Cssz.cz (ČSSZ)
Sociální  |  14.12.2023 16:27:00

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2024 - sociální, zdravotní, nemocenské. Vyměřovací základy, minimální měsíční zálohy, redukční hranice

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2024

14. 12. 2023

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos důležité údaje platné pro sociální zabezpečení pro rok 2024. Díky tomu naleznete přehledně a na jednom místě základní informace týkající se důchodového i nemocenského pojištění, tj. důchodů, dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2024

Všeobecný vyměřovací základ
Přepočítávací koeficient
Průměrná mzda (tj. 40 638 × 1,0819)
Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení (tj. 48 × 43 967 )

 

ÚČAST NA NEMOCENSKÉM A DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

Rozhodný příjem podmiňující účast zaměstnanců na nemocenském, a tedy i důchodovém pojištění v roce 2024 činí 4 000 . Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná.

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2024 činí 105 520 .

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

I letos došlo v oblasti dávek nemocenského pojištění ke zvýšení redukčních hranic pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Ty jsou pro rok 2024 následující:

I. redukční hranice 1 466
II. redukční hranice 2 199
III. redukční hranice 4 397

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše nemocenského, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného zůstává beze změny:

Do I. redukční hranice 90 %
Nad I. do II. redukční hranice 60 %
Nad II. do III. redukční hranice 30 %
Nad III. redukční hranici nepřihlíží se

Stejně tak se nemění výše nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Od 15. do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 60 %
Od 31. do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 66 %
Od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 72 %

Výše ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného z redukovaného denního vyměřovacího základu pro rok 2024 činí:

Výše dlouhodobého ošetřovného 60 %
Výše ošetřovného 60 %

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství:

Do I. redukční hranice 100 %
Nad I. do II. redukční hranice 60 %
Nad II. do III. redukční hranice 30 %
Nad III. redukční hranici nepřihlíží se

Procentuální výše dávek z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) z redukovaného denního vyměřovacího základu 70 %
Výše otcovské z redukovaného denního vyměřovacího základu 70 %

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je rozdílem mezi redukovaným denním vyměřovacím základem pro účely zákona o nemocenském pojištění zjištěným ke dni převedení
a průměrem započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den po převedení.

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete kalkulačku pro orientační výpočet dávek nemocenského pojištění.

DŮCHODY

Každý důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra důchodu je pevně stanovená část důchodu stejná pro všechny důchodce. Její výše je určena zákonem na 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra důchodu je individuální, závisí na konkrétním průběhu pojištění a platí, že čím jsou vyšší příjmy dosažené v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu. Minimální zákonem zaručená výše procentní výměry důchodu činí 770 měsíčně.

Při pravidelné valorizaci, která je každý rok v lednu, dochází od 1. 1. daného kalendářního roku k navýšení pouze základní výměry důchodu.

Základní údaje:

Základní výměra důchodu přiznaného od 1. 1. 2024 4 400
Potřebná doba důchodového pojištění pro nárok na starobní důchod (v roce 2024) 35 let

Od ledna 2023 bylo zavedeno tzv. výchovné. Jedná se o zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí. Konkrétně dochází ke zvýšení procentní výměry starobního důchodu za každé dítě, které poživatel tohoto důchodu vychoval. V roce 2024 se jedná o 500 za každé vychované dítě. V případě výchovy více dětí se výchovné násobí počtem těchto dětí, není zde žádný limit.

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2024:

Do 19 346 zápočet plně (100 %)
Nad 19 346 do 175 868 zápočet 26 %
Nad 175 868 nepřihlíží se

Pokud vás zajímá, zda budete mít nárok na starobní důchod, odkdy a jak vysoký by mohl být a zároveň co ještě musíte splnit pro nárok na starobní důchod, tj. zejména kolik let vám chybí k dosažení důchodového věku nebo k získání potřebné doby pojištění, můžete využít Informativní důchodovou aplikaci (IDA). IDA funguje v prostředí ePortálu ČSSZ pro přihlášené uživatele a je zcela zdarma. Přihlášení je jednoduché, stačí datová schránka nebo identita občana. Jednoduchým a oblíbeným způsobem přihlášení je bankovní identita.

Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti u OSSZ. Nově je možné rovněž žádost o důchod uplatnit online v elektronické formě prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ Žádost o důchod online

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

Zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají tzv. zdravotnické záchranáře a členy jednotek hasičského záchranného sboru podniku, se pro rok 2024 zvýšila sazba pojistného na 27,8 % (dochází k postupnému zvyšování). S účinností od 1. 1. 2024 dochází k zavedení povinnosti platit pojistné na nemocenské pojištění také pro zaměstnance. Zaměstnanci jsou tedy rovněž poplatníky pojistného na nemocenské pojištění (dosud byli jen poplatníky pojistného na důchodové pojištění). Celková sazba pojistného u zaměstnanců od 1. 1. 2024 činí 7,1 % (z toho 6,5 % na důchodové pojištění a 0,6 % na nemocenské pojištění). V souvislosti s tím dochází také ke zvýšení sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ a zahraničního zaměstnance na 2,7 %. Výše sazeb pro daný kalendářní rok je přehledně uvedena na webových stránkách ČSSZ.

Každoročně dochází ke změně minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění, a to jak pro hlavní, tak vedlejší činnost.

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2023:

Při hlavní činnosti (30 % průměrné mzdy) 13 191
Při vedlejší činnosti (11 % průměrné mzdy) 4 837

Dochází také ke změně při stanovení platnosti minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné v novém kalendářním roce. Má-li OSVČ povinnost platit zálohy na pojistné, zůstává tato povinnost nadále, avšak s tím rozdílem, že minimální záloha na pojistné se odvozuje z minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného pro nový kalendářní rok. Pokud tedy měla OSVČ v roce 2023 povinnost platit zálohy na pojistné v minimální výši, má povinnost platit zálohy na pojistné i v roce 2024, a to až do měsíce, ve kterém bude nebo by měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok 2023, avšak od ledna 2024 musí být záloha na pojistné alespoň ve výši, která odpovídá minimálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu platnému pro rok 2024, tj. ve výši 3 852 pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost a 1 413 pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Uvedené platí i pro ty OSVČ, kterým byl rozhodnutím příslušné okresní správy sociálního zabezpečení snížen měsíční vyměřovací základ. Každá OSVČ, která měla v roce 2023 zálohy na pojistné v nižší výši, než je minimum platné pro rok 2024, musí od ledna platit zálohy na pojistné alespoň ve výši minima stanoveného pro rok 2024.

Pokud OSVČ samostatnou výdělečnou činnost zahájila, vykonává ji jako činnost hlavní a po dobu 20 kalendářních let předcházejících roku zahájení činnosti tuto činnost nevykonávala, činí v roce zahájení samostatné výdělečné činnosti a v bezprostředně následujících dvou kalendářích letech minimální měsíční vyměřovací základ 25 % průměrné mzdy. V takovém případě pro rok 2024 činí minimální měsíční vyměřovací základ této OSVČ 10 992 , a minimální výše záloh na pojistné proto činí 3 210 .

Minimální výše měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění OSVČ v roce 2024:

Při hlavní činnosti

(důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % -> 29,2 % z 13 191 )

3 852

Při vedlejší činnosti

(důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % -> 29,2 % z 4 837 )

1 413

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro hlavní činnost:

Minimální roční vyměřovací základ (13 191 × 12) 158 292

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro vedlejší činnost:

Minimální roční vyměřovací základ (4 837 × 12) 58 044

Maximální vyměřovací základ činí u zaměstnanců i OSVČ 48násobek průměrné mzdy, tedy 2 110 416 .

Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění OSVČ se od ledna 2024 v důsledku zvýšení sazby pojistného na nemocenské pojištění zvýšilo na 216 .

Minimální měsíční vyměřovací základ pro pojistné na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2024 činí 10 992 , minimální měsíční pojistné pak 3 078 .

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ÚDAJE

Následující údaje se týkají dlužníků v exekuci. Nezabavitelná částka pro dlužníka v případě exekuce na důchod nebo dávky nemocenského pojištění ve výši 13 638 a nezabavitelná částka na vyživovanou osobu ve výši 3 409,50 zůstávají prozatím stejné jako v roce 2023.

Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) v případě exekuce na důchod nebo dávky nemocenského pojištění 13 638
Nezabavitelná částka na každou osobu, kterou je dlužník povinen vyživovat 3 409,50

 

Zde také naleznete přehled nejdůležitějších údajů pro rok 2024 (PDF 274,74 kB) ve formátu PDF pro snadnou orientaci

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na twitteru

Okomentovat na facebooku
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688