mzv.cz (MZv ČR)
Makroekonomika  |  16.08.2023 20:55:11

Alžírsko - Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání, příležitosti pro český export. Mapa globálních oborových příležitostí 2023/2024 (16.8.2023)

Z hlediska HDP je Alžírsko na 58. místě na světě a druhou největší ekonomikou v severní Africe. Země drží 17. největší zásoby ropy a 11. největší zásoby zemního plynu na světě. Z pandemie vyšlo Alžírsko v roce 2020 s propadem HDP o 5,1 % a s průmyslovou produkcí sníženou o 10,7 % v porovnání s rokem 2019. V roce 2021 i 2022 alžírská ekonomika zaznamenala růst o 3,5 %, resp. o 3,1 %, v roce 2023 se počítá s mírným poklesem růstu na 3,0 %. Růst ekonomiky by měl být nadále tažen ropným a plynárenským sektorem s ohledem na relativně vysoké ceny plynu a ropy na světových trzích. Veřejný dluh v roce 2022 klesl oproti roku 2021 z 61,9 % na 46,1 % HDP a v příštích letech by se měl držet na podobné úrovni. S ohledem na dlouhodobě restriktivní obchodní politiku alžírská vláda v roce 2022 pokračovala v kontrole mezinárodních transakcí a v politice omezování dovozů. Alžírsko se nyní zaměřuje na diverzifikaci ekonomiky a podporu zahraničních investic mimo produkci a vývoz zemního plynu a ropy a souvisejících produktů, které stále představují přes 90 % celkové hodnoty vývozu.

 

Alžírsko - Hospodářské ukazatele

EIU, OECD, IMD

Alžírsko 2021 2022 2023 2024 2025
Růst HDP (%) 3,5 3,1 3,0 1,8 2,4
Veřejný dluh (% HDP) 61,9 46,1 44,1 42,7 43,1
Míra inflace (%) 6,6 9,7 7,4 6,3 5,7
Populace (mil.) 45,2 46,1 47,0 48,0 49,0
Nezaměstnanost (%) 18,8 16,9 17,1 17,6 19,1
HDP/obyv. (USD, PPP) 11 860,0 12 780,0 13 380,0 13 570,0 13 870,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) -4,6 11,6 5,2 2,4 -2,4
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 1,2 17,8 9,9 7,0 2,3
Průmyslová produkce (% změna) -33,6 1,0 1,1 0,2 0,0
Exportní riziko OECD 5/7 5/7 5/7 5/7

 

Vývoj HDP

Alžírsko 3,5 3,1 3,0 1,8 2,4
Svět 5,9 3,1 2,1 2,1 2,7
Rozvojové a vynořující se ekonomiky 5,9 2,7 1,1 0,1 3,1

 

Podíl sektorů

zemědělství 9,6
průmysl 44
služby 46,4

 

Alžírsko - Import dle zemí

Čína 17,2
Francie 11,9
Rusko 8,1
Německo 6,1
Španělsko 6,1

 

Alžírsko - Import dle zboží

Celkem 34,6
Pšenice (vč. špaldy) a sourež nemleté 2,2
Předměty obchodu zvláštní 1,9
Mléko, smetana a mléčné výrobky (ne máslo a sýry) 1,2
Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 0,9
Léčiva, výr. farmaceut. (ne antibiotika, hormony ap.) 0,8

[[NADPIS_PRILEZITOSTI]]

[[KRAJINA_SEKTOR]]

Těžební a ropné technologie
Alžírsko kromě tradiční těžby zemního plynu a ropy stále více akcentuje využití dalších nerostných zdrojů. Země plánuje prospekci a těžbu zásob železné rudy, lithia, fosfátů, manganu, olova, zinku, ale i zlata a diamantů. Alžírsko plánuje investovat do hornictví až 67 mil. EUR do roku 2028. Příležitosti pro české firmy představuje prospekce a těžba hornin a následné zpracování nerostných surovin.

Alžírsko stále držící 17. největší zásoby ropy a 11. největší zásoby zemního plynu se kromě rozvoje produkce těchto surovin nově zaměřuje i na ostatní významné surovinové zdroje. Ministerstvo energetiky a dolů pod vedením Mohameda Arkaba pracuje na aktualizaci a upřesnění Komplexní geologické mapy zobrazující surovinový potenciál Alžírska a podpoře nových důlních projektů, které se neobejdou bez zahraničních partnerů a jejich technologií.

Alžírsko zamýšlí investovat do sektoru těžby až 67 milionů eur pro období let 20182028. V rámci plánu diverzifikace národního hospodářství, které dosud stálo primárně na zdrojích ropy a zemního plynu, je rozšíření těžby o další nerostné suroviny logickým krokem. Alžírsko totiž disponuje světovými zásobami některých kritických surovin, zejména fosfátů. Až 80 % důlních prací aktuálně zajišťují soukromé firmy a v trendu otevírání se soukromým zahraničním investicím chce alžírská vláda pokračovat, čímž se otevírá prostor pro přímé zahraniční investice i pro české společnosti.

Průzkum a těžba by se měla zaměřit mimo jiné na již existující významná ložiska v Ghar Djbilet, dále ložiska zlata v Hoggaru, olova a zinku v Oued Amizour (vilája Béjaia), a samozřejmě fosfáty v oblasti Bled El-Hadba (vilája Tébessa) a na jiho-západě Alžírska. Tato těžba by měla být akcelerována. Alžírsko také plánuje těžbu lithia.

Při rostoucích cenách pak fosfáty mohou Alžírsku zajistit důležitý příjem do státního rozpočtu. Krizi světové produkce potravin totiž může prohloubit i nedostatek fosfátů, které využíváme jako průmyslová či přírodní hnojiva. Bez nich se totiž současný zemědělský výnos může snížit až na polovinu. Ostatně i Evropská komise fosfáty opakovaně zařazuje na seznam Kritických surovin. Negativní prognózy dokonce hovoří o tom, že absence solidního řešení otázky fosfátů se následně může stát příčinou další zásadní globální krize, protože minerální rezervoár by mohl být vyčerpán už v roce 2040. A zde právě Alžírsko společně se Západní Saharou, Sýrií a Čínou, kde souhrnně leží přibližně 80 % světových zásob fosfátů, sehrávají navýsost významnou roli.

Jako perspektivní se jeví možnost spolupráce pro české společnosti v oblasti povrchové těžby (uplatnění českých zkušeností s těžbou fosfátů, dodávky strojírenského vybavení), prospekce nerostných surovin (vymezení ložiska nerostných surovin přes jeho osvojení až po vlastní povolení těžby, know-how z oblasti vedení důlně měřické a geologické dokumentace, výkon funkce závodního lomu, hlavního důlního měřiče, bezpečnostního technika, zpracování provozní dokumentace apod.) a těžba průmyslových surovin. Alžírskou stranu také zajímají chytrá řešení z oblasti digitalizace těžby a teledetekce surovin.

 

[[KRAJINA_SEKTOR]]

Energetika
Alžírsko je celosvětově 5. největší producent zemního plynu a 13. největší producent ropy, přičemž přes 95 % příjmů státního rozpočtu plyne z vývozu těchto surovin. Země si uvědomuje nutnost postupného snižování závislosti na těchto dvou komoditách. Rychle rostoucí domácí spotřeba energie, zvyšování energetické účinnosti i zavádění obnovitelných zdrojů vyžadují výrazné investice do tohoto sektoru. V období 2021-2035 vláda plánuje výstavbu obnovitelných zdrojů energie o celkové kapacitě 15 TW a nově plánuje i rozvoj produkce vodíku. V těchto sektorech se otevírají příležitosti i pro české společnosti a jejich technologie.

V současné době je pro výrobu elektřiny využíván z 98 % zemní plyn a poptávka po elektřině roste v průměru o 7 % ročně. Růst domácí spotřeby elektřiny a plynu o 7-8 % ročně je spojen především s novým připojováním zákazníků. Výrazný růst domácí spotřeby elektřiny a plynu je předpokládán i v příštích letech, a to i kvůli výstavbě stanic na odsolování mořské vody, realizaci nových průmyslových projektů, většího využívání zavlažování a rostoucí populaci. Při zachování současné legislativy by do roku 2030 mělo dojít k více než zdvojnásobení spotřeby elektřiny z 65 TWh na 150 TWh, přičemž přibližně 80 % spotřebuje rezidenční a veřejný sektor (při tomto trendu by se většina zemního plynu spotřebovala v tuzemsku, což významně ohrožuje zásoby plynu a příjmy z jeho vývozu).

Vzhledem k tomu, že v minulých letech došlo k drastickému propadu cen ropy a plynu a s tím spojenému výraznému poklesu státních příjmů (který ukončil až růst cen těchto surovin v roce 2021), alžírská vláda si stále více uvědomuje potřebu diverzifikovat ekonomiku a nespoléhat se na volatilní trhy s ropou a plynem. Vláda proto schválila program pro zavádění obnovitelných zdrojů energie a počítá s průběžným vypisováním mezinárodních veřejných zakázek na projekty fotovoltaických a větrných elektráren. V období 20212035 vláda plánuje výstavbu projektů obnovitelných zdrojů energie o celkové kapacitě 15 TW. Nově také plánuje v budoucnu výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů.

V roce 2022 byl spuštěn vládní projekt „Solar 1000 MW“, v rámci kterého budou postaveny solární elektrárny o kapacitě 50–300 MW v 11 lokalitách o celkové rozloze 4250 hektarů v šesti regionech na jihu Alžírska. Celková kapacita postavených elektráren by měla dosáhnout 1000 MW. V roce 2023 by měla začít realizace dalších fotovoltaických elektráren o celkové kapacitě 2 000 MW. Na projektu budou alžírské státní společnosti spolupracovat se soukromými domácími i zahraničními firmami. České společnosti by se v budoucnu mohly zapojit do realizace podobných projektů. Další možnosti se týkají inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie, vodíku, energetické účinnosti a modernizace stávajících elektráren a rozvodných sítí.

 

[[KRAJINA_SEKTOR]]

Obranný a bezpečnostní sektor
Alžírsko dlouhodobě disponuje největším armádním rozpočtem v Africe a patří mezi přední dovozce zbraní. Objemné investice do obranného sektoru odrážejí složitou geopolitickou situaci země a šíření nekonvenčních hrozeb v regionu Sahelu. Alžírská armáda má zájem o bezpečnostní a obranné technologie, zbraně a munici, leteckou techniku i telekomunikační a radiolokační systémy.

Alžírsko dlouhodobě disponuje největším armádním rozpočtem v Africe. Výdaje Alžírska na obranu na rok 2023 jsou v rozpočtu stanoveny na cca 18 mld. USD (2 486 mld. DA). Obrana figuruje na druhém místě ve výši finančních prostředků za ministerstvem financí. Vzhledem k tomu, že výdaje v roce 2022 byly kolem 10 mld. USD (1 300 mld. DA), zvýšení rozpočtu na obranu na 18 mld. představuje skoro zdvojnásobení rozpočtu vůči roku 2022. Rusko dodává Alžírsku 75 % importovaného vojenského materiálu, následuje Čína a Německo. Dlouhodobou prioritou zůstává diverzifikace zdrojů dodávek zbraňových systémů a obranného vybavení. Alžírsko má i nadále zájem na konsolidaci místního vojenského průmyslu a jeho rozvoji.

Objemné investice do obranného sektoru odráží složitou geopolitickou situaci Alžírska, která se v posledních letech zkomplikovala také přítomností lidového revolučního hnutí hirak. Výsledky alžírského obranného průmyslu se každoročně předvádějí na veletrhu Foire de la production algérienne v hlavním městě Alžíru. Alžírská armáda má zájem o bezpečnostní a obranné technologie, zbraně a munici, leteckou techniku i komunikační a radiolokační systémy.

Přehled veřejných zakázek v tomto sektoru lze sledovat na portálech www.baosem.com , www.algeriatenders.com a www.mdn.dz .

 

[[KRAJINA_SEKTOR]]

Voda a životní prostředí
Alžírsko se s ohledem na stále rostoucí poptávku po vodě a klimatické změny potýká s nedostatkem vody a vodohospodářství se stává strategickým sektorem. Alžírská vláda plánuje financování projektů zaměřených na zpřístupnění nových vodních zdrojů, zavlažování, zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod s následným využitím v zemědělství. Vláda plánuje na projekty ve vodohospodářství vyčlenit 1 mld. EUR ročně.

Populačně rostoucí Alžírsko se nejen v reakci na zhoršování životního prostředí intenzivně zabývá otázkami spojenými s oblastí vodního a odpadového hospodářství. Současná politika alžírského ministerstva vodohospodářství se řídí Národním plánem správy vodních zdrojů pro období 20092030. Tento plán hovoří především o úsporné spotřebě vodních zdrojů pomocí úsporného zavlažování, zlepšení veřejných služeb ve vodohospodářství, renovaci a rozvoji rozvodné sítě, zavlažovací sítě a sítě čisticích stanic.

Vláda plánuje nové projekty odsolování mořské vody s cílem zvýšit produkci pitné vody ze současných 561 milionů m3 ročně na dvě miliardy m3 do roku 2024. K 11 desalinizačním stanicím mořské vody v 9 regionech se počítá jen pro rostoucí potřeby hlavní města s výstavbou dalších 4 desalinizačních stanic na předměstí Alžíru. V Alžírsku se nachází kolem 200 čističek odpadních vod, které vyčistí přibližně 450 milionů m3 vody ročně. V příštích letech se plánuje výstavba nových čističek s tím, že v roce 2030 by celkový objem vyčištěné vody měl dosáhnout 2 mld. m 3 .

Vláda plánuje vyčlenit 1 mld. EUR ročně na výstavbu 4 desalinizačních stanic mořské vody, výstavbu 73 čističek odpadních vod, 15 úpraven vody na pitnou vodu a stavbu nových přehrad, což povede k rozšíření zavlažovaných polí z 1,3 milionu ha na 2 miliony ha. Ministerstvo vodohospodářství a dodavatel vody Algerienne des Eaux navíc plánují snížit úniky vody z potrubí renovací téměř 2000 km potrubí každý rok a pořízením odpovídajícího zařízení pro řešení ztrát.

Neméně důležité bude i zavedení moderních technologií zavlažování a větší využití recyklované vody pro potřeby zemědělství. Tento aspekt je o to důležitější, že v posledních letech Alžírsko trpí suchem a s ohledem na potřeby rostoucí populace opakovaně nedostatkem vody.

 

[[KRAJINA_SEKTOR]]

Zdravotnictví a farmacie
Země investuje do modernizace stávajících a výstavby nových zdravotních zařízení ve veřejném i vojenském sektoru, poptává proto různá zdravotnická zařízení a materiál. Alžírsko má zároveň společně s Jihoafrickou republikou nejsilnější farmaceutický průmysl v Africe. Exportní potenciál by mohl generovat až 400 mil. USD ročně a vytváří tak příležitosti pro vývoz výrobních linek a chemických surovin.

Alžírský trh s léčivy patří mezi nejvýznamnější v regionu severní Afriky a Blízkého východu díky silnému a trvalému růstu po dobu téměř 15 let, který dosahuje 8 % ročně. V zemi se vyrábí onkologické léky s vysokou přidanou hodnotou, během roku 2021 firma Saidal začala vyrábět vakcínu CoronaVac proti koronaviru ve spolupráci s čínskou firmou Sinovac, v roce 2022 alžírsko začalo vyrábět inzulín. V roce 2020 se na alžírském trhu obchodovalo 320 v tuzemsku vyrobených léků. Alžírsko pokrývá místní výrobou přibližně 3 vlastní spotřeby léčiv. Podle odhadů vývoz léčiv v roce 2022 dosáhl přibližně 50 milionů eur.

Alžírský farmaceutický průmysl se bude i nadále zaměřovat na výrobu onkologických léků a léků na diabetes. Sektor farmacie také vytváří příležitosti pro vývoz výrobních linek a chemických ingrediencí. Další možnosti se otevírají v oblasti specializovaného vybavení nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Alžírská vláda začátkem roku 2022 vyhlásila novou národní strategii rozvoje zdravotnictví v souladu s měnícími se potřebami obyvatelstva.

 

[[KRAJINA_SEKTOR]]

Zemědělství a potravinářství
Alžírsko v současné době pracuje na novém plánu rozvoje zemědělství na období do roku 2025 a také na období 2030-2035. Plán podle prvních informací předpokládá zvýšení zavlažovaných ploch na 2,5 mil. ha v roce 2030 především za účelem pěstování strategických plodin, jako jsou cereálie a zelenina. Cílem bude mimo jiné dosažení nezávislosti v produkci tvrdé pšenice a ječmene a výrazné zvýšení produkce měkké pšenice. Rozvoj a modernizace sektoru se neobejde bez zahraničních partnerů a jejich technologií.

Alžírsko nepatří k zemím nejvíce ohroženým nedostatkem potravin. I přes značnou závislost na dodávkách obilí ze zahraničí a vysoké ceny obilovin na mezinárodních trzích je vláda v krátkodobém horizontu díky vyšším příjmům z ropy a plynu, v porovnání s minulými roky, bez výrazných potíží schopna tyto ceny zaplatit a zároveň pokračovat v subvencování cen základních potravin na domácím trhu. Podle Alžírské vlády domácí zemědělská produkce pokryla více než 70 % domácí spotřeby a cílem vlády je zajistit 80 % domácí spotřeby vlastní zemědělskou produkcí již v roce 2023. Občasný nedostatek (především dotovaných) potravin je způsoben převážně předzásobováním se potravinami obyvatelstvem před významnými svátky, či změnami v povolování a zakazování dovozů a vývozů alžírskou administrativou.

Alžírsko i přes značný potenciál je s ohledem na rostoucí poptávku po základních potravinách stále závislé na importu potravin, jako je pšenice, ale i sušené mléko. Místní zemědělci navíc čelí výraznému nárůstu cen hnojiv, jež jsou z 80 % dovezena ze zahraničí a vláda se v současné době zabývá opatřeními, jak toto zvýšení zemědělcům alespoň částečně kompenzovat.

Vzhledem k rostoucím cenám zemědělských komodit na mezinárodním trhu je však náhrada domácí produkce dovozem pro státní rozpočet velmi drahá a dlouhodobě je tato situace těžko udržitelná. I z tohoto důvodu vyhlásil alžírský prezident Tebboune jako prioritu rozvoj zemědělství, především v jižní části země, a nutnost rozvoje produkce obilnin s cílem zajistit potravinovou soběstačnost, a to i přestože Alžírsko poslední roky trpí výrazným srážkovým deficitem.

Rozvoj a modernizace alžírského zemědělství představuje příležitosti pro české firmy v oblastech zemědělské mechanizace, inovativních zemědělských technologií a chytrého zemědělství a také technologií na efektivní využití vody a zavlažování.

 

[[KRAJINA_SEKTOR]]

Dopravní infrastruktura
V Alžírsku se plánuje další rozvoj silniční, železniční i letecké infrastruktury, která je i s ohledem na rozlehlost území a potřebu modernizace stále nedostatečná. Ve velkých městech je stále více kladen důraz na koncept chytrých měst se zaměřením na dopravní telematiku. Ministerstvo dopravy zpracovalo akční plán a nouzová opatření, která mají vést k oživení pozemní, námořní a letecké dopravy. Vláda plánuje nastavit podmínky pro vstup soukromých společností do sektorů letecké i námořní dopravy.

V oblasti letecké i námořní dopravy dalo podle dostupných informací ministerstvo dopravy předběžný souhlas se vstupem několika soukromých společností na alžírský trh. V současné době je tuzemská osobní letecká doprava v rukou státní společnosti Air Algérie a v menší míře Tassili Airlines, spadající pod státní energetickou společnost Sonatrach.

V oblasti námořní dopravy cestujících je přeprava zajišťována státní společností Algérie Ferries. Koncem roku 2021 byl ministerstvem dopravy navržen akční plán pro reorganizaci společností veřejné námořní dopravy pro cestující a zboží, jakož i opatření zaměřená na zajištění dovozu strategických produktů a posílení společnosti pro přepravu cestujících. Zatím však k liberalizaci v těchto sektorech nedošlo. V oblasti logistiky ministerstvo dopravy podporuje propojení, interoperabilitu a komplementaritu mezi různými druhy dopravy, zejména námořní, železniční a silniční přepravou zboží.

Alžírsko disponuje rozlehlou sítí letišť, silnic a železnic, které se nadále rozvíjí a je třeba zajistit i údržbu a instalaci různých technologických zařízení. Alžír i regionální města trpí přetíženou silniční dopravou a města investují do systému veřejné dopravy, která je poddimenzovaná. Všechny tyto dopravní sektory skýtají potenciál pro export a inovativní řešení českých firem.

Dalším perspektivním tématem je integrace dopravy a chytrých technologií. Administrativa Alžíru i dalších města aktivně zajímá o koncept chytrých měst zejména s důrazem na dopravní telematiku, ale například i energetickou úspornost.

[[KRAJINA_SEKTOR]]

Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání
Alžírsko se od roku 2020 zařadilo mezi země s institucí na úrovni ministerstva, která prosazuje a chrání zájmy mikropodniků a znalostní ekonomiky. Alžírsko se může pochlubit desítkami univerzit a vědeckých institucí. Startupová scéna se postupně rozrůstá a některá řešení slaví úspěch. Možnosti zahraniční spolupráce se týkají především výzkumných projektů a zajištění technického vybavení výzkumných pracovišť.

V roce 2023 vláda představila novou strategii pro vědecký výzkum založenou na třech hlavních osách, a to zvládnutí špičkových technologií a jejich rozšíření v průmyslu, podporu řešení aktuálních problémů pomocí výzkumu a podporu inovací s cílem modernizovat alžírský průmysl. Alžírsko může stavět na již vybudovaných kapacitách v této oblasti, mezi které patří 50 univerzit napříč celou zemí včetně Sahary a desítky dalších vysokých škol a vědeckých pracovišť.

V listopadu 2022 byl na univerzitě v městě Tipasa (cca 70 km od Alžíru) otevřen první „Start up Komplex“. Společně ho otevřeli ministr pro znalostní ekonomiku a startupy a ministr pro vysoké školy a vědu. Jedná se o administrativní budovu, kde budou mít své oficiální sídlo podniky označované jako startupy, které jsou zároveň propojeny se šesti univerzitami zabývajícími se technickými obory. Jedná se o pilotní projekt, který by měly převzít i další alžírské univerzity, čímž se má podpořit kreativita, snaha po inovacích a vytváření přidané hodnoty. Spojí se tak vědecký výzkum, inovace, ekonomický rozvoj a vytváření pracovních míst. Další cílem je propojení mladých vědců a podnikatelů, vzbuzení zájmů studentů o podnikání. Ti dnes představují 25 % mezi zakladateli startupů i nových firem, což se jeví jako nedostatečné.

V souvislosti s těmito snahami byla koncem října 2022 nově pod Ministerstvo pro start up zařazena Agentura na podporu a rozvoj podnikání a Agentura pro poskytování mikropůjček.

Start-upy hledají možnosti zahraničních investic, fúze a chtějí nabízet přeshraničně své služby. Dnes již bývalý alžírský startup Yassir, obdoba celosvětově známé služby Uber, se rozrůstá a vstupuje mimo severoafrické země i na kanadský trh. Valná většina alžírských startupů jsou však často elektronické obchody, půjčovny kol či aut, nebo nepříliš nápadité mobilní aplikace, které nezískaly popularitu.

Podpora alžírské vlády domácím věděckých institucím a aplikovanému výzkumu jsou příležitostí i pro zahraniční partnery z řad výzkumných instutucí a firem navázat spolupráci s alžírskými univerzitami a výzkumnými centry, místními inovativními firmami a případně i dodat technické vybavení.

Článek je součástí projektu MZV Mapa globálních oborových příležitostí

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688