Colt CZ (coltczgroup.com)
Akcie v ČR  |  23.05.2024 08:00:00

Colt CZ Group SE zvýšila celkové výnosy v prvním čtvrtletí 2024 o 21,7 %

Společnost Colt CZ Group SE („Colt CZ“, „Skupina“ nebo „Společnost“) dnes zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první tři měsíce roku 2024 končící 31. březnem.

Klíčové finanční údaje za první čtvrtletí roku 2024:

Výnosy Skupiny za první tři měsíce roku 2024 dosáhly 3 667,1 mil. , meziročně o 21,7 % více. Nárůst prodejů byl zaznamenán zejména v segmentu ozbrojených složek, ale také v komerčním segmentu a rovněž ve všech sledovaných regionech kromě Afriky.

Upravená EBITDA očištěná o mimořádné položky dosáhla za první tři měsíce roku 2024 výše 488,4 mil. , což je o 28,5 % meziročně méně. Pokles ukazatele EBITDA souvisí zejména s jednorázovými vlivy – a to jak s vyššími náklady na marketingové kampaně na podporu komerčního trhu v USA a zpožděným náběhem některých nových produktů, tak i s provozními výdaji do rozvoje švýcarské muničky swissAA a kvartální sezonností prodejů.

Upravený čistý zisk po zdanění dosáhl za první tři měsíce roku 2024 celkem 359,9 mil. , což je o 47,8 % meziročně méně. Pokles zisku byl způsoben snížením provozních marží a rovněž poklesem finančního výsledku Skupiny na základě vývoje měnových kurzů.

Počet prodaných zbraní se v prvních třech měsících roku 2024 mírně snížil o 5,5 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 a dosáhl 140 tisíc prodaných kusů, přičemž prodeje dlouhých zbraní vzrostly, zatímco prodej zbraní krátkých poklesl.

Společnost 16. května dokončila akvizici výrobce malorážové munice Sellier & Bellot za cenu 703 milionů USD a vydala nové akcie.

„Letošní první kvartál byl nejúspěšnější v historii naší Skupiny z hlediska tržeb. Zaznamenali jsme výrazný nárůst prodejů zákazníkům z řad ozbrojených složek, mimo jiné díky konsolidaci výrobce střeliva swissAA, zároveň však klesla ziskovost v důsledku slevových akcí na povzbuzení zastoupení CZ na americkém komerčním trhu. Pro zbytek roku 2024 očekáváme výrazný nárůst našeho výkonu, a to jak formou organického růstu, tak i díky konsolidaci výsledků společnosti Sellier & Bellot, jejíž akvizici jsme úspěšně dokončili k 16. 5. Potvrzujeme náš výhled na celý rok 2024výnosy ve výši 20–22 miliard a EBITDA 4,3–4,4 miliard , které obojí představují nárůst přibližně 40–50 % oproti roku 2023,“ komentoval výsledky Jan Drahota, CEO a předseda představenstva Colt CZ Group.

Výnosy

Oproti výsledku k 31. březnu 2023 vzrostly celkové výnosy Skupiny za první tři měsíce 2024 o 21,7 % na částku 3,7 mld. . Nárůst prodejů byl zaznamenán jak v segmentu ozbrojených složek, tak i v komerčním a rovněž ve všech sledovaných regionech kromě Afriky. Vývoj prodejů v prvním čtvrtletí roku 2024 nicméně kopíroval očekávaný vývoj kvartální sezonnosti prodejů, kdy první čtvrtletí roku je v kontextu celého roku spíše slabší. Společnost rovněž eviduje postupné oživení komerčního trhu ve Spojených státech amerických. Také došlo k realizaci řady zakázek ze segmentu ozbrojených složek, k jejichž dodání nedošlo na konci roku 2023 z důvodu delších licenčních řízení.

Výnosy dosažené v segmentu munice, které v prvním čtvrtletí roku 2024 zahrnovaly především výnosy švýcarské dceřiné společnosti swissAA a Colt CZ Defence Solutions s.r.o., činily 290 mil. .

Výnosy v ČR za tři měsíce k 31. březnu 2024 vzrostly o 27,9 % na 628,2 mil. . Meziroční nárůst prodejů v České republice souvisí s pokračujícími dodávkami Armádě ČR pod rámcovou smlouvou. Výnosy z prodejů ve Spojených státech za první tři měsíce 2024 meziročně vzrostly o 7,1 % na 1,7 mld. , a to z důvodu oživení komerčního trhu a naší marketingové podpory. Výnosy realizované v Kanadě za první tři měsíce 2024 činily 409,4 mil. , což je meziročně o 86,2 % více. Významná část těchto výnosů souvisí s podporou Ukrajiny ze strany kanadské vlády. Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) za první tři měsíce 2024 se meziročně zvýšily o 10,4 % na 421,4 mil. a byly rovněž ovlivněny konsolidací výnosů výrobce střeliva společnosti swissAA ve Švýcarsku.

Výnosy dosažené v Africe poklesly za první tři měsíce 2024 o 40,6 % na 30,3 mil. , a to zejména z důvodu ztíženého přístupu k exportním garancím do afrických zemí. Výnosy v Asii za první tři měsíce 2024 vzrostly o 19,3 % na hodnotu 159,1 mil. . Výnosy z prodejů do ostatních částí světa za první tři měsíce 2024 meziročně vzrostly o 163,8 % a dosáhly hodnoty 269,5 mil. z důvodu realizace zakázek do zemí Latinské Ameriky.

Podíl výnosů v jednotlivých regionech na celkových výnosech za první tři měsíce 2024 potvrdil trend poklesu výnosů z prodejů ve Spojených státech, který činil v prvních třech měsících roku 2023 necelých 54,2 % z celkových výnosů a za první tři měsíce 2024 klesl na 47,7 %.

Příjmy Skupiny ve sledovaných obdobích podle regionů:

V tis. Kč 1. čtvrtletí 2024 1. čtvrtletí 2023 Změna v % Podíl na celkových výnosech v %
ČR 628 227 491 319 27,9 % 17,1 %
USA 1 749 145 1 632 944 7,1 % 47,7 %
Kanada 409 384 219 904 86,2 % 11,2 %
Evropa (vyjma ČR) 421 412 381 785 10,4 % 11,5 %
Afrika 30 310 51 043 -40,6 % 0,8 %
Asie 159 124 133 421 19,3 % 4,3 %
Ostatní

269 484

102 140

163,8 %

7,4 %

Celkem

3 667 086

3 012 556

21,7 %

100,0 %

 

Počet prodaných zbraní podle typu:

V ks 1. čtvrtletí 2024 1. čtvrtletí 2023 Změna v %
Krátké palné zbraně 82 294 92 491 -10,2 %
Dlouhé palné zbraně

57 842

57 020

2,1 %

Palné zbraně celkem

140 136

149 511

-5,5 %

 

EBITDA a upravená EBITDA[1]

Ukazatel EBITDA Skupiny se v prvních třech měsících roku 2024 meziročně snížil o 29,8 % na 420,7 mil. , a to zejména z důvodu poklesu provozního výsledku hospodaření (EBIT). Pokles ukazatele EBITDA souvisí zejména s jednorázovými vlivy – a to jak s vyššími náklady na marketingové kampaně na podporu komerčního trhu v USA a zpožděným náběhem některých nových produktů, tak i s provozními výdaji do rozvoje švýcarské muničky swissAA a kvartální sezonností prodejů. Dále zde působila sezónnost prodejů v segmentu ozbrojených složek (závislost na získání licencí) a inflační tlaky na straně nákladů.

Ukazatel EBITDA upravený o mimořádné položky v prvních třech měsících roku 2024 dosáhl výše 488,4 mil. , což je o 28,5 % méně nežli ve stejném období roku 2023.

Zisk před zdaněním

Zisk před zdaněním Skupiny se za první tři měsíce 2024 meziročně snížil o 49 % a dosáhl hodnoty 374,6 mld. , a to z důvodů, které ovlivnily provozní zisk a také poklesem finančního výsledku Skupiny na základě vývoje měnových kurzů.

Zisk za období po zdanění a upravený zisk za období[2]

Zisk za účetní období po zdanění (čistý zisk) za první tři měsíce 2024 se ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížil o 48,4 % a dosáhl hodnoty 303,3 mil. a to z důvodů, které ovlivnily provozní zisk a také poklesem finančního výsledku Skupiny.

Čistý zisk upravený o mimořádné položky za první tři měsíce 2024 poklesl o 47,8 % ve srovnání s čistým ziskem upraveným o mimořádné položky za první tři měsíce 2023 a dosáhl hodnoty 359,9 mil. .

Investice

Kapitálové výdaje Skupiny za první tři měsíce roku 2024 dosáhly hodnoty 183,1 mil. , meziročně o 19,0 % více, a představovaly tak 5 % podíl z celkových výnosů za toto období, což je v souladu s publikovaným výhledem na rok 2024 (cca 5 % z celkových konsolidovaných výnosů v roce 2024). Přibližně 39 % investic v prvním čtvrtletí roku směřovalo do České republiky, 36 % do Severní Ameriky a přibližně 25 % do společností v ostatních zemích, zejména potom do Švýcarska.

Upřesnění výhledu na rok 2024

Vzhledem ke kvartální sezonnosti prodejů, která výrazně působí na finanční výsledky v prvním pololetí roku 2024, se Společnost rozhodla upřesnit výhled hospodaření na prvních šest měsíců roku 2024 do 30. června 2024. V tomto výhledu je započítán i částečný přínos akvizice Sellier & Bellot od 16. května 2024.

Výhled na prvních šest měsíců roku k 30. 6. 2024

V mil.

Výhled na prvních šest měsíců do 30. 6. 2024

Výsledek hospodaření Colt CZ za 6 měsíců 2023

Meziroční změna v %

Colt CZ Group – bez Sellier & Bellot

     

Výnosy

8 400–8 600 6 860 22,4 %–25,4 %

Upravená EBITDA

1 450–1 600 1 464 -1,0 %–9,3 %

Colt CZ Group včetně Sellier & Bellot

     

Výnosy

9 000–9 200 6 860 31,2 %–34,1 %

Upravená EBITDA

1 650–1 800 1 464 12,7 %–23,0 %

Společnost se domnívá, že hospodaření Skupiny v roce 2024 bude i nadále ovlivněno řadou externích faktorů, které působily na výsledky hospodaření v roce 2023. Těmi jsou především 1) vývoj poptávky na celosvětových trzích, v USA a v České republice (i v kontextu pokračujícího konfliktu na Ukrajině), 2) setrvávající inflační tlaky na nákladové straně a 3) vliv přepočtu měnových kurzů amerického dolaru a eura do české koruny. Navíc budou očekávané výsledky hospodaření v roce 2024 ovlivněny konsolidací dokončené akvizice společnosti Sellier & Bellot. Výhled bude proto upřesňován v průběhu roku 2024 v závislosti na vývoji hospodaření Skupiny, včetně nové akvizice.

Výhled na rok 2024

V mil.

Výhled 2024 celý rok

Meziroční změna v %

Colt CZ Group – bez Sellier & Bellot

   
Výnosy 16 200–17 800 9,0 %–19,8 %
Upravená EBITDA 3 300–3 800 8,3 %–24,7 %

Colt CZ Group včetně přínosu Sellier & Bellot

   
Výnosy 20 000–22 000 34,6 %–48,1 %
Upravená EBITDA 4 300–4 700 41,1 %–54,2 %

Colt CZ Group včetně Sellier & Bellot pro-forma celý rok 2024

   
Výnosy 23 000–25 000 54,8 %–68,3 %
Upravená EBITDA 5 200 – 5 600 70,6 %–83,7 %

Kapitálové výdaje Skupiny v roce 2024 by mohly dosáhnout hodnoty 1–1,2 mld. , což odpovídá hodnotě kolem 5 % z očekávaných celkových výnosů v roce 2024 a je tak v souladu se střednědobým cílem Skupiny.

Dokončení akvizice společnosti Sellier & Bellot 16. května 2024

Skupina Colt CZ získala 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot a.s. za kombinaci peněžního plnění ve výši 350 milionů amerických dolarů a emise 13 476 440 nových kmenových akcií Colt CZ. Celková cena akvizice v součtu činí 703 milionů amerických dolarů po odečtení čistého dluhu Sellier & Bellot.

Prodávající společnost CBC Europe S.a r.l. tímto nabyla 27,7 % podíl na základním kapitálu Colt CZ Group. Nové akcie byly vydány k datu 16. května 2024 a společnost Sellier & Bellot vstupuje do konsolidace Skupiny rovněž k datu 16. května 2024.

Návrh výplaty dividendy

Společnost navrhne výplatu dividendy ve výši 30 na akcii ze svého čistého zisku za rok 2023. Stejně jako v loňském roce budou mít akcionáři možnost volit mezi výplatou dividendy v hotovosti a dividendou ve formě akcií dle jejich rozhodnutí. Výplata dividendy podléhá schválení valnou hromadou, jež se bude konat do konce prvního pololetí 2024. Další termíny harmonogramu výplaty dividendy budou oznámeny před konáním valné hromady.

 

O společnosti Colt CZ Group SE

Skupina Colt CZ je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Systems.

Skupina Colt CZ sídlí v České republice a zaměstnává více než 3 600 lidí ve svých výrobních závodech v České republice, Spojených státech, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Skupina je ze 54,5 % vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, z 27,7 % společností CBC Europe S.a r.l. a 17,8 % podíl tvoří veřejně obchodované akcie.

 

Kontakt pro média Kontakt pro investory

Eva Svobodová Klára Šípová

ředitelka pro vnější vztahy Investor Relations

Colt CZ Group SE Colt CZ Group SE

Tel.: +420 735 793 656 Tel.: +420 724 255 715

email: media@coltczgroup.com email: sipova@coltczgroup.com[1] V prvním čtvrtletí 2024 byla EBITDA upravena o mimořádné jednorázové náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi a úhradami vázanými na akcie v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období. V prvním čtvrtletí 2023 byla EBITDA upravena o mimořádné jednorázové náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi a úhradami vázanými na akcie v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období.

[2] Za první tři měsíce 2024 byl čistý zisk upraven o mimořádné jednorázové náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi a úhradami vázanými na akcie v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období. Upravený čistý zisk za první tři měsíce 2023 o mimořádné jednorázové náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi a úhradami vázanými na akcie v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období.

Další tiskové zprávy
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688