ec.europa.eu (Evropská komise)
Z regionů  |  07.06.2023 14:00:29

Nový program pre vzťahy medzi EÚ a krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku - Otázky a odpovede

1. Prečo EÚ potrebuje užšie vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku?

EÚ a krajiny Latinskej Ameriky a Karibiku (LAK) sú prirodzenými partnermi a udržiavajú dlhodobé strategické partnerstvo. Medzi dôvody, prečo treba zintenzívniť dialóg a posilniť spoluprácu medzi partnermi, patria rýchlo sa meniaci globálny kontext, pribúdajúce geopolitické výzvy, ničivá pandémia, svetová klimatická a environmentálna kríza, technologické zmeny a rastúce nerovnosti.

Vzhľadom na rastúce autoritárske trendy na celom svete sú EÚ a krajiny Latinskej Ameriky a Karibiku kľúčovými spojencami na posilnenie medzinárodného systému založeného na pravidlách. Takisto sú blízkymi obchodnými a investičnými partnermi so spoločným záujmom o podporu udržateľného rastu a posilnenie odolnosti hospodárstva. Obidva regióny sa usilujú o vybudovanie inkluzívnej a udržateľnej spoločnosti na základe ich spoločného záväzku k Agende 2030 a cieľom udržateľného rozvoja. Spoločne môžu viesť spravodlivú zelenú a digitálnu transformáciu, okrem iného zavedením investičnej stratégie Global Gateway. EÚ a krajiny Latinskej Ameriky a Karibiku by preto mali spolupracovať, aby využili svoju kolektívnu silu, lepšie bránili spoločné záujmy a spoločne riešili globálne výzvy ako preferovaní partneri.

2. Čo nové prináša tento návrh?

Spoločné oznámenie Európskej komisie a vysokého predstaviteľa je príspevkom k novej stratégii pre vzťahy EÚ s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku v záujme užšieho a modernizovaného strategického partnerstva medzi oboma regiónmi, ktorého stredobodom sú ľudia.

Vo svete gigantov predstavujú EÚ a krajiny Latinskej Ameriky a Karibiku spolu 14 % svetovej populácie a 21 % svetového HDP. Posilnenie tohto partnerstva je strategickou nevyhnutnosťou na riešenie globálnych výziev a využitie príležitostí pre vzájomný prospech. Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať užšiu spoluprácu na oboch stranách.

Na tento účel sa v spoločnom oznámení uvádzajú návrhy na zintenzívnenie spolupráce vo väčšine aspektov partnerstva medzi EÚ a krajinami LAK, a to aj cez posilnenie politickej angažovanosti, podporu obchodu a investícií a budovanie udržateľnejších a prepojenejších spoločností, najmä využitím stratégie Global Gateway. EÚ sa bude usilovať o mobilizáciu svojich politík, nástrojov a zdrojov v rámci prístupu Tím Európa.

3. Aké sú hlavné ciele a navrhované opatrenia?

V oznámení sa identifikuje 6 oblastí posilnenej spolupráce a pre každú sa navrhuje niekoľko konkrétnych opatrení:

  • Obnovené politické partnerstvo: s pravidelnými samitmi a stálym koordinačným mechanizmom so spoločenstvom CELAC a intenzívnejšou spoluprácou na fórach OSN. Posilnená spolupráca sa navrhuje nielen na regionálnej úrovni, ale aj s jednotlivými krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku, ako aj s(o) (sub)regionálnymi skupinami, ako sú Mercosur, Stredoamerický integračný systém (SICA), Andské spoločenstvo, Tichomorská aliancia alebo Aliancia za rozvoj demokracie, s osobitnou pozornosťou venovanou Karibiku, a najmä finalizácii dohody nasledujúcej po Dohode z Cotonou.
  • Posilnenie spoločnej obchodnej agendy EÚ – LAK: tento cieľ sa dosiahne dokončením podpisu dohody medzi EÚ a Čile, dosiahnutím rozhodujúceho pokroku v súvislosti s dohodou medzi EÚ a Mexikom a dohodou medzi EÚ a Mercosurom, úplnou ratifikáciou dohôd so Strednou Amerikou a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom a spoločným zvážením ich cielenej aktualizácie. Ďalším opatrením bude posilnenie spolupráce medzi EÚ a krajinami LAK v rámci WTO. Vzájomná diverzifikácia zdrojov surovín a zvýšenie odolnosti globálnych dodávateľských reťazcov bude prínosom pre oba regióny, a to aj spoločným riešením vplyvu právnych predpisov Európskej zelenej dohody.
  • Global Gateway: cez stratégiu môže EÚ mobilizovať kvalitné investície s cieľom pomôcť riešiť potreby infraštruktúry krajín Latinskej Ameriky a Karibiku cez pozitívnu investičnú ponuku založenú na hodnotách, dodržiavanie prísnych medzinárodných noriem a podporu sociálnej súdržnosti. Tento prístup môže byť základom partnerstva na účely spravodlivej, zelenej a digitálnej transformácie. Navrhované opatrenia na spravodlivú zelenú transformáciu zahŕňajú udržateľné investičné projekty, finančné rámce, ako sú trhy so zelenými dlhopismi, posilnenú spoluprácu v oblasti pripravenosti na katastrofy a riadenie rizika katastrof. Digitálna aliancia EÚ – krajín LAK bola spustená v marci 2023 s cieľom spojiť sily v záujme inkluzívnej digitálnej transformácie zameranej na človeka. Dôležitou podporou môžu byť investičné projekty Global Gateway, ako je rozšírenie optického kábla BELLA. Ďalšie opatrenia budú zahŕňať regulačný dialóg na posilnenie digitálnej kompatibility a podporu voľného a bezpečného toku údajov.
  • Podpora udržateľného hospodárskeho rastu naúčely ľudského rozvoja: na posilnenie spolupráce vrátane investícií do odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti (ako sa predpokladá v rámci partnerstva EÚ a krajín LAK v oblasti zdravia v oblasti výroby vakcín a liekov, digitálneho zdravotníctva, zdravotníckych technológií a posilňovania systémov zdravotnej starostlivosti) alebo do hospodárenia s vodou a sanitáciou. Pripravuje sa regionálna iniciatíva Tímu Európa zameraná na inkluzívne spoločnosti s osobitným zameraním na vzdelávanie.
  • Spájanie síl v záujme spravodlivosti, bezpečnosti občanov a boja proti cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti: medzi opatrenia tu patria podpora ďalšieho budovania kapacít a spolupráca s výborom pre vnútornú bezpečnosť Latinskej Ameriky (CLASI) a Policajným spoločenstvom amerického kontinentu (AMERIPOL), Posilní sa dialóg na vysokej úrovni o protidrogovej politike a spolupráca v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
  • Podpora mieru a bezpečnosti, demokracie, právneho štátu, ľudských práv a humanitárnej pomoci: zahŕňa zintenzívnenie úsilia o posilnenie postavenia žien a dievčat a odstránenie rodovo motivovaného násilia, ako aj ochranu obhajcov životného prostredia, a to aj podporou vykonávania inovačnej regionálnej dohody z Escazú. Spoločnou prioritou by malo byť posilnenie multilaterálneho systému ľudských práv.
  • Vytváranie aktívnych partnerstiev medzi ľuďmiv EÚ a krajinách LAK: kľúčovým opatrením je intenzívnejšia angažovanosť s mládežou, a to aj organizovaním poradných zborov mládeže na úrovni jednotlivých krajín. Medzi ďalšie opatrenia patrí zintenzívnenie spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu, obehovej mobility a spoločných kultúrnych iniciatív, ako je účasť EÚ ako čestného hosťa na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v roku 2023 v Guadalajare (Mexiko), ktorý je najväčší na svete mimo Európy. Posilniť by sa mala úloha Nadácie EÚ – LAK, medzinárodnej organizácie, ktorú tvorí 60 krajín z oboch regiónov.

4. Spolupracovala EÚ na vypracovaní tejto stratégie so zainteresovanými stranami?

EÚ zabezpečila široké zapojenie zainteresovaných strán vrátane partnerov z krajín Latinskej Ameriky a Karibiku. V tomto kontexte bol v januári začatý plán konzultácií vrátane uverejnenia výzvy na predkladanie podkladov počas 4 týždňov na webovom portáli „Vyjadrite svoj názor“, na ktorom sa zozbieralo 55 odpovedí, z ktorých väčšina bola veľmi významná a rozsiahla. Všetky boli náležite zohľadnené v procese reflexie a prípravy. Na neformálnych konzultáciách sa zúčastnili aj členské štáty EÚ, veľvyslanci krajín Latinskej Ameriky a Karibiku, občianska spoločnosť a ďalšie zainteresované strany. Takto bolo možné integrovať relevantné obavy a názory, čím sa posilnila participatívna, transparentná a inkluzívna povaha tohto oznámenia.

V dnešnom spoločnom oznámení sa uvádzajú návrhy, ktoré majú prispieť k prebiehajúcemu dialógu s členskými štátmi EÚ a ich relevantnými celkami, partnermi z krajín Latinskej Ameriky a Karibiku, ako aj so súkromným sektorom, občianskou spoločnosťou, miestnymi orgánmi a mládežou, ktoré sa uskutočnia pred ďalším samitom EÚ – CELAC v Bruseli v júli 2023.

5. Nahradí nový návrh oznámenie z roku 2019?

Navrhovaný nový program vychádza zo skúseností získaných pri vykonávaní oznámenia z roku 2019 a jej cieľom je posunúť vzťah o jeden významný krok vpred, a to z kvalitatívneho aj kvantitatívneho hľadiska. Globálny kontext sa po roku 2019 podstatne zmenil v neposlednom rade z dôvodu ničivej pandémie a bezprecedentných geopolitických výziev. Tento posun odôvodňuje obrodenie strategického vzťahu, akým je vzťah medzi EÚ a krajinami LAK.

Oznámenie bude podkladom pre rokovania s partnermi z krajín Latinskej Ameriky a Karibiku na samite EÚ – CELAC v júli 2023. Európska komisia spolu s vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vyzýva Radu a Európsky parlament na schválenie nového programu predstaveného v tomto spoločnom oznámení, ako aj na spoluprácu s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku na účely obnoveného strategického partnerstva na základe tohto návrhu. Nadchádzajúci samit EÚ – CELAC predstavuje skvelú príležitosť na budovanie dôvery a stimulovanie dynamiky v partnerstve medzi EÚ a krajinami LAK, aby sa tieto regióny stali preferovanými partnermi. Mohol by predstavovať základ pre ďalší pokrok strategického partnerstva s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku v nasledujúcich rokoch v záujme oboch strán, a najmä občanov EÚ a krajín Latinskej Ameriky a Karibiku.

6. Aké hospodárske väzby existujú medzi Európou a krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku?

EÚ je hlavným investorom v krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku a je jedným z najväčších obchodných partnerov regiónu. V roku 2022 predstavoval celkový obchod s tovarom medzi 27 členskými štátmi EÚ a krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku 293,09 mld. eur, čo zodpovedá 4,8 % celkového dovozu z nečlenských krajín EÚ a 5,8 % celkového vývozu do nečlenských krajín EÚ.

Obchod medzi krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku a EÚ v rokoch 20132022 rýchlo rástol, pričom dovoz vzrástol o 59 % a vývoz o 37 %. Obchodné vzťahy sú celkovo vyvážené s relatívne malým prebytkom vo výške 5 mld. eur v prospech EÚ.

EÚ je hlavným investorom regiónu Latinskej Ameriky a Karibiku. Priame investície spoločností z EÚ dosiahli na konci roka 2021 celkovú výšku 693 mld. eur. Je to porovnateľné s kombinovanými stavmi priamych zahraničných investícií EÚ v Číne, Indii, Japonsku a Rusku (670 mld. eur).

7. Čo robí EÚ na podporu investícií a tvorby pracovných miest v krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku?

Už v roku 2020 zabezpečovali priame investície EÚ zamestnanie približne 2,75 milióna pracovníkov v krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku.

Zamestnanosť vytvorená priamymi investíciami EÚ v regióne sa v rokoch 20102020 zvýšila o 60,8 %.

EÚ chce tento rast ešte viac podporiť, čím prispeje k diverzifikácii krajín Latinskej Ameriky a Karibiku do odvetví s vyššou pridanou hodnotou a podporí rast produktivity, inovácií a tvorby pracovných miest.

8. Ako môžu obchodné dohody podporiť región Latinskej Ameriky a Karibiku?

Dvojstranné a regionálne obchodné dohody ponúkajú stabilný rámec pre spoločnosti v EÚ aj Latinskej Amerike. Obchodné dohody poskytujú preferenčný prístup na príslušné trhy. V dôsledku týchto dohôd sa obchod s tovarom od roku 2018 zvýšil o 40 %.

Uľahčenie obchodu a obchodné dohody sú okrem toho katalyzátormi udržateľného a inkluzívneho rozvoja a podporujú regionálnu integráciu. Obchodné dohody takisto ponúkajú platformy na riešenie spoločných výziev, ako je vykonávanie programov súvisiacich s udržateľnosťou.

9. Ako môžu obchodné dohody podporiť obchod a investície do kritických surovín?

EÚ musí posilniť svoju globálnu angažovanosť a obchodnú agendu so spoľahlivými partnermi.

Dvojstranné dohody a hlbšie obchodné a investičné prepojenia pomôžu EÚ diverzifikovať a posilniť dodávateľské reťazce vrátane dodávateľských reťazcov kritických surovín, čím sa zabezpečí, aby spoločnosti z EÚ neboli diskriminované, pokiaľ ide o prístup k takýmto materiálom.

Najnovšie obchodné dohody, ako napríklad dohody s Mexikom a Čile, obsahujú osobitnú kapitolu o energetike a surovinách.

V týchto dohodách sa stanovujú aj ambiciózne pracovné a environmentálne normy a podporuje sa výroba a spracovanie surovín udržateľným spôsobom.

10. Aké je zameranie stratégie Global Gateway v regióne, pokiaľ ide o rozvoj a spoluprácu?

Cez stratégiu Global Gateway môže EÚ zmobilizovať kvalitné investície na pomoc pri riešení potrieb krajín Latinskej Ameriky a Karibiku v oblasti infraštruktúry v záujme spravodlivej zelenej a digitálnej transformácie, a zároveň vytvárať miestnu pridanú hodnotu, rast a pracovné miesta a pomáhať pri budovaní odolných a udržateľných globálnych dodávateľských reťazcov, z ktorých budú mať prospech oba naše regióny.

Stratégia Global Gateway už v regióne prináša výsledky. Hlavné projekty určené na rok 2023 v krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku zahŕňajú hlavné iniciatívy na úrovni krajín a regiónu, ako je napríklad Digitálna aliancia EÚ – LAK. Implementácia digitálnej aliancie EÚ – LAK je mimoriadne dôležitým a inovatívnym krokom, keďže ide o prvú navrhovanú medziregionálnu platformu pre spoluprácu v oblasti digitálnej transformácie.

11. Zmobilizuje EÚ nové investície do krajín Latinskej Ameriky a Karibiku?

Investičný program Global Gateway (GGIA) bude dôležitým prvkom tejto obnovenej stratégie s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku a veľa sa očakáva od samitu. Dôraz na sociálny a environmentálny rozmer investícií EÚ jasne odlišuje Úniu od ostatných investorov v regióne. Investičný program podporí a zmobilizuje ďalšie verejné a súkromné investície do strategických sektorov v krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku cez konkrétne projekty. V súčasnosti pripravujeme prezentáciu zoznamu projektov na júlový samit EÚ – CELAC s našimi partnermi z krajín Latinskej Ameriky a Karibiku.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Z regionů:

Ne   5:00  Městská hala Blansko hostila volejbalové turnaje Město Blansko (blansko.cz)
So 15:30  Spor o stavbu cyklostezky v Trojanovicích. (video) Ceskatelevize.cz (ČT)
So 14:04  Městské divadlo uvedlo premiéru Gogolovy hry Hráči Mladá Boleslav (mb-net.cz)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688