ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  23.05.2024 09:00:00

Struktura mezd zaměstnanců - 2023. Průměrné mzdy a medián mezd

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) publikuje již řadu let výsledky strukturální statistiky mezd zaměstnanců. Strukturální šetření mezd se odlišují od ostatních mzdových zjišťování, a to v několika směrech. Především jsou zde přímo sledovány mzdy jednotlivých zaměstnanců a nikoli celkové objemy na úrovni podniků či organizací. Jsou podrobně zjišťovány všechny složky hrubého výdělku a také důležité personální údaje o zaměstnanci jako např. pohlaví, vzdělání, věk. Získáváme tak statistiku velmi detailní, která slouží podrobným analýzám trhu práce a jeho vývoje.

ZAMĚSTNÁNÍ Průměrná mzda v Medián mezd v
celkem muži ženy celkem muži ženy
C E L K E M 45 927  50 010  41 139  39 518  42 231  36 669 
Zaměstnanci v ozbrojených silách (48 554) (48 290) (50 411) (47 124) (46 615) (50 605)
Řídící pracovníci 102 316  112 726  82 272  79 727  87 690  68 730 
Specialisté 66 207  76 324  57 001  55 124  64 193  50 780 
Techničtí a odborní pracovníci 49 200  52 761  45 599  45 156  48 475  42 616 
Úředníci 36 842  41 780  35 215  34 447  39 132  33 360 
Pracovníci ve službách a prodeji 32 275  35 246  30 721  30 083  31 962  29 597 
Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 33 440  34 757  31 681  32 532  33 527  30 664 
Řemeslníci a opraváři 38 890  39 918  31 818  37 471  38 624  30 437 
Obsluha strojů a zařízení, montéři 37 186  38 811  33 152  35 679  37 614  31 960 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 26 499  28 162  25 106  24 440  26 093  23 716 

 

 

Strukturální mzdová statistika v současnosti vzniká jako sloučení výsledných databází výběrového šetření Informační systém o průměrném výdělku MPSV (ISPV), které pokrývá mzdovou sféru, a administrativního zdroje Informační systém o platu a služebním příjmu (ISP) Ministerstva financí, který plošně pokrývá platovou sféru. Protože objem zjišťovaných informací v ISPV je rozsáhlý a šetření je pracné a nákladné, zejména pro menší podniky, provádí se jen u vzorku jednotek vybraných v zásadě náhodně na základě Registru ekonomických subjektů, přičemž pravděpodobnost výběru stoupá s velikostí jednotky. Pro shromáždění údajů je využíváno elektronického sběru přímo z podnikových databází.

 

Do hrubých mezd se ve strukturální statistice počítají všechny mzdy za práci včetně prémií, odměn a dalších platů, dále veškeré náhrady mzdy za neodpracovanou dobu (dovolenou, svátky, překážky v práci apod.) a odměny za pracovní pohotovost za celý rok. Průměrná mzda zaměstnance v daném roce je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok. Vypočtená průměrná hrubá měsíční mzda (v ) tak co nejpřesněji vypovídá o srovnatelných mzdových úrovních v různých zaměstnáních (pracovních místech) při přesně zjištěném objemu placené doby.

 

Takto vypočtená průměrná mzda však není a nemůže být shodná s průměrnou mzdou zjišťovanou z podnikového výkaznictví ČSÚ, kde je celkový objem mzdových prostředků poměřován evidenčním počtem zaměstnanců podniku, v němž jsou však zahrnuti i zaměstnanci nemocní nebo s neplacenou nepřítomností kratší než 4 týdny. Další rozdíly mezi mzdovou úrovní ve srovnání s jinými statistickými zdroji mohou plynout (kromě vlivu neplacených absencí a odlišného základního souboru šetření) z faktu, že do výsledků strukturální statistiky se nezahrnují zaměstnanci s týdenním úvazkem kratším než 30 hodin.

 

Výsledky ISPV, tak jako každého výběrového šetření, jsou zatíženy výběrovou chybou. Dále je faktem, že některé oslovené jednotky neposkytly požadované údaje nebo že některé záznamy musely být vyřazeny ze zpracování pro chybovost, a tudíž mohlo dojít k drobným zkreslením. Nakonec je třeba si uvědomit, že výsledky jsou tak kvalitní, jak kvalitní jsou podkladové databáze podniků a organizací, ze kterých je statistika čerpána, to se týká především detailních klasifikací zaměstnání či dosaženého stupně vzdělání zaměstnance.

 

VZDĚLÁNÍ
Průměrná mzda v Medián mezd v
celkem muži ženy celkem muži ženy
C E L K E M 45 927  50 010  41 139  39 518  42 231  36 669 
základní a nedokončené 32 506  34 803  29 716  30 685  33 042  28 624 
střední bez maturity 35 395  38 263  30 161  33 461  36 848  28 705 
střední s maturitou 44 508  49 393  39 809  40 246  44 539  37 136 
vyšší odborné a bakalářské 53 066  61 801  47 120  46 330  53 011  43 180 
vysokoškolské 68 532  78 154  58 281  55 283  62 756  51 189 
n e u v e d e n o 40 082  42 088  37 797  34 939  34 863  35 033 

 

Publikace se skládá ze dvou částí:

· část A obsahuje agregované výsledky za celou Českou republiku, které jsou přepočteny vážením se stratifikací na odvětvové a velikostní skupiny. V závěrečné fázi dopočtu je provedena poststratifikace na přepočtený počet zaměstnanců a objem mezd podle mzdového výkaznictví ČSÚ ve srovnatelném období, a to v třídění na jednotlivé sekce odvětvové klasifikace CZ-NACE;

· část B obsahuje agregované výsledky za kraje České republiky, které jsou přepočteny vážením se stratifikací na odvětvové a velikostní skupiny. V závěrečné fázi dopočtu je provedena poststratifikace na přepočtený počet zaměstnanců a objem mezd podle mzdového výkaznictví ČSÚ ve srovnatelném období, a to v třídění na jednotlivé kraje ČR podle klasifikace NUTS3

 

 

Cílem této publikace je popsat strukturu mezd a nalézt odlišnosti v mzdových úrovních různých skupin zaměstnanců, velký důraz je kladen na distribuci mezd. Není používána pouze průměrná mzda (aritmetický průměr), ale také medián mezd, který ukazuje mzdu zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení, a vypovídá tak mnohem lépe o skutečné mzdové úrovni v konkrétní kategorii. Silný důraz je kladen také na třídění podle pohlaví. Cílem strukturální statistiky není nalézt úroveň průměrné mzdy za celé národní hospodářství, tomu účelu lépe slouží statistická zjišťování ČSÚ.

 

Nejdůležitějším tříděním mezd v tomto šetření je bezesporu třídění podle zaměstnání. K tomu je používána Klasifikace zaměstnání ČSÚ, vypracovaná na podkladě mezinárodního standardu. V roce 2011 byla implementována nová verze klasifikace zaměstnání ISCO-08; v České republice rozšířená pětimístná verze CZ-ISCO.

 

Výsledky v publikaci jsou uváděny za hlavní třídy a třídy (1místný a 2místný kód CZ-ISCO) a v tabulce A22 jsou tříděny také na úrovni podskupin zaměstnání, tj. 4místného kódu CZ-ISCO. Detailnější výsledky na úrovni konkrétních zaměstnání (5místný kód CZ-ISCO) pro mzdovou a platovou sféru, včetně další informace o zdrojovém šetření, můžete nalézt v publikaci Ministerstva práce a sociálních věcí Informační systém o průměrném výdělku za rok 2023 nebo na internetových stránkách www.mpsv.cz, včetně podrobných výsledků za jednotlivé kraje (pod názvem Regionální statistika ceny práce – RSCP https://www.mpsv.cz/web/cz/statistika-vydelku).

Přílohy

Všechna data publikace (0,6 MB) ZIP
Úvod Word PDF

Tabulková část
A1 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd CZ‑ISCO a pohlaví Excel PDF
A2 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle velikosti jednotky a pohlaví Excel PDF
A3 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle věku a pohlaví Excel PDF
A4 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle vzdělání a pohlaví Excel PDF
A5 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle odvětví a pohlaví Excel PDF
A6 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle finanční kontroly a pohlaví Excel PDF
A7 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle kolektivní smlouvy a pohlaví Excel PDF
A8 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle doby zaměstnání a pohlaví Excel PDF
A9 Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy podle doby zaměstnání Excel PDF
A10 Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy podle tříd CZ-ISCO Excel PDF
A11 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle pohlaví Excel PDF
A12 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle odvětví Excel PDF
A13 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle velikosti jednotky Excel PDF
A14 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle věku Excel PDF
A15 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle vzdělání Excel PDF
A16 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd CZ‑ISCO Excel PDF
A17 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle doby zaměstnání Excel PDF
A18 Distribuce hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle vzdělání Excel PDF
A19 Distribuce hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO Excel PDF
A20 Distribuce hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO - muži Excel PDF
A21 Distribuce hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO - ženy Excel PDF
A22 Počty zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy v jednotlivých zaměstnáních Excel PDF
A23 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle věku a vzdělání Excel PDF
A24 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví a vzdělání Excel PDF
A25 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví a věku Excel PDF
A26 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ‑ISCO podle věku Excel PDF
A27 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ‑ISCO podle vzdělání Excel PDF
A28 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ‑ISCO podle vzdělání - muži Excel PDF
A29 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ‑ISCO podle vzdělání - ženy Excel PDF
A30 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ‑ISCO podle odvětví Excel PDF
A31 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ‑ISCO podle velikosti jednotky Excel PDF
B1 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle pohlaví v regionech Excel PDF
B2 Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy v regionech Excel PDF
B3 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd v oblastech Excel PDF
B4 Průměrné hrubé měsíční mzdy v regionech podle hlavních tříd CZ-ISCO Excel PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 23.05.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na twitteru

Okomentovat na facebooku


Výpočet čisté mzdy v roce 2024Více zpráv k tématu Mzdy

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688