MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Státní rozpočet  |  01.08.2023 14:00:00

Plnění státního rozpočtu ČR za červenec 2023 - hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července deficitem ve výši 214,1 mld.

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července deficitem ve výši 214,1 mld. . Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 253,1 mld. .

Za meziročním zhoršením salda o 21,4 mld. stál především nárůst výdajů v sociální oblasti (+75,1 mld. ), pomoc občanům a firmám s vysokými cenami energií (+51,1 mld. ), obsluha státního dluhu navýšená výplatou úrokových výnosů z protiinflačních státních dluhopisů (+11,9 mld. ) či vyšší investice (+12,7 mld. ). Růst daňového inkasa (+68,1 mld. ) byl dosud posílený mimořádnými příjmy jen o 13,4 mld. z titulu odvodů z nadměrných příjmů. Splatnost záloh na daň z neočekávaných zisků je naplánována až v září a následně v prosinci.

„Červenec je druhý měsíc po sobě, kdy schodek klesá, za samotný červenec hospodařil rozpočet meziročně o 11 miliard korun lépe a dosáhl tak mírného přebytku 1,2 mld. . Předpokládáme, že tento pozitivní trend bude pokračovat a dosáhneme-li s ostatními ministry shody na úsporách zhruba ve výši 20 miliard korun, podaří se nám dodržet plánovaný schodek pro tento rok ve výši 295 miliard korun,“ sdělil k pokladnímu plnění za červenec ministr financí Zbyněk Stanjura.

Podrobná data naleznete v přiložených tabulkách (.XLSX, 57 kB). Detailní informace jsou po uzávěrce finančních výkazů uvedeny obvykle 25. den po skončení měsíce v systému Monitor.

Graf - Saldo státního rozpočtu za červenec
Saldo státního rozpočtu za leden až červenec (mld. )
201820192020202120222023
Saldo celkem 16,6 -9,7 -205,1 -279,4 -192,7 -214,1
Saldo bez vlivu EU/FM -3,7 -11,6 -208,4 -281,4 -185,3 -253,1

Graf - Měsíční (nekumulované) saldo státního rozpočtu
Měsíční (nekumulované) saldo státního rozpočtu (mld. )
ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec
2022 3,9 -49,2 -13,9 -41 -89,2 6,3 -9,8 0 0 0 0 0
2023 -6,8 -112,9 -46,5 -33,8 -71,4 56 1,2 0 0 0 0 0

Příjmy státního rozpočtu:

Příjmy státního rozpočtu dosáhly na konci července růstu 17,2 % (+157,0 mld. ), ke kterému výrazně přispěly prostředky z Evropské unie a finančních mechanismů (+50,8 mld. ) navýšené červnovým zapojením prostředků Národního plánu obnovy v objemu 44,5 mld. . Za nárůstem stál také výběr pojistného (+33,3 mld. ), inkaso daní z příjmů právnických (+33,0 mld. ) i fyzických (+15,5 mld. ) osob, daně z přidané hodnoty (+11,7 mld. ) a odvod z nadměrných příjmů výrobců elektřiny (+13,4 mld. ).

Do inkasa daně z příjmů fyzických osob placené plátci (+22,9 %, +11,4 mld. ) se v meziročním srovnání promítl vliv minulých daňových změn, kdy se například efekt zvýšení slevy na poplatníka projevil až v hotovostním plnění v únoru 2022. Naopak příjmy pozitivně ovlivňuje růst mezd a platů. Dále inkaso letos nesnižuje výplata kompenzačního bonusu určená na pomoc drobným podnikatelům (ke konci června 2022 měla negativní dopad 2,6 mld. na úrovni státního rozpočtu).

Na inkaso daně z příjmů právnických osob (+37,0 %, +33,0 mld. ) podobně jako u daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (-3,1 %, -0,1 mld. ) měla v červenci pozitivní dopad úhrada vyrovnání za zdaňovací období roku 2022. Za meziročním růstem inkasa u daně z příjmů právnických osob stály zejména firmy podnikající v oblasti energetiky a finančního zprostředkování.

Příspěvky z pojistného na sociální zabezpečení jsou v tomto roce sníženy zavedením slevy na pojistném u zkrácených úvazků s faktickým dopadem do inkasa od března 2023 (-3 mld. ) a doplněny odvody zvýšených sazeb u rizikových profesí. Objem pojistného meziročně vzrostl o 9,2 % (+33,3 mld. ).

Do inkasa daně z přidané hodnoty (+5,9 %, +11,7 mld. ) se promítá na jedné straně růst spotřebitelských cen, na straně druhé dynamiku mírní pokles reálné spotřeby domácností. Dále negativně na inkaso působí zvýšení limitu pro registraci k dani z 1 na 2 mil. zavedené od ledna 2023 a nižší počet pracovních dní ve sledovaném období.

Inkaso spotřebních daní (-6,0 %, -5,3 mld. ) zaznamenalo více či méně významný meziroční pokles v případě všech komodit. Nejvíce pokleslo inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (-6,9 %, -2,3 mld. ), kde se projevuje změna nákupních preferencí spotřebitelů, a inkaso spotřební daně z minerálních olejů (-4,9 %, -2,0 mld. ), což je způsobeno prodloužením platnosti snížené sazby daně z motorové nafty. V souvislosti s novelou zákona však došlo od začátku srpna k navrácení sazby daně na původní úroveň a pokles by tím měl být do konce roku vyrovnán. V případě inkasa spotřební daně z lihu, piva a vína je důvodem snížení omezení výdajů domácností na zbytné komodity v důsledku poklesu reálných příjmů, u energetických daní snaha o úspory vlivem vysokých cen energií.

Příjmy státního rozpočtu navyšuje v tomto roce také odvod z nadměrných příjmů. Do příjmů státního rozpočtu bylo dosud převedeno 13,4 mld. .

Inkaso daně z neočekávaných zisků se bude odvíjet od výše daňové povinnosti vykázané v daňových přiznáních podaných především velkými firmami na začátku července. Dotčené subjekty mimo jiné poskytnou oznámení o výši záloh na tuto daň na rok 2023 se splatností v září a v prosinci tohoto roku, tj. ve stejné lhůtě jako u standardní daně z příjmu právnických osob (k 15. 9. budou splatné 3 čtvrtletní zálohy). Ve druhém pololetí by tak mělo být uhrazeno na zálohách 100 % fiktivní daně z neočekávaných zisků za rok 2022, případně v jiné výši dle rozhodnutí správce daně v důsledku předpokládaného nižšího zisku v letošním roce.

Příjmy státního rozpočtu za leden až červenec

Graf - Graf - Příjmy státního rozpočtu k 31. červenci 2023 - Skutečnost
skutečnost (mld. )
DPHSDDPPODPFOMimořádné daněPojistnéEU/FMOstatní
2022 197,14 87,35 89,21 64,63 0 364,15 67,01 41,67
2023 208,86 82,07 122,24 80,15 13,41 397,48 117,85 46,06

Graf - Graf - Příjmy státního rozpočtu k 31. červenci 2023 - Plnění
procento plnění (% rozpočtu po změnách)
DPHSDDPPODPFOMimořádné daněPojistnéEU/FMOstatní
2022 60,4 53,8 73 59,5 0 58,1 34,3 56,1
2023 54,7 52,2 77,8 59,5 13,4 57,7 76,9 27,2

DPH - daň z přidané hodnoty
SD - spotřební daně z minerálních olejů, tabákových výrobků včetně surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků, piva, vína a meziproduktů, lihu a také včetně tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny
DPPO - daně z příjmů právnických osob z přiznání a vybíraná srážkou
DPFO - daně z příjmů fyzických osob zahrnující daň ze závislé činnosti, z přiznání a vybíranou srážkou
Mimořádné daně - daň z neočekávaných zisků (windfall tax) a odvod z nadměrných příjmů;
Pojistné - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nezahrnuje pojistné na veřejné zdravotní pojištění odváděné zdravotním pojišťovnám
EU/FM - příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, které představují již proplacený podíl EU/FM na financování společných programů s ČR
Ostatní - dopočet do celku daňových i ostatních příjmů nedaňové povahy.

Výdaje státního rozpočtu:

Celkové výdaje meziročně vzrostly o 178,3 mld. (+16,2 %). Pro jejich tempo byl určující vývoj běžných výdajů (+16,2 %, +165,7 mld. ) navýšených realizací mimořádných opatření zaměřených na řešení vysokých cen energií a dopadů války na Ukrajině, výplatou sociálních dávek, zejména důchodů a obsluhou státního dluhu. Kapitálové výdaje (+15,4 %, +12,7 mld. ) zvýšily především nákupy Ministerstva obrany a transfery Státnímu fondu životního prostředí.

Na objemově nejvýznamnějších sociálních dávkách (+15,9 %, +69,1 mld. ) se nejvíce podílely výplaty důchodů (+18,9 %, +62,8 mld. ). Do jejich výše se kromě loňských navýšení promítá letošní řádná valorizace o 4,7 %, mimořádná od června o 3,9 % a příspěvek 500 měsíčně za vychované dítě. Z ostatních dávek se nejvíce zvýšil příspěvek na bydlení (+5,2 mld. ) posílený počtem žádostí v době vysokých cen energií, přídavek na dítě (+1,5 mld. ) vyšší ve vazbě na růst životního minima a výsluhový příspěvek (+1,0 mld. ). Naopak klesly vyplacené dávky nemocenského pojištění (-1,4 mld. ) a rodičovský příspěvek (-1,1 mld. ). Přibližně o 1 mld. jsou nižší i výplaty humanitární dávky, jejichž objem dosahoval nejvyšších hodnot v druhém čtvrtletí minulého roku.

Výrazněji vzrostly i běžné transfery podnikatelům (+142,6 %, +51,2 mld. ) ovlivněné kompenzacemi za dodávku elektřiny a plynu zákazníkům a na ztráty z důvodu zastropování jejich cen (36,4 mld. ), dotacemi provozovateli přenosové soustavy (10,1 mld. ) a výplatou pomoci firmám v energeticky náročných odvětvích (4,6 mld. ). Celková pomoc s vysokými cenami energií ve výši 51,1 mld. nebyla z velké části hrazena z rozpočtu letošního roku, ale z nároků z nespotřebovaných výdajů minulého roku (29,7 mld. ). Dotace na obnovitelné zdroje energie (10,5 mld. ) navyšovaly transfery o 1,8 mld. . Naopak o 2,4 mld. klesly výdaje státu na řešení dopadů epidemie covidu-19.

Obsluha státního dluhu představovala pro státní rozpočet výdaj v objemu 38,8 mld. (+11,9 mld. ). Meziroční nárůst o 44,1 % souvisel s lednovou výplatou úrokových výnosů plynoucích zejména z protiinflačních státních dluhopisů, jejichž emise byla pozastavena na konci roku 2021, a také s financováním schodkového hospodaření posledních let za zhoršujících se úrokových podmínek.

Neinvestiční transfery územním rozpočtům meziročně vzrostly o 27,4 mld. (+17,2 %). Jejich součástí jsou především prostředky na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků na základních a středních školách (+9,8 mld. ). Pro jejich růst je určující navýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků o 4 %. Transfery navyšovaly také realizace projektů Operačního programu Jan Amos Komenský (+6,3 mld. ), zálohové financování sociálních služeb (+5,5 mld. ), kompenzační příspěvek na nouzové ubytování osob z Ukrajiny (+4,4 mld. ), úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě (+1,3 mld. ) a výdaje na prezidentské volby (+0,6 mld. ). Meziroční srovnání mírně zkresluje příspěvek obcím a krajům na zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu vyplacený loni v dubnu ve výši 1,2 mld. .

Zákonem upravené zvýšení měsíčních plateb veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce na 1 900 by mělo vést k posílení zdravotního systému ze strany státu o dalších 12,4 mld. (+9,6 %). Dosavadní objem vyplacených prostředků dosáhl prozatím nižší úrovně než loni (-3,4 %, -2,8 mld. ) z důvodu změny legislativy v průběhu roku 2022.

Neinvestiční nákupy bez započtení obsluhy státního dluhu (-5,1 mld. ) meziročně snižovalo především loňské pořízení zemního plynu do státních hmotných rezerv (-7,0 mld. ) a nákupy vakcín (-2,8 mld. ). Nižší průběh čerpání běžných výdajů lze zatím pozorovat i u transferů Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (-2,5 mld. ).

Kapitálové výdaje (+15,4 %, +12,7 mld. ) navýšily převody prostředků Státnímu fondu životního prostředí (+4,5 mld. ) z velké části směřované na realizaci programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy (+4,6 mld. ). Výrazněji vzrostly i investiční nákupy Ministerstva obrany (+5,6 mld. ) ovlivněné především nákupem pásových bojových vozidel pěchoty (4,5 mld. ). Na financování dopravní infrastruktury směřovalo 29,4 mld. (-4,7 mld. ) a na podporu investic realizovaných prostřednictvím Státního zemdělského intervenčního fondu 3,8 mld. (+1,6 mld. ). Vysoká míra uvolněných prostředků podnikatelům (101,2 % rozpočtu; +2,1 mld. ) je dána úspěšnou realizací projektů společných programů Evropské unie a České republiky, převážně v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ a Integrovaného regionálního operačního programu 2014+.

Výdaje státního rozpočtu za leden až červenec

Graf - Graf - Výdaje státního rozpočtu k 31. červenci 2023 - Skutečnost
skutečnost (mld. )
PlatyNT SSNT VRÚÚNT ÚSCNT POSoc. dávkyJiné NVInvestice
2022 74,3 51,02 113,01 159,1 58,65 434,36 130,95 82,51
2023 81,18 104,74 109,77 186,53 61,97 503,46 139,39 95,18

Graf - Graf - Výdaje státního rozpočtu k 31. červenci 2023 - Plnění
procento plnění (% rozpočtu po změnách)
PlatyNT SSNT VRÚÚNT ÚSCNT POSoc. dávkyJiné NVInvestice
2022 48,5 63,5 65,9 68,1 69,6 58,8 57,3 40,3
2023 49,1 92,9 55,3 72,5 70 58,8 39,7 45,9

Platy - platy a související výdaje vyplácené na úrovni organizačních složek státu (tj. bez platů vyplácených ve školství, zdravotnictví, příspěvkových organizacích)
NT SS - neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům směřované podnikatelským subjektům a neziskovým a podobným organizacím (např. spolkům, fundacím, ústavům, obecně prospěšným společnostem, církvím, politickým stranám a hnutím)
NT VRÚÚ - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně, které zahrnují především odvod veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce a transfery státním fondům
NT ÚSC - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně představují z velké části dotace na platy v regionálním školství, transfery podle zákona o sociálních službách a příspěvěk na výkon státní správy.
NT PO - neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím představují zejména příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím, ale i dotace vysokým školám a veřejným výzkumným institucím
Sociální dávky - zejména výdaje na starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody, ale i vyplacené dávky nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pěstounské péče, pomoci v hmotné nouzi, dávky pro příslušníky ozbrojených sil při skončení služebního poměru či osoby se zdravotním postižením
Jiné NV - ostatní neinvestiční výdaje (dopočet do celku), které zahrnují především běžné provozní výdaje, výdaje na obsluhu státního dluhu, odvody do rozpočtu Evropské unie, kompenzace dopravcům za slevy nařízené státem apod.
Investice - kapitálové výdaje realizované organizačními složkami státu v podobě přímých investic nebo transferů zejména státním fondům, municipalitám, podnikatelským subjektům, příspěvkovým a neziskovým organizacím, vysokým školám či veřejným výzkumným institucím.

Dokumenty ke stažení

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688