MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Investice  |  07.02.2024 00:00:00

Změna zákona o cenách - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Související: Vláda schválila novelu zákona o cenách, ODOK

 

Návrh

ZÁKON ze dne …, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o cenách

Čl. I

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb., zákona č. 403/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 353/2014 Sb., zákona č. 452/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

 

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

„(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie14) a upravuje

a) uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen „zboží“) pro tuzemský trh,

b) působnost orgánů moci výkonné a orgánů územních samosprávných celků v oblasti cen,

c) postup orgánů moci výkonné a orgánů územních samosprávných celků, pokud vykonávají podle tohoto zákona působnost v oblasti cen, (dále jen „cenový orgán“).

 _____________________

14) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161.“.

CELEX: 31998L0006

2. V § 1 odst. 2 písm. a) se slovo „sjednaná“ nahrazuje slovem „uplatňovaná“.

3. V § 1 odst. 4 se slovo „předpisy.2)“ nahrazuje slovem „předpisy.“

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

4. V § 1 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

5. V § 1 odst. 5 úvodní části se slovo „Správní“ nahrazuje slovem „Cenové“, za slova „k regulaci cen podle“ se vkládá slovo „tohoto“ a slova „upravujícího působnost orgánů České republiky v oblasti cen (dále jen „cenové orgány“)“ se zrušují.

6. V § 1 odst. 5 písm. d) zní:

„d) vyžadují-li to předpisy Evropské unie, nebo“.

Poznámka pod čarou č. 2b se zrušuje.

7. V nadpisu § 2 se slovo „Sjednávání“ nahrazuje slovem „Uplatňovaní“.

8. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Uplatňováním ceny podle tohoto zákona se rozumí její nabízení, sjednávání nebo požadování. Cena se uplatňuje pro zboží vymezené názvem, jednotkou množství a kvalitativními a dodacími nebo jinými podmínkami sjednanými dohodou stran (dále jen "určené podmínky"). Podle určených podmínek mohou být součástí ceny zcela nebo zčásti náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, zisk, příslušná daň, poplatek a jiné obdobné peněžité plnění.“.

Poznámky pod čarou č. 5, 6 a 7 se zrušují.

9. V § 2 odst. 4 se slovo „sjednává“ nahrazuje slovem „uplatňuje“, čárka za slovem „síly“ se nahrazuje slovem „a“ a slova „, podílu na daném trhu“ a „a míry horizontálního i vertikálního propojení s jinými osobami na daném trhu“ se zrušují.

10. V § 2 odst. 5 písm. a) bodě 1 se za slovo „zahrnující“ vkládá slovo „ekonomicky“, za slovo „výhodnějšího“ se vkládá slovo „hospodářského“ a slova „obvyklé ceně“ se nahrazují slovy „tržní hodnotě podle oceňovacích předpisů1)“.

11. V § 2 odst. 5 písm. b) bod 1 zní:

„1. výrazně nedosahující ekonomicky oprávněných nákladů nebo nižší, než je tržní hodnota podle oceňovacích předpisů1), v případě zneužití výhodnějšího hospodářského postavení na trhu,“.

12. V § 2 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

13. V § 2 odst. 7 se slova „a 4“ nahrazují slovy „až 6“.

14. V § 3 odst. 1 se slovo „sjednávány,“ nahrazuje slovy „uplatňovány, nebo“ a slova „nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním“ se zrušují.

15. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Zboží podléhající regulaci cen, uplatněný způsob a podmínky regulace cen, úředně stanovené ceny, pravidla a postupy pro stanovení těchto cen a jejich změn stanoví

a) vláda, kraje a obce svým nařízením,

b) cenové orgány neuvedené v písmeni a) cenovým výměrem.“.

16. § 5 zní:

㤠5

Úředně stanovené ceny

(1) Úředně stanovené ceny jsou ceny určeného druhu zboží stanovené cenovými orgány jako maximální, pevné nebo minimální, přičemž

a) maximální cena je cena, kterou není přípustné překročit,

b) pevná cena je cena, kterou není přípustné změnit,

c) minimální cena je cena, kterou není přípustné snížit.

(2) Regulace formou maximální, pevné nebo minimální ceny platí pro všechny prodávající a kupující určeného druhu zboží. Pro uplatnění jednotlivých forem regulace cen mohou cenové orgány stanovit další věcné podmínky, včetně pravidel a postupů pro stanovení těchto cen a jejich změn. Cenové orgány mohou stanovit u stejného zboží souběžně maximální a minimální cenu.“.

17. V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „sjednání“ nahrazuje slovem „uplatňování“.

18. V § 6 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

19. § 7 zní:

㤠7

(1) Jestliže pro smlouvy platí ceny, které byly sjednány před nabytím platnosti příslušného cenového výměru nebo nařízení podle § 3 odst. 2 a jsou v rozporu s úředně stanovenými cenami podle § 5 nebo s věcným usměrňováním cen uplatněným podle § 6 po vzniku smluv, jsou smluvní strany povinny sjednat ceny odpovídající novým úředně stanoveným cenám nebo nově uplatněnému způsobu věcného usměrňování cen tak, aby vstoupily v platnost nejpozději ode dne nabytí účinnosti tohoto cenového výměru nebo nařízení.

(2) Je-li mezi nabytím platnosti a účinnosti cenového výměru nebo nařízení podle odstavce 1 lhůta kratší než 3 měsíce, jsou smluvní strany u smluv uvedených v odstavci 1 povinny sjednat ceny odpovídající novým úředně stanoveným cenám nebo nově uplatněnému způsobu věcného usměrňování cen tak, aby vstoupily v platnost nejpozději do 3 měsíců ode dne platnosti tohoto cenového výměru nebo nařízení.

(3) Nedohodnou-li se smluvní strany na cenách odpovídajících novým úředně stanoveným cenám nebo nově uplatněnému způsobu věcného usměrňování cen, mohou ve lhůtě stanovené pro sjednání ceny odpovídající novým úředně stanoveným cenám nebo uplatněnému způsobu věcného usměrňování cen od smlouvy odstoupit.“.

20. § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10

Zveřejňování cenových výměrů

(1) Cenové výměry zveřejňuje Ministerstvo financí a Celní úřad pro Středočeský kraj v Cenovém věstníku Ministerstva financí, Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, Energetický regulační úřad v Energetickém regulačním věstníku a Český telekomunikační úřad v Poštovním věstníku. Sdělení o jejich vydání se vyhlašují ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv podle jiného právního předpisu.

(2) Cenový výměr nabývá platnosti dnem jeho zveřejnění v příslušném věstníku na portálu veřejné správy a účinnosti dnem stanoveným v cenovém výměru, nejdříve však dnem následujícím po dni jeho zveřejnění.

(3) Zveřejněním věstníku podle odstavce 2 se rozumí den jeho zpřístupnění na portálu veřejné správy.“.

Poznámky pod čarou č. 8a a 8b se zrušují.

21. § 10a se včetně nadpisu zrušuje.

22. § 11 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zní:

㤠11

Cenová evidence

(1) Prodávající je povinen vést cenovou evidenci o uplatňovaných s uvedením jednoznačně identifikujícího názvu, popřípadě druhu prodávaného zboží, výše uplatňované ceny a doby jejího uplatňování, pokud jde o

a) zboží s úředně stanovenou cenou,

b) zboží s cenou podléhající věcnému usměrňování cen nebo

c) zboží prodávané spotřebiteli15).

(2) U zboží podléhajícího rychlé zkáze, u něhož dochází ke změnám cen v závislosti na jeho stavu v průběhu dne, se eviduje pouze výchozí cena tohoto zboží daného dne.

(3) Součástí cenové evidence podle odstavce 1 písm. a) jsou dále i podklady prokazující dodržení pravidel regulace cen, jsou-li stanoveny další věcné podmínky, včetně pravidel a postupů pro stanovení těchto cen.

(4) Součástí cenové evidence podle odstavce 1 písm. b) je dále i kalkulace ceny včetně podkladů prokazujících dodržení pravidel regulace cen. Strukturu kalkulace ceny včetně jednotkového množství zboží, na které je kalkulace ceny sestavována, stanoví příslušný cenový výměr.

(5) Kalkulace podle odstavce 4 se sestavuje na jednotkové množství prodávaného zboží a vychází z nákladů, objemu zisku a množství prodeje zboží pro dané období stanovené příslušným cenovým výměrem.

(6) Prodávající je povinen uchovávat cenovou evidenci 3 roky po dni skončení platnosti ceny zboží.

_____________________

15) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

23. § 12 včetně nadpisu zní:

㤠12

Cenové informace

(1) Prodávající, kupující a správní orgány poskytují bezplatně informace a podklady, které si cenové orgány vyžádají pro potřeby vyhodnocování vývoje cen, regulace cen, cenové kontroly, pro řízení o přestupcích podle tohoto zákona a pro zprávu o činnosti cenových orgánů podle § 17b.

(2) Pro účely vyhodnocování vývoje cen a regulace cen může Ministerstvo financí požadovat od správce daně poskytnutí informací získaných při správě daní. Poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.

(3) Pracovníci, kteří zjišťují a využívají informace uvedené v odstavci 1 a 2, jsou povinni zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých zjištěných skutečnostech, které by mohly vést k ohrožení oprávněných zájmů zúčastněných osob.“.

Poznámky pod čarou č. 8c a 9 se zrušují.

24. V § 13 odst. 1 se za slovo „žádost“ vkládají slova „, v případě zboží podléhajícího cenové regulaci bezplatně,“ a čárka za slovem „ceník“ se zrušuje.

25. V § 13 odstavce 2 až 8 včetně poznámky pod čarou č. 16 znějí:

„(2) Prodávající je povinen při nabídce a prodeji zboží poskytnout informaci spotřebiteli15) tak, aby měl spotřebitel, pokud tento zákon nestanoví jinak, možnost seznámit se s cenou v české měně před jednáním o koupi zboží, a to

a) označit zboží cenou, kterou uplatňuje v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a určeným podmínkám,

b) zpřístupnit informaci o této ceně na viditelném místě formou ceníku,

c) zpřístupnit informaci o této ceně jiným přiměřeným způsobem, nelze-li označit zboží cenou způsoby uvedenými v písmenu a) nebo b),

d) předložit nabídkový ceník dílů a činností, pokud se zboží sestavuje z běžných dílů nebo činností na základě zvláštních požadavků spotřebitele, nebo

e) oznámit odhad ceny, nelze-li podat informaci o ceně způsoby uvedenými v písmenech a) až d).

Cenou podle tohoto ustanovení se rozumí konečná nabídková cena, která zahrnuje všechny daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění; údaj o ceně podle tohoto ustanovení musí být jednoznačný, snadno rozpoznatelný a dobře čitelný.

(3) Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak, musí být balené výrobky označeny

a) cenou baleného výrobku (dále jen "prodejní cena") a

b) cenou za měrnou jednotku množství výrobku (dále jen "měrná cena");

u měrné ceny se jako měrná jednotka množství uvede s ohledem na povahu výrobku 1 kilogram, 1 litr, 1 metr, 1 metr čtvereční nebo 1 metr krychlový výrobku, pokud není dále nebo zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Lze uvádět i jiné jednotky množství v případech, kdy to odpovídá všeobecným zvyklostem nebo to odpovídá povaze výrobku, například 1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm.

(4) Povinnost označovat výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou podle odstavce 3 se vztahuje na balené potravinářské výrobky, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie16) označeny údajem o množství, objemu nebo hmotnosti výrobku, s výjimkou výrobků, u kterých to není vzhledem k jejich povaze nebo účelu výrobků vhodné nebo u kterých by to bylo zavádějící, například u kombinace různých výrobků v jednom obalu. U pevných potravin nacházejících se v nálevu, u kterých se musí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie16) uvádět kromě celkové hmotnosti i hmotnost pevné potraviny, se měrná cena vztahuje k udané hmotnosti pevné potraviny.

(5) Povinnost označovat výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou podle odstavce 3 se dále vztahuje na balené nepotravinářské výrobky uvedené v seznamu, který stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Do seznamu podle věty první Ministerstvo financí zařadí ty druhy balených nepotravinářských výrobků, u kterých je označení prodejní cenou současně s měrnou cenou vzhledem k jejich povaze nebo účelu vhodné nebo u kterých by takové označení nebylo zavádějící, například u kombinace různých výrobků v jednom obalu.

(6) Povinnost označovat výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou podle odstavce 3 neplatí

a) pokud je měrná cena shodná s prodejní cenou,

b) u výrobků, které jsou nabízeny během poskytování služby, nebo

c) u dražeb a nabídky uměleckých děl a starožitností.

(7) Nebalené výrobky volně ložené, nabízené podle hmotnosti, objemu, délky či plochy, které jsou váženy či měřeny v přítomnosti spotřebitele, a to jak v prodeji formou samoobsluhy, tak i v prodeji s obsluhou, musí být označeny pouze měrnou cenou.

(8) Pro ceny uváděné v reklamě na výrobky nabízené spotřebiteli platí ustanovení odstavců 3 až 7 obdobně.

_____________________

16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.“.

CELEX: 31998L0006

Poznámky pod čarou č. 8d, 8e, 9a, 9b, 9c a 9d se zrušují.

26. V § 13 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 9 a 10.

27. § 13a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9e zrušuje.

28. V § 14 odstavec 1 zní:

„(1) Pověření zaměstnanci cenových orgánů se při výkonu kontrolní činnosti podle tohoto zákona prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole, nebo písemným pověřením k jednotlivé kontrole. Průkaz vydává cenový orgán, do jehož působnosti cenová kontrola náleží. V průkazu je uveden cenový orgán, který průkaz vydal, jméno, příjmení a funkce osoby, kterou cenový orgán pověřil výkonem kontroly, rozsah oprávnění ke kontrole a vymezení platnosti průkazu. Průkaz je opatřen otiskem úředního razítka a podepsán osobou, která průkaz vydala s uvedením jejího jména, příjmení a funkce.“.

29. V § 14 odst. 2 písm. d) se slovo „účtu13)“ nahrazuje slovem „účtu“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

30. V § 14 odst. 5 větě poslední se slovo „kontrolní“ zrušuje.

31. V § 14 se odstavec 6 zrušuje.

32. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

㤠14a

Opatření k nápravě

(1) Na základě zjištění porušení právních předpisů mohou cenové orgány, které jsou podle tohoto zákona příslušné k cenové kontrole, ukládat opatření k nápravě, jejichž účelem je odstranění protiprávního stavu. Přitom stanoví přiměřenou lhůtu nebo jiné nutné podmínky k zajištění jejich splnění.

(2) Povinnosti plynoucí z opatření k nápravě uložené původci protiprávního stavu přecházejí na jeho právního nástupce. Je-li právních nástupců více, odpovídají za splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě společně a nerozdílně.

(3) Splnění povinností plynoucích z opatření k nápravě uložených podle odstavce 1 vymáhá cenový orgán, který opatření k nápravě uložil, ukládáním donucovacích pokut.

(4) Donucovací pokuty lze ukládat opakovaně. Výše jednotlivé donucovací pokuty nesmí přesahovat 1 000 000 .“.

33. V § 16 odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí přestupku tím, že

a) uplatňuje cenu ve výši, která není v souladu s cenou úředně stanovenou podle § 5 odst. 1,

b) nedodrží věcné podmínky, pravidla nebo postupy pro stanovení úředních cen a jejich změn, které jsou stanovené cenovými orgány podle § 5 odst. 2,

c) uplatňuje cenu, jejíž výše nebo kalkulace není v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1,

d) nedodrží cenové moratorium podle § 9 odst. 1,

e) nevede nebo neuchovává cenovou evidenci podle § 11 u zboží podle § 11 odst. 1 písm. a) nebo b),

f) poruší při prodeji zboží povinnost stanovenou v § 13 odst. 1.“.

34. V § 16 odstavec 4 zní:

„(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí přestupku tím, že

a) nevede nebo neuchovává cenovou evidenci podle § 11 u zboží podle § 11 odst. 1 písm. c),

b) poruší některou z povinností stanovených v § 13 odst. 2 až 10 při označování zboží cenami.“.

CELEX: 31998L0006

35. V § 16 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 1 000 000 , jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo c) nebo podle odstavce 4 písm. a),

b) do 5 000 000 , jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo podle odstavce 4 písm. b),

c) od jednonásobku do pětinásobku nepřiměřeného majetkového prospěchu, jde-li vyčíslit, zjištěného za kontrolované období, nejvýše za dobu jeho posledních 3 let, nebo do 1 000 000 , je-li výše takto zjištěného nepřiměřeného majetkového prospěchu nižší než 200 000 , jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3,

d) do 10 000 000 , jestliže výši nepřiměřeného majetkového prospěchu nelze zjistit nebo nepřiměřený majetkový prospěch nevznikl, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3,

e) do 10 000 000 , jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e).

(6) Nepřiměřený majetkový prospěch podle odstavce 5 zahrnuje veškeré daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, které jsou součástí ceny.“.

36. § 17 včetně nadpisu zní:

㤠17

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává cenový orgán, do jehož působnosti spadá výkon cenové kontroly dodržování povinnosti, jež byla spácháním přestupku porušena. Je-li k projednání přestupku příslušných více správních orgánů, přestupek projedná ten z nich, který nejdříve zahájil správní řízení, a nebylo-li správní řízení zahájeno, tak ten, který porušení povinnosti zjistil jako první.

 (2) Přestupek podle § 16 odst. 2 písm. c) tohoto zákona projedná cenový orgán, který si příslušnou cenovou informaci vyžádal.

(3) Pokutu vybírá správní orgán, který ji uložil.“.

37. § 17a včetně nadpisu zní:

㤠17a

Seznam provedených cenových kontrol a pravomocných rozhodnutí

(1) Ministerstvo financí každoročně do 30. dubna uveřejní na svých internetových stránkách seznam provedených cenových kontrol a pravomocných rozhodnutí o přestupcích podle tohoto zákona za předcházející kalendářní rok, s uvedením jména nebo názvu kontrolované osoby, adresy jejího sídla nebo místa podnikání a identifikačního čísla, bylo-li kontrolované osobě přiděleno, výše pokuty a ustanovení zákona o cenách, které bylo porušeno.

(2) Cenové orgány předávají podklady pro seznam provedených cenových kontrol a pravomocných rozhodnutí podle odstavce 1 Ministerstvu financí ke zveřejnění nejpozději do 30 dnů po uplynutí příslušného kalendářního roku.“.

38. Za § 17a se vkládá nový § 17b, který včetně nadpisu zní:

㤠17b

Zpráva o činnosti cenových orgánů

Ministerstvo financí každoročně do 30. dubna uveřejní na svých internetových stránkách zprávu o činnosti cenových orgánů za předcházející kalendářní rok.“.

39. § 18 se zrušuje.

40. Za část V se vkládá nová část VI, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 zní:

„ČÁST VI

Působnost cenových orgánů

§ 18a

Vláda reguluje ceny zboží, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon17). Je-li nařízení vlády o cenové regulaci určitého zboží v rozporu s cenovým výměrem vydaným cenovým orgánem příslušným podle tohoto zákona k regulaci tohoto zboží, použije se nařízení vlády.

§ 18b

(1) Ministerstvo financí reguluje ceny u veškerého zboží, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Ministerstvo financí nereguluje ceny v oblasti elektronických komunikací, poštovních služeb a ceny za přístup k poštovní infrastruktuře.

§ 18c

(1) Specializovaný finanční úřad vykonává cenovou kontrolu v případech, kdy k jejímu výkonu není příslušný podle tohoto zákona jiný cenový orgán vyjma cenových orgánů uvedených v § 18i.

(2) Specializovaný finanční úřad nevykonává cenovou kontrolu v oblasti elektronických komunikací, poštovních služeb a u cen za přístup k poštovní infrastruktuře.

§ 18d

(1) Ministerstvo zdravotnictví reguluje ceny u zdravotních služeb, léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků.

(2) Státní ústav pro kontrolu léčiv stanovuje postupem podle zákona o veřejném zdravotním pojištění maximální ceny u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

(3) Státní ústav pro kontrolu léčiv vykonává cenovou kontrolu u léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků.

§ 18e

(1) Energetický regulační úřad reguluje ceny v energetice.

(2) Energetický regulační úřad vykonává cenovou kontrolu u cen v energetice s výjimkou oblasti podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla.

(3) Státní energetická inspekce vykonává cenovou kontrolu u cen v oblasti podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla.

§ 18f

Český telekomunikační úřad reguluje ceny a vykonává cenovou kontrolu u cen poštovních služeb a cen za přístup k poštovní infrastruktuře, nelze-li je regulovat podle právního předpisu upravujícího poskytování poštovních služeb.

§ 18g

(1) Celní úřad pro Středočeský kraj reguluje cenu cigaret.

(2) Cenovou kontrolu u cigaret vykonávají celní úřady.

§ 18h

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře vykonává cenovou kontrolu u cen za

a) užití dráhy,

b) přidělení kapacity dráhy,

c) poskytnutí služby prostřednictvím zařízení služeb a

d) plnění poskytnuté v případech stanovených zákonem o dráhách provozovateli dráhy, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, nebo odštěpnému závodu provozovatele dráhy, jehož předmětem činnosti je provozování dráhy.

§ 18i

Česká obchodní inspekce, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva a obecní živnostenské úřady vykonávají cenovou kontrolu dodržování povinnosti prodávajícího vést cenovou evidenci podle § 11 odst. 1 písm. c) tohoto zákona u zboží, u kterého jsou podle zákona o ochraně spotřebitele oprávněny kontrolovat, zda byl spotřebitel seznámen s informací o slevě z ceny výrobku v souladu s § 12a zákona o ochraně spotřebitele.

§ 18j

(1) Kraj v rozsahu a za podmínek stanovených v cenovém výměru Ministerstva financí může nařízením kraje stanovit pevné nebo maximální ceny zboží, pokud nejsou stanoveny Ministerstvem financí.

(2) Cenovou kontrolu dodržování pevných nebo maximálních cen stanovených podle odstavce 1 provádí krajský úřad.

(3) Působnost podle odstavců 1 a 2 se vztahuje na veškerý prodej zboží uskutečňovaný na území kraje bez ohledu na to, zda fyzická osoba nebo právnická osoba, která prodej uskutečňuje, má na území kraje trvalý pobyt nebo sídlo.

§ 18k

(1) Obec v rozsahu a za podmínek stanovených v cenovém výměru Ministerstva financí může nařízením obce stanovit pevné nebo maximální ceny zboží, pokud nejsou stanoveny Ministerstvem financí.

(2) Cenovou kontrolu dodržování pevných nebo maximálních cen stanovených podle odstavce 1 provádí obecní úřad.

(3) Působnost podle odstavců 1 a 2 se vztahuje na veškerý prodej zboží uskutečňovaný na území obce bez ohledu na to, zda fyzická osoba nebo právnická osoba, která prodej uskutečňuje, má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.

(4) Stanoví-li cenu téhož zboží kraj i obec, platí na území obce cenová regulace stanovená obcí.

§ 18l

Orgány obce a kraje vykonávají působnost podle tohoto zákona jako působnost přenesenou.

_____________________

17) § 19d zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní část VI se označuje jako část VII.

41. § 20 se včetně nadpisu zrušuje.

 

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Cenové kontroly a zahájená řízení o přestupku, které nebyly pravomocně skončeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Cenové kontroly a zahájená řízení o přestupku, které nebyly pravomocně skončeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí cenový orgán, který je příslušný podle zákona č. 265/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Vymáhání pokut, které byly pravomocně uloženy za přestupky podle zákona o cenách přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí správní orgán, který je uložil.

4. Cenová rozhodnutí o úředně stanovených cenách podle § 5, která nabyla účinnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za cenové výměry podle tohoto zákona.

5. Cenová rozhodnutí o věcném usměrňování ceny zboží podle § 6, která nabyla účinnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a která stanovují strukturu kalkulace ceny včetně jednotkového množství zboží, na které je kalkulace ceny sestavována, a vymezení kalkulačního období, se považují za cenové výměry podle tohoto zákona.

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna energetického zákona

 

Čl. III

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 287/2022 Sb., zákona č. 365/2022 Sb., zákona č. 19/2023 Sb. a zákona č. ……………… /2023 Sb., se mění takto:

 

1. V § 17 odst. 9 větě první a § 17b odst. 10 písm. a) bodě 7 se slova „cenová rozhodnutí“ nahrazují slovy „cenové výměry“.

2. V § 17 odst. 9 se věta poslední nahrazuje větou „Dnem zveřejnění Energetického regulačního věstníku se rozumí den jeho zpřístupnění na portálu veřejné správy.“.

3. V § 17e odst. 2 písm. a) se slovo „rozhodnutí“ nahrazuje slovem „výměrů“.

4. V § 17e odstavec 12 zní:

„(12) Energetický regulační úřad je povinen cenové výměry vydávané podle tohoto zákona, s výjimkou věcně usměrňovaných cen tepelné energie, vydat nejpozději do 30. listopadu roku předcházejícího roku, pro který v cenovém výměru Energetický regulační úřad regulované ceny stanoví. Cenové výměry týkající se věcně usměrňovaných cen tepelné energie a regulovaných cen podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, je Energetický regulační úřad povinen vydat nejpozději do 30. září roku předcházejícího roku, pro který v cenovém výměru Energetický regulační úřad regulované ceny stanoví.“.

5. V § 18 odst. 1 písm. b) se slova „působnosti orgánů České republiky v oblasti cen“ nahrazují slovem „cenách“.

6. V § 18 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu“ vkládají slova „, z cenového výměru Energetického regulačního úřadu“.

7. V § 19c odst. 1 se slova „cenové rozhodnutí“ nahrazují slovy „cenový výměr“.

8. V § 58 odst. 8 písm. i) a § 59 odst. 8 písm. j) se slovo „rozhodnutí“ nahrazuje slovy „cenový výměr“.

9. V § 98a odst. 2 písm. f) se slova „rozhodnutí o cenách“ nahrazují slovy „cenový výměr“.

 

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

 

Čl. IV

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 103/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 541/2020 Sb., zákona č. 367/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 143/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 19/2023 Sb., zákona č. ……/2023 Sb. a zákona č. …… /2023 Sb., se mění takto:

 

1. V § 2 odst. 1 písm. u) a § 34 odst. 6 se slovo „rozhodnutím“ nahrazuje slovem „výměrem“.

2. V § 3a odst. 3 větě poslední se slova „cenové rozhodnutí“ nahrazují slovy „cenový výměr“.

3. V § 12 odst. 10, § 26a odst. 5, § 27c odst. 4, § 33 odst. 5, § 34 odst. 1 větě první a § 45a odst. 9 se slovo „rozhodnutí“ nahrazuje slovem „výměru“.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 

Čl. V

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 231/2017 Sb., zákona č. 290/2017 Sb., zákona č. 282/2018 Sb., zákona č. 45/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 262/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 538/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 569/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb., zákona č. 221/2022 Sb., zákona č. 260/2022 Sb., zákona č. 314/2022 Sb., zákona č. 366/2022 Sb., zákona č. 167/2023 Sb. a zákona č. 173/2023 Sb., se mění takto:

 

1. V § 14a se slovo „předpisu“ nahrazuje slovem „výměru“.

2. V § 15 odst. 10 písmeno d) zní:

„d) stanovení, změně a zrušení maximálních cen podle cenových výměrů Ministerstva zdravotnictví,“.

3. V § 17 odst. 7 písm. f) se slovo „předpisem“ nahrazuje slovem „výměrem“.

4. V § 32b odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo zdravotnictví v cenovém výměru určí způsob regulace ceny individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití pro každý druh léčebného konopí stanovený jiným právním předpisem62). Za tímto účelem stanoví Ministerstvo zdravotnictví v cenovém výměru podle věty první také maximální cenu konopí pro léčebné použití při zohlednění ceny léčebného konopí uváděného na trh v České republice.“.

5. V § 32c odst. 4 se slova „v cenovém předpisu23c)“ nahrazují slovy „v cenovém výměru“.

Poznámka pod čarou č. 23c se zrušuje.

6. V § 39a odst. 1 a 8 a § 39j odst. 5 větě první se slovo „předpisu23c)“ nahrazuje slovem „výměru“.

7. V § 39b odst. 1 se slovo „cenou23c)“ nahrazuje slovem „cenou“.

 

 

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o spotřebních daních

 

Čl. VI

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 453/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 4/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 229/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 584/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 93/2022 Sb., zákona č. 131/2022 Sb., zákona č. 179/2022 Sb. a zákona č. 286/2022 Sb. se mění takto:

 

1. V § 103 odst. 1 se slovo „rozhodnutím“ nahrazuje slovem „výměrem“.

2. V § 103 odst. 8 se slovo „rozhodnutí“ nahrazuje slovem „výměru“.

 

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o platebním styku

 

Čl. VII

V § 213 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., zákona č. 298/2021 Sb., zákona č. 353/2021 Sb. a zákona č. 129/2022 Sb., se slovo „cenách“ nahrazuje slovy „oceňování majetku“.

 

 

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice

 

Čl. VIII

V § 9 odst. 2 zákona č. 367/2021 Sb., o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice, se slovo „rozhodnutím“ nahrazuje slovem „výměrem“.

 

 

ČÁST OSMÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

 

Čl. IX

Zrušuje se:

1. Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.

2. Vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

3. Čl. I zákona č. 135/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

4. Část třetí zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

5. Část třetí zákona č 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

6. Část devátá zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

7. Část druhá zákona č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních.

8. Část čtvrtá zákona č. 95/2005 Sb. kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

9. Část dvanáctá zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

10. Část druhá zákona č. 217/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

11. Část sedmá zákona č. 160/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele.

12. Část čtyřicátá osmá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.

13. Část druhá zákona č. 183/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti cen.

14. Část druhá zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.

15. Část třetí zákona č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

16. Část čtvrtá zákona č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky.

17. Část pátá zákona č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky.

18. Část druhá zákona č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), a některé další zákony.

19. Část třetí zákona č. 407/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

20. Část třetí zákona č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

21. Část druhá zákona č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

22. Část devátá zákona č. 238/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

23. Část druhá zákona č. 287/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

 

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688