ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  26.03.2024 11:05:00

Otázky a odpovědi týkající se Nástroje pro technickou podporu na rok 2024

Otázky a odpovědi k reformám Nástroje pro technickou podporu v roce 2024

Co je Nástroj pro technickou podporu?

Nástroj Komise pro technickou podporu (TSI) poskytuje členským státům technickou podporu s cílem pomoci jim při navrhování a provádění reforem v praxi.

TSI je založena na poptávce, což znamená, že její podpora se řídí žádostmi předloženými členskými státy. Nejedná se o finanční podporu, nýbrž o poskytování vysoce kvalitních a přizpůsobených odborných znalostí a znalostí.

Nástroj pro technickou podporu je součástí víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027. Podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost v celé EU tím, že podporuje nezbytné reformy v členských státech.

Od roku 2017 Komise prostřednictvím programu na podporu strukturálních reforem i Nástroje pro technickou podporu poskytuje technickou podporu všem 27 členským státům s více než 1800 projekty v celé řadě oblastí politiky.

Kolik finančních prostředků obdrží každý členský stát?

Nástroj pro technickou podporu má na sedm let rozpočet ve výši 864 milionů EUR. Rozpočet na rok 2024 činí 120 milionů EUR.

Komise neposkytuje členským státům přímou finanční podporu a neexistují žádné předem stanovené vnitrostátní příděly. Místo toho poskytuje odborné znalosti na podporu navrhování a provádění reforem. Reformy samotné jsou financovány z vnitrostátních prostředků nebo z jiných fondů EU, jako je Nástroj pro oživení a odolnost a fondy politiky soudržnosti.

Odborné znalosti poskytnuté Komisí v rámci Nástroje pro technickou podporu nevyžadují vnitrostátní spolufinancování. Úspěch podpory závisí spíše na odhodlání a odpovědnosti orgánů členských států. V mnoha případech poskytují podporu týmy externích odborníků a odborníků Komise (z Generálního ředitelství Evropské komise pro podporu strukturálních reforem a/nebo jiných útvarů Komise), kteří jsou konkrétně požádáni, aby pracovali na každém projektu a poskytovali individuálně uzpůsobenou podporu.

Jaký druh reforem je v rámci Nástroje pro technickou podporu způsobilý?

Nástroj pro technickou podporu může podpořit širokou škálu reformních projektů týkajících se veřejných orgánů členských států na úrovni státní správy, včetně projektů na regionální a místní úrovni.

Mezi způsobilé oblasti politiky patří:

Jak mohou členské státy požádat o podporu reforem?

Každý rok mají členské státy možnost požádat o podporu z Nástroje pro technickou podporu prostřednictvím každoroční výzvy, kterou zveřejňuje Komise.

Na rok 2024 bylo vybráno 170 reformních projektů na podporu všech členských států prostřednictvím 307 inovativních a ambiciózních reforem.

Jak Komise vybírá, které reformní projekty podpoří z mnoha žádostí, které obdrží od členských států?

Projekty TSI jsou vybírány na základě kvality žádostí a na základě kritérií stanovených v nařízení o TSI. V souladu s kritérii výběru definovanými v článku 9 nařízení o TSI posuzuje Komise každou žádost o:

 • naléhavost, rozsah a hloubka zjištěných výzev,
 • potřeby podpory v příslušných oblastech politiky,
 • analýza socioekonomických ukazatelů, jakož i institucionální a obecné správní kapacity žádajícího členského státu; a pokud
 • zásady transparentnosti, rovného zacházení a řádného finančního řízení.

Jak funguje podpora reforem v praxi?

Podpora se může vztahovat na všechny fáze reforem, od jejich počátečního návrhu až po fázi jejich provádění a hodnocení. Může mít podobu strategického nebo technického poradenství, studií posuzujících potřeby reforem, odborné přípravy nebo misí odborníků v dané zemi.

Podpora reforem poskytovaná prostřednictvím nástroje:

 • začíná žádostí předloženou členským státem. Jejich odhodlání a angažovanost jsou klíčem k úspěchu reforem;
 • je přizpůsobena každému případu a každé zemi. Komise určí a analyzuje konkrétní potřeby v každém jednotlivém případě;
 • přináší zemi jedinečnou kombinaci odborných znalostí. Které Komise přizpůsobuje příslušným potřebám,
 • je praktická a přináší konkrétní výsledky. Po obdržení žádosti o podporu zahájí Komise s členským státem dialog, aby podrobně porozuměla reformním potřebám a způsobu, jak co nejrychleji a co nejlépe poskytnout co nejrelevantnější podporu;
 • posiluje institucionální a správní kapacitu členských států EU za účelem i) navrhování a provádění reforem, ii) plnění politických priorit, iii) řešení problémů zjištěných v rámci evropského semestru nebo iv) uplatňování práva EU.

Co jsou to projekty zahrnující více zemí?

Projekty pro více zemí poskytují podporu několika členským státům při řešení společných výzev. Tyto projekty, které poskytují individualizovanou podporu každému zúčastněnému členskému státu, podporují rozvoj společných přístupů prostřednictvím vzájemného učení a výměny osvědčených postupů.

Například v roce 2024 spojí Belgie, Finsko, Lucembursko a Nizozemsko své síly a zapojí se do projektu TSI pro více zemí, který se zaměří na financování biologické rozmanitosti. Cílem projektu je podpořit čtyři členské státy při hledání optimálních řešení financování pro provádění jejich vnitrostátních strategií v oblasti biologické rozmanitosti. Očekávaným výsledkem je sdílení zkušeností a vytvoření fakticky podložených řešení.

V roce 2024 bude z Nástroje pro technickou podporu podpořeno celkem 43 projektů pro více zemí.

Mezi témata patří například:

 • pomoc obcím při zlepšování přístupu k vysoce kvalitním a inkluzivním službám pro děti z uprchlického a přistěhovaleckého prostředí;
 • podpora udržitelného letectví;
 • zvýšení udržitelnosti místních veřejných financí;
 • zlepšení přístupu regionů k finančním prostředkům EU;
 • zlepšení digitální finanční gramotnosti občanů a jejich odolnosti vůči podvodům;
 • zlepšení duševního zdraví mladých lidí řešením rizik on-line hazardních her a her;
 • řešení rizik lakování nazeleno;
 • podpora regionálního podnikání prostřednictvím inovativních technologií a umělé inteligence ve veřejných službách;
 • podpora trhu se zeleným vodíkem na regionální úrovni;
 • přispívání k vypracování vnitrostátních plánů financování biologické rozmanitosti;
 • prosazování rovnosti žen a mužů ve veřejné politice a sestavování rozpočtu;
 • podpora rovnosti a boj proti diskriminaci s využitím umělé inteligence orgány veřejné správy; a pokud
 • provádění systému EU pro obchodování s emisemi.

Co jsou to projekty zahrnující více regionů?

Multiregionální projekty se zaměřují na regiony a území, které čelí podobným výzvám. Poskytují individualizovanou podporu každému zúčastněnému regionu a zároveň podporují rozvoj společných přístupů prostřednictvím vzájemného učení a výměny osvědčených postupů. V roce 2024 bude z TSI podporováno 38 multiregionálních projektů.

Mezi projekty patří například:

 • posílení postavení pedagogů v oblasti digitální transformace v Belgii;
 • přispívání k národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví na regionální úrovni v Dánsku;
 • podpora digitální transformace ve finských obcích;
 • začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do sestavování rozpočtu a veřejné politiky napříč regiony v Řecku;
 • rozvoj postupů ekologického sestavování rozpočtu na regionální úrovni v Itálii;
 • podpora regionálního rozvoje projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v Nizozemsku; a pokud
 • podpora obcí při zlepšování přístupu dětí z uprchlického a přistěhovaleckého prostředí k inkluzivním službám na regionální úrovni v Polsku.

Co je to stěžejní projekt?

Generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem každoročně navrhuje stěžejní projekty s cílem řešit reformy, které jsou z velké části zapotřebí v různých členských státech a jsou v souladu s klíčovými politickými prioritami EU. Jejich využívání členskými státy je zcela dobrovolné.

V roce 2024 bude podpořeno 13 stěžejních projektů TSI:

Můžete uvést příklad stěžejního projektu, který bude v roce 2024 podpořen z Nástroje pro technickou podporu?

Jedna ze stěžejních iniciativ Nástroje pro technickou podporu z roku 2024 bude podporovat reformy ve Francii a Rumunsku s cílem prosazovat inkluzivní přístup k dobrým životním podmínkám a duševnímu zdraví mladých lidí:

 • Nástroj pro technickou podporu podpoří francouzské ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy při provádění komplexního přístupu k podpoře duševního zdraví a pohody ve škole. Cílem projektu je posílit odolnost a pohodu všech účastníků vzdělávání zdůrazněním významu sociálně-emočních dovedností a tím, že se dobré životní podmínky a duševní zdraví studentů stanou ústředním bodem školního prostředí.
 • Nástroj pro technickou podporu bude rovněž podporovat rumunské ministerstvo školství při poskytování pokynů a možností odborné přípravy pedagogickým pracovníkům s cílem začlenit sociálně-emoční učení do výukových metod a postupů ve třídě a podporovat odpovědné využívání technologií a sociálních médií v rámci vzdělávacích i mimoškolních činností.

Jak TSI podporuje a posiluje orgány veřejné správy?

V listopadu 2023 zveřejnila Komise sdělení o posílení evropského správního prostoru (ComPAct), což je vůbec první komplexní soubor opatření na podporu modernizace vnitrostátních správních orgánů a posílení jejich přeshraniční spolupráce, aby mohly společně řešit společné výzvy.

Na podporu reforem členských států v této oblasti bude iniciativa spolupráce veřejné správy (PACE) i nadále podporovat výměny mezi úředníky z různých členských států EU. V rámci této iniciativy mohou státní úředníci strávit krátkou dobu v jiných členských státech za účelem výměny osvědčených postupů a zkušeností. Program dosud využilo více než 200 úředníků z 15 členských států.

Cílem těchto výměn je podporovat vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů ve snaze posílit správní kapacitu a tvorbu politik, jakož i zlepšit dovednosti státních zaměstnanců.

Můžete uvést příklady toho, jak nástroj pro technickou podporu v roce 2024 podpoří reformy související s ekologickou transformací?

TSI například pomůže Belgii, Chorvatsku, Finsku, Řecku a Rumunsku posílit stávající systémEU pro obchodování s emisemia vytvořit nový systém obchodování s emisemi zahrnující budovy, silniční dopravu a další odvětví v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu.

Pokud jde o ekologickou transformaci odvětví dopravy, TSI přispěje k urychlení výstavby projektu Rail Baltica, což je klíčová iniciativa pro propojení Estonska, Litvy a Lotyšska s centrální železniční sítí EU.

TSI pomůže Estonsku a Litvě dekarbonizovat odvětví letectví prostřednictvím výroby udržitelných leteckých paliv.

Nástroj pro technickou podporu bude rovněž nadále podporovat šest členských států při provádění jejich územních plánů spravedlivé transformace v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci ( FST). Nástroj pro technickou podporu bude například podporovat přípravu výzev k předkládání projektů, informační a komunikační strategie, budování kapacit místních a regionálních orgánů a šíření osvědčených postupů.

Můžete uvést příklady toho, jak nástroj pro technickou podporu v roce 2024 podpoří reformy související s digitální transformací?

Akademie EU pro dohled v oblasti digitálních financí, která byla zahájena v říjnu 2022, bude i nadále podporovat orgány finančního dohledu členských států při řešení rizik a maximálním využití přínosů spojených s digitální transformací v oblasti financí. V roce 2024 se do této stěžejní iniciativy TSI zapojí 37 orgánů dohledu z 26 členských států.

Stěžejní iniciativa Nástroje pro technickou podporu v oblasti digitální finanční gramotnosti podpoří Chorvatsko, Finsko, Francii, Lotyšsko a Litvu při řešení výzev vyplývajících z rostoucího využívání digitálních kanálů k dokončení složitých finančních transakcí.

Ve Švédsku bude Komise prostřednictvím Nástroje pro technickou podporu podporovat přijetí opatření k urychlení ekologické a digitální transformace malých a středních podniků působících ve zpracovatelském průmyslu.

Jak bude TSI podporovat orgány veřejné správy při využívání umělé inteligence?

Nástroj pro technickou podporu pomůže vnitrostátním, regionálním a místním orgánům veřejné správy stát se odolnějšími umělou inteligencí.

Nástroj pro technickou podporu například pomůže členským státům prozkoumat, jak může umělá inteligence pomoci bezpečně a účinně zpracovávat údaje v oblasti sociálního zabezpečení, sociálního zabezpečení a zaměstnanosti a jak mohou zajistit, aby orgány veřejné správy podporovaly rovnost žen a mužů a zároveň využívaly prvků umělé inteligence.

V rámci stěžejního projektu veřejné správy připraveného na umělou inteligenci pomůže TSI Belgii, Řecku a španělským trhům práce využívat umělou inteligenci k začlenění systému minimálního příjmu do dávek sociálního zabezpečení.

V rámci projektu zahrnujícího více zemí pomůže TSI orgánům veřejné správy Belgie, Finska a Portugalska zajistit, aby při využívání prvků umělé inteligence omezovaly všechny druhy diskriminace.

Jak TSI pomůže členským státům řešit demografické změny?

Nástroj pro technickou podporu například přispěje ke zvýšení finanční gramotnosti v Chorvatsku, Francii, Finsku, Řecku, Litvě, Lotyšsku a na Maltě tím, že pomůže lidem rozvíjet dovednosti a znalosti, které potřebují k dobré správě svých peněz, s ohledem na delší střední délku života.

Nové kolo reformních projektů Nástroje pro technickou podporu se bude rovněž zabývat například negativním demografickým trendem, který Bulharsko v současné době zažívá, a to prostřednictvím koordinovanějšího přezkumu systému vzdělávání a zdravotní péče, trhu práce a zaměstnanosti, sociální ochrany a sociálních služeb.

Nástroj pro technickou podporu podpoří integraci migrantů v Řecku, Irsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku a na Slovensku s cílem odstranit nedostatky na trhu práce v konkrétních odvětvích.

Nástroj pro technickou podporu rovněž přispěje k posílení systémů integrované péče na místní úrovni v Polsku a přispěje k rozvoji služeb předškolního vzdělávání a péče s cílem umožnit ženám návrat do práce v Bulharsku, Německu a Portugalsku.

Jak TSI podpoří duševní zdraví a pohodu?

Podle nejnovější zprávy „Stručný pohled na zdraví: Zpráva Evropa, pandemie COVID-19 měla hluboký dopad na život mladých lidí v Evropě: v letech 2021 i 2022 50 % mladých Evropanů uvedlo, že potřeby péče o duševní zdraví nebyly uspokojeny.

S cílem pomoci členským státům provést reformy, které mohou zlepšit duševní zdraví a pohodu mladých lidí, zahájila Komise stěžejní projekt Nástroje pro technickou podporu v oblasti duševního zdraví.

Tato stěžejní iniciativa zajistí budování kapacit s cílem řešit roztříštěnost zdravotnických, sociálních a vzdělávacích služeb. Zlepší rovněž znalosti, informovanost a kapacitu zdravotnických pracovníků, aby mohli včas a účinně řešit potřeby péče v oblasti duševního zdraví.

V rámci této stěžejní iniciativy například v roce 2024 TSI pomůže devíti členským státům (Chorvatsko, Kypr, Česko, Maďarsko, Itálie, Malta, Polsko, Portugalsko, Slovinsko) řešit rizika spojená s hazardními hrami a hrami mezi mladými lidmi.

Komise již spolupracuje s Kyprem, Itálií, Slovinskem a regionem Andalusie ve Španělsku na podpoře dobrých životních podmínek a prevence problémů v oblasti duševního zdraví dětí a mladých lidí.

Podporuje Nástroj pro technickou podporu realizaci plánů pro oživení a odolnost?

Nástroj pro technickou podporu dosud podpořil všechny členské státy při přípravě a provádění jejich plánů pro oživení a odolnost prostřednictvím více než 300 projektů. Tyto projekty pomohly členským státům zavést nezbytné struktury pro řízení a sledování provádění jejich plánů pro oživení a odolnost, jakož i pro provádění reforem obsažených v plánech.

17 členských států obdrželo podporu při určování reforem a investic s cílem snížit závislost na dovozu fosilních paliv z Ruska a vypracovat kapitoly REPowerEU v jejich plánech pro oživení a odolnost.

Jak nástroj pro technickou podporu pomáhá členským státům zajistit ukrajinským uprchlíkům přístup k práci a vzdělání?

Nástroj pro technickou podporu dosud pomohl devíti členským státům (Belgie, Kypr, Česko, Francie, Řecko, Itálie, Polsko, Rumunsko a Slovensko) při přijímání a integraci osob prchajících před válečnou agresí Ruska proti Ukrajině. Například s cílem napomoci rozšíření integračních středisek pro cizince poskytla TSI podporu při určování nejvhodnějších možností financování ze strany EU.

Projekty pomohly zlepšit integraci uprchlíků a přizpůsobit školní osnovy potřebám vysídlených žáků z Ukrajiny. Nástroj pro technickou podporu rovněž pomáhá s přístupem na trh práce prostřednictvím uznávání dovedností a kvalifikací získaných mimo EU.

Pro více informací

Tisková zpráva o zahájení reforem a projektů Nástroje pro technickou podporu 2024

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Evropská unie:

Pá   9:59  Inflace padá, Francie se propadá Lukáš Kovanda, Ph.D. (Trinity Bank)
St 14:28  Evropská komise zveřejnila čtyři doporučení pro Českou Republiku Svaz průmyslu a dopravy (spcr.cz)
St 11:53  Rozpočet EU na rok 2025 posílí financování priorit Evropy ec.europa.eu (Evropská komise)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688