Csas.cz (Česká spořitelna)
Akcie v ČR  |  30.04.2024 07:55:12

Erste Group dosáhla solidních výsledků i v prvním čtvrtletí

  • Vývoj objemu úvěrů (+0,1 %) i klientských vkladů (+1,1 %) odráží útlum v makroekonomickém prostředí v průběhu čtvrtletí
  • Silná kapitálová základna: ukazatel CET1 (pro forma) na 15,5 %
  • Podíl rizikových úvěrů zůstává i nadále na nízké úrovni a dosahuje 2,3 %
  • Počet akciových spořicích plánů meziročně narostl o 24 %

Erste Group Bank AG dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2024 provozního výsledku ve výši 1,51 miliard eur (Q1 2023: 1,26 mld. eur). Objem úvěrů dosáhl 208,1 miliard eur a v porovnání s koncem roku 2023 se tedy nezměnil, zatímco zákaznické vklady zaznamenaly mírný nárůst na 235,3 miliard eur (+1,1 %). Na rozdíl od stejného období roku 2023 byly v prvním čtvrtletí roku 2024 zaúčtovány rizikové náklady, které však s objemem 95 milionů eur zůstaly z dlouhodobého hlediska na mírné úrovni. Podíl rizikových úvěrů zůstal oproti předchozímu čtvrtletí nezměněn, když činil 2,3 %. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 46,0 % (Q1 2023: 49,7 %). Počet akciových spořicích plánů narostl za první tři měsíce roku 2024 na 1,24 milionů, což představuje 24% meziroční nárůst. Čistý zisk za první čtvrtletí dosáhl 783 milionů euro (Q1 2023: 594 mil. eur).

„První čtvrtletí bylo pro naši bankovní skupinu příznivé. Náklady na rizika jsou v porovnání s dlouhodobým průměrem na mírné úrovni. Elementární stabilitu našeho obchodního modelu dokazuje i náš solidní kapitálový poměr. Vzhledem k tomu, že jsme po mnoho let využívali svých dobrých obchodních výsledků k posílení naší kapitálové základny, jsme schopni podporovat lidi v našem regionu a jejich růst a finanční plány,“ říká generální ředitel Erste Group Willi Cernko.

„Solidní vývoj čistých úrokových výnosů a výnosů z provizí i rizikové náklady, které zůstávají na mírné úrovni, jsou právě těmi faktory, jež nám pomohly vykázat v prvním čtvrtletí výsledky, které se opírají o dobré výsledy z loňského roku. Díky nim jsme přesvědčeni, že budeme schopni změnit prostředí úrokových sazeb a prognózovaný hospodářský růst v našem regionu,“ uvedl finanční ředitel skupiny Erste Group Stefan Dörfler.


Finanční výsledky za období od ledna do března 2024 jsou porovnávány s výsledky za období od ledna do března roku 2023, rozvahová pozice ke 31. prosinci 2024 je porovnávána s pozicí ke 31. prosinci 2023.

Výnosy rostou díky vyšším úrokovým sazbám a většímu objemu úvěrů

Čistý úrokový výnos vzrostl na 1,852 milionů eur (+4,7 %; 1,769 milionů eur), nejsilněji v Rakousku, a to v důsledku vyšších úrokových sazeb na trhu a většího objemu úvěrů. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl na 712 milionů eur (+10,8 %; 643 milionů eur). Nárůst byl zaznamenán na všech hlavních trzích, přičemž nejvýraznější byl v oblasti správy aktiv a platebních služeb. Čistý zisk z obchodních operací se snížil na 106 milionů eur (117 milionů eur); položka čistý zisk/ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty stoupla na 33 milionů eur (81 milionů eur). Vývoj těchto dvou položek byl především výsledkem vlivu oceňování. Provozní výnosy vzrostly na 2,788 milionů eur (+11,6 %; 2,499 milionů eur) .

Provozní výsledek vzrostl o 19,8 %, poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 46,0 %

Všeobecné administrativní náklady vzrostly na 1,283 milionů eur (+3,3 %; 1,242 milionů eur). Personální náklady vzrostly na 746 milionů eur (+7,0 %; 698 milionů eur), a to v důsledku navýšení mezd. Ostatní administrativní náklady poklesly na 402 milionů eur (-1,6 %; 409 milionů eur), a to díky tomu, že p říspěvky do systémů pojištění vkladů , které byly z velké části zaúčtovány na celý rok dopředu již na počátku roku 2024, poklesly na 76 milionů eur (113 milionů eur), nejvýrazněji v Rakousku; náklady na IT činily 143 milionů EUR. Odpisy dosáhly 134 milionů eur (-1,3 %; 136 milionů eur). Celkově se provozní výsledek výrazně zvýšil, a to na 1,505 milionů eur (+19,8 %; 1,257 milionů eur) a p oměr nákladů k výnosům se zlepšil na 46,0 % (49,7 %) .

Poměr rizikových úvěrů zůstává na úrovni 2,3 %

Ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů dosáhla 95 milionů eur neboli 18 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů (21 milionů eur neboli 4 bazické body). Alokace na rezervy na úvěry a zálohy a na závazky a poskytnuté záruky byla zaúčtována na všech klíčových trzích s výjimkou Chorvatska a Maďarska. Pozitivní příspěvek byl zaznamenán v souvislosti s vymáháním již odepsaných úvěrů, především v Rakousku. Podíl rizikových úvěrů na základě hrubých zákaznických úvěrů zůstal stabilní a činil 2,3 % (2,3 %). Podíl krytí rizikových úvěrů (bez zajištění) mírně poklesl, na 83,7 % (85,1 %).

Zlepšení ostatního provozního výsledku pomáhá vylepšit i čistý zisk

Ostatní provozní výsledek dosáhl výše 123 milionů eur (274 milionů eur). Výdaje na každoroční příspěvky do rezolučních fondů, které již byly součástí této položky za celý rok 2024, významně poklesly, a to na 27 milionů eur (138 milionů eur), vzhledem k tomu, že v eurozóně nebudou v roce 2024 vybírány žádné pravidelné každoroční příspěvky. Bankovní daně, které se v současné době platí na čtyřech klíčových trzích, činily 86 milionů eur (99 milionů eur) a jsou zahrnuty do ostatního provozního výsledku. Z toho bylo 67 milionů eur (89 milionů eur) naúčtováno v Maďarsku. V Rakousku bankovní daň činila 10 milionů eur (10 milionů eur) a v Rumunsku 9 milionů eur (byla nově zavedena). Bankovní daň na Slovensku ve výši 21 milionů eur je zaúčtována přímo do položky daň z příjmu.

Daň z příjmu činila 257 milionů eur (186 milionů eur). Zvýšení plateb minoritním akcionářům na 244 milionů eur (224 milionů eur) bylo důsledkem lepších výsledků spořitelen – zejména díky vyšším úrokovým příjmům a neplacení příspěvků do rezolučního fondu. Díky dobrému provoznímu výsledku a lepšímu ostatnímu provoznímu výsledku vzrostl čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti na 783 milionů eur (594 milionů eur).

Objem úvěrů zůstává v podstatě beze změn, zatímco objem vkladů narostl o 1,1 %

Celkový vlastní kapitál bez nástrojů AT1 vzrostl na 26,9 miliard eur (26,1 miliard eur). Po regulatorních odpočtech a filtracích v souladu s nařízením o kapitálových požadavcích (CRR) dosáhl kmenový kapitál tier 1 (CET1, konečný) úrovně 22,7 miliard eur (22,9 miliard eur), celkové vlastní prostředky (konečné) dosáhly výše 28,7 miliard eur (29,1 miliard eur). Do výše uvedených údajů není zahrnut průběžný zisk za první čtvrtletí roku a rizikové náklady jsou odečteny. Celkové riziko ( rizikově vážená aktiva, zahrnující úvěrové, tržní a operační riziko, CRR, konečné) vzrostlo na 149,9 miliard eur (146,5 miliard eur). Ukazatel kmenového kapitálu tier 1 (CET1, konečný) činil 15,2 % (15,7 %), ukazatel celkového kapitálu 19,2 % (19,9 %).

Aktiva celkem stoupla na 342,7 miliard EUR (+1,6 %; 337,2 miliardy EUR). Na straně aktiv se snížila pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank, a to na 29,4 miliardy EUR (36,7 miliard EUR); úvěry a jiné pohledávky za bankami vzrostly zejména v Rakousku a České republice – na 30,9 miliard EUR (21,4 miliard EUR). Úvěry a jiné pohledávky za klienty zůstaly v porovnání s koncem roku 2023 v podstatě beze změn a činily 208,1 miliardy EUR (+0,1 %; 207,8 miliardy EUR). Na pasivní straně poklesly vklady bank, a to na 19,7 miliard EUR (22,9 miliard EUR). Vklady klientů rostly nejvýrazněji v České republice a v Rumunsku – na 235,3 miliard (+1,1 %, 232,8 miliard EUR). Poměr úvěrů ke vkladům činil 88,4 % (89,3 %)

Výhled na rok 2024

Ekonomové očekávají, že klíčové trhy Erste Group zaznamenají v roce 2024 vyšší růst HDP. Očekává se, že inflační tlaky budou v roce 2024 pokračovat v sestupném trendu. Trhy práce budou i nadále silné, což by mělo podpořit hospodářské výsledky na všech trzích Erste Group. Podle prognóz by mělo saldo běžného účtu zůstat ve většině zemí na udržitelné úrovni a fiskální deficity by měly pokračovat v konsolidaci. Poměr veřejného dluhu k HDP by měl být na všech trzích Erste Group v podstatě stabilní a zůstat tak výrazně pod průměrem eurozóny.

V této situaci Erste Group očekává čistý růst úvěrů ve výši zhruba 5 %. Na základě makroekonomického výhledu nastíněného výše by v roce 2024 měly náklady na rizika zůstat na dosavadní nízké úrovni. Při současných nízkých úrovních rizikových nákladů je sice přesná prognóza obtížná, Erste Group je však přesvědčena, že v roce 2024 rizikové náklady nevzrostou nad 25 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů.

Cílem Erste Group v roce 2024 je dosáhnout návratnosti hmotného kapitálu (ROTE) ve výši kolem 15 %. Očekává se, že ukazatel CET1 bude i nadále stabilní, což zajistí vyšší návratnost kapitálu a/nebo flexibilitu v oblasti fúzí a akvizic, a to přesto, že Erste Group plánuje uskutečnit v roce 2024 zpětný odkup akcií ve výši 500 milionů eur.

KEY FINANCIAL DATA - Q1 2024
             
  Income statement  
  in EUR mn   1-3 2023 1-3 2024 % change  
  Net interest income   1,769 1,852 4.7  
  Net fee and commission income   643 712 10.8  
  Net trading result and gains/losses from financial instruments at FVPL   35 139 297.1  
  Operating income   2,499 2,788 11.6  
  Operating expenses   -1,242 -1,283 3.3  
  Operating result   1,257 1,505 19.8  
  Impairment result from financial instruments ("risk costs")   21 -95 n/a  
  Post-provision operating result   1,277 1,411 10.5  
  Net result attributable to owners of the parent   594 783 32.0  
   
  Key income statement ratios   1-3 2023 1-3 2024 change  
  Earnings per share (in EUR)   1.39 1.87 34.5%  
  Return on equity   13.5% 16.0% 2.5 PP  
  Net interest margin (on average interest-bearing assets)   2.50% 2.49% -0.01 PP  
  Cost/income ratio   49.7% 46.0% -3.7 PP  
  Provisioning ratio (on average gross customer loans)   -0.04% 0.18% 0.22 PP  
             
             
  Balance sheet  
  in EUR mn   Dec 23 Mar 24 % change  
  Loans and advances to customers   207,828 208,086 0.1  
  Risk-weighted assets (RWA)   146,500 149,900 2.3  
     
  Deposits from customers 232,815 235,336 1.1  
             
  Total assets   337,155 342,699 1.6  
   
  Key balance sheet ratios   Dec 23 Mar 24 change  
  Loan/deposit ratio   89.3% 88.4% -0.9 PP  
  NPL ratio   2.3% 2.3% -  
  NPL coverage ratio (based on AC loans, excl. collateral)   85.1% 83.7% -1.4 PP  
  CET1 ratio (final)   15.7% 15.2% -0.5 PP  
             

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na twitteru

Okomentovat na facebooku


Výsledky firem - tržby, zisk

Po 10:05 Tržby v Polsku klesly (22.7.2024) (ČSOB-Dealing) Investice

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688