mpsv.cz (MPSV)
Sociální  |  07.03.2023 00:00:00

Sociální pojištění v roce 2023 - přehled změn v roce 2023, zaměstnavatelé a zaměstnanci

Poplatníky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) jsou zaměstnavatelé, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, zahraniční zaměstnanci a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění.

ZAMĚSTNAVATELÉ A ZAMĚSTNANCI

V České republice hradí za zaměstnance povinné pojistné jejich zaměstnavatelZaměstnanec, jako poplatník pojistného, nemá ve vztahu k placení pojistného žádné povinnosti, tyto povinnosti za něho plní zaměstnavatel - srazí mu ze mzdy (odměny) pojistné, které odvede. Případné neplacení pojistného ze strany zaměstnavatele nejde k újmě konkrétního zaměstnance, není tím dotčena jeho účast na pojištění a případné poskytování dávky nemocenského a důchodového pojištění.

Pojistné se vypočítá jako součin vyměřovacího základu a procentní sazby. Tento výpočet je povinen provést zaměstnavatel. Pojistné se počítá a odvádí vždy za každý kalendářní měsíc.

Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné je úhrn příjmů, s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudců, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění.

Vyměřovacím základem zaměstnavatele je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců účastných nemocenského pojištění.

Zaměstnavatel odvádí pojistné na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (dále též „OSSZ“) za jednotlivé kalendářní měsíce v době splatnosti, tj. od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen předložit příslušné OSSZ na předepsaném tiskopisu přehled o výši stanoveného vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět, s uvedením čísla účtu, z něhož byla platba pojistného provedena. Předepsaný tiskopis Přehled o výši pojistného předkládá zaměstnavatel výhradně elektronicky.  Podrobnější údaje naleznete na adresách: https://www.cssz.cz/web/cz/platba-pojistneho-obecne-informace

PŘEHLED ZMĚN V ROCE 2023

 1. Přehled změn k 1. 1. 2023 v nemocenském pojištění, v pojistném na sociální zabezpečení a v pojištění osob samostatně výdělečně činných (dále též „OSVČ“)
 2. Organizace a provádění sociálního zabezpečení

A. PŘEHLED ZMĚN K 1. 1. 2023 V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ OSVČ

1. Redukční hranice pro redukci denního vyměřovacího základu, z něhož se stanoví denní výše dávky nemocenského pojištění, činí

2. Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy

Zákonem č. 396/2012 Sb. se změnil zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, mimo jiné i zákon o nemocenském pojištění:

Od 1. 1. 2013 je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předat OSSZ podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění; těmito podklady se rozumí kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být okresní správou sociálního zabezpečení srážena. Obdobně předává OSSZ podklady zaměstnavateli. Informace o OSSZ naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty.

3. Maximální vyměřovací základ

Maximální vyměřovací základ se zvyšuje z částky 1 867 728  v roce 2022 na částku 1 935 552 roce 2023.

4. Sazby pojistného

Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činily:

Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. 7. 2019 činí:

5. Slevy na pojistném

S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel za stanovený okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném za kalendářní měsíc ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. Vykonává-li zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání (zkrácených úvazků), zahrnuje se za tohoto zaměstnance do úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců jen vyměřovací základ z toho zaměstnání, z něhož zaměstnavatel uplatňuje slevu. Podrobnosti o podmínkách nároku na slevu a způsobu uplatnění slevy naleznete na adrese https://www.cssz.cz/web/cz/slevy-na-pojistnem.

6. Stanovení penále od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2021 dochází ke sjednocení postupu stanovení penále v sociálním zabezpečení s postupem stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku. Výše penále se stanoví podle předpisů občanského práva o výši úroku z prodlení, tedy ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Výše penále při povolení splácení dlužného pojistného ve splátkách se nemění.

  7. Důchodové pojištění OSVČ

   Splatnost záloh na pojistné na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění

   Od 1. 1. 2019 je stanovena u OSVČ splatnost záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění tak, že záloha na pojistné na důchodové pojištění za kalendářní měsíc je splatná od prvního do posledního dne tohoto měsíce a pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je rovněž splatné od prvního do posledního dne tohoto měsíce.

   Podrobnější informace jsou dostupné na https://www.cssz.cz/web/cz/duchodove-pojisteni-osvc a https://www.cssz.cz/web/cz/zmena-vyse-minimalnich-zaloh-osvc-v-roce-2019.

   Režimu paušální daně a odvodu pojistných od ledna 2023

   Od 1. 1. 2021 se mohou OSVČ přihlašovat do paušálního režimu u finančních úřadů. Paušální režim znamená společný výběr daně z příjmu, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na zdravotní pojištění v paušální záloze. Paušální režim upravují předpisy daňové, paušální zálohy platí OSVČ podle zákona o daních příjmů finančnímu úřadu. Splnění podmínek pro vstup do paušálního režimu a pro jeho trvání posuzuje finanční úřad. S účinností od 1. 1. 2023 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), kterou byly upraveny podmínky osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“) pro účast v paušálním režimu a pro to, aby jejich daň z příjmů fyzických osob byla následně rovna paušální dani.

   Důchodové a nemocenské pojištění OSVČ nadále provádějí OSSZ. Je zajištěno předávání informací mezi OSSZ a finančními úřady, které jsou potřebné pro výběr paušální zálohy a provádění důchodového pojištění u OSVČ.

   V souvislosti se zavedením paušálního režimu byly přijaty i změny v předpisech upravujících důchodové pojištění OSVČ a placení pojistného na důchodové a na nemocenské pojištění, které se týkají OSVČ v paušálním režimu. Jde zejména o tyto změny:

   OSVČ v paušálním režimu je vždy považována za OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Žádnou výhodu z toho, že splňuje podmínky pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost, nemá.

   OSVČ, která se přihlašuje do paušálního režimu u finančního úřadu, nemusí tuto skutečnost oznamovat OSSZ. Jestliže zároveň zahajuje činnost, předá finanční úřad OSSZ i oznámení o zahájení činnosti. Rovněž OSVČ, která jako poplatník v paušálním režimu oznamuje finančnímu úřadu ukončení tohoto paušálního režimu, může společně s tímto oznámit i ukončení samostatné výdělečné činnosti. OSVČ nemusí s OSSZ v těchto případech komunikovat.

   Finanční úřad přeposílá OSSZ i zálohy na pojistné na sociální pojištění, které vybral od jednotlivých OSVČ v paušální záloze.

   Od roku 2023 si OSVČ, která splnila podmínky pro účast v paušálním režimu, při vstupu do paušálního režimu zvolí ze třech paušálních pásem. Podle určeného paušálního pásma je stanovena výše paušální zálohy → výše vyměřovacího základu pro důchodové pojištění (dále jen „DP“) OSVČ. Volba paušálního pásma je ovšem závislá na příjmech ze SVČ, které OSVČ měla v předchozím kalendářním roce a současně na tom, z jaké činnosti tyto příjmy plynou.

   Pro rok 2023 jsou stanovena pásma s výší paušální zálohy: 1. pásmo – 6 208 , 2. pásmo – 16 000 . 3. pásmo – 26 600 .

   OSVČ nepodává přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok v paušální režimu. Pokud OSVČ bude za takový rok podávat zpětně daňové přiznání, musí za takový kalendářní rok podat i přehled.

   OSVČ si nemůže určit vyšší vyměřovací základ, než činí minimální vyměřovací základ. Zvýšit si základ pro výpočet důchodu si může jen tak, že se přihlásí u OSSZ k dobrovolnému důchodovému pojištění (třeba i jen za jeden měsíc v roce), zvolí si vyměřovací základ a zaplatí pojistné ve výši 28 % z tohoto základu. Podrobnosti k dobrovolnému důchodovému pojištění sdělí OSSZ.

   Při zahájení činnosti se může OSVČ při přihlašování se k paušálnímu režimu u finančního úřadu zároveň přihlásit k nemocenského pojištění. Jestliže byla OSVČ účastna nemocenského pojištění OSVČ již před vstupem do paušálního režimu, nic se na její účasti nemění a zůstává i nadále účastna nemocenského pojištění OSVČ.

   Pojistné na nemocenské pojištění se platí OSSZ.

   Měsíční základ pro stanovení výše pojistného na nemocenské pojištění nemůže být vyšší, než činí minimální měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné v paušálním režimu. Další podrobnosti pro OSVČpaušálním režimu jsou dostupné na https://www.cssz.cz/web/cz/osvc-v-pausalnim-rezimu.

   Podrobné informace týkající se pojistného lze získat na adresách  https://www.cssz.cz/web/cz/platba-pojistneho-obecne-informace https://www.cssz.cz/web/cz/placeni-pojistneho-snadne-a-prehledne

   B. ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

   Právní úpravu organizace a provádění sociálního zabezpečení obsahuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1992. Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje

   Orgány sociálního zabezpečení

   Sociální zabezpečení provádějí orgány sociálního zabezpečení, kterými jsou:

   Poskytování odborné pomoci ve věcech sociálního zabezpečení

   Podle § 6 odst. 4 písm. l) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení"), poskytují občanům a organizacím odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení okresní správy sociálního zabezpečení; na území hlavního města Prahy vykonává působnost okresní správy sociálního zabezpečení Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) a na území města Brna vykonává tuto působnost Městská správa sociálního zabezpečení Brno (MSSZ Brno).

   V případě požadavku na podrobnější informace k problematice sociálního zabezpečení, než které jsou uveřejněné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, příp. České správy sociálního zabezpečení, se proto doporučuje, pokud se dotaz týká:

   Nadřízeným orgánem OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno je Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která má svá detašovaná pracoviště v krajských městech; regionální pracoviště mají zpravidla shodné sídlo s okresní správou sociálního zabezpečení v krajském městě. ČSSZ podle § 5 písm. e) zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení řídí a kontroluje činnost OSSZ.

   Adresu a spojení na příslušnou správu sociálního zabezpečení lze najít na https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty.

   Informace ve věci:

   K článku zatím nejsou žádné komentáře.
   Přidat komentář

   Zobrazit sloupec 

   Kalkulačka - Výpočet

   Výpočet čisté mzdy

   Důchodová kalkulačka

   Přídavky na dítě

   Příspěvek na bydlení

   Rodičovský příspěvek

   Životní minimum

   Hypoteční kalkulačka

   Povinné ručení

   Banky a Bankomaty

   Úrokové sazby, Hypotéky

   Směnárny - Euro, Dolar

   Práce - Volná místa

   Úřad práce, Mzda, Platy

   Dávky a příspěvky

   Nemocenská, Porodné

   Podpora v nezaměstnanosti

   Důchody

   Investice

   Burza - ČEZ

   Dluhopisy, Podílové fondy

   Ekonomika - HDP, Mzdy

   Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

   Drahé kovy

   Zlato, Investiční zlato, Stříbro

   Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

   Podnikání

   Města a obce, PSČ

   Katastr nemovitostí

   Katastrální úřady

   Ochranné známky

   Občanský zákoník

   Zákoník práce

   Stavební zákon

   Daně, formuláře

   Další odkazy

   Auto - Cena, Spolehlivost

   Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

   Finanční katalog

   Volby, Mapa webu

   English version

   Czech currency

   Prague stock exchange


   Ochrana dat, Cookies

    

   Copyright © 2000 - 2024

   Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

   ISSN 1801-8688