Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  22.05.2024 10:35:11

Oficiální sdělení: Valná hromada PRAGOIMEX a.s. (22.5.2024)

Titulek: Aliaweb


PRAGOIMEX a.s., se sídlem Pod náspem 795/12, Praha 9, IČO 15888100

Oznámení o konání řádné valné hromady  

Představenstvo společnosti PRAGOIMEX a.s.  

se sídlem v Praze 9, Pod náspem 795/12, PSČ 190 00, IČ:158 88 100,  

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 501  

 oznamuje, že svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti  

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat 25.6.2024 v 10.00 hodin v sídle společnosti  

v přízemí v zasedací místnosti.  

 

Pořad jednání:

1. Zahájení a organizační záležitosti

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

3. Volba orgánů valné hromady

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023

5. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023

6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2023 a návrhu na rozdělení zisku

7. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2023

8. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023

9. Odvolání členů dozorčí rady

10. Volba členů dozorčí rady

11. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

12. Odvolání členů představenstva

13. Volba členů představenstva

14. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

15. Určení auditora na roky 2024-2026

16. Rozhodnutí valné hromady ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, o schválení zajišťovacího postoupení obchodních pohledávek pro účely poskytnutí jistoty dle tohoto písm.

17. Závěr a ukončení valné hromady

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

 

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin. Zaregistrován bude akcionář nebo zmocněnec, který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zástupci právnických osob se navíc prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším dvou měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Materiály VH budou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek do 13.00h v sídle společnosti 30 dnů před konáním VH a akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Rozhodným dnem k účasti na VH je 18.6.2024. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má u zaknihovaných akcií ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

 

K bodu 2 programu:

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Jednací a hlasovací řád valné hromady je nástroj standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti.

 

K bodu 3 programu:

Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou řádné valné hromady Davida Kronovetra, zapisovatelem Martina Havlůje, ověřovateli zápisu paní Jiřinu Šindlerovou a pana Miroslava Jungmanna, sčitateli hlasů paní Zuzanu Štréblovou a paní Janu Hrubešovou.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

 

K bodu 7 programu:

Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2023

Informace: kompletní rozvaha a výsledovka je zveřejněna na www.pragoimex.cz

 

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2023(v tis. Kč):

Aktiva celkem

182 165

 

Pasiva celkem

182 165

Dlouhodobý majetek

1 489

 

Vlastní kapitál

43 604

Oběžná aktiva

180 181

 

Cizí zdroje

137 822

Časové rozlišení

495

 

Časové rozlišení

739

Výnosy celkem

386 301

 

Náklady celkem

379 758

z toho:

 

 

z toho:

 

tržby za zboží a výkony

382 610

 

nákl. na  poř.zboží a výk. spotřeba

321 078

Zisk (po zdanění)

6 543

 

Daň z příjmu splatná + odložená

1 424

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Zdůvodnění: Společnost navrhuje přijmout toto usnesení, neboť hospodaření probíhalo ke spokojenosti akcionářů a představenstvo společnosti vykonávalo své povinnosti s péčí řádného hospodáře a tento výsledek je za daných okolností nejlepším možným, jakého bylo možné dosáhnout. 
                                                                        

 

K bodu 8 programu:

Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023

ve výši cca 6.543.382,51 Kč následovně:

 

Dividendy:     5.500 000 Kč

Tantiemy:          780 000 Kč

Sociální fond:     263 382,51 Kč

 

Zdůvodnění: Rozdělení zisku patří do působnosti VH.

 

K bodu 9 programu:

Odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schválila odvolání členů dozorčí rady pana Ondřeje Bezruče, Mgr. Karola Marsovszky, LL.M a Ing. Zbyňka Šarmana

Zdůvodnění: Odvolání členů dozorčí rady náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady.

 

K bodu 10 programu:

Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schválila volbu pana Ondřeje Bezruče, Mgr. Karola Marsovszky, LL.M a Ing. Zbyňka Šarmana do funkce členů dozorčí rady.

Zdůvodnění: Volba členů dozorčí rady náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady a jmenovaní jsou s ohledem na kvalifikaci a praxi vhodnými kandidáty na uvedené funkce.

 

K bodu 11 programu:

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady pro pana Ondřeje Bezruče, Mgr. Karola Marsovszky, LL.M a Ing. Zbyňka Šarmana v předloženém znění.

 

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady.


K bodu 12 programu:

Odvolání členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada schválila odvolání členů představenstva:

Ing. Vladimíra Faltýska, Ing. Davida Loučky MBA, Ing. Jaromíra Jelínka

 

Zdůvodnění: Odvolání členů představenstva náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady.

 

 

K bodu 13 programu:

Volba členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada schválila volbu pana Ing. Vladimíra Faltýska, Ing. Davida Loučky MBA, Ing. Jaromíra Jelínka do funkce členů představenstva.

Zdůvodnění: Volba členů představenstva náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady a jmenovaní jsou s ohledem na kvalifikaci a praxi vhodnými kandidáty na uvedené funkce.

 

K bodu 14 programu:

Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pana Ing. Vladimíra Faltýska, Ing. Davida Loučky MBA, Ing. Jaromíra Jelínka v předloženém znění.

 

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva.

 

K bodu 15 programu:

Určení auditora na rok 2024-2026

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro roky 2024-2026 firmu TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4,

IČO: 60203480.

Zdůvodnění:

Dle zákona č. 93/2009 O auditorech, §17 odst. 1 určuje auditora nejvyšší orgán společnosti – valná hromada.

 

K bodu 16 programu:

Rozhodnutí valné hromady ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, o schválení zajišťovacího postoupení obchodních pohledávek pro účely poskytnutí jistoty dle tohoto písm.

 
Návrh usnesení: 
                                                                          

Valná hromada rozhodla ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, o schválení zajišťovacího postoupení obchodních pohledávek pro účely poskytnutí jistoty dle tohoto písm. takto:

 

VH PRAGOIMEX a.s. schvaluje:

 

A) V souvislosti s navýšením rámce na bankovní záruky o 20.000,- EUR - Smlouva o poskytnutí rámce reg. č. 1057/22-120 ze dne 15. prosince 2022 ve znění dodatku č.1 ze dne 12.prosince 2023

 

-              zajišťovací postoupení peněžitých pohledávek Klienta za jeho dlužníkem – korporací  AS „Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca“, sídlem Marijas iela 1, Daugavpils,  PSČ  LV-5404, Lotyšská republika, ID 40003030219, ze Smlouvy č. 2022-05/IN-22  uzavřené dne  9. prosince 2022 ve prospěch Banky, na základě smlouvy o  zajišťovacím  postoupení  pohledávek č. 1638/22-1057/22-120 uzavřené dne 15.  prosince 2022 ve  znění dodatku č.1.)

 

- zástavní právo k  pohledávce z běžného účtu Klienta č. 1387678848/2700, vedeného u Banky v CZK a č. 2107458934/2700, vedeného u Banky v EUR, na základě smlouvy o zastavení pohledávek na bankovním účtu č. 527/20T-409/19T-120 VL uzavřené dne 21. dubna 2020 ve znění dodatku č.1 a 2).

 

- zajišťovací postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu Klienta č.1388019772/2700, vedeném u Banky v EUR ve výši odpovídající minimálně 10 % výše každé poskytované bankovní záruky na základě smlouvy o zajišťovacím pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u Banky č. 1667/22-1057/22-120 uzavřené dne 15. prosince 2022 ve znění dodatku č.1.)

 

- zajišťovací postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu Klienta č. 1388020351/2700, vedeném u Banky v CZK ve výši odpovídající minimálně 10 % výše každé poskytované bankovní záruky na základě smlouvy o zajišťovacím pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u Banky č. 1683/22-1057/22-120 uzavřené dne 15. prosince 2022 ve znění dodatku č.1. )

 

B) V souvislosti s navýšení kontokorentního úvěru o 35.000.000,- Kč - Smlouva o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 409/19T-120 VL ze dne 29. dubna 2019

 

- zajišťovací postoupení pohledávek za jeho dlužníkem – korporací Dopravní podnik města Olomouce, a.s., sídlem Koželužská 563/1, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 47676639, z kupní smlouvy č. 401CZ23004 (resp. DPMO/2023/70/112) uzavřené dne 23.11.2023 a zveřejněné v registru smluv dne 5.2.2024 ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 649482

 

- zástavní právo k pohledávce z běžného účtu Klienta č. 1387678848/2700, vedeného u Banky v CZK a č. 2107458934/2700, vedeného u Banky v EUR, na základě smlouvy o zastavení pohledávek na bankovním účtu č. 527/20T-409/19T-120 VL uzavřené dne 21. dubna 2020 ve znění dodatku č.1 , 2 a 3)

                                                                                                      

Zdůvodnění:
Postoupení budoucích pohledávek je vhodným nástrojem pro zajištění bankovního úvěru.
   

 


Přílohy sdělení:
pozvanka VH 2024.pdf
vyrocni zprava 2023_PRAGOIMEX_čb.pdf


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688