Colt CZ (coltczgroup.com)
Tiskové zprávy  |  26.03.2024 09:55:42

Colt CZ Group SE dosáhla v roce 2023 nárůstu výnosů v hodnotě 14,9 miliard korun

Společnost Colt CZ Group SE („Colt CZ“, „Skupina“ nebo „Společnost“) dnes zveřejnila své předběžné konsolidované neauditované finanční výsledky za rok 2023 končící 31. prosincem.

Klíčové finanční údaje roku 2023:

„Loňský rok byl druhý nejúspěšnější v historii naší Skupiny. Výrazně se navýšil podíl tržeb z prodejů pro ozbrojené složky, koupili jsme švýcarského výrobce střeliva swissAA Holding AG a oznámili podpis smlouvy se společností CBC Europe o koupi 100% podílu ve společnosti Sellier & Bellot. Nicméně nutno říci, že z pohledu hospodářských výsledků skončil loňský rok za mým původním očekáváním a plány. Neustále pracujeme na modernizaci našeho výrobkového portfolia a pro rok 2024 očekáváme výrazný nárůst našeho výkonu,“ komentoval výsledky Jan Drahota, CEO a předseda představenstva Colt CZ Group. „Vzhledem k dosaženým výsledkům se představenstvo Společnosti rozhodlo navrhnout valné hromadě dividendu ve výši 30 na akcii,“ doplnil Jan Drahota.

Výnosy

Oproti roku 2022 vzrostly celkové výnosy Skupiny za rok 2023 o 1,8 % na částku 14,9 mld. . Nepříznivé dopady působící na vývoj výnosů v průběhu roku 2023, kterými byly zejména vyšší sezónnost prodejů v segmentu ozbrojených složek, vlivy cizoměnových přepočtů do české koruny a dále pokles některých produktových segmentů na komerčním trhu ve Spojených státech, byly částečně kompenzovány nárůstem prodejů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023.

Výnosy v ČR za rok 2023 vzrostly o 36,1 % na 2,6 mld. . Meziroční nárůst prodejů v České republice souvisí s pokračujícími dodávkami Armádě ČR pod rámcovou smlouvou. Výnosy z prodejů ve Spojených státech poklesly v roce 2023 meziročně o 10,2 % na 6,3 mld. vlivem zpomalení komerčního trhu v USA, zejména v první polovině roku. Výnosy realizované v Kanadě v roce 2023 činily 2,2 mld. , což je meziročně o 25,8 % více. Významná část těchto výnosů souvisí s podporou Ukrajiny ze strany kanadské vlády. Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) za rok 2023 se meziročně zvýšily o 22,2 %, na 1,9 mld. a byly rovněž ovlivněny konsolidací výnosů výrobce střeliva společnosti swissAA ve Švýcarsku.

Výnosy dosažené v Africe poklesly v roce 2023 o 23,6 % na 186 mil. . Výnosy v Asii v roce 2023 poklesly o 23,8 % na hodnotu 1,1 mld. z důvodu realizace větších zakázek v segmentu ozbrojených složek v předchozím roce. Výnosy z prodejů do ostatních částí světa dosáhly v roce 2023 hodnoty 481,2 mil. a meziročně poklesly o 19,1 %.

Podíl výnosů v jednotlivých regionech na celkových výnosech v roce 2023 potvrdil trend poklesu výnosů z prodejů ve Spojených státech, který činil v roce 2022 necelých 48 % z celkových výnosů a v roce 2023 klesl na 42 %.

Příjmy Skupiny ve sledovaných obdobích podle regionů:

V tis. Kč

Za rok končící 31. prosincem 2023

Za rok končící 31. prosincem 2022

Změna v %

Podíl na celkových výnosech 2023 v %

ČR 2 621 059 1 926 379 36,1 %

17,64 %

USA 6 269 821 6 983 933 -10,2 %

42,21 %

Kanada 2 231 392 1 773 822 25,8 %

15,02 %

Evropa (vyjma ČR) 1 935 068 1 584 169 22,2 %

13,03 %

Afrika 185 994 243 317 -23,6 %

1,25 %

Asie 1 131 068 1 483 412 -23,8 %

7,61 %

Ostatní

481 179

594 742

-19,1 %

3,24 %

Celkem

14 855 581

14 589 774

1,8 %

100,0 %

 

Počet prodaných zbraní podle typu:

V ks

Za rok končící 31. prosincem 2023

Za rok končící 31. prosincem 2022

Změna v %

Dlouhé palné zbraně 247 520 289 479 -14,5 %
Krátké palné zbraně

373 690

403 912

-7,5 %

Palné zbraně celkem

621 210

693 391

-10,4 %

EBITDA a upravená EBITDA[2]

Ukazatel EBITDA Skupiny se v roce 2023 snížil ve srovnání s rokem 2022 o 14,3 % na 2,7 mld. , a to zejména z důvodu poklesu provozního výsledku hospodaření / EBIT. Tento pokles byl způsoben poklesem některých produktových segmentů na komerčním trhu ve Spojených státech, sezónností prodejů v segmentu ozbrojených složek (závislost na získání licencí), ale i dílčím zdražením cen vstupních surovin a materiálů, nárůstem osobních nákladů spojených mimo jiné s pravidelnou valorizací mezd na základě nově uzavřených kolektivních smluv v ČR a USA a nárůstem služeb spojených se zvýšeným marketingem na komerčním trhu v USA.

Ukazatel EBITDA upravený o mimořádné položky v roce 2023 dosáhl výše 3,0 mld. , což je o 9,4 % méně nežli v roce 2022. Ukazatel EBITDA v roce 2023 byl upraven o mimořádné jednorázové náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi (především Vista Outdoor) a z velké části s náklady v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, jež obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období.

Zisk před zdaněním

Zisk před zdaněním Skupiny se v roce 2023 meziročně zvýšil o 6,5 % a dosáhl hodnoty 2,5 mld. . Tento růst souvisí s kladným finančním výsledkem Skupiny a jednorázovou položkou – ziskem z výhodné koupě (odpis negativního goodwillu) v souvislosti s akvizicí swissAA ve výši 384 mil. .

Zisk za období po zdanění a upravený zisk za období[3]

Zisk za účetní období po zdanění (čistý zisk) za rok 2023 se ve srovnání s rokem 2022 mírně zvýšil o 0,4 % a dosáhl hodnoty 2,0 mld. díky kladnému finančnímu výsledku Skupiny a zisku z výhodné koupě v souvislosti s akvizicí swissAA.

Čistý zisk upravený o mimořádné položky v roce 2023 poklesl o 10,1 % ve srovnání s čistým ziskem upraveným o mimořádné položky v roce 2022 a dosáhl hodnoty 2,0 mld. .

Investice

Kapitálové výdaje Skupiny v roce 2023 dosáhly hodnoty 924 mil. , meziročně o 36 % více, a představovaly tak 6,2 % podíl z celkových výnosů za sledované období. To představuje mírné překročení publikovaného výhledu na rok 2023 (cca 5 % z celkových konsolidovaných výnosů). Hlavní důvody nárůstu kapitálových výdajů jsou investice ve swissAA za účelem rozšíření kapacity, realizované v posledním čtvrtletí 2023 (Skupina swissAA je konsolidována od 1. července 2023), a dále pak smlouva o nabytí vlastnictví systému Mk47 Advanced Lightweight Grenade Launcher včetně systému řízení palby, kterou uzavřel Colt v USA se společností General Dynamics Ordnance and Tactical Systems v prosinci 2023.

Výhled na rok 2024

Výhled Colt CZ Group na rok 2024 bude i nadále ovlivněn řadou externích faktorů, které působily na výsledky hospodaření v loňském roce. Těmi jsou především 1) vývoj poptávky na celosvětových trzích, v USA a v České republice (i v kontextu pokračujícího konfliktu na Ukrajině), 2) setrvávající inflační tlaky na nákladové straně a 3) vliv přepočtu měnových kurzů amerického dolaru a eura do české koruny. Navíc bude výhled výsledků hospodaření v roce 2024 ovlivněn očekávanou konsolidací probíhající akvizice společnosti Sellier & Bellot, u které se Společnost nyní spoléhá na odhady hospodaření získané během prověrky due dilligence. Výhled bude proto upřesňován v průběhu roku 2024 v závislosti na vývoji hospodaření současné Skupiny včetně nové akvizice.

V mil. Výhled Meziroční změna v %

Colt CZ Group současná Skupina

   
Výnosy 16 200 – 17 800 9,0 % – 19,8 %
Upravená EBITDA 3 300 – 3 800 8,3 % – 24,7 %

Colt CZ Group včetně očekávaného přínosu akvizice Sellier & Bellot

   
Výnosy 20 000 – 22 000 34,6 % – 48,1 %
Upravená EBITDA 4 300 – 4 700 41,1 % – 54,2 %

Colt CZ Group akvizice Sellier & Bellot pro-forma celý rok 2024

   
Výnosy 23 000 – 25 000 54,8 % – 68,3 %
Upravená EBITDA 5 200 – 5 600 70,6 % – 83,7 %

Kapitálové výdaje Skupiny v roce 2024 by mohly dosáhnout hodnoty 1 – 1,2 mld. , což odpovídá hodnotě kolem 5 % z očekávaných celkových výnosů v roce 2024 a je tak v souladu se střednědobým cílem Skupiny.

Akvizice společnosti Sellier & Bellot probíhá v rámci domluveného harmonogramu. Valná hromada Colt CZ Group schválila v únoru 2024 navýšení kapitálu prostřednictvím nové emise kmenových akcií Colt CZ, která povede k nabytí podílu prodávající společnosti CBC na základním kapitálu Colt CZ Group v přibližné výši 27–28 % po skončení akvizice. Transakce podléhá schválení regulačních orgánů v různých zemích. Řada těchto schválení již byla získána a dokončení akvizice se očekává do konce prvního pololetí 2024.

Návrh výplaty dividendy

Společnost navrhne výplatu dividendy ve výši 30 na akcii ze svého čistého zisku za rok 2023. Stejně jako v loňském roce budou mít akcionáři možnost volit mezi výplatou dividendy v hotovosti a dividendou ve formě akcií dle jejich rozhodnutí. Výplata dividendy podléhá schválení valnou hromadou, jež se bude konat do konce prvního pololetí 2024. Další termíny harmonogramu výplaty dividendy budou oznámeny v průběhu roku 2024.

 

O společnosti Colt CZ Group SE

Skupina Colt CZ je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA a 4M Systems.

Skupina Colt CZ sídlí v České republice a zaměstnává více než 2 000 lidí ve svých výrobních závodech v České republice, Spojených státech, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Skupina je ze 75,4 % vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, zbývajících 24,6 % tvoří veřejně obchodované akcie.

 

Eva Svobodová Klára Šípová
ředitelka pro vnější vztahy Investor Relations
Colt CZ Group SE Colt CZ Group SE


[1] Upravená EBITDA za rok 2023 o mimořádné jednorázové náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi v roce 2023 a s náklady v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, jež obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období.

[2] V roce 2023 byla EBITDA upravena o mimořádné jednorázové náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi a úhradami vázanými na akcie v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období. V roce 2022 byla EBITDA upravena o mimořádné jednorázové náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi a úhradami vázanými na akcie v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období. Popis těchto jednorázových položek je uveden v kapitole 14 Alternativní ukazatele výkonnosti.

[3] V roce 2023 byl čistý zisk upraven o mimořádné jednorázové náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi, úhradami vázanými na akcie v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, náklady na emisi dluhopisů a o negativní goodwill v souvislosti s akvizicí společnosti swissAA, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období. Upravený čistý zisk v roce 2022 o mimořádné jednorázové náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi v roce 2022, úhradami vázanými na akcie v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem a o přecenění podmíněné protihodnoty za akvizici Coltu na tržní cenu a náklady na emisi dluhopisů, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Tiskové zprávy:

30.01.2024  Sodexo Benefity jsou nyní Pluxee Pluxee Česká republika (Pluxee ČR)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688