zlin.eu (Zlín)
Z regionů  |  26.01.2023 17:30:20

Programové prohlášení Rady města Zlína pro volební období 2022 - 2026

Dne 23. ledna 2023 schválila Rada města Zlína finální verzi programového prohlášení pro volební období 20222026.

„Jsme si vědomi si odpovědnosti vyplývající z volebního výsledku. Díky blízkosti programů a řešení potřeb občanů na komunální úrovni jsme se s koaličními partnery na programovém prohlášení snadno shodli. Chceme během tohoto volebního období nachystat k realizaci velké projekty, na které Zlín dlouhé roky čekal. Těmi jsou rekonstrukce náměstí Míru a prostoru pod kostelem, Velkého kina, budovy č. p. 10 (Minutka) či postupná rekonstrukce zámku. Z předchozího období máme již nachystanou rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky. Pokud se nepodaří prosadit změnu rozpočtového určení daní, tak bude Zlín u těchto projektů závislý na externím financování, které tak bohužel i bude určující, který velký projekt se udělá jako první. Ten bychom chtěli zahájit ještě v tomto volebním období. Výrazně se pokročilo v přípravě realizace obchvatu Zálešné, Prštenské příčky, pravobřežní komunikace nebo tunelu pod centrem města. Jsem rád, že se podařilo přichystat i rozvojové plochy k bydlení na tzv. Boněckém rybníku a pod sportovní halou, kde nalezne místo i podnikání, Univerzita Tomáše Bati či sociální služby. Cílem našeho společného snažení bude, aby po tomto volebním období byl Zlín stále bezpečné město, atraktivní pro život všech generací s vyšším počtem obyvatel a zejména plné produktivních lidí,“ sdělil primátor Zlína, Jiří Korec.

 

Jednotlivé body Programového prohlášení Rady města Zlína:

FINANCOVÁNÍ A EKONOMIKA

Budeme dbát na přehlednost, transparentnost a hospodárnost rozpočtu. U provozní výdajové stránky rozpočtu zavedeme úsporná opatření, provedeme optimalizaci výdajů. V oblasti energetiky se zaměříme především na úspory, na využití obnovitelných zdrojů energie a smart řešení.

Za klíčové pro sestavování rozpočtu považujeme dosažení maximálního provozního salda, jako zdroje pro budoucí investice. Pro investiční projekty města budeme v maximální míře využívat dotačních titulů s cílem zajistit vícezdrojové financování jednotlivých projektů. Investiční projekty města budeme připravovat nezávisle na dotačních titulech, avšak s důkladným zohledněním finančních možností města. V maximální míře budeme usilovat o změnu rozpočtového určení daní (RUD) ve prospěch města a jeho občanů.

Městským společnostem nastavíme pravidla, zejména ve vztahu na rozpočet města. Cílem je zvýšení jejich finanční soběstačnosti při zachování požadované kvality a rozsahu poskytovaných služeb. Vzhledem k současnému finančnímu vývoji a s ohledem na budoucí nákladné rozvojové investice, zanalyzujeme příjmovou stránku města. Navýšíme příjmy tak, aby odrážely realitu současné ekonomické situace a vytvořily podmínky pro trvalý rozvoj města.

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA

Budeme efektivně spravovat a rozvíjet a to včetně majetkových podílů města ve společnostech. Ve správě majetku budeme vždy postupovat jako řádní hospodáři a budeme systematicky rekonstruovat majetek města. Budeme se snažit zvyšovat výnos z nájmu nebytových prostor a pozemků. Budeme redukovat reklamní smog ve městě.

STRATEGICKÝ A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Budeme klást důraz na promyšlený a koncepční rozvoj města Zlína a na ochranu a rozvoj jedinečných architektonických kvalit našeho města. Budeme pokračovat v revitalizaci veřejných prostranstvích ve městě. Za účelem koncepčního rozvoje vytvoříme dokumenty související s budoucím strategickým rozvojem města a vytvoření podmínek pro co nejlepší spolupráci mezi městem, občany, investory, podnikatelskou sférou, zájmovými sdruženími, UTB a Zlínským krajem. Budeme využívat veřejných architektonických soutěží s vlivem nezávislých odborníků a architektů při navrhování městských staveb. V zájmu občanů Zlína budeme v rámci svých možností a kompetencí spolupracovat se Zlínským krajem na projektu rekonstrukce nebo výstavby nemocnice a všem s tím souvisejícím. Zadáme architektonicko-urbanistickou studii na plochu po bývalém „torzu“ na Jižních Svazích. Budeme pokračovat v přípravě zástavby v lokalitě Boněckého rybníka a Březnické.

 DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

Doprava je pro nás prioritní oblast zájmu. Proto budeme pokračovat na přípravě a realizaci důležitých dopravních staveb, jako je Pravobřežní komunikace I. etapa (má návaznost na stavbu Správy železnic tzn. Prštenská příčka), obchvat Zálešné nebo pravobřežní komunikace II. etapa - Louky. Budeme optimalizovat režim parkování automobilů ve městě s důrazem na krátkodobé stání s cílem podpořit alternativní způsoby dopravy jako je městská hromadná doprava (MHD) nebo cyklodoprava. V MHD zavedeme nový odbavovací systém a podpoříme její integraci do krajského systému veřejné hromadné dopravy (VHD). Připravíme návrh modrých zón tak, abychom zvýšili komfort pro občany města Zlína před dlouhodobým parkováním obyvatel z okolních měst a obcí. Připravíme další plochy pro záchytná parkoviště obsluhovaná MHD. Budeme nadále spolupracovat se Správou železnic a společností Z-group při přípravě staveb nového vlakového a autobusového nádraží.

BEZPEČNOST A POŘÁDEK VE MĚSTĚ

Budeme nadále pokračovat v podpoře prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Chceme, aby Zlín zůstal bezpečným městem. Za tímto účelem podpoříme činnost Městské policie Zlín, zejména v oblasti technické podpory výkonu služby. Zavádění moderních technologií přitom musí přispět nejen k větší efektivitě činnosti městské policie, ale musí umožnit jejich využití také Policii České republiky a dalším bezpečnostním sborům. Prioritou zůstává vysoká míra spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému i dalšími participujícími orgány veřejné moci. V oblasti přímého výkonu služby budeme rozvíjet vysokou míru spolupráce mezi městskou a republikovou policií jak při běžných, tak i mimořádných situacích. Nadále budeme pokračovat v rozvíjení osvědčených principů územní hlídkové služby strážníků, ale neméně pozornosti budeme věnovat i centru města a dalším frekventovaným místům. Městská policie Zlín bude nadále zaměřovat svoji činnost na problematická místa tak, aby docházelo k předcházení trestné činnosti, účinné eliminaci narušování veřejného pořádku a ochraně veřejného i soukromého majetku. V oblasti prevence kriminality, kterou realizuje městská policie, prosadíme rozšíření stávajících aktivit pro všechny věkové skupiny občanů. V oblasti odborné přípravy, vzdělávání a výcviku strážníků se zasadíme o zlepšení podmínek interního vzdělávacího zařízení, které dokáže nabídnout odpovídající služby i dalším obecním a městským policiím v regionu. V oblasti požární bezpečnosti budeme i nadále podporovat činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů, které působí na území města.

OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Rozšíříme kapacitu sociálních zařízení. Budeme pokračovat v procesu komunitního plánování sociálních služeb a služeb s nimi souvisejících tak, aby bylo ve městě dostupné kompletní portfolio služeb pro seniory, zdravotně postižené, mladé rodiny a matky na mateřské a rodičovské dovolené. Podpoříme kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity těchto občanů. Nadále budeme podporovat pomoc potřebným jako je dárcovství krve a kostní dřeně a projekty, jejichž smyslem je pomáhat nemocným dětem.

ŠKOLSTVÍ A SPORT

Prosperita a budoucnost města stojí na vzdělanosti jeho obyvatel. Vzdělávání žáků je bezpochyby jednou z nejdůležitějších veřejných služeb a naším cílem a prioritou je zabezpečit komplexní rozvoj osobnosti žáka. Rolí města, jako zřizovatele mateřských a základních škol, je povinnost vytvořit takové podmínky, které umožní plynulý rozvoj školství při využití nových trendů a poznatků. Ucelená pozornost bude věnována zástupcům managementu škol. Za základní pilíře považujeme podporu kvalitního vzdělávání, učitele, respektování potřeb a individualit všech dětí a žáků, s důrazem na rozvoj všech osobnostních stránek. V neposlední řadě posilování vzdělávání ředitelů školských zařízení. Vše s důrazem na vytváření zázemí škol pro moderní formy výuky, oborné učebny a na podporu sportovních, kulturních a sociálních aktivit. Budeme průběžně pokračovat v rekonstrukci a modernizaci objektů škol a školských zařízení, sportovních ploch a dětských hřišť na základě potřeb území a jasných pravidel.

Budeme hledat možnosti k optimalizaci provozu mateřských školek tak, aby se se svou provozní dobou byly schopny co nejvíce přizpůsobit požadavkům rodičů dětí.

Na základních školách budeme vytvářet podmínky pro rozvoj technického a materiálové zabezpečení výuky, zvláště v oblastech přírodovědného a polytechnického vzdělávání. Důraz bude kladen na využití moderních a interaktivních pomůcek, informačních technologií do výuky všech předmětů. Hlavním cílem bude směřování vzdělávání žáků k potřebám vzdělanostních nároků „průmyslu 4.0“. Vedení škol a pedagogickým pracovníkům vytvoříme jednotnou metodickou podporu pro usnadnění zvládnutí nezbytné modernizace výuky, řízení a realizace digitálního vzdělávání. Při řešení těchto úkolů budeme úzce spolupracovat s jednotlivými fakultami UTB.

S ohledem na finanční možnosti města budeme rozdělovat dotace do sportu tak, abychom zohledňovali podporu sportů věnujících se aktivním sportovcům v dětských, žákovských a juniorských kategoriích. Podpoříme další rozvoj nabídky mimoškolních zájmových aktivit, sportovních a vzdělávacích soutěží na základních školách i mateřských školách, jako důležitý prostředek v úsilí o zdravý vývoj mládeže. Našim cílem je zajistit, aby vybraná sportoviště měla potřebné parametry pro provozování vrcholového sportu a splňovala podmínky pro účast ve vrcholných soutěžích.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE

Pomocí transparentního rozdělování dotací do kultury podpoříme svobodnou kulturu, festivaly i výstavy. Budeme podporovat aktivity městské organizace „Živý Zlín“ a rozšiřovat je dalšími pravidelnými kulturními akcemi. Hlavním cílem je podpora nevýdělečných a zájmových aktivit, které jsou základem živé kultury každého města, především činnosti zaměřené na děti a mládež. Budeme usilovat o optimalizaci městské památkové zóny a pokračovat v systematické obnově památkově chráněných objektů s maximálním využitím finančních prostředků ze státních zdrojů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Zajistíme přiměřenou péči o městskou zeleň, zejména intenzivnější péči o travní porosty, květinovou výzdobu a údržbu parků. Budeme podporovat environmentální vzdělávání a osvětu občanů. S ohledem na legislativou plánovaného omezení skládkování budeme řešit problematiku nakládání s odpadem.

BYTOVÁ PROBLEMATIKA

Zajištění bytových potřeb občanů města Zlína považujeme za klíčové, proto budeme dále investovat do rekonstrukcí, údržby a rozvoje současného bytového fondu města s důrazem na dostatečnou kapacitu sociálních a startovacích bytů a chráněného bydlení. Nebudeme prodávat velkokapacitní domy v majetku města. Přípravou a tvorbou rozvojových lokalit nejen pro bydlení budeme podporovat novou koncepční bytovou výstavbu ve městě při respektování místních podmínek v daných lokalitách a požadovat architektonickou kvalitu výstavby.

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU A MEZINÁRODNÍ STYKY

Pomocí propagace města Zlína, jeho historie i současnosti a akcí ve městě zvýšíme počet návštěvníků našeho města (koncerty, výstavy, kongresy). I nadále budeme podporovat akce, které ke Zlínu trvale patří (Festival filmů pro děti a mládež, Barum Czech Rallye, divadelní festival Setkání-Stretnutie aj.). Budeme udržovat a rozvíjet prospěšné kontakty se zahraničními i tuzemskými městy, zvláště pak s těmi, se kterými spolupracujeme na základě dlouhodobého smluvního partnerství.

MÍSTNÍ ČÁSTI A VNITŘNÍ ZLÍN

Navýšíme investiční prostředky, které budeme spravedlivě rozdělovat na celém území města a to jak ve všech místních částech města, tak ve vnitřním Zlíně. Podpoříme komunitní, sportovní i kulturní život a rozvoj participace a informovanosti obyvatel vnitřního Zlína i místních částí.

INVESTIČNÍ PRIORITY

Připravíme k realizaci projekty ITI, rekonstrukci Velkého kina, revitalizaci náměstí Míru a navazujících ploch, dostavbu radnice a rekonstrukci sportovní areál u Sokolovny. Kromě dopravních projektů a revitalizace veřejných prostranství budeme pokračovat i v přípravě realizace rekonstrukce tělocvičny 1. ZŠ a přístavby Kongresového centra Zlín a dalších rozvojových projektů pro příští volební období. Zahájíme rekonstrukci kina Květen, objektu sociální péče v Malenovicích, revitalizujeme skate-parkové hřiště u Dopravního podniku.

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688