MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Daně a účetnictví  |  28.03.2023 15:30:00

Kdo musí nově podat daňové přiznání elektronicky z důvodu zřízení datové schránky?

Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.

V některých případech může být se zpřístupněním datové schránky spojena také povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky.

 

Povinnost podat daňové přiznání  elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023

Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.

V některých případech může být se zpřístupněním datové schránky spojena také povinnost  příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky.

Finanční správa i další orgány veřejné moci stejně jako řada  médií o této povinnosti průběžně informovaly. Finanční úřady však na základě své aktuální zkušenosti avizují, že ne všechny dotčené osoby novou povinnost v praxi zaznamenaly. Finanční správa proto publikuje tuto shrnující informaci obsahující i přehledný návod, jak využít aplikaci Online finanční úřad na portálu MOJE daně (www.mojedane.cz).

CO BYSTE MĚLI V PRVÉ ŘADĚ UČINIT?


Pokud jste doposud podávali daňové přiznání v listinné podobě na papírovém formuláři, měli byste si ověřit, zda se na vás nově nevztahuje povinnost podat daňové přiznání výhradně elektronicky. V současné době je tato otázka aktuální zejména při podávání daňových přiznání k dani z příjmů.[1]

NA KOHO SE TEDY NOVÁ POVINNOST PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY VZTAHUJE?

Fyzické osoby by si měly zodpovědět následující otázky:

1.    Byli jste k 1. 1. 2023 podnikající fyzickou osobou (OSVČ)?

o    POZOR! Datová schránka byla zřízena všem podnikajícím fyzickým osobám zapsaným k 1. 1. 2023 v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku, tedy např. i těm, kteří měli k tomuto datu provozování živnosti přerušeno.

o    Naopak podnikajícím osobám, které nejsou zapsané v evidenci nebo rejstříku, tedy např. autorům nebo umělcům, datová schránka ze zákona zřízena nebyla, novou povinností podat daňové přiznání elektronicky se tedy nemusí zabývat.

2.    Měli jste v roce 2022, tedy v období, za které podáváte daňové přiznání, příjmy ze samostatné činnosti (vyplňujete ř. 37 daňového přiznání)?

o    POZOR! Pro posouzení není rozhodné, jestli jste měli takové příjmy po celý rok 2022 nebo jen v jeho části (např. jste v průběhu roku 2022 přerušili provozování živnosti, ale ještě před přerušením jste v roce 2022 nějaké příjmy měli). o Pokud daňové přiznání podáváte, ale uvádíte v něm jen jiné druhy příjmů než příjmy ze samostatné činnosti (např.

příjmy z nájmu, z obchodování s cennými papíry nebo jinými finančními instrumenty, příjmy ze zaměstnání apod.), nová povinnost podat daňové přiznání elektronicky se na vás nevztahuje.

3.    Měli jste v okamžiku podání daňového přiznání v roce 2023 nově ze zákona zřízenou  datovou schránku?

o    Ministerstvo vnitra zřizovalo datové schránky od 1. 1. 2023 podnikajícím fyzickým osobám zapsaným k 1. 1. 2023 v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku postupně, poslední datové schránky byly zřízeny až v polovině března (příslušným osobám byly zaslány přístupové údaje doporučeně poštou).

o    POZOR! Pokud jste měli před 1. 1. 2023 na vaši žádost dobrovolně zřízenou datovou schránku podnikající fyzické osoby, s účinností od 1. 1. 2023 se tato vaše datová schránka stala schránkou zřízenou ze zákona. Povinnost podávat formulářová podání výhradně elektronicky se na vás tedy také vztahuje.

4.    Pokud vám byla datová schránka takto ze zákona zřízena, byla k datu podání daňového  přiznání také zpřístupněna?

o    Ke zpřístupnění datové schránky standardně dojde tím, že se do ní poprvé přihlásíte pomocí svých přístupových údajů. Pokud jste se ale do své datové schránky nikdy nepřihlásili, upozorňujeme, že 15. dnem po doručení přístupových údajů byla vaše datová schránka zpřístupněna automaticky.

o    Připomínáme, že k doručení přístupových údajů mohlo dojít nejen tak, že jste si na poště převzali zásilku, ve které vám Ministerstvo vnitra zaslalo přístupové údaje, ale i v případě, že jste si tuto zásilku do 10 dnů od jejího uložení nevyzvedli. V takovém případě se přístupové údaje považují za doručené 10. den od uložení zásilky.

o    POZOR! Ke zpřístupnění vaší datové schránky tedy mohlo dojít i v případech, kdy jste se o uložení zásilky s přístupovými údaji nedozvěděli nebo jste si zásilku do 10 dnů nevyzvedli a do datové schránky jste se nikdy nepřihlásili (v takovém případě nastala tzv. fikce doručení po 10 dnech a po 15 dnech pak fikce zpřístupnění datové schránky).


Jestliže jste si v okamžiku, kdy podáváte daňové přiznání, na všechny čtyři otázky odpověděli ANO, máte povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

KDE MŮŽETE ZÍSKAT NOVÉ PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE DO DATOVÉ SCHRÁNKY  A JAKÝM JINÝM ZPŮSOBEM SE LZE PŘIHLÁSIT?

Nové přístupové údaje můžete získat na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT. Do datové schránky se můžete přihlásit i jinými způsoby, např. identitou občana (typicky prostřednictvím Bank ID, tedy bankovní identity). Bližší informace lze nalézt na webových stránkách datových schránek, kde si lze také ověřit, zda vám byla datová schránka zřízena (https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/).

DATOVÉ SCHRÁNKY BYLY NOVĚ ZE ZÁKONA ZŘÍZENY I NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM 

Otázky pod čísly 3 a 4 by si měly zodpovědět rovněž nepodnikající právnické osoby, které jsou zapsány v registru osob, např. spolky, společenství vlastníků jednotek (SVJ), nadace, nadační fondy a ústavy či obecně prospěšné společnosti. I těmto subjektům zapsaným k 1. 1. 2023 v základním registru právnických osob totiž zřídilo Ministerstvo vnitra ze zákona datové schránky, a pokud podávají daňové přiznání, mohou mít nově povinnost podat jej elektronicky.

DOPORUČENÍ PRO OSOBY, KTERÉ JIŽ PODALY DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ  V LISTINNÉ PODOBĚ NA PAPÍROVÉM FORMULÁŘI

Na výše uvedené otázky byste si měli odpovědět i v případě, že jste daňové přiznání již podali v listinné podobě na papírovém formuláři a zaslali jej finančnímu úřadu např. poštou (v případě osobního podání na podatelně finančního úřadu pracovníci finančního úřadu tyto skutečnosti kontrolují a měli by Vás na povinnost elektronického podání upozornit). Pokud jste totiž daňové přiznání do 3. 4. 2023 podali v listinné podobě, ačkoliv jste měli zpřístupněnu datovou schránku, pak je nezbytné daňové přiznání podat co nejdříve znovu elektronicky a tím případnou chybu napravit.

2

Naopak pokud jste daňové přiznání za rok 2022 již podali v listinné podobě a k okamžiku jeho podání jste nemělizpřístupněnou datovou schránku nebo jste v něm jako fyzické osoby neuváděli žádné příjmy ze samostatné činnosti, postupovali jste správně a není třeba daňové přiznání podat znovu elektronicky.

JAKÁ DALŠÍ PODÁNÍ BUDE NUTNÉ ČINIT VÝHRADNĚ ELEKTRONICKY?

Pro úplnost uvádíme, že se povinnost elektronického podání může týkat také daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, u něhož lhůta pro podání nastala 31. 1. 2023 (pokud jste v době podání měli zpřístupněnu datovou schránku zřízenou ze zákona a coby podnikající fyzická osoba jste nemovitost zařadili do obchodního majetku). Stejně tak se bude tato povinnost vztahovat na vyúčtování, které se podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku.

JAK MÁ SPRÁVNĚ VYPADAT ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ?

Daňové přiznání musí být podáno v .xml formátu. Nestačí tedy poslat např. naskenovaný formulář ve formátu .pdf prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Formulář daňového přiznání v předepsaném formátu můžete snadno vyplnit prostřednictvím portálu MOJE daně (www.mojedane.cz) a následně ihned odeslat finančnímu úřadu. Nemusíte tedy k odeslání elektronického formuláře použít datovou schránku, při odeslání přímo z aplikace Online finanční úřad jen použijete své přístupové údaje do datové schránky nebo identitu občana (např. Bank ID). Podrobný návod je přílohou této informace.

POZOR! Elektronické podání v tomto případě nelze učinit prostřednictvím tzv. e-tiskopisu (tedy datové zprávy,  která je do 5 dnů potvrzena způsoby podle daňového řádu) ani e-mailem, pokud není opatřen uznávaným elektronickým podpisem.  

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o novou povinnost, kdy drtivá většina dotčených osob  doposud plnila své daňové povinnosti řádně a včas, pracovníci finančních úřadů budou  aktivně využívat neformální způsoby komunikace [2] , aby vám pomohli s odstraněním  případných vadných podání či vás upozornili na tuto novou povinnost.

 

Pro případ přetrvávajících nejasností je pro vás připravena Infolinka datových schránek na čísle 954 200 200, která je v pracovních dnech v provozu od 8:00 do 18:00. Tato infolinka vás nejprve automatizovaně navede k oblasti podávání elektronického přiznání a v případě dalších dotazů vás spojí s pracovníkem infolinky.

Některé již publikované informační zdroje:

Shrnutí a odpovědi na dotazy k datovým schránkám

Písemnosti doručované zpřístupněnou datovou schránkou vs. listinná podoba doručení

K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání a na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout?

Jak se přihlásím do Daňové informační schránky DIS+?

Jak vyplnit a odeslat přiznání prostřednictvím DIS+?

Upozornění na možné phishingové útoky na uživatele portálu MOJE daně

Upozornění na rozesílání podvodných SMS


[1] Pro úplnost připomínáme, že se tato informace netýká daňových přiznání k DPH, kde lze podat daňové přiznání výhradně elektronicky bez ohledu na to, zda má plátce zpřístupněnu datovou schránku a zda mu byla zřízena ze zákona nebo dobrovolně na základě žádosti. 

[2] Finanční úřady vás mohou kontaktovat např. emailem, telefonicky či prostřednictvím SMS. V souvislosti s nedávno avizovanými phishingovými útoky upozorňujeme, že případná zaslaná zpráva bude mít pouze informativní charakter, nebude od vás vyžadovat odpověď ani nebude obsahovat žádné aktivní odkazy. 

Dokumenty ke stažení

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Daně a daňová přiznání - informace, termíny, formulářeVíce zpráv k tématu Daně


?

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688