ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  06.02.2024 15:06:00

Komise předkládá doporučení pro cíl snížení emisí do roku 2040 s cílem stanovit cestu ke klimatické neutralitě do roku 2050

Doporučení pro cíl snížení emisí do roku 2040

Komise dnes zveřejnila podrobné posouzení dopadů týkající se možných způsobů, jak dosáhnout dohodnutého cíle dosáhnout klimatické neutrality Evropské unie do roku 2050. Na základě tohoto posouzení dopadů Komise doporučuje snížit do roku 2040 čisté emise skleníkových plynů o 90 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990 a zahájit diskusi se všemi zúčastněnými stranami; příští Komise předloží legislativní návrh po volbách do Evropského parlamentu a dohodne se s Evropským parlamentem a členskými státy v souladu s požadavky právního rámce EU pro klima. Toto doporučení je v souladu s doporučením Evropského vědeckého poradního výboru pro změnu klimatu (ESABCC) a se závazky EU v rámci Pařížské dohody.

Dnešní sdělení rovněž stanoví řadu základních politických podmínek, které jsou nezbytné pro dosažení 90 % cíle. Zahrnují plné provedení dohodnutého rámce do roku 2030, zajištění konkurenceschopnosti evropského průmyslu, větší zaměření na spravedlivou transformaci, která nikoho neopomíjí, rovné podmínky s mezinárodními partnery a strategický dialog o rámci pro období po roce 2030, a to i s průmyslem a zemědělským odvětvím. Výsledek konference COP28 v Dubaji ukazuje, že zbytek světa postupuje stejným směrem. EU stojí v čele mezinárodních opatření v oblasti klimatu a měla by pokračovat v cestě a vytvářet příležitosti pro evropský průmysl, aby prosperoval na nových světových trzích s čistými technologiemi.

Předvídatelnost a udržitelnost pro naše hospodářství a společnost

Stanovení klimatického cíle pro rok 2040 pomůže evropskému průmyslu, investorům, občanům a vládám činit v tomto desetiletí rozhodnutí, která EU udrží cestu ke splnění jejího cíle klimatické neutrality do roku 2050. Vyšle důležité signály, jak účinně investovat a plánovat v dlouhodobějším horizontu a minimalizovat rizika uvízlých aktiv. Díky tomuto výhledovému plánování je možné utvářet prosperující, konkurenceschopnou a spravedlivou společnost, dekarbonizovat průmysl a energetické systémy EU a zajistit, aby Evropa byla hlavní destinací pro investice se stabilními pracovními místy, která obstojí i v budoucnu.

Posílí rovněž odolnost Evropy vůči budoucím krizím, a zejména posílí energetickou nezávislost EU na dovozu fosilních paliv, který v roce 2022 představoval více než 4 % HDP, neboť jsme čelili důsledkům útočné války Ruska proti Ukrajině. Náklady a dopady změny klimatu na člověka jsou stále větší a viditelné. Jen za posledních pět let se hospodářské škody související s klimatem v Evropě odhadují na 170 miliard EUR. Komise ve svém posouzení dopadů dospěla k závěru, že i podle konzervativních odhadů by vyšší globální oteplování v důsledku nečinnosti mohlo do konce století snížit HDP EU přibližně o 7 %.

Stanovení podmínek pro dosažení doporučeného cíle

Dosažení 90 % snížení emisí do roku 2040 bude vyžadovat splnění řady základních podmínek. Výchozím bodem je plné provedení stávajících právních předpisů ke snížení emisí do roku 2030 alespoň o 55 %. Probíhající aktualizace návrhů vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu je klíčovým prvkem při sledování pokroku a Komise spolupracuje s členskými státy, průmyslem a sociálními partnery s cílem usnadnit nezbytná opatření.

Zelená dohoda se nyní musí stát dohodou o dekarbonizaci průmyslu, která bude vycházet ze stávajících silných stránek průmyslu, jako je větrná energie, vodní energie a elektrolyzéry, a bude i nadále zvyšovat domácí výrobní kapacitu v odvětvích růstu, jako jsou baterie, elektrická vozidla, tepelná čerpadla, solární fotovoltaika, CCU/CCS, bioplyn a biometan a oběhové hospodářství. Stanovení cen uhlíku a přístup k financování mají rovněž zásadní význam pro plnění cílů v oblasti snižování emisí ze strany evropského průmyslu. Komise zřídí zvláštní pracovní skupinu pro vypracování globálního přístupu ke stanovování cen uhlíku a trhům s uhlíkem. Evropa bude rovněž muset mobilizovat správnou kombinaci investic soukromého a veřejného sektoru, aby naše hospodářství bylo udržitelné a konkurenceschopné. V nadcházejících letech bude v úzké spolupráci s členskými státy zapotřebí evropský přístup k financování.

Vzdušnost, solidarita a sociální politiky musí zůstat jádrem transformace. Opatření v oblasti klimatu musí být přínosem pro všechny v naší společnosti a politiky v oblasti klimatu musí zohledňovat ty, kteří jsou nejzranitelnější nebo čelí největším výzvám při přizpůsobování se změně klimatu. Příkladem takových politik jsou Sociální fond pro klimatická opatření a Fond pro spravedlivou transformaci, které již v tomto desetiletí pomohou občanům, regionům, podnikům a pracovníkům.

Otevřený dialog se všemi zúčastněnými stranami je v neposlední řadě klíčovým předpokladem pro uskutečnění přechodu na čistou energii. Komise již zahájila formální dialogy se zúčastněnými stranami z odvětví průmyslu a zemědělství a nadcházející měsíce politické diskuse v Evropě jsou důležitou příležitostí k zajištění zapojení veřejnosti do dalších kroků a politických rozhodnutí. Měl by být posílen strukturovaný dialog se sociálními partnery, aby se zajistil jejich přínos se zaměřením na zaměstnanost, mobilitu, kvalitu pracovních míst, investice do rekvalifikace a prohlubování dovedností. Tato probíhající informační činnost pomůže příští Komisi předložit legislativní návrhy politického rámce pro období po roce 2030, který spravedlivým a nákladově efektivním způsobem splní cíl pro rok 2040. Tempo dekarbonizace bude záviset na dostupnosti technologií, které přinášejí bezuhlíková řešení, a také na účinném využívání zdrojů v oběhovém hospodářství.

Předpokládáse, že odvětví energetiky brzy po roce 2040 dosáhne plné dekarbonizace na základě všech energetických řešení s nulovými a nízkými emisemi uhlíku, včetně obnovitelných zdrojů energie, jaderné energie, energetické účinnosti, skladování, zachycování a ukládání CO2, zachycování a ukládání uhlíku, pohlcování uhlíku, geotermálních a vodních zdrojů. Průmyslová aliance pro malé modulární reaktory, která byla dnes zahájena, je nejnovější iniciativou na posílení konkurenceschopnosti průmyslu a zajištění silného dodavatelského řetězce EU a kvalifikované pracovní síly. Důležitým přínosem tohoto úsilí je nižší závislost na fosilních palivech díky 80 % poklesu jejich spotřeby energie v letech 20212040. Politický rámec pro období po roce 2030 bude příležitostí k dalšímu rozvoji těchto politik a k jejich doplnění sociálními a průmyslovými politikami s cílem zajistit hladký přechod od fosilních paliv.

Očekává se, že odvětví dopravy dekarbonizuje kombinací technologických řešení a stanovování cen uhlíku. Díky správným politikám a podpoře může zemědělství rovněž hrát úlohu při transformaci a zároveň zajistit dostatečnou produkci potravin v Evropě, zajistit spravedlivé příjmy a poskytovat další životně důležité služby, jako je posílení schopnosti půdy a lesů ukládat více uhlíku. Pro úspěch v této oblasti a pro rozvoj udržitelných postupů a obchodních modelů má zásadní význam celostní dialog s širším potravinovým průmyslem, a to i mimo bránu zemědělských podniků.

EU bude i nadále rozvíjet správné rámcové podmínky pro přilákání investic a výroby. Úspěšná klimatická transformace by měla jít ruku v ruce s posílenou konkurenceschopností průmyslu, zejména v odvětvích čistých technologií. Budoucí podpůrný rámec pro dekarbonizaci průmyslu by měl vycházet ze stávajícího průmyslového plánu Zelené dohody pro Evropu. Veřejné investice by měly být dobře zacíleny pomocí správné kombinace grantů, půjček, vlastního kapitálu, záruk, poradenských služeb a další veřejné podpory. Stanovování cen uhlíku by mělo i nadále hrát důležitou úlohu při pobídkách k investicím do čistých technologií a vytváření příjmů pro výdaje na opatření v oblasti klimatu a sociální podporu transformace.

Dosažení doporučeného 90 % cíle bude vyžadovat snížení emisí i pohlcování uhlíku. To bude vyžadovat zavádění technologií zachycování a ukládání uhlíku, jakož i využívání zachyceného uhlíku v průmyslu. Strategie EU pro průmyslové hospodaření s uhlíkem podpoří rozvoj dodavatelských řetězců CO2 a požadované dopravní infrastruktury pro CO2. Zachycování uhlíku by mělo být zaměřeno na obtížně odstraňující odvětví, v nichž jsou alternativy méně ekonomicky životaschopné. K vytváření negativních emisí po roce 2050 bude rovněž zapotřebí pohlcování uhlíku.

Pozadí

Historicky vysoké zrychlení narušení klimatu v roce 2023 vedlo k tomu, že globální oteplování dosáhlo 1,48 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a teploty oceánů a ztráty ledu v Antarktidě se výrazně zhoršily. Teplota povrchového vzduchu se v Evropě ještě výrazněji zvýšila, přičemž poslední pětiletý průměr činil 2,2 °C oproti období před průmyslovou revolucí. Předpokládá se, že přírodní požáry, záplavy, sucha a vlny veder se zvýší a snížení emisí a posílení adaptačních opatření je jediným způsobem, jak zabránit nejhorším důsledkům změny klimatu a chránit životy, zdraví, hospodářství a ekosystémy.

Evropský právní rámec pro klima, který vstoupil v platnost v červenci 2021, zakotvuje v právních předpisech závazek EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality a průběžný cíl snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. EU od té doby přijala legislativní balíček nazvaný „Fit for 55“, který umožní splnění cílů pro rok 2030. Právní rámec pro klima rovněž vyžaduje, aby Evropská komise navrhla cíl v oblasti klimatu pro rok 2040 do šesti měsíců od prvního globálního hodnocení Pařížské dohody, které se uskutečnilo v prosinci 2023. Jakmile bude v rámci příští Komise přijat klimatický cíl pro rok 2040, bude tento cíl tvořit základ pro nový vnitrostátně stanovený příspěvek EU v rámci Pařížské dohody, který musí být v roce 2025 oznámen UNFCCC.

Stanovení klimatického cíle pro rok 2040 přinese nejen jasné hospodářské výhody plynoucí z nižších rizik extrémních povětrnostních jevů a souvisejících ztrát, ale také s několika vedlejšími přínosy, včetně lepší kvality ovzduší a souvisejících zdravotních přínosů, snížené závislosti na dovážených fosilních palivech a přínosů pro biologickou rozmanitost. Změna klimatu způsobuje častější a závažnější extrémní povětrnostní jevy, které vedou k významným a rostoucím sociálním dopadům a hospodářským škodám. Tyto hospodářské ztráty výrazně převažují nad náklady na opatření v oblasti klimatu.

Pro více informací

Sdělení o doporučeném cíli snížení emisí do roku 2040

Posouzení dopadů

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Internetové stránky – Cíl v oblasti klimatu do roku 2040

Zelená dohoda pro Evropu

Media

Visit of Kadri Simson, European Commissioner, to the Netherlands 2023-05-22

Quote

Evropa již učinila strategické rozhodnutí investovat do inovativní, udržitelné a globálně konkurenceschopné ekonomiky, která se soustředí na agilní čistý průmysl. Dnes činíme další krok k dosažení tohoto cíle, jehož zastřešujícím cílem je zajistit dlouhodobou prosperitu, stabilní pracovní místa a větší hospodářskou bezpečnost EU. Vedoucí postavení v průmyslu a spravedlivou transformaci považujeme za dvě strany téže mince. Jako silný globální hráč v oblasti technologií pro nulové čisté emise bude EU i nadále udržovat spravedlnost a solidaritu v centru Zelené dohody pro Evropu.
Maroš Šefčovič, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu, interinstitucionální vztahy a strategický výhled 2024-02-05

Odvětví energetiky stojí v čele evropské dekarbonizace a snižování emisí a musíme v této cestě pokračovat až do roku 2040. Ve 21. století bychom měli zaznamenat významný pokrok v přechodu od fosilních paliv a rostoucí podíl obnovitelných zdrojů energie v naší skladbě zdrojů energie. Vysíláme investorům jasný signál, že Evropa zůstává na cestě a nabízí jim dlouhodobou předvídatelnost a stabilitu. Našim občanům dáváme jasný signál, že čistší řešení jsou na cestě a že je doprovázejí v procesu transformace.
Kadri Simsonová, komisařka pro energetiku 2024-02-05

Právě jsme žili v nejteplejším roce. Důvody pro opatření v oblasti klimatu jsou nepochybné a vyžadují plánování nyní. Do budoucna budeme muset být pevněji postaveni na dvou úsecích: bezpečné a zdravé prostředí pro život pro všechny a silné a odolné hospodářství s dobrou budoucností pro podniky a spravedlivou transformaci pro všechny. Toto sdělení, které dnes předkládáme, je rovněž poselstvím našim partnerům po celém světě, že Evropa i nadále stojí v čele celosvětových ambicí v oblasti klimatu. Řešení klimatické krize je maratonem, nikoli otiskem. Musíme zajistit, aby všichni překročili konečnou čáru a nikdo nezůstal opomenut.
Wopke Hoekstra, Commissioner for Climate Action 2024-02-05

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688