ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  23.04.2023 17:07:08

Kybernetická bezpečnost - posílení kapacit EU v zájmu účinné operativní spolupráce, solidarity a odolnosti (23.4.2023)

Cybersecurity

Komise dnes přijala návrh aktu EU o kybernetické solidaritě, který má posílit kybernetickobezpečnostní kapacitu EU. Aktem se má zefektivnit odhalování kybernetických bezpečnostních hrozeb a incidentů, rozšířit povědomí o této problematice, posílit připravenost kritických subjektů a podpořit solidarita, koordinované řešení krizí a rozvoj schopnosti reakce ve všech členských státech. V aktu se stanoví, jaké schopnosti bude EU rozvíjet, aby se zajistila větší odolnost a reakceschopnost Evropy vůči kybernetickým hrozbám, a zároveň se posiluje stávající mechanismus spolupráce. Na základě aktu se má přispět k zajištění bezpečného a zabezpečeného digitálního prostředí pro občany a podniky a k ochraně kritických subjektů a základních služeb, jako jsou nemocnice a veřejné služby.

V rámci Evropského roku dovedností 2023 Komise rovněž představila projekt Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem zaujmout koordinovanější přístup při řešení nedostatku odborníků v této oblasti, což je podmínkou vyšší odolnosti Evropy vůči těmto hrozbám. Díky Akademii se propojí různé stávající iniciativy zaměřené na podporu dovedností v této oblasti a zpřístupní se na online platformě, čímž se zvýší jejich viditelnost a postupně dojde k rozšíření řad kvalifikovaných odborníků v tomto sektoru v EU.

ProstřednictvímEvropské bezpečnostní unie je EU odhodlána zajistit ochranu všech evropských občanů a podniků online i offline a dále podporovat rozvoj otevřeného, bezpečného a stabilního kyberprostoru. Rostoucí počet kybernetických bezpečnostních incidentů, jejich četnost a dopad představují však i nadále závažnou hrozbu jak pro fungování sítí a informačních systémů, tak pro jednotný evropský trh. Situace se dále zhoršila v důsledku vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině, kterou doprovází činnost množství na stát napojených zločineckých a hacktivistických aktérů, jež se do současného geopolitického napětí zapojují.

Na základě stávajícího silného strategického, politického a legislativního rámce mají navrhovaný akt EU o kybernetické solidaritě a Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti přispět k efektivnějšímu odhalování kybernetických hrozeb a ke zvýšení odolnosti a připravenosti unijního ekosystému kybernetické bezpečnosti, a to na všech úrovních.

Akt EU o kybernetické solidaritě

Na základě tohoto aktu se má posílit solidarita na úrovni Unie a zefektivnit odhalování významných nebo rozsáhlých kybernetických bezpečnostních incidentů, příprava na ně i následná reakce. Bude totiž vytvořen evropský štít pro kybernetickou bezpečnost a komplexní mechanismus pro mimořádné případy kybernetické hrozby.

Aby bylo možné případy závažných kybernetických hrozeb rychle a efektivně odhalovat, navrhuje Komise zřídit evropský kybernetický štít, tedy evropskou infrastrukturu národních a přeshraničních bezpečnostních operačních středisek (SOC) v celé EU.Jedná se o subjekty, jejichž úkolem je odhalovat kybernetické hrozby a reagovat na ně. Operační střediska k tomu budou využívat nejmodernější technologie, jako je umělá inteligence a pokročilá analýza dat, s cílem přeshraniční kybernetické hrozby a incidenty včas odhalit a varovat ostatní. Orgány a příslušné subjekty pak budou schopny reagovat na závažné incidenty účinněji a účelněji.

Střediska by mohla být zprovozněna počátkem roku 2024. V přípravné fázi evropského kybernetického štítu vybrala Komise v dubnu 2023 v rámci programu Digitální Evropa tři konsorcia přeshraničních bezpečnostních operačních středisek (SOC), která sdružují veřejné subjekty ze 17 členských států a Islandu.

Aktem EU o kybernetické solidaritě se má rovněž zřídit mechanismus pro mimořádné případy kybernetické hrozby, jehož cílem je zvýšit připravenost a posílit schopnost reakce na takové incidenty v EU.Mechanismus bude podporovat:

  • Opatření v oblasti připravenosti, včetně provádění testů zranitelnosti na subjektech ve vysoce kritických odvětvích (zdravotní péče, doprava, energetika atd.), a to na základě běžných rizikových scénářů a metodik.
  • Vytvoření nové rezervy EU pro kybernetickou bezpečnost sestávající z týmů pro reakce na bezpečnostní incidenty zajišťovaných důvěryhodnými, předem sjednanými poskytovateli, kteří v případě závažného nebo rozsáhlého kybernetického bezpečnostního incidentu budou připraveni na žádost členského státu nebo orgánů, institucí a jiných subjektů Unie zasáhnout.
  • Poskytování finanční podpory na vzájemnou pomoc v případě, že by členský stát mohl nabídnout podporu jinému členskému státu.

Navrhovaným nařízením by se navíc zavedl mechanismus pro přezkum kybernetických bezpečnostních incidentů. Ten má posílit odolnost Unie tím, že bude provádět přezkum a posouzení proběhlých významných nebo rozsáhlých kybernetických bezpečnostních incidentů. Na základě získaných poznatků se následně může vydat doporučení, jak kybernetickou bezpečnost Unie optimalizovat.

Celkový rozpočet na veškerá opatření v rámci aktu EU o kybernetické solidaritě činí 1,1 miliardy eur, z čehož přibližně dvě třetiny půjdouz programu EU s názvem Digitální Evropa.

Akademie dovedností EU v oblasti kybernetické bezpečnosti

Akademie dovedností EU v oblasti kybernetické bezpečnosti propojí soukromé a veřejné iniciativy zaměřené na rozvoj dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti na evropské a vnitrostátní úrovni, zviditelní je a pomůže překlenout nedostatek odborníků v této oblasti.

Zpočátku bude fungovat pouze online, a to na platformě Komise pro digitální dovednosti a pracovní místa. Občané, kteří mají o kariéru v oblasti kybernetické bezpečnosti zájem, zde budou moci najít informace o možnostech financování, odborné přípravy a certifikace z celé EU – vše na jednom místě a online. Zainteresované strany se budou rovněž moci zavázat k tomu, že budou podporovat zlepšování dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti v EU, a to konkrétními kroky z vlastní iniciativy, například nabídkou odborné přípravy a certifikace v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Akademie se bude postupně vyvíjet tak, aby v jejím rámci fungoval společný prostor pro akademickou obec, poskytovatele odborné přípravy a subjekty z daného sektoru. Díky tomu budou moci lépe koordinovat vzdělávací programy, odbornou přípravu, financování a sledovat vývoj trhu práce v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Certifikační systémy pro řízené bezpečnostní služby

Komise dnes rovněž navrhla cílenou změnuaktu o kybernetické bezpečnosti s cílem umožnit budoucí schválení evropských systémů certifikace pro „řízené bezpečnostní služby“. Jedná se o vysoce kritické a citlivé služby zajišťované poskytovateli služeb kybernetické bezpečnosti, jako je reakce na incidenty, penetrační testování, bezpečnostní audity a poradenství, jež mají za cíl pomoci podnikům a jiným organizacím takovýmto incidentům předcházet, odhalovat je, reagovat na ně nebo se z nich případně zotavit.

Certifikace má naprosto zásadní význam a může sehrát důležitou úlohu v souvislosti s rezervou EU pro kybernetickou bezpečnost a směrnicí o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii (směrnicí NIS 2), což rovněž usnadňuje přeshraniční poskytování těchto služeb.

Další kroky

Navrhované nařízení o aktu EU o kybernetické solidaritě jakož i cílenou změnu aktu o kybernetické bezpečnosti nyní posoudí Evropský parlament a Rada.

Evropské centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost uspořádá s vybranými přeshraničními bezpečnostními operačními středisky společné zadávání veřejných zakázek na nástroje a infrastruktury s cílem vybudovat kapacity pro odhalování kybernetických bezpečnostních incidentů.

Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) a Evropské centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost budou nadále pracovat na rozvoji kybernetickobezpečnostních dovedností a přispívat k fungování Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to v souladu se svým příslušným mandátem a v úzké spolupráci s Komisí a členskými státy.

Podle návrhu Komise by Akademie mohla mít podobu konsorcia evropské digitální infrastruktury (EDIC), což je nový právní rámec pro provádění projektů, jichž se účastní více zemí. Tato možnost bude nyní projednána s členskými státy.

Je rovněž nezbytné zajistit, aby odborníci absolvovali požadovanou kvalitní odbornou přípravu. V této souvislosti vypracuje agentura ENISA pilotní projekt, v jehož rámci prozkoumá vytvoření evropského atestačního systému pro dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Souvislosti

Navrhovaným aktem EU o kybernetické solidaritě reaguje Komise na výzvu členských států k posílení kybernetické odolnosti EU a plní svůj závazek vyjádřený v nedávném společném sdělení o politice EU v oblasti kybernetické obrany v zájmu přípravy iniciativy EU v oblasti kybernetické solidarity.

Akt EU o kybernetické solidaritě a Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti vycházejí ze Strategie kybernetické bezpečnosti EU a z unijního legislativního rámce, jejichž cílem je posílit kolektivní odolnost Unie vůči rostoucím hrozbám v oblasti kybernetické bezpečnosti. Legislativní rámec zahrnuje směrnici o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii (NIS 2) a akt o kybernetické bezpečnosti.

Další informace

Otázky a odpovědi – Kybernetická bezpečnost: posílení kapacit EU v zájmu účinné operativní spolupráce, solidarity a odolnosti

Infopřehled – Akt EU o kybernetické solidaritě

Infopřehled – Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti

Návrh nařízení o aktu o kybernetické solidaritě

Sdělení Komise o Akademii dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti

Návrh nařízení o „řízených bezpečnostních službách

Infopřehled – Strategie kybernetické bezpečnosti EU

Akt EU o kybernetické solidaritě – internetové stránky

Akademie dovedností EU v oblasti kybernetické bezpečnosti – Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa

Citace

Dnes představený balíček věnovaný kybernetické bezpečnosti je důkazem toho, jak lze solidárním jednáním vybudovat infrastrukturu, dovednosti a kapacity, které potřebujeme k tomu, abychom byli schopni čelit společné rostoucí kybernetické hrozbě.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk - 18/04/2023

Akt EU o kybernetické solidaritě a Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti jsou dvěma novými hmatatelnými nástroji, které nám pomohou řešit operativní potřeby Unie v této oblasti: akt předkládá konkrétní opatření, která EU umožní na tyto hrozby a útoky reagovat a Akademie posílí naši dovednostní základnu, abychom měli k dispozici odborníky, které v této souvislosti potřebujeme.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života - 18/04/2023

Dnes byl přijat návrh na vytvoření evropského kybernetického štítu. Abychom mohli účinně odhalovat rozsáhlé kybernetické hrozby, reagovat na ně a zotavit se z nich, musíme naléhavě zajistit velký objem investic do kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti. Akt o kybernetické solidaritě je v této souvislosti jedním ze zásadních milníků.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh - 18/04/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
18 duben 2023
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688