MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Státní rozpočet  |  01.11.2023 14:00:00

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října deficitem ve výši 210,7 mld. Kč - Plnění státního rozpočtu ČR za říjen 2023

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října deficitem ve výši 210,7 mld. . Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 237,2 mld. .

K meziročnímu zlepšení salda o 76,0 mld. výrazně přispěly v průběhu předchozích měsíců příjmy z Evropské unie, především z Národního plánu obnovy, zapojení výnosů z majetkové účasti státu v akciové společnosti ČEZ a vysoké inkaso daně z příjmů právnických osob posílené výnosy mimořádného a dočasného zdanění zejména energetických firem. Růst příjmů tak téměř o 9 procentních bodů převýšil tempo výdajů, které i nadále navyšují výdaje v sociální oblasti (+89,7 mld. ), pomoc domácnostem a firmám s cenami energií (+50,8 mld. ), vyšší investice (+25,9 mld. ), prostředky na financování regionálního školství (+19,0 mld. ) a v neposlední řadě obsluha státního dluhu navýšená mimo jiné výplatou úrokových výnosů z protiinflačních státních dluhopisů (+14,2 mld. ).

 

Plnění státního rozpočtu leden až říjen 2022  2023  Index (2023/2022) Rozdíl skutečností
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Plnění (%) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Plnění (%)
Příjmy státního rozpočtu 1 613.2  1 617.5  1 297.4  80.2  1 928.0  1 948.3  1 578.1  81.0  121.6  280.8 
Příjmy z EU/FM 193.1  197.3  88.3  44.8  139.2  159.6  142.9  89.6  161.8  54.6 
Příjmy bez EU/FM 1 420.2  1 420.2  1 209.0  85.1  1 788.7  1 788.7  1 435.2  80.2  118.7  226.2 
Výdaje státního rozpočtu 1 893.2  1 897.5  1 584.1  83.5  2 223.0  2 243.3  1 788.9  79.7  112.9  204.8 
Výdaje podíl EU/FM 193.1  197.3  115.2  58.4  139.2  159.6  116.4  73.0  101.0  1.2 
Výdaje bez podílu EU/FM 1 700.2  1 700.2  1 468.9  86.4  2 083.7  2 083.7  1 672.4  80.3  113.9  203.6 
Saldo státního rozpočtu -280.0  -280.0  -286.7  102.4  -295.0  -295.0  -210.7  71.4  73.5  76.0 
Saldo EU/FM 0.0  0.0  -26.9  0.0  0.0  26.5  53.4 
Saldo bez EU/FM -280.0  -280.0  -259.8  92.8  -295.0  -295.0  -237.2  80.4  91.3  22.6 

 

Průběžné plnění rozpočtu za 10 měsíců lze hodnotit příznivě. Provozní výdaje státu jsou na 70 procentech celoročního plánu a zcela jistě zde za celý rok ušetříme více než 10 mld. .


"Průběžné plnění rozpočtu za 10 měsíců lze hodnotit příznivě. Provozní výdaje státu jsou na 70 procentech celoročního plánu a zcela jistě zde za celý rok ušetříme více než 10 mld. . Spolu s dalšími průběžnými úsporami a vysokým výběrem daní z příjmu bychom měli dodržet plánovaný celoroční schodek okolo úrovně 295 mld. ," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

"Inkaso daně z příjmů právnických osob už překročilo celoroční plán, příznivě se vyvíjí také výběr daně z příjmu fyzických osob a čerpání prostředků z Evropské unie. Tyto příjmy více než vyvažují mírně slabší inkaso spotřebních daní a DPH ovlivněné nižší spotřebou domácností. Oproti minulým rokům rozpočet pozitivně ovlivní ještě prosincová záloha na daň z neočekávaných zisků. Konečný výsledek deficitu bude záležet také na dočerpání výdajů investičního i neinvestičního charakteru z končícího období spolufinancování projektů EU 2014-2020,"
dodal ministr financí.

Detailní informace jsou po uzávěrce finančních výkazů uvedeny obvykle 25. den po skončení měsíce v systému Monitor.

Příjmy státního rozpočtu:

Příjmy státního rozpočtu dosáhly na konci října růstu 21,6 % (+280,8 mld. ), ke kterému výrazně přispěly prostředky z Evropské unie a finančních mechanismů (+54,6 mld. ) navýšené o 45,2 mld. z Národního plánu obnovy a o srpnové výnosy z dividend akciové společnosti ČEZ (54,0 mld. ). Za nárůstem stál také výběr pojistného (+44,1 mld. ), inkaso daní z příjmů právnických (+47,4 mld. ) i fyzických (+22,0 mld. ) osob, daně z přidané hodnoty (+11,1 mld. ) a mimořádné příjmy v podobě daně z neočekávaných zisků (+25,8 mld. ) a odvodu z nadměrných příjmů výrobců elektřiny (+17,3 mld. ).

Do inkasa daně z příjmů fyzických osob placené plátci (+19,9 %, +14,8 mld. ) se v meziročním srovnání promítl vliv minulých daňových změn, kdy se například efekt zvýšení slevy na poplatníka projevil až v hotovostním plnění v únoru 2022. Naopak příjmy pozitivně ovlivňuje růst mezd a platů. Dále inkaso letos nesnižuje výplata kompenzačního bonusu určená na pomoc drobným podnikatelům (ke konci října 2022 měla negativní dopad 2,6 mld. na úrovni státního rozpočtu).

Na inkaso daně z příjmů právnických osob (+39,6 %, +47,4 mld. ) podobně jako u daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (+3,9 %, +0,3 mld. ) mělo v pozitivní vliv vyrovnání daně za zdaňovací období 2022 splatné v roce 2023 a následně zaplacené vyšší zálohy. Za meziročním růstem inkasa u daně z příjmů právnických osob stály hlavně firmy podnikající v oblasti energetiky a finančního zprostředkování.

Inkaso daně z neočekávaných zisků prozatím dosáhlo částky 25,8 mld. . Na začátku července poskytly dotčené subjekty oznámení o výši záloh na tuto daň na rok 2023 se splatností v září a v prosinci tohoto roku, tj. ve stejné lhůtě jako u standardní daně z příjmu právnických osob. Skutečná výše zaplacených záloh je ovlivněna dosavadním vývojem ziskovosti dotčených subjektů v letošním roce a s tím související úpravou výše záloh dle rozhodnutí správce daně. Celkové inkaso této daně bude ovlivněno vývojem ziskovosti v dalších měsících se zohledněním sezónnosti dotčených odvětví, které se následně projeví ve stanovení výše zálohy splatné 15. prosince.

Příspěvky z pojistného na sociální zabezpečení jsou v tomto roce sníženy zavedením slevy na pojistném u zkrácených úvazků s faktickým dopadem do inkasa od března 2023 (-3 mld. ) a doplněny odvody zvýšených sazeb u rizikových profesí. Objem pojistného meziročně vzrostl o 8,4 % (+44,1 mld. ).

Do inkasa daně z přidané hodnoty (+3,9 %, +11,1 mld. ) se promítá na jedné straně růst spotřebitelských cen, na straně druhé dynamiku mírní pokles reálné spotřeby domácností. Dále negativně působí zvýšení limitu pro registraci k dani z 1 na 2 mil. zavedené od ledna 2023 a nižší počet pracovních dní ve sledovaném období.

Inkaso spotřebních daní (-3,7 %, -4,8 mld. ) zaznamenalo více či méně významný meziroční pokles v případě všech komodit, kromě spotřební daně z minerálních olejů. Nejvíce pokleslo inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (-7,9 %, -3,9 mld. ), kde se projevuje změna preferencí spotřebitelů. V případě inkasa spotřební daně z piva a vína je důvodem meziročního poklesu omezení výdajů domácností na zbytné komodity v důsledku poklesu reálných příjmů, u energetických daní snaha o úspory vlivem vysokých cen energií. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů naopak meziročně rostlo (+0,7 %, +0,4 mld. ), což souvisí s novelou zákona, díky níž došlo od začátku srpna k navrácení sazby spotřební daně z motorové nafty na původní úroveň (z 8 450 /1 000 l na 9 950 /1 000 l).

Příjmy státního rozpočtu navyšuje v tomto roce také odvod z nadměrných příjmů. Do příjmů státního rozpočtu bylo dosud převedeno 17,3 mld. .

Příjmy státního rozpočtu za leden až říjen

DPH - daň z přidané hodnoty
SD - spotřební daně z minerálních olejů, tabákových výrobků včetně surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků, piva, vína a meziproduktů, lihu a také včetně tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny
DPPO - daně z příjmů právnických osob z přiznání a vybíraná srážkou
DPFO - daně z příjmů fyzických osob zahrnující daň ze závislé činnosti, z přiznání a vybíranou srážkou
Mimořádné daně - daň z neočekávaných zisků (windfall tax) a odvod z nadměrných příjmů;
Pojistné - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nezahrnuje pojistné na veřejné zdravotní pojištění odváděné zdravotním pojišťovnám
EU/FM - příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, které představují již proplacený podíl EU/FM na financování společných programů s ČR
Ostatní - dopočet do celku daňových i ostatních příjmů nedaňové povahy.

Výdaje státního rozpočtu:

Celkové výdaje meziročně vzrostly o 204,8 mld. (+12,9 %). Pro jejich tempo byl určující vývoj běžných výdajů (+12,3 %, +178,9 mld. ) navýšených realizací mimořádných opatření zaměřených na řešení vysokých cen energií a dopadů války na Ukrajině, výplatou sociálních dávek, zejména důchodů, obsluhou státního dluhu a platy pedagogů základních a středních škol. Kapitálové výdaje (+20,1 %, +25,9 mld. ) zvýšily především strategické nákupy Ministerstva obrany, transfery Státnímu fondu životního prostředí (program Nová zelená úsporám) a podpora investičních záměrů územních rozpočtů.

Na objemově nejvýznamnějších sociálních dávkách (+13,7 %, +87,2 mld. ) se nejvíce podílely výplaty důchodů (+17,3 %, +84,2 mld. ). Do jejich výše se kromě loňských navýšení promítá letošní řádná valorizace o 4,7 %, mimořádná od června o 3,9 % a příspěvek 500 měsíčně za vychované dítě. Z ostatních dávek se nejvíce zvýšil příspěvek na bydlení (+8,2 mld. ) posílený počtem žádostí v době vysokých cen energií, výsluhový příspěvek (+1,2 mld. ) a příspěvek na mobilitu (+1,0 mld. ). Naopak klesly výplaty přídavku na dítě (-4,5 mld. ) z důvodu poskytování jednorázového příspěvku 5 000 na dítě od srpna loňského roku, dávek nemocenského pojištění (-1,8 mld. ) a rodičovského příspěvku (-1,6 mld. ). O cca 1,5 mld. jsou nižší i humanitární dávky legislativně upravené od 1. července 2023 na příspěvek na životní potřeby.

Výrazněji vzrostly i běžné transfery podnikatelům (+72,5 %, +48,8 mld. ) ovlivněné kompenzacemi za dodávku elektřiny a plynu zákazníkům a na ztráty z důvodu zastropování jejich cen (48,2 mld. ), dotacemi provozovateli přenosové soustavy (15,4 mld. ) a výplatou pomoci firmám v energeticky náročných odvětvích (4,6 mld. ). Celková mimořádná pomoc s vysokými cenami energií ve výši 68,2 mld. byla hrazena nejen z rozpočtu letošního roku, ale i z nároků z nespotřebovaných výdajů minulého roku (28,8 mld. ). Meziroční růst naopak zmírnil příspěvek na úhradu nákladů za energie na měsíce říjen až prosinec 2022 vyplacený ze státního rozpočtu v září loňského roku v objemu 17,4 mld. . Prozatím klesly také dotace na obnovitelné zdroje energie (-2,8 mld. ) a nižší jsou i výdaje státu směřované podnikatelům na řešení dopadů epidemie covidu-19 (-2,4 mld. ).

Neinvestiční transfery územním rozpočtům meziročně vzrostly o 26,4 mld. (+13,2 %). Jejich součástí jsou především prostředky na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků na základních a středních školách (+12,0 mld. ). Pro jejich růst je určující navýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků o 4 %. Transfery navyšovaly také realizace projektů Operačního programu Jan Amos Komenský (+7,2 mld. ), kompenzační příspěvek na nouzové ubytování osob z Ukrajiny (+5,1 mld. ), zálohové financování sociálních služeb (+2,7 mld. ) a výdaje na prezidentské volby (+0,6 mld. ). Meziroční srovnání mírně zkresluje příspěvek obcím a krajům na zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu vyplacený loni ve výši 1,2 mld. .

Obsluha státního dluhu představovala pro státní rozpočet výdaj v objemu 54,6 mld. (+14,2 mld. ). Meziroční nárůst o 35,0 % souvisel s lednovou výplatou úrokových výnosů plynoucích z protiinflačních státních dluhopisů, jejichž emise byla pozastavena na konci roku 2021, a také s financováním schodkového hospodaření posledních let za zhoršujících se úrokových podmínek.

Zákonem upravené zvýšení měsíčních plateb veřejného zdravotního pojištěníza tzv. státní pojištěnce na 1 900 by mělo vést k posílení zdravotního systému ze strany státu o dalších 12,4 mld. (+9,6 %). Objem vyplacených prostředků dosáhl prozatím nižšího nárůstu (+4,0 %, +4,4 mld. ) z důvodu změny legislativy v průběhu roku 2022, která pro státní rozpočet znamenala snížení plateb v závěru předchozího roku.

Za zvýšením běžných transferů příspěvkovým a podobným organizacím (+5,7 %, +4,2 mld. ) stály především výdaje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (+1,3 mld. ), Ministerstva kultury (+0,8 mld. ) a Technologické agentury ČR (+0,7 mld. ).

Neinvestiční nákupy bez započtení obsluhy státního dluhu (-9,8 mld. ) meziročně snižovalo především loňské pořízení zemního plynu do státních hmotných rezerv (-5,9 mld. ), nákupy vakcín (-5,1 mld. ) a úhrada čistých nákladů představujících nespravedlivou zátěž České poště (-6,0 mld. ). Naopak vyšší běžné nákupy uskutečnily silové resorty Ministerstvo obrany (+2,9 mld. ) a Ministerstvo vnitra (+1,4 mld. ). Nižší průběh čerpání běžných výdajů lze zatím pozorovat i u transferů Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (-11,2 mld. ).

Kapitálové výdaje (+20,1 %, +25,9 mld. ) navýšily nejvíce investiční nákupy a související výdaje (+9,5 mld. ). Za jejich růstem stálo hlavně Ministerstvo obrany (+6,7 mld. ) s nákupem pásových bojových vozidel pěchoty (4,5 mld. ) a další armádní techniky. Výrazněji vzrostly i převody prostředků Státnímu fondu životního prostředí (+4,3 mld. ) z velké části směřované na realizaci programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy (+4,6 mld. ). Na financování dopravní infrastruktury směřovalo 52,2 mld. (-6,2 mld. ) a na podporu investic realizovaných prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu 5,3 mld. (+2,0 mld. ). Vysoká míra prostředků uvolněných podnikatelům (130,8 % rozpočtu; +5,5 mld. ) a územním rozpočtům (124,2 % rozpočtu; +6,8 mld. ) je dána především úspěšnou realizací projektů společných programů Evropské unie a České republiky, převážně v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ a Integrovaného regionálního operačního programu 2014+.

Výdaje státního rozpočtu za leden až říjen

Platy - platy a související výdaje vyplácené na úrovni organizačních složek státu (tj. bez platů vyplácených ve školství, zdravotnictví, příspěvkových organizacích)
NT SS - neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům směřované podnikatelským subjektům a neziskovým a podobným organizacím (např. spolkům, fundacím, ústavům, obecně prospěšným společnostem, církvím, politickým stranám a hnutím)
NT VRÚÚ - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně, které zahrnují především odvod veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce a transfery státním fondům
NT ÚSC - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně představují z velké části dotace na platy v regionálním školství, transfery podle zákona o sociálních službách a příspěvěk na výkon státní správy.
NT PO - neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím představují zejména příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím, ale i dotace vysokým školám a veřejným výzkumným institucím
Sociální dávky - zejména výdaje na starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody, ale i vyplacené dávky nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pěstounské péče, pomoci v hmotné nouzi, dávky pro příslušníky ozbrojených sil při skončení služebního poměru či osoby se zdravotním postižením
Jiné NV - ostatní neinvestiční výdaje (dopočet do celku), které zahrnují především běžné provozní výdaje, výdaje na obsluhu státního dluhu, odvody do rozpočtu Evropské unie, kompenzace dopravcům za slevy nařízené státem apod.
Investice - kapitálové výdaje realizované organizačními složkami státu v podobě přímých investic nebo transferů zejména státním fondům, municipalitám, podnikatelským subjektům, příspěvkovým a neziskovým organizacím, vysokým školám či veřejným výzkumným institucím.

Dokumenty ke stažení

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688