MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Státní rozpočet  |  02.04.2024 14:00:00

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci března deficitem ve výši 105,0 mld. Kč - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2024

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci března deficitem ve výši 105,0 mld. . Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 99,1 mld. .

K meziročnímu zlepšení salda o 61,2 mld. přispěl téměř 12% růst příjmů, naopak výdaje meziročně klesly o 2,6 %. Zatímco na záporném tempu výdajů se výrazně promítla doznívající pomoc státu související s vysokými cenami energií, příjmy byly posíleny březnovým inkasem daně z neočekávaných zisků.

Ve výsledcích se projevuje návrat k normálu, kdy do rozpočtu už nezasahují mimořádné výdaje, jako byla loni pomoc domácnostem a firmám v situaci vysokých cen energií. Na příjmové straně je už nyní vidět oživení spotřeby domácností.

Zbyněk Stanjura, ministr financí

“Březnové hospodaření přináší dvě pozitivní zprávy – meziroční zlepšení rozpočtového deficitu o více než 60 mld. a prakticky vyrovnané měsíční hospodaření, které současně bylo nejlepším březnovým výsledkem za posledních pět let. Ve výsledcích se projevuje návrat k normálu, kdy do rozpočtu už nezasahují mimořádné výdaje, jako byla loni pomoc domácnostem a firmám v situaci vysokých cen energií. Na příjmové straně je už nyní vidět oživení spotřeby domácností. Během dalších měsíců se na obou stranách rozpočtu postupně více projeví změny, které přinesl ozdravný balíček a které letos sníží celoroční deficit o 43 mld. ,“ uvedl k výsledkům plnění rozpočtu ministr financí Zbyněk Stanjura.

Detailní informace jsou po uzávěrce finančních výkazů uvedeny obvykle 25. den po skončení měsíce v systému Monitor.

Příjmy státního rozpočtu:

Příjmy státního rozpočtu byly na konci března o 11,6 % (+46,6 mld. ) vyšší než před rokem. K růstu přispěly v prvé řadě daňové příjmy (+27,7 mld. ), pojistné (+13,0 mld. ) a prostředky z Evropské unie a finančních mechanismů (+3,8 mld. ).

Výběr daně z příjmů fyzických osob placené plátci (+16,0 %, +4,0 mld. ) pozitivně ovlivnil růst mezd a změny přijaté v rámci konsolidačního balíčku, jako například snížení pásma pro druhou sazbu daně či úprava zdanění vybraných nepeněžních benefitů. Nicméně platí, že řada změn z konsolidačního balíčku se projeví až při ročním zúčtování daně v následujícím roce.

Inkaso daně z příjmů právnických osob (+16,7 %, +5,8 mld. ), podobně jako u daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (-2,6 %, -0,1 mld. ), bylo v březnu razantně posíleno splatností první čtvrtletní zálohy a současně vyrovnáním daně pro část poplatníků podávajících přiznání ve lhůtě do 2. dubna. Obdobně je nastavena daň z neočekávaných zisků (13,0 mld. ), která byla loni poprvé odvedena až v září.

Příspěvky z pojistného na sociální zabezpečení jsou v tomto roce zvýšeny znovuzavedením nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %, kterým by mělo dojít k vyrovnání schodku nemocenského pojištění. Pozitivní dopad na inkaso bude mít i zvýšení minimálního vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných. Objem pojistného meziročně vzrostl o 7,9 % (+13,0 mld. ).

Do inkasa daně z přidané hodnoty (+8,7 %, +6,9 mld. ) se pozitivně promítá růst výdajů domácností na spotřebu. Zároveň se začínají projevovat dopady změn účinných od ledna 2024, především redukce počtu sazeb daně z přidané hodnoty na základní 21 % a sníženou 12 % a přesunutí vybraného zboží a služeb ze snížené do základní sazby daně z přidané hodnoty.

Inkaso spotřebních a energetických daní (+11,6 %, +3,8 mld. ) meziročně vzrostlo, a to zejména díky spotřební dani z minerálních olejů a lihu. Růst inkasa spotřební daně z minerálních olejů (+14,2 %, +2,4 mld. ) je způsoben navrácením sazby spotřební daně z motorové nafty od 1. srpna 2023 na původní úroveň počátku roku 2022 (z 8,45 /l na 9,95 /l). V případě inkasa spotřební daně z lihu (+42,5 %, +1,1 mld. ) se jedná o dopad předzásobení před zvýšením sazby daně. Vývoj inkasa spotřební daně z tabákových výrobků (+3,6 %, +0,4 mld. ) je rovněž v důsledku předzásobení z důvodu navýšení sazby daně rozkolísaný, nicméně v následujících měsících již očekáváme jeho stabilizaci. Výběr ostatních spotřebních a energetických daní je prozatím podobný loňskému. Opatření konsolidačního balíčku se u spotřebních daní začnou projevovat až v průběhu roku v závislosti na splatnosti daně či účinnosti nových sazeb.

Příjmy státního rozpočtu za leden až březen

DPH - daň z přidané hodnoty
SD - spotřební daně z minerálních olejů, tabákových výrobků včetně surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků, piva, vína a meziproduktů, lihu a také včetně tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny
DPPO - daně z příjmů právnických osob z přiznání a vybíraná srážkou
DPFO - daně z příjmů fyzických osob zahrnující daň ze závislé činnosti, z přiznání a vybíranou srážkou
Mimořádné daně - daň z neočekávaných zisků (windfall tax) a odvod z nadměrných příjmů;
Pojistné - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nezahrnuje pojistné na veřejné zdravotní pojištění odváděné zdravotním pojišťovnám
EU/FM - příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, které představují již proplacený podíl EU/FM na financování společných programů s ČR
Ostatní - dopočet do celku daňových i ostatních příjmů nedaňové povahy.

Výdaje státního rozpočtu:

Celkové výdaje meziročně klesly o 14,6 mld. (-2,6 %). Pro jejich tempo byl určující vývoj běžných výdajů (-2,3 %, -12,1 mld. ) tlumený nižší podporou poskytovanou v oblasti energií (-16,6 mld. ), obsluhou státního dluhu (-5,0 mld. ) a odvody do rozpočtu Evropské unie (-3,5 mld. ). Dynamiku běžných výdajů naopak zvyšovaly dávky důchodového pojištění (+9,3 mld. ), předfinancováním oblasti výzkumu, vývoje a inovací (+4,9 mld. ), nákupy Ministerstva obrany (+3,4 mld. ) a platba veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce (+3,1 mld. ).

Na objemově nejvýznamnějších sociálních dávkách (+4,8 %, +10,5 mld. ) se nejvíce podílely výplaty důchodů (+5,5 %, +9,3 mld. ). Do jejich výše se kromě loňského mimořádného navýšení promítá letošní řádná valorizace o 1,8 %. Vzrostl i příspěvek na bydlení (+1,2 mld. ) a podpory v nezaměstnanosti (+0,5 mld. ). Naopak klesla výplata rodičovského příspěvku (-0,5 mld. ) a se snižujícím se objemem poskytnuté humanitární dávky i pomoc státu osobám v hmotné nouzi (-0,4 mld. ). Čerpání ostatních dávek prozatím nevybočuje od standardního vývoje předchozího roku.

Běžné nákupy (bez obsluhy státního dluhu), které meziročně vzrostly o 4,0 mld. (+26,1 %), byly nejvíce navýšeny výdaji souvisejícími s pořízením víceúčelových nadzvukových letounů F-35 (+3,7 mld. ).

Valorizačním mechanismem upravené zvýšení měsíčních plateb veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce z 1 900 na 2 085 by mělo vést k posílení zdravotního systému ze strany státu o dalších 12,3 mld. (+8,8 %). Objem vyplacených prostředků vzrostl o 9,0 % (+3,1 mld. ).

Naopak výrazně klesly běžné transfery podnikatelům (-35,9 %, -15,9 mld. ). Velká část jejich objemu i poklesu byla spjatá s dotacemi do oblasti energetiky (-16,6 mld. ). Kompenzace za dodávku elektřiny a plynu zákazníkům a na ztráty z důvodu zastropování jejich cen dosáhly 9,2 mld. (-14,7 mld. ), podpora obnovitelných zdrojů energie 5,7 mld. (+4,4 mld. ) a dotace provozovateli přenosové soustavy 1,3 mld. (-2,2 mld. ). Pomoc firmám v energeticky náročných odvětvích v tomto roce není vyplácena (-4,0 mld. ). Naopak k navýšení podpory podnikatelů došlo v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (+1,4 mld. ).

Neinvestiční transfery územním rozpočtům meziročně klesly o 6,5 mld. (-7,0 %). Jejich součástí jsou dotace regionálnímu školství zahrnující prostředky na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků na základních a středních školách (-1,5 mld. ). Jejich pokles ovlivnil meziroční nesoulad ve vyplacení druhé čtvrtletní zálohy soukromým školám (-3,4 mld. ), který bude narovnán v dubnu. Podobně jako na konci března předchozího roku stát uvolnil 14,9 mld. (více než 50 % rozpočtu) určených na spolufinancování výdajů na sociální služby. Za snížením transferů stálo prozatím nižší zapojení prostředků OP Jan Amos Komenský (-2,4 mld. ), klesající kompenzační příspěvek na nouzové ubytování osob z Ukrajiny (-1,4 mld. ) a loňské prezidentské volby (-0,6 mld. ).

Obsluha státního dluhu představovala pro státní rozpočet výdaj v objemu 10,2 mld. (-30,8 %, -5,0 mld. ). Meziroční pokles souvisel s loňskou lednovou výplatou úrokových výnosů plynoucích z protiinflačních státních dluhopisů.

Odvody vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie, jejichž výše je mimo jiné odvislá od úrovně hrubého národního důchodu a daně z přidané hodnoty, meziročně klesly o 3,5 mld. (-22,8 %).

Kapitálové výdaje státu v objemu 33,6 mld. (-7,1 %, -2,6 mld. ) jsou na počátku roku tradičně nízké, což souvisí jednak s realizací investic převážně ve druhé polovině roku a v letoším roce i s přechodem na novou finanční perspektivu. Většina těchto prostředků (20,4 mld. ; +0,02 mld. ) představovala výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. Na poklesu se nejvíce podílely nepravidelně poskytované dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury (-6,4 mld. ) a Státnímu fondu životního prostředí (-4,1 mld. ). Naopak vzrostly investiční nákupy (+2,7 mld. ) podpořené především financováním strategických záměrů Armády České republiky. Transfery územním rozpočtům (+3,0 mld. ) a podnikatelům (+1,9 mld. ) navyšovala především realizace projektů Integrovaného regionálního operačního programu 2014+ a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+.

Výdaje státního rozpočtu za leden až březen

Platy - platy a související výdaje vyplácené na úrovni organizačních složek státu (tj. bez platů vyplácených ve školství, zdravotnictví, příspěvkových organizacích)
NT SS - neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům směřované podnikatelským subjektům a neziskovým a podobným organizacím (např. spolkům, fundacím, ústavům, obecně prospěšným společnostem, církvím, politickým stranám a hnutím)
NT VRÚÚ - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně, které zahrnují především odvod veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce a transfery státním fondům
NT ÚSC - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně představují z velké části dotace na platy v regionálním školství, transfery podle zákona o sociálních službách a příspěvěk na výkon státní správy.
NT PO - neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím představují zejména příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím, ale i dotace vysokým školám a veřejným výzkumným institucím
Sociální dávky - zejména výdaje na starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody, ale i vyplacené dávky nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pěstounské péče, pomoci v hmotné nouzi, dávky pro příslušníky ozbrojených sil při skončení služebního poměru či osoby se zdravotním postižením
Jiné NV - ostatní neinvestiční výdaje (dopočet do celku), které zahrnují především běžné provozní výdaje, výdaje na obsluhu státního dluhu, odvody do rozpočtu Evropské unie, kompenzace dopravcům za slevy nařízené státem apod.
Investice - kapitálové výdaje realizované organizačními složkami státu v podobě přímých investic nebo transferů zejména státním fondům, municipalitám, podnikatelským subjektům, příspěvkovým a neziskovým organizacím, vysokým školám či veřejným výzkumným institucím.

Dokumenty ke stažení


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688