Ing. Zbyněk Kalousek (Coinbank)
Okénko kryptoměny  |  19.04.2023 16:03:53

Může blockchain započít revoluci v afrických finančních systémech?

Ilustrační obrázek | zdroj CoinBank.cz

Společně se širším přijetím kryptoměn zažívají boom také digitální technologie, které vznikají jako základ pro celý ekosystém kryptografického trhu. To, že rozvinuté země již v nějaké podobě kryptografické inovace začínají v ekonomice využívat, je nasnadě. Jak jsou na tom však rozvojové země? Zde jsou značné rozdíly. Třeba země Latinské Ameriky jsou kryptoměnám a blockchainovým technologiím nakloněny a země jako třeba Salvador dokonce již přijaly bitcoin jako oficiální platidlo. Černý kontinent však v přijetí kryptografických inovací notně zaostává a země jako Kamerun, Gabon, Libye, Středoafrická republika apod. dokonce zavedly implicitní zákaz k jakýmkoliv formám využívání kryptoměn a blockchainových technologií.

Blockchain jako budoucnost

Toto negativní vnímání se snaží změnit mnoho kryptografických společností. Leaderem v boji za tuto změnu je blockchainová platforma Cardano. Ta spatřuje v černém kontinentu velký potenciál. Jejím cílem je pomoci při transformaci finančního prostředí kontinentu prostřednictvím strategických partnerství a inovativních řešení. Partnerství nabízí v oblasti správy identit, sledování dodavatelských řetězců a finanční inkluze.

Dle průzkumu společnosti Cardano to jsou oblasti, ve kterých se dají snadno aplikovat blockchainové technologie, a které zároveň přinesou mnoho nových příležitostí k růstu.

Správa identit

Tato oblast je stěžejní a společnost Cardano v ní spatřuje klíčový aspekt celého svého projektu. Upozorňuje, že mnoho obyvatel černého kontinentu stále nemá svou vlastní oficiální identifikaci. Kvůli tomu pak mají problémy se zřizováním služeb jako bankovní účet, zdravotní pojištění apod. Důsledkem toho dochází k finančnímu vyloučení těchto lidí. Jedním z možných řešení může být zřízení digitálních průkazů totožnosti. A právě v této oblasti se snaží Cardano nabídnout své know-how. Chce se podílet na vývoji decentralizovaných digitálních občanských průkazů, jejichž základní vrstvu by tvořil právě blockchain Cardano. Díky tomu by mnoho lidí mohlo získat přístup k důležitým službám typu bankovnictví nebo vzdělávání. 

Dodavatelské řetězce

I v této oblasti chce Cardano nabídnout své prostředky pro zlepšení neutěšeného stavu. Roztříštěné a často nesourodé dodavatelské řetězce často brzdí africký průmysl, což vede k neefektivitě a zavdává velký prostor pro korupci, která je v Africe všudypřítomná.

Index vnímání korupce | zdroj Transparency International

Cardano doufá, že využitím technologie blockchain lze dosáhnout mnohem větší transparentnosti, která bude navíc odolná proti snahám o zmanipulování. Zároveň doufá, že blockchain firmám umožní přehledné sledování svých produktů od objednání až po dodání na místo určení. Díky tomu se bude minimalizovat prostor pro korupci, podpoří se tím etické postupy a v neposlední řadě by tato inovace měla posílit důvěru spotřebitelů.

Finanční inkluze

Cardano si je dobře vědomo toho, že bez ekonomického, potažmo základního finančního vzdělání by všechny výše zmíněné inovace mohly ztroskotat. Zvýšení povědomí tamního obyvatelstva o běžných finančních službách má transformační potenciál a nabízí možnost změnit ekonomickou situaci v Africe. Rozšíření přístupu k finančním službám pro nebankovní obyvatelstvo podporuje hospodářský růst, snižuje chudobu a otevírá dveře novým příležitostem.

Graf rozdílů v příjmech na základě reálného HDP na obyvatele mezi subsaharskou Afrikou a zbytkem světa (index 2019 = 100 % - upraveno autorem) | zdroj Mezinárodní měnový fond

Zároveň by blockchainové technologie mohly být nápomocny při vytváření ucelených finančních systémů. Díky svému nastavení mohou zvýšit důvěru uživatelů a snížit strach z případné ztráty svěřených prostředků, usnadnit převody a zpřístupnit úvěry více klientům.

  • Bezpečné transakce – blockchainové technologie mohou poskytnout zabezpečené systémy pro provádění transakcí. Kryptografické decentralizované sítě jsou odolné vůči manipulacím a snižují tak riziko podvodu. Tím se zároveň podporuje větší důvěru uživatelů ve finanční instituce. 

  • Usnadnění převodů – plno tamních obyvatel spoléhá na finanční prostředky, které posílají domů rodinám ekonomičtí migranti. Jenže tradiční bankovní převody jsou často velmi pomalé a poplatky nepřiměřeně vysoké. Blockchainová řešení mohou pomoci tento proces zefektivnit a nabídnout rychlejší a dostupnější možnosti přeshraničních převodů. Snížením transakčních poplatků a čekacích dob může pomoci maximalizovat dopad převodů peněz na místní ekonomiky.

  • Dostupné úvěry – přístup k dostupným úvěrům je pro hospodářský růst zásadní, protože umožňuje jednotlivcům a podnikům investovat do své budoucnosti. V Africe tomuto přístupu často brání vysoké úrokové sazby a přísné požadavky na poskytování úvěrů. Také v této oblasti se nabízí využití blockchainových technologií. Ty dnes již běžně nabízí decentralizované úvěry. Věřitel půjčuje přímo dlužníkovi, čímž dochází k vynechání mezičlánku v podobě tradičního finančního zprostředkovatele (banka, úvěrová společnost). I když půjčování napřímo má bezesporu svá rizika, přináší zároveň nové možnosti jak věřitelům, tak zájemcům o půjčku. Jednak si věřitelé mohou vybrat, komu půjčí, jaký projekt podpoří a nastavit podmínky takové půjčky, druhak potencionální dlužníci mohou získat výhodnější úrokové sazby a flexibilnější podmínky půjčky. 

  • Digitální peněženky – aby všechny výše popsané systémy mohly smysluplně fungovat, je zapotřebí rozšířit mezi tamním obyvatelstvem povědomí o kryptografických peněženkách. Tyto peněženky umožní uživatelům ukládat, posílat a přijímat digitální aktiva, včetně kryptoměn a dalších tokenů založených na blockchainu. K tomu by mohlo pomoci postupné rozšiřování chytrých telefonů v Africe. Chytré telefony se mohou stát úložištěm pro kryptopeněženky, díky čemuž by se finanční služby mohly dostat i do těch nejodlehlejších a nedostatečně obsluhovaných komunit. Kryptopeněženky tak mohou sehrát zásadní roli při překonávání finanční propasti.

Kritika za převlečený neokolonialismus

Společnost Cardano se stala terčem kritiků poté, co představila své plány na transformaci finančního prostředí v Africe prostřednictvím strategických partnerství a inovativních řešení. Kritici zmiňují, že iniciativa společnosti Cardano může narazit na odpor ze strany tamních zavedených finančních institucí, protože tyto instituce mohou projekty založené na blockchainu považovat za hrozbu pro své zavedené operace. Nemalé obavy panují také z přílišné centralizace a vzniku závislosti na organizacích, které řídí projekty transformace jako Cardano Foundation a IOHK (Input Output). Kritici pak zejména namítají, že přístup společnosti připomíná nový neokolonialismus, protože vnucuje západní řešení bez pochopení místních potřeb.

Obě strany se navíc přou o dlouhodobý přínos těchto iniciativ. Kritici zejména namítají, že jejich úspěch závisí na širokém přijetí technologie Cardano, přičemž není ani zdaleka jisté, že se tato technologie nakonec prosadí. Pokud se daná technologie neprosadí, bude to znamenat krach těchto projektů a do budoucna podkopanou důvěru k obdobným snahám a využitelným technologiím. Kritici své pochybnosti zakládají na známých technologických překážkách, jako je nedostatečné telefonní pokrytí, omezený přístup k internetu a nízká úroveň gramotnosti v mnoha afrických zemích.

Seznam nejlepších platforem pro chytré smlouvy podle tržní kapitalizace (15:00 h, 07.04.2023 – upraveno autorem | zdroj CoinMarketCap.com

Společnost Cardano se snaží hlasitou kritiku mírnit s odkazem nato, že aktivně spolupracuje s místními komunitami a organizacemi a snaží se dbát a zapracovávat do svých nabízených systémů zmíněná řešení tamních regionálních problémů. Jako příklad takové spolupráce uvádí společnost spolupráci s etiopským ministerstvem školství. Kdy ve spolupráci s vládními úředníky a tamními pedagogy vyvinula systém digitální identity (Atala PRISM) uzpůsobený specifickým etiopským podmínkám. Díky tomuto systému mohou zainteresované strany sledovat výkony žáků, popřípadě pedagogů a vládní činitelé získávají podstatné informace, na jejichž základě mohou předkládat návrhy pro zkvalitnění výuky a rozšíření výuky do odlehlejších koutů země.

Jako další příklad spolupráce s tamní komunitou, zmiňuje společnost spolupráci s poskytovatelem mobilních sítí World Mobile v Tanzanii. Pomocí této spolupráce se snaží o rozšíření cenově dostupného přístupu k internetu i na odlehlém venkově. Slibuje si zlepšení konektivity tamních obyvatel a zároveň věří, že tato spolupráce přinese také plody v podobě snadnějšího přijetí navržených blockchainových řešení společností Cardano.

V neposlední řadě však kritici namítají, že navrhované a realizované projekty nejsou dostatečně transparentní a odpovědné, což ztěžuje vyhodnocení jejich reálného dopadu. Existují tak obavy z možného zneužití poskytnutých finančních prostředků a zdrojů. Zároveň sílí obavy z toho, že výstupy z projektů nemusí být dostatečně monitorovány a efektivně vyhodnocovány.

Využití inovací

Blockchainové technologie díky decentralizaci, bezpečnosti a transparentnosti představují jedinečné řešení problémů černého kontinentu. Mají potenciál ke skutečné transformaci finančního ekosystému, ale bylo by chybou tento potenciál přeceňovat. Africké ambice společnosti Cardano sice ukazují transformační sílu této technologie, ale zároveň vybízejí k dalšímu hlubšímu zkoumání.

Jednou z možných oblastí, ve které by se blockchain mohl osvědčit jako spolehlivý systém, je vedení katastrálních záznamů. Poskytoval by přehledný, transparentní a proti manipulacím odolný systém, do kterého by se zaznamenávaly údaje o vlastnících pozemků. Takový systém by mohl omezit korupci a spory vlastníků o půdu. Zároveň by mohl takovým vlastníkům umožnit přístup k úvěrům, protože by mohli svou půdu použít jako zástavu. Možnosti takového systému aktuálně zkoumají např. zástupci ghanské vlády.

Stranou nemusí zůstat ani větší výzvy jako energetické problémy. Blockchain již dnes umožňuje vytváření decentralizovaných energetických sítí. Takové sítě mohou být zejména v prostředí Afriky mnohem spolehlivější, bezpečnější a mohou zároveň nabídnout nákladově efektivnější dodávky energie. Blockchainové technologie mohou vytvářet takové sítě, které umožní místním komunitám vyrábět a spravovat vlastní energetické zdroje.

Ukázka systému, jak může fungovat mikrosystém poháněný blockchainem – upraveno autorem | zdroj Světové ekonomické fórum

Síla spolupráce

Společnost Cardano má již celkem vybudované kontakty na místní komunity a organizace. Ti jí pomáhají implementovat poznatky a řešení do vyvíjených systémů. Prozatímní spolupráce se ukazuje jako prospěšná, když první projekty již některé vlády využívají. Naplno se tak ukazuje potenciál blockchainu. Jestli však dokáže započít revoluci ve finančních systémech afrických zemí, to se teprve v budoucnu ukáže.

Úspěch snah společnosti Cardano o transformaci finančních systémů v Africe zřejmě bude v konečném důsledku záviset na efektivní spolupráci a důkladném pochopení jedinečných problémů kontinentu. Slova o transparentnější a prosperující budoucnosti Afriky z úst zástupců Cardana jsou sice líbivá, ale stále je Cardano jen obchodní společností, které jde v první řadě o maximalizaci zisku. Pokud mají mít tyto iniciativy šanci na úspěch, bude muset společnost Cardano zodpovědně vyvažovat otázku zisku a skutečných rozvojových cílů. Bude to velmi delikátní úkol, ale nalezení rovnováhy bude pro budoucí úspěch nezbytné.

Informace obsažené v tomto článku neslouží jako investiční rady. Jsou jen pro informační účely. 


Nákup kryptoměn CoinBank

Ing. Zbyněk Kalousek

Vystudoval ekonomii a management na Masarykově univerzitě v Brně. V minulosti se věnoval analýzám finančních trhů. K této činnosti se po kratší odmlce opět navrací. Spoluzakladatel společnosti, která se zabývá poradenstvím a akreditovaným vzděláváním. Spolupracuje s několika dalšími firmami. Svět kryptoměn vnímá jako progresivní část trhu, která nabízí plno příležitostí, ale zároveň skýtá plno nástrah, od decentralizace, apolitický přístup, k velké volatilitě kurzů, až k čím dál náročnější těžbě kryptoměn.


CoinBank

Od roku 2021 spolupracuje se společností MipSoftware, která provozuje směnárnu s kryptoměnami CoinBank a burzu s kryptoměnami CoinBank Trader. Obě platformy jsou zajímavé zejména pro středoevropskou klientelu. Skrz své produktu propojuje koncové uživatele s největšími světovými kryptoburzami a nabízí příjemné uživatelské prostředí. Pro českého klienta je nejspíš nejpříjemnější funkce obchodování prostřednictvím české měny. Široká nabídka kryptoměn, přístup k největším světovým burzám, to jsou předpoklady pro zajímavou spolupráci.

Více informací na https://coinbank.cz/.


Poslední zprávy z rubriky Okénko kryptoměny:

Pá 12:19  „Plaťte nejdřív sebe, pak zbytek.“ 💡 Martin Stránský (WBTCB)
Út 17:14  Mastercard se DeFi nebojí! Spouští svůj vlastní vývoj blockchainu Ing. Zbyněk Kalousek (Coinbank)
14.05.2024  Bitcoin se vymaňuje z nebezpečné zóny Ing. Zbyněk Kalousek (Coinbank)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688