Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  22.05.2024 11:40:00

Oficiální sdělení: Valná hromada Farma Oselce a.s. (22.5.2024)

Titulek: Aliaweb


Farma Oselce a.s., se sídlem Oselce 128, Oselce, IČO 49787772

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Farma Oselce a.s.

Správní rada obchodní společnosti

Farma Oselce a.s.

se sídlem na adrese č.p. 128, 335 46 Oselce,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 1782

Identifikační číslo: 49 78 77 72

(dále jen „společnost“),

svolává

v souladu s § 402 ve spojení s § 456 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu

(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat dne 21. 6. 2024 od 10.00 hodin v zasedací místnosti sídla společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2023, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2023, návrh na úhradu ztráty.

3. Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023.

4. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku.

5. Určení auditora

6. Závěr.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce níže a jsou její nedílnou součástí.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tj. 14. 6. 2024. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů jako vlastník akcií společnosti k rozhodnému dni, nebo zástupce takovéto osoby.

Účast akcionáře na valné hromadě, zastoupení akcionáře:

Prezence akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat od 09.00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Jde-li o smluvní zastoupení, musí se zástupce prokázat plnou mocí pro zastupování akcionáře na valné hromadě, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plnou moc dotčená osoba odevzdá společnosti k archivaci.

Akcionář, příp. zástupce se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.

Zástupce akcionáře, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.

Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě:

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou veřejně dostupné, a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů.


Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, to vše za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, způsobem určeným stanovami společnosti. Pro přednesení žádosti o vysvětlení na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení 3 minuty. Předsedající může v důvodném případě připustit dobu delší.

Akcionář je oprávněn podat žádost o vysvětlení též písemně, přičemž její rozsah nesmí být delší než 200 slov. Písemná žádost o vysvětlení musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, je povinen doručit ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 7 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti.

Způsob a místo získání dokumentů:

Akcionáři společnosti mohou počínaje dnem 22. května 2024 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

- zdarma nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 10.00 hodin do řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, zprávy o vztazích za rok 2023, a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, zejména návrhů usnesení předkládaných valné hromadě vč. zdůvodnění a případných vyjádření k navrženým záležitostem;

- získat na internetových stránkách společnosti www.farma-oselce.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, a to řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2023, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, zprávu o vztazích za rok 2023, stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích a návrh smlouvy o výkonu funkce člena správní rady; tyto dokumenty bude možno získat na internetových stránkách společnosti dále ještě alespoň po dobu 30 dní po konání valné hromady.

 

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

 

I. Návrh usnesení k bodu 1. pořadu – Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

 

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

a) „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Milana Beránka.“

 

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s požadavky stanov společnosti a platnou právní úpravou předsedu valné hromady. Osobu navrhovanou do funkce předsedy valné hromady považuje správní rada společnosti vzhledem k dosavadním zkušenostem za vhodnou pro výkon této funkce.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

b) „Valná hromada volí zapisovatelem paní Jaroslavu Klímovou, ověřovateli zápisu pana Čestmíra Motejzíka a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Martinu Červenou.“


Zdůvodnění:

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, platné právní úpravy a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje správní rada společnosti za vhodné osoby pro výkon této funkce.

 

 

II. Vyjádření správní rady k bodu 2. pořadu – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2023, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2023, návrh na úhradu ztráty.

 

Vyjádření správní rady:

 

Správní rada předkládá valné hromadě v souladu se stanovami společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku s tím, že tato zpráva bude předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

 

K výroční zprávě za rok 2023 je připojena též zpráva o vztazích zpracovaná podle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je seznámení akcionářů společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2023 podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zpráva o vztazích není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti. Ze zprávy o vztazích za rok 2023 vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v důsledku jednání nebo smluv uzavřených s propojenými osobami žádná újma, a že ze vztahů mezi propojenými osobami nevyplývají pro společnost žádné zvláštní výhody ani nevýhody. Správní rada neshledala žádné nesrovnalosti ani jiné důvody nesprávnosti zprávy o vztazích ve smyslu požadavků právních předpisů a stanov společnosti.

 

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2023 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a je rovněž umístěna na internetových stránkách společnosti www.farma-oselce.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady a do doby 30 dní po schválení či neschválení účetní závěrky. Dle výroku auditora účetní závěrka k 31. 12. 2023 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv akciové společnosti Farma Oselce a.s. k 31. 12. 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

 

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:

37918

 

Pasiva celkem:

37918

Dlouhodobý majetek:

23447

 

Vlastní kapitál:

 13782

Oběžná aktiva:

14077

 

Cizí zdroje:

 24129

Výnosy celkem:

 23919

 

Náklady celkem:

 31006

HV za účetní období:

 -7087

 

 

 

 

Správní rada společnosti předkládá v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je v působnosti valné hromady společnosti. Společnost je v souladu se stanovami společnosti povinna vytvářet rezervní fond z čistého zisku. Tento rezervní fond se ročně doplňuje nejméně o 5% z čistého zisku za daný rok, a to až do výše odpovídající 20% základního kapitálu. Správní rada navrhuje ztrátu za běžné účetní období roku  2023 ve výši 7 087 467,71 Kč a jiný výsledek hospodaření ve výši – 180 833,27 Kč uhradit takto: Částka ve výši 42 542.51 Kč bude uhrazena z rezervního fondu, částka ve výši 62 331, 54 Kč z účtu nerozdělených zisků minulých let a zbytek ztrát ve výši 7 163 426,90 Kč zůstane neuhrazen.

 

Rozhodnutí o úhradě ztráty je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

 

 

III. Vyjádření správní rady k bodu 3. pořadu – Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023 a návrhu na úhradu ztráty a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023.

 

 

Vyjádření správní rady:

 

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady je zpráva správní rady společnosti s vyjádřením k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 (ve spojení s § 456 odst. 2) zákona o obchodních korporacích. Správní rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o vztazích a předložit své vyjádření, resp. stanovisko valné hromadě. Zpráva správní rady s vyjádřením, resp. stanoviskem správní rady není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

 

 

IV. Návrh usnesení k bodu 4. pořadu – Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023, rozhodnutí o úhradě ztráty.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

a) „Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 ve znění předloženém správní radou; zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2023.“

 

Zdůvodnění:

Návrh usnesení o schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vychází z požadavku stanov společnosti, kdy schvalování této zprávy je v působnosti valné hromady společnosti.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

b) „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2023 ve znění předloženém správní radou.“

 

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Správní rada zabezpečila vyhotovení řádné účetní závěrky, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

c) „Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty za běžné účetní období roku 2023 ve výši 7 087 467,71 Kč a jiného výsledku hospodaření ve výši (mínus) – 180 333,27 Kč takto:

 

 

- Částka ve výši 42 542.51 Kč bude uhrazena z rezervního fondu, částka ve výši 62 331, 54 Kč z účtu nerozdělených zisků minulých let a zbytek ztrát ve výši 7 163 426,90 Kč zůstane neuhrazen.

 

 

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o úhradě ztráty je v souladu s platnými předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti.

 

 

  

 Návrh usnesení k bodu 5. pořadu - Určení auditora dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.

 

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

„Valná hromada určuje v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, auditora účetní jednotky: MAKO Tax s.r.o., se sídlem MUDr. K. Hradeckého 1108, 38801 Strakonice, IČ 60850752, číslo auditorského oprávnění 498 .a dává souhlas s tímto auditorem pro ověření účetní závěrky roku 2024“

 

 

 

 

Zdůvodnění:

V souladu s § 17 odst. 1 zákona o auditorech v případě společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určuje auditora její nejvyšší orgán (valná hromada). Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na kvalifikační předpoklady auditorské společnosti a odbornou erudovanost.

 

 

 V Oselcích dne 21. května 2024

 

  

 

                                                                                   …………………………………………..

                                                                                 Ing. Milan Beránek

                                                                                   místopředseda správní rady

                                                                                 Farma Oselce a.s.                        Přílohy sdělení:
pozvánka VH 2024.pdf


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688