustava připojena k elektrizační soustavě České republiky, používá provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu7, ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, na jehož vymezeném území se lokální distribuční soustava nachází.

(4.4) Pokud je zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu7, připojeno k zařízení provozovatele distribuční soustavy na hladině VN a zajišťuje distribuci elektřiny zákazníkovi, provozovateli lokální distribuční soustavy nebo výrobci elektřiny po transformaci na jiné napěťové úrovni hladiny VN, účtuje provozovatel lokální distribuční soustavy množství dodané elektřiny navýšené o 2 %. Takto upravené množství elektřiny je základem pouze pro stanovení platby za použití sítí.

(4.5) Pokud provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu7, distribuuje elektřinu zákazníkovi, provozovateli lokální distribuční soustavy nebo výrobci elektřiny na stejné napěťové hladině, na jaké je jeho zařízení připojeno k zařízení provozovatele distribuční soustavy, účtuje zákazníkovi, provozovateli lokální distribuční soustavy nebo výrobci elektřiny k odebranému množství elektřiny technické ztráty své lokální distribuční soustavy. Množství technických ztrát se určí rozdílem skutečných naměřených hodnot na vstupech do lokální distribuční soustavy a výstupech z lokální distribuční soustavy. Stanovení ztrát na jedno předávací místo odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy je dáno podílem odebraného množství elektřiny tohoto předávacího místa odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy na celkovém odběru elektřiny z lokální distribuční soustavy. Takto upravené množství elektřiny je základem pouze pro stanovení platby za použití sítí.

(4.6) Postupy podle bodu (4.4) a (4.5) nelze v daném kalendářním měsíci uplatňovat společně.

(4.7) Je-li distribuce elektřiny měřena na sekundární straně transformátoru a místo připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy je na primární straně transformátoru, připočítávají se k naměřeným hodnotám elektřiny transformační ztráty činné energie v transformátoru ve výši:

(4.7.1) stanovené výpočtem podle přílohy č. 1 tohoto cenového rozhodnutí, pokud zákazník, výrobce elektřiny nebo provozovatel distribuční soustavy požádá provozovatele distribuční soustavy zajišťujícího v daném místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy o provedení výpočtu ztrát transformátoru a předloží mu podklady nezbytné pro výpočet, nebo (4.7.2) maximálně 2 % u odběru ze sítí VVN a maximálně 4 % u odběru ze sítí VN.

Takto upravené množství elektřiny je základem pro stanovení plateb za systémové služby, za použití sítí distribuční soustavy a za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Dále slouží pro vyhodnocení dodržení smluvní hodnoty účiníku a rezervované kapacity pro odběr z distribuční soustavy.

(4.8) Je-li dodávka elektřiny do distribuční soustavy měřena na transformátoru na straně výroby elektřiny a místo připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy je na opačné straně transformátoru, snižují se celkové naměřené hodnoty elektřiny o transformační ztráty činné energie v transformátoru ve výši:

(4.8.1) stanovené výpočtem podle přílohy č. 1 tohoto cenového rozhodnutí, pokud výrobce elektřiny požádá provozovatele distribuční soustavy o provedení výpočtu ztrát transformátoru a předloží mu podklady nezbytné pro výpočet, nebo

(4.8.2) maximálně 2 % u dodávky do sítí VVN a maximálně 4 % u dodávky do sítí VN.

(4.9) Pokud chce zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny postupovat podle bodu (4.7.1) nebo (4.8.1), stanoví provozovatel distribuční soustavy časovou periodu pro stanovení transformačních ztrát, která může být:

(4.9.1) každá čtvrthodina, nebo (4.9.2) 12 měsíců.

Podle bodu (4.7.1) nebo (4.8.1) se postupuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny doloží provozovateli distribuční soustavy zajišťujícímu v daném místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy parametry transformátorů a hodnoty zatížení podle přílohy č. 1 k tomuto cenovému rozhodnutí, pokud tak učiní do patnáctého dne tohoto měsíce. U nových míst připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy lze podle bodu (4.9.1) postupovat, pokud zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny doloží provozovateli distribuční soustavy zajišťujícímu v daném místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy parametry transformátorů a hodnoty zatížení podle přílohy č. 1 alespoň za dobu jednoho kalendářního měsíce. V případě změny parametrů transformátoru nebo výměny transformátoru doloží zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny nové parametry transformátoru provozovateli distribuční soustavy zajišťujícímu v daném místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy.

(4.10) Pokud rozhodne provozovatel distribuční soustavy o stanovení časové periody pro stanovení transformačních ztrát podle bodu (4.9.2), má provozovatel distribuční soustavy zajišťující v daném místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy právo po 12 měsících distribuce elektřiny provést přepočet a nové nastavení hodnoty transformačních ztrát podle aktualizovaného výpočtu a zákazník má povinnost poskytnout provozovateli distribuční soustavy součinnost. V případě, že zákazník neposkytne součinnost provozovateli distribuční soustavy zajišťujícímu v daném místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy, může provozovatel distribuční soustavy stanovit hodnotu ztrát podle bodu (4.7.2) nebo bodu (4.8.2) v případě, že jsou takto stanovené hodnoty ztrát vyšší než aktuálně stanovené. Ustanovení bodu (4.11) se v tomto případě nepoužije. Zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny má právo po 12 měsících distribuce elektřiny požádat provozovatele distribuční soustavy zajišťujícího v daném místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy o přepočet a nové nastavení hodnoty transformačních ztrát podle aktualizovaného výpočtu a provozovatel distribuční soustavy má povinnost tento přepočet provést, pokud se provozovatel distribuční soustavy se zákazníkem, provozovatelem lokální distribuční soustavy nebo výrobcem elektřiny nedohodnou jinak. Provozovatel lokální distribuční soustavy nesmí připočítat k naměřeným hodnotám elektřiny transformační ztráty činné energie v transformátoru podle bodu (4.7.2) nebo bodu (4.8.2) v takové výši, aby celkový odběr z dané distribuční soustavy převýšil celkovou dodávku elektrické energie do této lokální distribuční soustavy. Při stanovení hodnoty transformačních ztrát podle bodu (4.7.2) nebo (4.8.2) musí provozovatel lokální distribuční soustavy zohlednit i ztráty činné energie ve své lokální distribuční soustavě.

(4.11)  Pokud dojde k určení ztrát činné energie v transformátoru podle bodu (4.7.1) nebo bodu (4.8.1), nelze již v budoucnu postupovat při určení ztrát činné energie v transformátoru podle bodu (4.7.2) nebo bodu (4.8.2).

(4.12) Cena za rezervovanou kapacitu pro odběr z distribuční soustavy pro předávací místa mezi lokální distribuční soustavou a regionální distribuční soustavou nebo předávací místa mezi lokálními distribučními soustavami se uplatní za souhrn míst připojení z hlavních vedení v rámci jednoho souvislého vymezeného území lokální distribuční soustavy zvlášť na napěťové hladině VVN a VN, nebo za souhrn míst připojení ze záložních vedení v rámci jednoho souvislého vymezeného území lokální distribuční soustavy zvlášť na napěťové hladině VVN a VN. V případě předávacích míst mezi nadřazenou distribuční soustavou a lokální distribuční soustavou sloužících pro napájení dopravních prostředků elektrické trakce probíhá uplatňování ceny za rezervovanou kapacitu zvlášť za souhrn míst připojení z hlavních a souhrn míst připojení ze záložních vedení, a to zvlášť pro hladinu VVN a hladinu VN.

(4.13) Cena za rezervovanou kapacitu je určena zvlášť pro napěťové hladiny VVN a VN pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12). 

(4.14) Ceny za rezervovanou kapacitu, jednosložkové ceny za službu sítí, překročení rezervované kapacity a překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v případě, že není použití záložního vedení vyvoláno událostmi nebo úkony na zařízení provozovatele distribuční soustavy zajišťujícího v daném předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy, jsou účtovány následovně:

(4.14.1) Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16) je účtována za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou ze záložního vedení kromě případu uvedeného v bodě (4.14.2).

(4.14.2) Pokud účastník trhu s elektřinou nahlásí provozovateli distribuční soustavy zajišťujícímu v daném předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy v předstihu nejméně 2 týdnů údržbu hlavního vedení a údržba hlavního vedení v souvislém období nepřesáhne 96 hodin, jsou ceny za rezervovanou kapacitu a jednosložkové ceny za službu sítě pro jedno souvislé období ročně účtovány následovně:

(4.14.2.1) Pokud naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení ve výše uvedeném období nepřekročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12), není účtována cena za rezervovanou kapacitu záložního vedení. 

(4.14.2.2) V případě, že naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení ve výše uvedeném období překročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12), je účtována cena za překročení rezervované kapacity záložního vedení v kalendářním měsíci ve výši 1,5násobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12) čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(4.14.2.3) Pokud v průběhu jednoho kalendářního měsíce dojde k překročení rezervované kapacity jak pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy, tak pro záložní vedení podle bodu (4.14.2.2), je cena za překročení rezervované kapacity záložního vedení v kalendářním měsíci rovna 1,5násobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu napěťové hladiny záložního vedení podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity podle bodu (4.14.2.2) poníženého o hodnotu nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy nebo součet nejvyšších překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení, existuje-li v základním způsobu zapojení místo připojení na hladině VVN a hladině VN. V případě, že je výše uvedený výpočet záporný, překročení rezervované kapacity záložního vedení se v kalendářním měsíci neúčtuje. Ustanovením tohoto bodu není dotčeno účtování ceny za překročení rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy.

(4.14.2.4) V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí a naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení ve výše uvedeném období nepřekročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12), nebude účtována jednosložková cena za službu sítí za využití záložního vedení a bude účtována pouze cena za použití sítí dané napěťové hladiny. V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí a naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení ve výše uvedeném období překročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12), bude účtována jednosložková cena za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny. V případě, že je na hlavním vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí, účtují se jednosložkové ceny za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny podle příslušné napěťové hladiny.

(4.14.3) V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí, je jednosložková cena za službu sítí účtována za veškeré odebrané množství elektřiny ze záložního vedení kromě případu uvedeného v bodě (4.14.2). Pokud je na hlavním vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí, účtují se jednosložkové ceny za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny podle příslušné napěťové hladiny kromě případu uvedeného v bodě (4.14.2).

(4.14.4) Cena za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení v kalendářním měsíci je rovna čtyřnásobku měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu záložního vedení v místě připojení čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(4.14.5) Cena za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení nebo stanoveného postupem na základě zákona o podporovaných zdrojích energie4  v kalendářním měsíci je rovna čtyřnásobku měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu záložního vedení v předávacím místě čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(4.14.6) Pokud je v kalendářním měsíci překročen rezervovaný příkon záložního vedení v předávacím místě i záložního vedení v místě připojení tohoto předávacího místa, je účtována pouze vyšší z plateb za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v předávacím místě a ze součtu plateb za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v místech připojení tohoto předávacího místa. V případě rovnosti plateb je účtována pouze platba za překročení rezervovaného příkonu míst připojení záložních vedení. (4.14.7) Překročení rezervovaného příkonu se pro základní způsob zapojení a pro záložní vedení vyhodnocují a účtují samostatně podle příslušných napěťových hladin.

Rezervovaná kapacita se u záložního vedení nesjednává.

(4.15) Ceny za rezervovanou kapacitu, jednosložkové ceny za službu sítí, překročení rezervované kapacity a překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v případě, že je použití záložního vedení vyvoláno událostmi nebo úkony na zařízení provozovatele distribuční soustavy zajišťujícího v daném předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy, jsou účtovány následovně:

(4.15.1) Pokud naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v daném kalendářním měsíci odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení nepřekročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12), nebude účtována cena za rezervovanou kapacitu za využití záložního vedení. (4.15.2) Cena za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení v kalendářním měsíci je rovna čtyřnásobku měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu záložního vedení v místě připojení čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(4.15.3) Cena za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení nebo stanoveného postupem na základě zákona o podporovaných zdrojích energie4 v kalendářním měsíci je rovna čtyřnásobku měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu záložního vedení v předávacím místě čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(4.15.4) Pokud je v kalendářním měsíci překročen rezervovaný příkon záložního vedení v předávacím místě i záložního vedení v místě připojení tohoto předávacího místa, je účtována pouze vyšší z plateb za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v předávacím místě a ze součtu plateb za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v místech připojení tohoto předávacího místa. V případě rovnosti plateb je účtována pouze platba za překročení rezervovaného příkonu míst připojení záložních vedení. (4.15.5) Cena za překročení rezervované kapacity záložního vedení v kalendářním měsíci je rovna 1,5násobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12) čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem. 

(4.15.6) Pokud v průběhu jednoho kalendářního měsíce dojde k překročení rezervované kapacity jak pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy, tak pro záložní vedení, je cena za překročení rezervované kapacity záložního vedení v kalendářním měsíci rovna 1,5násobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu napěťové hladiny záložního vedení podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity podle bodu (4.15.5) poníženého o hodnotu nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy nebo součet nejvyšších překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení, existuje-li v základním způsobu zapojení místo připojení na hladině VVN a hladině VN. V případě, že je výše uvedený výpočet záporný, překročení rezervované kapacity záložního vedení se v kalendářním měsíci neúčtuje. Ustanovením tohoto bodu není dotčeno účtování ceny za překročení rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy.

(4.15.7) Překročení rezervovaného příkonu se pro základní způsob zapojení a pro záložní vedení vyhodnocují a účtují samostatně podle příslušných napěťových hladin.

(4.15.8) V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí a naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v daném kalendářním měsíci odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení nepřekročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12), nebude účtována jednosložková cena za službu sítí za využití záložního vedení a bude účtována pouze cena za použití sítí dané napěťové hladiny. V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí a naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v daném kalendářním měsíci odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení překročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12), bude účtována jednosložková cena za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny. V případě, že je na hlavním vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí, účtují se jednosložkové ceny za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny podle příslušné napěťové hladiny.

Rezervovaná kapacita se u záložního vedení nesjednává.

(4.16) Cena za rezervovanou kapacitu pro odběr z distribuční soustavy je uplatňována na kalendářní rok s měsíční cenou za roční rezervovanou kapacitu nebo na kalendářní měsíc s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu, přičemž měsíční cenu za roční rezervovanou kapacitu lze kombinovat s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu pro daný kalendářní rok. Došlo-li v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy ke změně roční rezervované kapacity v průběhu kalendářního roku, účtuje se platba za nově sjednanou kapacitu počínaje kalendářním měsícem, pro který byla změna roční rezervované kapacity uplatněna. Roční rezervovanou kapacitu zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy lze v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy snížit až po uplynutí doby 12 měsíců od poslední změny výše roční rezervované kapacity, nebo na základě změny zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy v předávacím místě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny s libovolnou hodnotou roční rezervované kapacity při změně zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy v předávacím místě se považuje za změnu výše roční rezervované kapacity i v případě, že je roční rezervovaná kapacita v předávacím místě stejná jako před změnou zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy. Cena za rezervovanou kapacitu provozovatele distribuční soustavy je:

Provozovatel distribuční soustavy

Hladina napětí

Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu [/MW/měsíc]

Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu [/MW/měsíc]

ČEZ Distribuce, a. s. VVN 79 607   87 242  
VN 204 788   224 429  
EG.D, a.s. VVN 71 094   79 551  
VN 178 368   199 586  
PREdistribuce, a.s. VVN 81 867   90 616  
VN 202 480   224 120  
UCED Chomutov s.r.o. VN 215 925   239 525  
SV servisní, s.r.o. VN 189 470   204 628  

(4.17) Rezervovanou kapacitu pro odběr z regionální distribuční soustavy podle smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou lze sjednat jen do posledního pracovního dne kalendářního měsíce včetně, který předchází měsíci, od kterého se má nová hodnota rezervované kapacity použít.

(4.18) Rezervovanou kapacitu pro odběr z lokální distribuční soustavy podle smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou lze sjednat jen do 12:00 hodin posledního pracovního dne kalendářního měsíce včetně, který předchází měsíci, od kterého se má nová hodnota rezervované kapacity použít, pokud se provozovatel lokální distribuční soustavy s účastníkem trhu s elektřinou nedohodne jinak.

(4.19) Rezervovanou kapacitu, na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, lze sjednat jen do předposledního pracovního dne kalendářního měsíce včetně, který předchází měsíci, od kterého se má nová hodnota rezervované kapacity použít, pokud se obchodník s elektřinou s účastníkem trhu s elektřinou nedohodne ve prospěch zákazníka jinak. Rezervovaná kapacita předávacích míst odběrných míst se podle tohoto bodu sjednává u obchodníka s elektřinou, který bude v daném období do dotčených předávacích míst dodávat elektřinu.

(4.20) Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16) je účtována výrobci elektřiny první kategorie při dlouhodobé odstávce výrobny elektřiny podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. V tomto případě se cena za rezervovanou kapacitu uvedená v bodě (4.16) účtuje za hodnotu maximálního naměřeného čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného výrobcem elektřiny v daném měsíci.

(4.21) Cena za rezervovanou kapacitu podle bodu (4.20) se účtuje v poměru počtu dní, za které má být tato cena při dlouhodobé odstávce výrobny výrobce elektřiny první kategorie podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou účtována, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(4.22) Cena za překročení rezervované kapacity v kalendářním měsíci je rovna 1,5násobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo i bodu (4.12) čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem. 

(4.23) V případě zajištění služby distribuční soustavy v režimu provozu pro ověření technologie podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou se cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (4.22) neúčtuje. Rozdíl mezi sjednanou rezervovanou kapacitou a maximální naměřenou hodnotou čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou je zpoplatněn měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16).

(4.24) Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (4.22) se neuplatňuje u výrobce elektřiny druhé kategorie v případě zvýšeného odběru z distribuční soustavy způsobeného odstávkou výrobny elektřiny v souvislém období maximálně 4 týdny v roce, pokud tuto skutečnost v předstihu nejméně 2 týdny oznámí provozovateli příslušné distribuční soustavy nebo pokud se nedohodne s provozovatelem příslušné distribuční soustavy na kratší lhůtě pro oznámení odstávky výrobny elektřiny. V tomto případě účtuje provozovatel distribuční soustavy výrobci elektřiny druhé kategorie rozdíl mezi naměřeným maximálním čtvrthodinovým odebraným elektrickým výkonem z distribuční soustavy a sjednanou rezervovanou kapacitou za cenu odpovídající měsíční ceně měsíční rezervované kapacity podle bodu (4.16).

(4.25) Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (4.22) se neuplatňuje u výrobce elektřiny druhé kategorie v případě krátkodobého zvýšení odběru z distribuční soustavy z důvodu výpadku dodávky z výrobny elektřiny v rozsahu instalovaného výkonu výrobny a s ohledem na charakter průběhu výroby z této výrobny maximálně ve 48 obchodních hodinách za měsíc po dobu výpadku dodávky z výrobny elektřiny. Výpadek v dodávce z výrobny elektřiny výrobce elektřiny druhé kategorie dokládá provozovateli distribuční soustavy nejpozději druhý pracovní den následujícího kalendářního měsíce, pokud se nedohodne s provozovatelem příslušné distribuční soustavy jinak. V tomto případě účtuje při překročení rezervované kapacity provozovatel distribuční soustavy výrobci elektřiny druhé kategorie rozdíl mezi naměřeným maximálním čtvrthodinovým odebraným elektrickým výkonem a sjednanou rezervovanou kapacitou do výše instalovaného výkonu výrobny a s ohledem na charakter průběhu výroby z této výrobny za cenu odpovídající měsíční ceně za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16). Pokud je rozdíl mezi maximální naměřenou hodnotou čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného výrobcem elektřiny a sjednanou rezervovanou kapacitou ponížený o instalovaný výkon výrobny kladný, platí se za tento rozdíl cena podle bodu (4.22).

(4.26) Je-li výrobna elektřiny připojena k lokální distribuční soustavě, postupuje se v případě výpadku výrobny elektřiny nebo zvýšeného odběru výrobce elektřiny druhé kategorie podle bodů (4.24) nebo (4.25) rovněž u předávacích míst mezi lokální distribuční soustavou a regionální distribuční soustavou nebo nadřazenou lokální distribuční soustavou, která je připojena do regionální distribuční soustavy, přičemž v druhém případě se podle bodů (4.24) nebo (4.25) postupuje rovněž u předávacích míst mezi nadřazenou lokální distribuční soustavou a regionální distribuční soustavou. K uplatnění ustanovení podle bodu (4.25) poskytne provozovatel lokální distribuční soustavy údaje o instalovaném výkonu a typu příslušné výrobny. (4.27) Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (4.22) nebo podle bodů (4.14) a (4.15) se neuplatňuje u provozovatele lokální distribuční soustavy v případě, že překročení sjednané rezervované kapacity v příslušném měsíci je nižší nebo rovno 10 %. Za překročení rezervované kapacity v této toleranci uplatňuje provozovatel regionální distribuční soustavy nebo lokální distribuční soustavy měsíční cenu za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16). V případě překročení sjednané rezervované kapacity o více než 10 % je za celkové překročení sjednané rezervované kapacity účtována cena podle bodu (4.22) nebo podle bodů (4.14) a (4.15).

(4.28) Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (4.22) se neuplatňuje u provozovatele lokální distribuční soustavy v případě, že překročení sjednané rezervované kapacity je v přímé souvislosti s odstávkou výrobny elektřiny nebo výpadkem dodávky z výrobny elektřiny výrobce první kategorie a provozovatel lokální distribuční soustavy prokáže provozovateli regionální distribuční soustavy odstávku výrobny elektřiny nebo výpadek dodávky z výrobny elektřiny výrobce první kategorie v jeho distribuční soustavě nejpozději čtvrtý pracovní den následujícího kalendářního měsíce. Výpadek v dodávce z výrobny elektřiny výrobce elektřiny první kategorie nebo odstávku výrobny dokládá provozovateli distribuční soustavy výrobce první kategorie nejpozději druhý pracovní den následujícího kalendářního měsíce, pokud se nedohodne s provozovatelem příslušné distribuční soustavy jinak. V tomto případě se při překročení rezervované kapacity účtuje rozdíl mezi naměřeným maximálním čtvrthodinovým odebraným elektrickým výkonem a sjednanou rezervovanou kapacitou za cenu odpovídající měsíční ceně za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16). Obdobně se postupuje u předávacích míst mezi lokální distribuční soustavou a nadřazenou lokální distribuční soustavou.

(4.29) Cena za překročení rezervované kapacity podle bodů (4.14.2.2), (4.14.2.3), (4.15.5), (4.15.6) a (4.22), se neuplatňuje u zákazníka nebo výrobce elektřiny za zvýšený čtvrthodinový výkon odebíraný zákazníkem nebo výrobcem elektřiny z distribuční soustavy v rozsahu výkonu dodaných služeb výkonové rovnováhy v záporném směru vyhodnoceného provozovatelem přenosové soustavy na základě aktivace služeb výkonové rovnováhy. O tomto vyhodnoceném výkonu informuje provozovatel přenosové soustavy příslušného poskytovatele služeb výkonové rovnováhy a provozovatele distribuční soustavy, ke které je zařízení zákazníka nebo výrobce elektřiny připojeno, nejpozději třetí pracovní den následujícího kalendářního měsíce. Pro účely vyhodnocení platby za překročení rezervované kapacity podle bodů (4.14.2.2), (4.14.2.3),  (4.15.5), (4.15.6) a (4.22) se v době poskytování služeb výkonové rovnováhy v záporném směru vyhodnocené provozovatelem přenosové soustavy určí hodnota odebíraného čtvrthodinového výkonu z distribuční soustavy rozdílem naměřeného čtvrthodinového odebíraného elektrického výkonu z distribuční soustavy a výkonu dodaných služeb výkonové rovnováhy v záporném směru zákazníkem nebo výrobcem elektřiny vyhodnoceného provozovatelem přenosové soustavy v jednotlivých čtvrthodinách na základě aktivace služeb výkonové rovnováhy. 

(4.30) Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (4.27) se dále neuplatňuje u provozovatele lokální distribuční soustavy za zvýšený čtvrthodinový výkon, kdy je překročení sjednané rezervované kapacity v rozsahu výkonu dodaných služeb výkonové rovnováhy v záporném směru zákazníkem nebo výrobcem elektřiny připojeným k této soustavě vyhodnoceného provozovatelem přenosové soustavy na základě aktivace služeb výkonové rovnováhy. Tuto skutečnost prokáže nejpozději třetí pracovní den následujícího kalendářního měsíce provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy souhrnnou informací o dodaných službách výkonové rovnováhy v záporném směru v dané lokální distribuční soustavě. Pro účely vyhodnocení platby za překročení rezervované kapacity z nadřazené distribuční soustavy podle bodu (4.27) se v době poskytování služeb výkonové rovnováhy v záporném směru vyhodnocené provozovatelem přenosové soustavy určí hodnota odebíraného čtvrthodinového výkonu z nadřazené distribuční soustavy rozdílem naměřeného čtvrthodinového odebíraného elektrického výkonu z nadřazené distribuční soustavy a celkového výkonu dodaných služeb výkonové rovnováhy v záporném směru poskytnutého zákazníky nebo výrobci elektřiny v lokální distribuční soustavě vyhodnoceného provozovatelem přenosové soustavy v jednotlivých čtvrthodinách na základě aktivace služeb výkonové rovnováhy. Obdobně se postupuje u předávacích míst mezi lokální distribuční soustavou a nadřazenou lokální distribuční soustavou.

(4.31) Cena za překročení ve smlouvě o připojení sjednaného rezervovaného příkonu v místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy je rovna čtyřnásobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16). Vyhodnocení překročení rezervovaného příkonu v místě připojení provádí provozovatel distribuční soustavy měsíčně. Překročení rezervovaného příkonu je vztaženo na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem v místě připojení. Není-li ve smlouvě o připojení rezervovaný příkon sjednán na místo připojení, pak je překročení rezervovaného příkonu vztaženo k rezervovanému příkonu sjednanému ve smlouvě o připojení.

(4.32) Cena za překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení nebo stanoveného postupem na základě zákona o podporovaných zdrojích energie4 v kalendářním měsíci je rovna čtyřnásobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16). Vyhodnocení překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě provádí provozovatel distribuční soustavy měsíčně. Překročení rezervovaného příkonu je vztaženo na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem v předávacím místě.

(4.33) Pokud je v kalendářním měsíci překročen rezervovaný příkon v předávacím místě i v místě připojení tohoto předávacího místa, je účtována pouze vyšší z plateb za překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě a ze součtu plateb za překročení rezervovaného příkonu v místech připojení tohoto předávacího místa. V případě rovnosti plateb je účtována pouze platba za překročení rezervovaného příkonu míst připojení.

(4.34) Cena za překročení rezervovaného výkonu pro místo připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna za každý kW překročení: (4.34.1) na hladině VVN

388 /kW/měsíc, 

(4.34.2) na hladině VN

987 /kW/měsíc, 

(4.34.3) na hladině NN 

2 034 /kW/měsíc. U výroben elektřiny připojených v odběrném místě na hladině NN se sjednanou nulovou hodnotou rezervovaného výkonu v třífázové soustavě při vyhodnocování směru toku elektřiny v jednotlivých fázích[7]  se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 300 W, a to za celkovou maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy. V ostatních případech se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 115 W, a to za celkovou maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy. 

(4.35) Je-li do odběrného místa zákazníka připojena výrobna, účtuje provozovatel distribuční soustavy tomuto zákazníkovi cenu za překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.34).

(4.36) Vyhodnocení překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.34.1) a (4.34.2) provádí provozovatel distribuční soustavy měsíčně. Překročení rezervovaného výkonu je vztaženo na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného výkonu čtvrthodinovým maximálním dodaným elektrickým výkonem.

(4.37) Vyhodnocení překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.34.3) provádí provozovatel distribuční soustavy jednou za zúčtovací období. Cena za překročení rezervovaného výkonu je vztažena na maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy v každém kalendářním měsíci v rámci zúčtovacího období. Překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.34.3) se vyhodnocuje s přesností na W.

(4.38) Ceny podle bodu (4.40) a (4.41) se vztahují na veškerou elektřinu skutečně dodanou do předávacího místa odběrného místa nebo předávacího místa výrobny elektřiny nebo předávacích míst mezi lokálními distribučními soustavami nebo regionální distribuční soustavou a lokální distribuční soustavou nebo jejich souhrnu dohodnutému ve smlouvě o připojení.

(4.39) Pokud je odběrné místo, výrobna elektřiny nebo lokální distribuční soustava připojena z více napěťových hladin, je cena za použití sítí uplatňována za každou napěťovou hladinu zvlášť.

 

(4.40) Cena za použití sítí provozovatele distribuční soustavy nad 1 kV je:

Provozovatel distribuční soustavy

Hladina napětí

Cena za použití sítí VVN a VN [/MWh]

ČEZ Distribuce, a. s. VVN 115,23  
VN 188,16  
EG.D, a.s. VVN 137,51  
VN 187,25  
PREdistribuce, a.s. VVN 102,27  
VN 117,39  
UCED Chomutov s.r.o. VN 76,47  
SV servisní, s.r.o. VN 201,33  

(4.41) Jednosložková cena za službu sítí provozovatele distribuční soustavy je:

Provozovatel distribuční soustavy

Hladina napětí

Jednosložková cena za službu sítí [/MWh]

ČEZ Distribuce, a. s. VVN 1 707,37  
VN 4 283,92  

EG.D, a.s. 

VVN 1 559,39  
VN 3 754,61  
PREdistribuce, a.s. VVN 1 739,61  
VN 4 166,99  
UCED Chomutov s.r.o. VN 4 394,97  
SV servisní, s.r.o. VN 3 990,73  

V případě, že zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny zvolí cenu podle tohoto bodu, je tato cena uplatňována po dobu minimálně 12 měsíců a neúčtují se ceny podle bodu (4.16) a (4.40).

(4.42) Cena za rezervovanou kapacitu mezi provozovateli regionálních distribučních soustav na napěťových úrovních nad 52 kV je účtována následovně:

Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu mezi provozovateli regionálních distribučních soustav na napěťových úrovních nad 52 kV [/měsíc]

Plátce Příjemce: ČEZ Distribuce, a. s.

EG.D, a.s. 

18 798 526  
PREdistribuce, a.s. 58 226 950  

(4.43) Cena za použití sítí mezi provozovateli regionálních distribučních soustav na napěťových úrovních nad 52 kV je

96,74 /MWh. 

Cena se vztahuje na veškerou elektřinu naměřenou v předávacích místech mezi příslušnými regionálními distribučními soustavami. Tato cena se také účtuje v případě odběru provozovatelem ostrovního provozu v zahraničí.

(4.44) Cena zajišťování distribuce elektřiny na napěťových úrovních nižších než 52 kV včetně a vyšších než 1 kV je mezi jednotlivými provozovateli regionálních distribučních soustav účtována podle bodu (4.16) a (4.40). Tato cena se také účtuje v případě odběru provozovatelem ostrovního provozu v zahraničí. Pro výpočet platby za rezervovanou kapacitu mezi provozovateli regionálních distribučních soustav je použita hodnota maximálního naměřeného čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného z distribuční soustavy, nebo hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu sjednaná na základě naměřených hodnot čtvrthodinového elektrického výkonu v uplynulém období.

(4.45) Začíná-li služba distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, případně je-li ukončena služba distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se cena za rezervovanou kapacitu v poměru počtu dní, na které je kapacita v daném měsíci sjednána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. Pokud dojde v průběhu kalendářního měsíce ke změně dodavatele v odběrném místě zákazníka, který má uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, účtuje se cena za rezervovanou kapacitu jednotlivým dodavatelům v poměru počtu dní, na které je služba distribuční soustavy v daném měsíci sjednána podle smlouvy s příslušným dodavatelem, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(4.46) Pro zákazníka, výrobce elektřiny nebo provozovatele distribuční soustavy odebírajícího z hladiny VN s akumulačním nebo přímotopným vytápěním nebo odběrem pro závlahy anebo odběrem pro zimní stadiony, kde podíl instalovaného příkonu pro ohřev teplé užitkové vody a pro akumulační vytápění nebo pro přímotopné vytápění, pro závlahy anebo pro chlazení činí minimálně 80 % z celkového instalovaného příkonu a je instalováno řízení blokování spotřebičů provozovatelem distribuční soustavy, se rezervovaná kapacita vyhodnocuje v době, kdy jsou spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, spotřebiče pro akumulační a přímotopné vytápění, spotřebiče pro závlahy a chlazení blokovány, pokud se zákazník, výrobce elektřiny nebo provozovatel distribuční soustavy  s provozovatelem distribuční soustavy zajišťujícím v daném předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy nedohodnou jinak.

(4.47) V případě, že v odběrném místě nejsou dodrženy parametry kvality dodávky elektřiny podle pravidel provozování distribuční soustavy, s výjimkou důvodů na straně zákazníka, pro kterého by měly být ceny uvedené v bodě (4.16) a (4.40) nebo ceny v bodě (4.41) cenami maximálními, jsou ceny uvedené v bodě (4.16) a (4.40) nebo ceny v bodě (4.41) cenami maximálními podle zákona o cenách1.

(4.48) Cena za nedodržení účiníku a cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy se vztahuje na zákazníky připojené na napěťových hladinách VVN nebo VN, na výrobce elektřiny druhé kategorie připojené na napěťových hladinách VVN nebo VN a na provozovatele lokálních distribučních soustav připojené na napěťových hladinách VVN nebo VN.

(4.49) Účiník se vyhodnocuje v každém místě připojení, ve kterém dochází k odběru elektřiny z distribuční soustavy na napěťových hladinách VVN a VN, pokud se provozovatel distribuční soustavy s výše uvedenými účastníky trhu nedohodne jinak. Není-li ve smlouvě o připojení rezervovaný příkon sjednán na místo připojení, pak je účiník vyhodnocován v místě sjednaném ve smlouvě o připojení, pokud se provozovatel distribuční soustavy s výše uvedenými účastníky trhu nedohodne jinak. Provozovatel distribuční soustavy se s výše uvedenými účastníky trhu v odůvodnitelných případech může dohodnout jinak i na vyúčtování účiníku.

(4.50) Pro měření jalové energie a pro účely výpočtu účiníku cos  se používají výsledky měření odběru činné a jalové energie ve shodných časových úsecích. Pro stanovení časového úseku u odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy vybavených měřením typu A nebo B, podle vyhlášky č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, se použijí hodnoty průběhového čtvrthodinového měření činného a jalového výkonu. Vyhodnocení účiníku u odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy vybavených měřením typu A a B se provádí po dobu 24 hodin denně.

(4.51) Zpětná dodávka jalové energie se měří po dobu 24 hodin denně.

(4.52) Z naměřených hodnot odebrané induktivní jalové energie v kVArh a činné energie v kWh za vyhodnocované období v příslušném pásmu průběhového měření podle bodu (4.50) se vypočte příslušný tg  = kVArh a tomuto poměru odpovídající cos .

kWh

(4.53) K naměřeným hodnotám induktivní jalové energie se připočtou jalové ztráty transformátoru naprázdno v kVArh uvedené v následující tabulce (v případě nevykompenzování jalových ztrát transformátoru naprázdno) a k činné energii činné ztráty transformátoru při umístění měření na sekundární straně transformátoru.

Jmenovitý výkon transformátoru [kVA] 

Měsíční hodnota jalových transformačních ztrát v pásmu 1 hodiny [kVArh]

do 22 kV

35 kV

110 kV

menší než 250
250  145  160 
400  183  207 
630  230  249 
1 000  289  320 
1 600  365  404 
2 500  989  989 
4 000 

1 339

1 339

6 300 

1 918

1 918

10 000 

2 739

2 739

2 739

16 000 

4 140

4 140

4 140

25 000 

6 088

6 088

5 707

40 000 

7 914

7 914

7 914

63 000 

11 505

Výše uvedené hodnoty se vynásobí počtem hodin měření odběru jalové energie. Pokud skutečná hodnota jmenovitého výkonu transformátoru není uvedena v tabulce, použije se hodnota jalových ztrát transformátoru o jmenovitém výkonu nejblíže nižším.

(4.54) Pokud se cos  pohybuje v mezích 0,95–1,00, neplatí účastník trhu definovaný v bodě (4.48) cenu za nedodržení účiníku. Pokud je vypočtený účiník podle naměřených hodnot menší než 0,95, platí účastník trhu definovaný v bodě (4.48) provozovateli distribuční soustavy cenu za nedodržení účiníku vycházející z přirážky stanovené podle níže uvedené tabulky. Hodnota tg  pro určení přirážky se zaokrouhlí na tři desetinná místa dolů.

Pásma účiníku

Přirážka za nedodržení účiníku

     
tg φ min tg φ max cos φ min cos φ max Přirážka
  [-] [-] [-] [-] [-]
1.   0,000   0,328   0,95   1,000   0,0000  
2.   0,329   0,484   0,90   0,949   0,0285  
3.   0,485   0,750   0,80   0,899   0,1238  
4.   0,751   1,020   0,70   0,799   0,2807  
5.   1,021   1,333   0,60   0,699   0,4858  
6.   1,334   a více 0,00   0,599   1,0000  

(4.55) Cena za nedodržení účiníku je stanovena jako součin hodnot nejvyššího naměřeného čtvrthodinového odebraného elektrického výkonu za vyhodnocované období, ceny za rezervovanou kapacitu na příslušné napěťové hladině a odpovídající hodnoty přirážky (přirážka podle tabulky uvedené v bodě (4.54) a jako součet ceny za použití sítí na příslušné napěťové hladině a ceny za silovou elektřinu podle následující tabulky, vynásobený odpovídající hodnotou přirážky (přirážka podle tabulky uvedené v bodě (4.54) a množstvím elektřiny za vyhodnocované období:

 

Provozovatel distribuční soustavy

Cena silové elektřiny pro vyhodnocení ceny za nedodržení účiníku

[/MWh]
ČEZ Distribuce, a. s. 4 845,02  

EG.D, a.s. 

4 820,30  
PREdistribuce, a.s. 4 956,67  
UCED Chomutov s.r.o. 4 571,00  
SV servisní, s.r.o. 4 571,00  

Detailní postup výpočtu ceny za nedodržení účiníku je uveden v příloze č. 3 k tomuto cenovému rozhodnutí.

Za cenu rezervované kapacity je považována cena roční rezervované kapacity podle bodu (4.16). Pokud není roční rezervovaná kapacita v daném měsíci sjednána, je základem pro stanovení cenové přirážky cena měsíční rezervované kapacity podle bodu (4.16).

(4.56) Za nevyžádanou dodávku jalové energie do sítě provozovatele distribuční soustavy účtuje provozovatel distribuční soustavy účastníkovi trhu definovanému v bodě (4.48) cenu za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy ve výši

440 /MVArh. 


PÁTÁ: Podpora elektřiny

(5)          Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (5.1) Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie je:

(5.1.1) pro předávací místa s přenosovou nebo distribuční soustavou na napěťové hladině VVN a VN podle sjednaného rezervovaného příkonu v předávacím místě ve smlouvě o připojení nebo stanoveného postupem na základě zákona o podporovaných zdrojích energie4368 280 /MW/měsíc, 

(5.1.2) pro předávací místa s distribuční soustavou na napěťové hladině NN podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě 84,70 /A/měsíc. 

Cena je účtována provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy podle jiného právního předpisu[8].

(5.2)      Cena podle bodu (5.1.2) je účtována v případech, kdy je předávací místo odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy připojeno k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je předávací místo odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy připojeno k distribuční soustavě trojfázově, účtuje se trojnásobek ceny podle bodu (5.1.2). Pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle bodu (5.1.2) se zaokrouhlí hodnota hlavního jističe před elektroměrem na celé A nahoru.

(5.3)      Maximální platba na podporu elektřiny zákazníka za odběrné místo za zúčtovací období je určena součinem částky 495 /MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové nebo distribuční soustavy ve všech předávacích místech odběrného místa nebo výrobny elektřiny za zúčtovací období. Maximální platba na podporu elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy je stanovena podle jiného právního předpisu[9]. Do tohoto celkového množství se nezahrnuje množství elektřiny podle jiného právního předpisu11

(5.4)      Pokud dojde v průběhu kalendářního měsíce ke změně dodavatele v předávacím místě účastníka trhu s elektřinou, který má uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, účtuje se složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie jednotlivým dodavatelům v poměru počtu dní, kdy byla služba přenosové nebo distribuční soustavy v daném měsíci využívána podle smlouvy s příslušným dodavatelem, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. 

ŠESTÁ: Operátor trhu

(6)  Cena za činnosti operátora trhu

(6.1)  Odběr elektřiny, který není uskutečňován pro krytí technologické vlastní spotřeby výrobce elektřiny, pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě, je pro účely fakturace ceny za činnosti operátora trhu považován za odběr zákazníka a soubor předávacích míst odběrného místa nebo výrobny elektřiny, prostřednictvím kterého je uskutečňován odběr elektřiny za jiným účelem, než je technologická vlastní spotřeba, čerpání přečerpávacích vodních elektráren a krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě, je považován za odběrné místo zákazníka. Předávací místa mezi provozovateli soustav nejsou odběrnými místy.

(6.2)  Cenu za činnosti operátora trhu tvoří:

(6.2.1)  cena za činnosti související se zúčtováním odchylek ve výši

1,73 /odběrné místo/měsíc, 

(6.2.2)  cena za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů ve výši

0,02 /odběrné místo/měsíc, (6.2.3) poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu podle jiného právního předpisu[10], stanovený nařízením vlády, kterým se stanoví sazba poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu v odvětví elektroenergetiky, v /odběrné místo/měsíc.

Cenu za činnosti operátora trhu účtuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi za každé jeho odběrné místo na území České republiky připojené k přenosové nebo distribuční soustavě.

(6.3)  Začíná-li služba přenosové nebo distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, případně je-li ukončena služba přenosové nebo distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se cena za činnosti operátora trhu v poměru počtu dní, kdy je služba přenosové nebo distribuční soustavy v daném měsíci využívána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. Pokud dojde v průběhu kalendářního měsíce ke změně dodavatele v odběrném místě zákazníka, který má uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, účtuje se cena za činnosti operátora trhu jednotlivým dodavatelům v poměru počtu dní, kdy je služba distribuční soustavy v daném měsíci využívána podle smlouvy s příslušným dodavatelem, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

SEDMÁ: Ostatní regulované ceny

(7)  Ostatní regulované ceny

(7.1)    Cena za registraci subjektu zúčtování je

100 000 za registraci subjektu zúčtování. 

(7.2)    Cena za činnost zúčtování je

15 000 /měsíc. 

Cena je operátorem trhu účtována každému registrovanému subjektu zúčtování.

(7.3)    Cena za poskytování skutečných hodnot a jiné činnosti související s povinností uzavření smlouvy o přístupu do informačního systému operátora trhu účastníkům trhu s elektřinou je 1 000 /měsíc. 

Cena je účtována operátorem trhu registrovanému účastníkovi trhu, který není subjektem zúčtování a má uzavřenou smlouvu o přístupu do centrálního informačního systému operátora trhu s operátorem trhu, na jejímž základě využívá např. skutečných hodnot pro účely vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb. Cena je účtována operátorem trhu registrovanému účastníkovi trhu s elektřinou v těch měsících, kdy byl alespoň jeden den registrován u operátora trhu a současně nebyl subjektem zúčtování. V případě, že se registrovaný účastník trhu s elektřinou stal pro část měsíce subjektem zúčtování, je mu za daný měsíc účtována pouze cena za činnost zúčtování podle bodu (7.2).

(7.4)    Cena za činnost organizace trhu je

1,00 /MWh. 

Cena je účtována operátorem trhu účastníkovi trhu s elektřinou za součet množství elektřiny nakoupené a prodané ve všech obchodních hodinách kalendářního měsíce prostřednictvím organizovaného blokového, denního a vnitrodenního trhu.

(7.5)    Cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích je 3 181 /měsíc. Cena je účtována operátorem trhu účastníkovi trhu s elektřinou, který má podle čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií[11] povinnost poskytnout Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „Agentura“) záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií organizovaných operátorem trhu.

(7.6)    Vyrovnávací cena pro zúčtování rozdílů mezi hodnotami skutečných odběrů elektřiny získaných na základě odečtů a hodnotami stanovenými na základě typových diagramů podle vyhlášky o Pravidlech

trhu s elektřinou je

 


Region provozovatele distribuční soustavy

Vyrovnávací cena pro zúčtování rozdílů mezi hodnotami skutečné spotřeby získané na základě odečtů a hodnotami stanovenými na základě typových diagramů [/MWh]

ČEZ Distribuce, a. s. 4 845,02  

EG.D, a.s. 

4 820,30  
PREdistribuce, a.s. 4 956,67  

(7.7)    Jednotková cena elektřiny pro zvláštní režim zúčtování ve stavech nouze podle § 31 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je

4 205,54 /MWh. 

(7.8)    V případě systémové odchylky menší nebo rovné 0, cena určující přechod na systém výpočtu pomocí průměrných cen při výpočtu zúčtovací ceny odchylky a protiodchylky podle přílohy č. 8 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je 

20 000 /MWh. 

(7.9)    V případě systémové odchylky větší než 0, cena určující přechod na systém výpočtu pomocí průměrných cen při výpočtu zúčtovací ceny odchylky a protiodchylky podle přílohy č. 8 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je 

-20 000 /MWh. 

(7.10)  Cena k, usměrňující výslednou hodnotu pobídkové komponenty stanovené váženým průměrem cen krátkodobého trhu ve vyhodnocovacím intervalu podle přílohy č. 8 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou

je 

250 /MWh. 

(7.11)  Ceny α a β, usměrňující výslednou hodnotu pobídkové komponenty stanovené velikostí systémové odchylky ve vyhodnocovacím intervalu podle přílohy č. 8 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou jsou α = 5,5 /MWh2, β = 3,5 /MWh2. 

(7.12)  Cena dodavatele poslední instance je dvousložková. Skládá se z variabilní složky ceny dodavatele poslední instance CDPIvs v /MWh a fixní složky ceny dodavatele poslední instance CDPIfs v /odběrné místo/měsíc. Variabilní složka ceny dodavatele poslední instance CDPIvs je dána součtem pevné ceny elektřiny CDPIvsE a maximální ceny vyjadřující maximální výši dodatečných nákladů, rizikových přirážek a přiměřeného zisku dodavatele poslední instance CDPIvsOR. Fixní složku ceny dodavatele poslední instance tvoří maximální cena stálého měsíčního platu dodavatele poslední instance

(7.13)  Pevná cena elektřiny CDPIvsE je stanovena postupem uvedeným v příloze č. 14 tohoto cenového rozhodnutí. 

(7.14)  Maximální cena vyjadřující maximální výši dodatečných nákladů, rizikových přirážek a přiměřeného zisku je

350 /MWh.

(7.15)  Maximální cena stálého měsíčního platu dodavatele poslední instance je 230 /odběrné místo/měsíc. 

Začíná-li dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance v průběhu kalendářního měsíce, případně je-li ukončena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se cena stálého měsíčního platu dodavatele poslední instance v poměru počtu dní, kdy je dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance v daném měsíci využívána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

 

ČÁST OSMÁ: Závěrečná ustanovení

(8) Zrušovací ustanovení

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 13/2022 ze dne 14. listopadu 2022, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, se zrušuje.

(9) Účinnost

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.[1] Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Část čtyřicátá sedmá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 3                Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

[3] § 28a odst. 6 zákona o podporovaných zdrojích energie.

[4] § 2 zákona o podporovaných zdrojích energie.

[5] § 28a odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie.

[6] § 19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[7] Vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny.

[8] Zákon o podporovaných zdrojích energie.

[9] § 28a odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie. 11      § 28a odst. 5 zákona o podporovaných zdrojích energie.

[10] § 17d zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[11] Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011, ze dne 25. října 2011, o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688