mzp.cz (MŽP)
Zákony a právo  |  04.07.2023 00:00:00, aktualizováno 24.01.2024 16:45:00

Zákon o zabezpečení hydrometeorologické služby a o změně souvisejících zákonů - návrh MŽP

Návrh

ZÁKON

ze dne … 2024,

o zabezpečení hydrometeorologické služby a o změně souvisejících zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ZABEZPEČENÍ HYDROMETEOROLOGICKÉ SLUŽBY

§ 1

Účel a předmět zákona

(1) Účelem tohoto zákona je vymezit hydrometeorologickou službu a její složky jako odbornou službu vykonávanou ve veřejném zájmu a institucionálně zabezpečit její fungování zejména pro potřeby veřejné správy.

(2) Tento zákon upravuje

a) výkon hydrometeorologické služby pro veřejnou správu a pro účely obrany státu,

b) zřízení Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen „Ústav“) pověřeného výkonem hydrometeorologické služby a vymezení jeho hlavní činnosti,

c) spolupráci při přípravě na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení a pro účely obrany státu,

d) zřízení databáze obsahující hydrometeorologické údaje, produkty a služby a

e) způsob a podmínky poskytování hydrometeorologických údajů, ověřených hydrometeorologických údajů a standardizovaných hydrometeorologických produktů.

 

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) hydrometeorologickou službou služba vykonávaná orgány hydrometeorologické služby ve veřejném zájmu pro potřeby plnění úkolů veřejné správy a pro potřeby obrany státu v rámci jednotlivých složek hydrometeorologické služby, kterými jsou meteorologické, klimatologické a hydrologické služby a služby kvality ovzduší,

b) orgány hydrometeorologické služby Ústav a Ministerstvo obrany,

c) souvisejícími odbornými činnostmi činnosti Ústavu, které jsou ve veřejném zájmu vykonávány v souvislosti s hydrometeorologickou službou, avšak nejsou její součástí,

d) hydrometeorologickými údaji parametry stavu atmosféry a hydrosféry, které jsou bezprostředním výsledkem provozu monitorovacích sítí hydrometeorologické služby,

e) ověřenými hydrometeorologickými údaji hydrometeorologické údaje po realizaci procesu kontroly a kontroly kvality,

f) produkty hydrometeorologické údaje a ověřené hydrometeorologické údaje, které byly zpracovány ručně anebo počítačem řízenými procesy,

g) službami činnosti poskytované na základě hydrometeorologických údajů, ověřených hydrometeorologických údajů a produktů,

h) standardizovanými hydrometeorologickými produkty nebo službami takové produkty nebo služby, které jsou poskytovány při výkonu hydrometeorologické služby a jsou jako takové uvedeny v prováděcím právním předpise,

i) hydrometeorologickou výstrahou informace o aktuálním nebo předpokládaném výskytu nebezpečného hydrometeorologického jevu, který ohrožuje nebo může ohrozit životní prostředí nebo životy a zdraví obyvatelstva, anebo způsobuje nebo může způsobit škody na majetku nebo životním prostředí a jsou jako takové uvedeny v prováděcím právním předpise, vydávaná ve veřejném zájmu pro potřeby plnění úkolů veřejné správy a pro potřeby obrany státu, a

j) monitorovacími sítěmi hydrometeorologické služby soubor měřicích a pozorovacích stanic a zařízení, dalších měřicích a monitorovacích systémů a nezbytné infrastruktury, ze kterých stát garantuje prostřednictvím orgánů hydrometeorologické služby získávání hydrometeorologických údajů a jejich kvalitu pro zajištění hydrometeorologických služeb.

 

§ 3

Hydrometeorologická služba

(1) Výkonem hydrometeorologické služby je

a) zřizování a zajištění provozu a údržby monitorovacích sítí hydrometeorologické služby,

b) pořizování, shromažďování a zpracovávání hydrometeorologických údajů a ověřených hydrometeorologických údajů,

c) tvorba standardizovaných hydrometeorologických produktů a poskytování standardizovaných hydrometeorologických služeb,

d) zpřístupnění a uložení hydrometeorologických údajů, ověřených hydrometeorologických údajů a standardizovaných hydrometeorologických produktů prostřednictvím tímto zákonem zřízené databáze, zajištění funkčnosti a provozu, údržby a inovace této databáze a souvisejících technologií, systémů a přístrojového vybavení a

e) vyhlašování nebo odvolávání hydrometeorologických výstrah.

(2) Seznam hydrometeorologických údajů a ověřených hydrometeorologických údajů, standardizovaných hydrometeorologických produktů, standardizovaných hydrometeorologických služeb a seznam hydrometeorologických výstrah stanoví prováděcí právní předpis. Seznam monitorovacích sítí hydrometeorologické služby, s výjimkou sítí provozovaných Ministerstvem obrany, je uveden ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

 

Český hydrometeorologický ústav

§ 4

(1) Zřizuje se Ústav jako státní příspěvková organizace, jež je podřízená Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) jakožto věcně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu.

(2) Sídlem Ústavu je Praha.

(3) V čele Ústavu stojí ústřední ředitel Ústavu, jehož jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. Ústřední ředitel Ústavu je statutárním orgánem Ústavu.

(4) Ústřední ředitel Ústavu vydává organizační řád, kterým stanoví strukturu a vnitřní uspořádání a fungování Ústavu včetně zřízení poboček a pracovišť.

(5) Ministerstvo se pro účely zákona o rozpočtových pravidlech[1]) a zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích[2]) považuje za zřizovatele Ústavu.

 

§ 5

(1) V rámci hlavní činnosti Ústav zajišťuje

a) výkon hydrometeorologické služby na celém území České republiky, s výjimkou výkonu hydrometeorologické služby v působnosti Ministerstva obrany podle § 8,

b) výkon souvisejících odborných činností vyplývajících z jiných právních předpisů[3]) nebo uvedených v prováděcím právním předpise,

c) plnění závazků náležejících do jeho působnosti, případně působnosti jemu svěřené, a vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních organizacích a z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, pokud je zastupováním České republiky pověřen Ústav nebo je na Ústav zastupování delegováno a

d) výkon vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti v oblastech relevantních pro výkon hydrometeorologické služby a souvisejících odborných činností, spolupráci při tvorbě a vývoji technických standardů a norem, včetně šíření výsledků z těchto činností.

(2) Ústav může provozovat jinou činnost, a to za účelem dosažení kladného výsledku hospodaření.

 

§ 6

Vyhlašování nebo odvolávání hydrometeorologických výstrah

Ústav má výlučné oprávnění k vyhlašování nebo odvolávání hydrometeorologických výstrah, s výjimkou hydrometeorologických výstrah v rámci přípravy a zajišťování obrany státu, které je oprávněno vyhlásit pouze Ministerstvo obrany, a veřejných výstrah předávaných prostřednictvím systému veřejné výstrahy podle jiného právního předpisu[4]). Hydrometeorologické výstrahy vyhlášené Ústavem zveřejňuje Ústav způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách nebo způsobem stanoveným jiným právním předpisem.5)

 

§ 7

Povinnosti Ústavu

(1) Ústav spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému podle zákona o integrovaném záchranném systému6), ústředními správními orgány, orgány krajů, orgány obcí a dalšími orgány krizového řízení podle krizového zákona7) při přípravě na mimořádnou událost nebo krizovou situaci a při jejich řešení. V rámci této spolupráce Ústav bezodkladně a bezplatně poskytuje orgánům podle věty první hydrometeorologické údaje, ověřené hydrometeorologické údaje a standardizované hydrometeorologické produkty a služby, a to v rozsahu nutném pro zajištění činnosti těchto orgánů a pro potřeby plnění jejich zákonem stanovených povinností.

(2) Ústav bezodkladně předává hydrometeorologické výstrahy operačnímu a informačnímu středisku integrovaného záchranného systému.

 

§ 8

Ministerstvo obrany

(1) Ministerstvo obrany zajišťuje výkon hydrometeorologické služby pro potřeby obrany státu, a to prostřednictvím obdobných činností jako Ústav podle § 5 odst. 1, s výjimkou služeb kvality ovzduší.

(2) Hydrometeorologické údaje, ověřené hydrometeorologické údaje, produkty a služby získané v rámci výkonu hydrometeorologické služby Ministerstvem obrany poskytuje Ústavu Ministerstvo obrany vždy bezúplatně. V případech přípravy a zajišťování obrany státu je Ministerstvo obrany oprávněno hydrometeorologické údaje, ověřené hydrometeorologické údaje, produkty a služby Ústavu neposkytnout zejména s ohledem na ochranu utajovaných informací podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti8).

(3) Hydrometeorologické údaje, ověřené hydrometeorologické údaje, produkty a služby nezbytné pro potřeby obrany státu poskytuje Ministerstvu obrany Ústav vždy bezúplatně. Nad rámec údajů, produktů a služeb poskytovaných podle věty první poskytuje Ústav Ministerstvu obrany údaje, produkty a služby na základě vzájemně sjednaných smluv o spolupráci a realizačních dohod.

 

§ 9

Národní databáze hydrometeorologických údajů a produktů a přístup k informacím

(1) Zřizuje se Národní databáze hydrometeorologických údajů a produktů (dále jen „databáze“), která je informačním systémem veřejné správy9) spravovaným ministerstvem. Provozovatelem databáze je Ústav.

(2) Databáze obsahuje hydrometeorologické údaje, ověřené hydrometeorologické údaje a standardizované hydrometeorologické produkty. Obsah databáze a její fungování jsou blíže upraveny prováděcím právním předpisem.

(3) Obsah databáze je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup jako otevřená data10).

(4) Ústav neposkytuje ani nezpřístupňuje v databázi hydrometeorologické údaje nebo produkty, které vznikly mimo výkon hydrometeorologické služby a mimo výkon souvisejících odborných činností a dále ani v případech, kdy je vyhlášen stav ohrožení státu nebo válečný stav anebo v případě vyhlášení národních nebo aliančních předběžných krizových aktivačních opatření.

CELEX 32023R0138

 

§ 10

Přestupky

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo zveřejní nebo jinak uvede ve známost informaci, která je způsobilá vyvolat klamavý dojem, že se jedná o výstrahu podle § 6 nebo její odvolání.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 .

(3) Přestupek podle odstavce 1 projednává Česká inspekce životního prostředí. Jedná-li se o přestupek týkající se informace, která je způsobilá vyvolat klamavý dojem, že se jedná o výstrahu nebo její odvolání v rámci přípravy nebo zajišťování obrany státu, projednává přestupek Ministerstvo obrany.

 

§ 11

Zmocňovací ustanovení

Vláda stanoví nařízením seznam hydrometeorologických údajů a ověřených hydrometeorologických údajů, standardizovaných hydrometeorologických produktů, standardizovaných hydrometeorologických služeb a seznam hydrometeorologických výstrah podle § 3 odst. 2, seznam souvisejících odborných činností nevyplývajících z jiných právních předpisů spadajících do hlavní činnosti Ústavu podle § 5 odst. 1 písm. b) a obsah databáze a její fungování podle § 9 odst. 2.

 

§ 12

Přechodná ustanovení

(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí na Ústav práva a povinnosti Českého hydrometeorologického ústavu zřízeného podle dosavadních právních předpisů, ledaže by výkon takových práv nebo plnění takových povinností byl v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcím předpisem k němu.

(2) S věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami státu, s nimiž byl příslušný hospodařit ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona Český hydrometeorologický ústav zřízený podle dosavadních právních předpisů, přísluší hospodařit ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Ústavu.

(3) Organizační řád Českého hydrometeorologického ústavu platný ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za organizační řád podle tohoto zákona a zůstává v platnosti s výjimkou jeho částí, které odporují tomuto zákonu nebo jeho účelu. Ústřední ředitel Ústavu vydá nový organizační řád tak, aby nabyl platnosti nejpozději 3 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Okamžikem, kdy nabyde platnosti nový organizační řád vydaný podle tohoto zákona, organizační řád Českého hydrometeorologického ústavu vydaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platnosti pozbývá.

 

ČÁST DRUHÁ

ZMĚNA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH

§ 13

V § 55 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 128/2016 Sb., se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „, a na příspěvkové organizace zřízené pro výkon hydrometeorologické služby“.

 

ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA ZÁKONA O PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ

§ 14

V § 32 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 277/2019 a zákona č. 242/2022 Sb., se za slova „stavu kybernetického nebezpečí,“ vkládají slova „hydrometeorologické výstrahy27)“.

Poznámka pod čarou č. 27 zní:

27) § 2 písm. i) zákona č. …/2024 Sb., o zabezpečení hydrometeorologické služby a o změně souvisejících zákonů.“.

 

ČÁST ČTVRTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 15

Vládní nařízení č. 96/1953 Sb., o Hydrometeorologickém ústavu, se zrušuje.

 

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.[1])Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

[2])Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

[3])Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

[4]) § 33b zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění zákona, ve znění zákona č. 374/2021 Sb.

5) Například zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 3a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688