mzv.cz (MZv ČR)
Makroekonomika  |  21.09.2022 08:55:47

Tchaj-wan, počet obyvatel, HDP, inflace, nezaměstnanost, export, import a obchodní bilance, dluh - souhrnná teritoriální informace

Tchajwanská ekonomika je jedním z největších světových dodavatelů elektronických součástek, včetně čipů, počítačů a dalších komponentů. Ekonomika i v letech celosvětové pandemie koronaviru vykazuje bezprecedentní růst, v roce 2021 5,7 %, pro rok 2022 se kalkuluje s růstem 3,2 %, resp. 2,3 % pro rok 2023. V kumulaci za celý rok 2021 vzrostla průmyslová produkce meziročně o 12,9 %. I přes velmi striktní opatření byla situace na Tchaj-wanu stabilizovaná, nebyla zavedena žádná drastická opatření, výroba nebyla zastavena a ekonomické aktivity nebyly výrazně omezeny. Růstový potenciál leží především v orientaci na spotřební elektroniku a ICT obecně a zvýšené globální poptávce v tomto sektoru. Tchaj-wan je také domovem špičkového polovodičového průmyslu s více než 60% podílem na globálním trhu. Zásadní význam tohoto odvětví v exportu s sebou přináší i značnou závislost na vývoji celosvětové poptávky. Současná administrativa klade důraz na transformaci tchajwanské ekonomiky prostřednictvím inovací, což má zvýšit konkurenceschopnost v mezinárodním globálním řetězci. Tchaj-wan je pro evropské firmy zajímavým partnerem, a to přinejmenším pro jeho bezprostřední integraci v globální ekonomice. Obchod mezi EU a Tchaj-wanem v posledních dvou dekádách vzrostl téměř osminásobně, avšak s chronickým obchodním deficitem na evropské straně.

 

Tchaj-wan - Hospodářské ukazatele

EIU, OECD, IMD

Tchaj-wan 2020 2021 2022 2023 2024
Růst HDP (%) 3,4 5,7 3,2 2,3 2,5
Průmyslová produkce (% změna) 7,1 12,9 5,6 3,6 2,0
Veřejný dluh (% HDP) 28,0 28,3 28,1 28,1 27,9
Míra inflace (%) -0,2 2,0 2,4 0,8 0,7
Populace (mil.) 23,6 23,4 23,5 23,5 23,5
Nezaměstnanost (%) 3,8 4,4 4,2 4,0 3,9
HDP/obyv. (USD, PPP) 58 420,5 64 240,0 68 590,0 72 060,0 75 920,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) 94,7 110,3 115,5 108,3 105,5
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 74,8 86,2 90,5 84,9 82,9
Exportní riziko OECD 1/7 1/7 1/7    
Konkurenceschopnost 11/63 8/64      

 

Vývoj HDP

Tchaj-wan 3,1 3,4 6,4 4,5 2,5
Svět 2,3 -3,7 5,6 3,5 3,1
Vyspělé ekonomiky 1,7 -4,5 5,2 3,3 2,4

 

Podíl sektorů

zemědělství 1,7
průmysl 41,3
služby 57,0

 

Tchaj-wan - Import dle zemí

Čína 22,2
Japonsko 16,0
Spojené státy americké 11,4
Korejská republika 7,2
Austrálie 3,6

 

Tchaj-wan - Import dle zboží

Celkem 287,4
Elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly 93,3
Stroje, zaříz. ost. pro určitá odvětví průmyslu, díly 43,2
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 29,6
Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. 14,0
Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 9,7

 

Tchaj-wan - Příležitosti pro český export

 

Dopravní průmysl a infrastruktura

Na rozvoj chytré dopravy bude v letech 20212024 uvolněno v přepočtu na 140 mil. USD. Cílem je modernizace služeb, rozvoj a propojení digitální technologie s dopravní sítí. Inovativní technologie budou aplikovány v projektech na vybudování nových linek metra, rozšiřování sítě vysokorychlostní železnice či modernizace tradiční železnice na Tchaj-wanu. Vzhledem k tomu, že místní dodavatelé zatím nejsou schopni samostatně dokončit všechny aspekty těchto projektů (v hromadné dopravě, energii či vodních dílech), existují zde příležitosti pro české dodavatele.

Tchajwanské úřady představily druhou fázi projektu rozvoje chytré dopravy se zaměřením na zvýšení bezpečnosti a nastolení rovnováhy regionálního rozvoje. S využitím pokročilých informačních a komunikačních technologií má dojít ke snížení rozdílů mezi městy a venkovem, která znevýhodňuje skupiny žijící v odlehlých oblastech. Nová digitální infrastruktura, využití umělé inteligence a propojení s 5G sítěmi má nejen zkrátit dobu cestování, ale i zajistit snížení emisí skleníkových plynů.

Co se týče dopravní sítě na ostrově a konkrétních projektů, Taipei City plánuje výstavbu nových linek metra a rozšíření stávající sítě, obdobná situace je i ve městech New Taipei City, Taichung a Kaohsiung. Ve městě Tainan se o zavedení metra uvažuje. Dále existují plány pro modernizaci městských kolejových drah ve městech Taoyuan a Kaohsiung. Tento rok byl schválen plán na rozšíření sítě vysokorychlostní železnice a výstavba nových stanic ve městech Pingtung a Yilan.

Mezi příležitosti pro české dodavatele, kteří mají možnost podílet se na implementaci tohoto programu, patří inženýrské poradenství, světelná signalizace, výstavba a konstrukce stanic, dodávky v železniční infrastruktuře, ale i softwarové a AI řešení, včetně propojení se sítěmi nové generace.

 

 

Energetický průmysl

Tchaj-wan má v plánu vytvořit inovační ekosystém v oblasti zelené energetiky propojením příslušných průmyslových odvětví, jako například přesného strojírenství, internetu věcí, výroby kompozitních materiálů či ICT. Administrativa počítá v dlouhodobém horizontu s masivními investicemi do tohoto sektoru v hodnotě nejméně 31 mld. EUR. Místní dodavatelé však nebudou schopni projekty dokončit bez pomoci zahraničních firem, což vytváří příležitostí pro české vývojáře systémů, výrobce materiálů či pro elektromechanické společnosti.

Ochrana životního prostředí a energetické zdroje, včetně přenosové soustavy, jsou zásadní témata na politické a veřejné scéně. Tchajwanská administrativa podporuje zelené a inovativní technologie ve všech sektorech s důrazem na ochranu životního prostředí, a to i vzhledem ke značné závislosti na dovozu energetických surovin. Výrazná podpora je soustřeďována nejen na obnovitelné, ekologicky šetrné energetické zdroje, ale také na modernizaci a efektivní řízení energetických přenosových soustav.

Do roku 2025 bude 20 procent energie generováno z obnovitelných zdrojů. K tomu mají dopomoci programy na podporu větrné a solární energie, jež počítají s produkcí 26,9 gigawattů v následujících pěti letech.

Podpora tzv. přímých zahraničních investic je jedním z nejdůležitějších cílů tchajwanské administrativy, která se snaží celkově podpořit investice do odvětví obnovitelných zdrojů. V roce 2019 byla v oblasti Miaoli k otevřena první off-shore větrná elektrárny v Asii na komerční bázi. Nové projekty jsou realizovány u města Taichung. Další možnosti skýtá oblast renovace a rekonstrukce energetických bloků tepelných elektráren, dodávky kompletních technologických zařízení větrných a solárních elektráren, dodávky kogeneračních jednotek, chytré měření, energetické úspory, vodík a palivové články či elektromobily.

 

 

Civilní letecký průmysl

Tchaj-wan chce integrovat dodavatelské řetězce, propagovat chytré strojírenství i v leteckém průmyslu a stát se součástí mezinárodního dodavatelského řetězce v leteckém sektoru. Další perspektivní oblastí může být trh s bezpilotními prostředky, a to například v energetice, při ochraně hranic, pobřeží, civilních letišť nebo monitoringu požárů či pátrání a záchraně a podobně.

Příležitosti se nacházejí zejména na trhu s UAV (Unmanned Aerial Vehicle – bezpilotní letadla, drony). Mezi hlavní využití UAV patří nejen sledování pro účely pojištění, ale také pro bezpečnost v zemědělství, mapování krajiny atd. Trh s UAV je na vzestupu, a to díky rozsáhlému odbornému know-how tchajwanských výrobců v oblastech, jako je úprava a uzpůsobení modelů, poskytování systémové integrace či komponentů. Výhodou Tchaj-wanu je strategická pozice v srdci asijsko-pacifického regionu, spolehlivá infrastruktura, řada vládních programů a pobídek (R&D či Industrial Cooperation Program atd.), anebo hub expertů a specialistů v oblastech, jako je IT, přesné strojírenství či spotřební elektronika. Z tohoto důvodu s Tchaj-wanem spolupracuje řada světových firem z leteckého průmyslu.

Nedávná úprava úřadu pro civilní letectví nastavila nová pravidla pro využití UAE, a i přes povinnou registraci pro určité typy, nacházejí využití v nových oblastech. Drony jsou široce používány při analýze půdy a polí, výsadbě, postřiku hnojivy a pesticidy, monitorování plodin, inspekcích energetické soustavy, stavu lesů, prevenci katastrof, monitorování životního prostředí, rybolovu apod. Zajímavým trendem je propojení dronů a umělé inteligence, zejména v oblasti chytrého zemědělství, což vytváří vhodnou příležitost pro spolupráci mezi průmyslovými podniky, akademickou obcí a výzkumnými institucemi.

Příležitosti se však nabízejí i v oblasti dodávek ultralehkých a malých dopravních letadel či vývozu kabelových svazků, elektromechanických celků, elektronických zařízení a dodávek kabelových komponent.

 

 

Služby

Země usiluje o rozvoj a posun od průmyslové ke znalostní ekonomice. Administrativa v rámci svých podpůrných programů cílí na podporu podnikání a rozvoj inovací se zaměřením na sektor služeb s cílem stát se inovačním hubem v Asii. Příkladem může být strategický plán DIGI+, který chce do roku 2025 vytvořit trh v hodnotě přes 170 mld. USD. Příležitosti pro české firmy se nacházejí v oblasti od softwarových řešení, přes biotechnologie, nanotechnologie až po kulturní a kreativní průmysl.

Již přes dvacet let hraje tchajwanský průmysl informačních a komunikačních technologií významnou roli na celosvětovém trhu. Na Tchaj-wanu sídlí společnosti, které jsou největšími světovými dodavateli přenosných počítačů, tabletů, základních desek a LCD obrazovek, síťových komponentů apod. Výrobci v oblasti ICT mají především zájem o kvalitní inovativní technologie a technologické celky. Trh se v tomto oboru soustředí nově také na cloudové technologie, aplikační služby, vysokokapacitní datová úložiště, internetovou infrastrukturu nebo systémy pro detekci objektů.
Příležitosti pro české firmy jsou v oblastech cloud computingu či vytváření softwarových aplikací pro mobilní a jiná zařízení.

Další oblastí jsou biotechnologie. Dlouhodobým cílem je 3% podíl na celosvětovém trhu. V budoucnu by se proto měl biotechnologický průmysl na Tchaj-wanu svým významem vyrovnat tradičnímu zpracovatelskému průmyslu v oblasti ICT. Jako nejperspektivnější je vnímán obor lékařství (farmaceutika, rostlinná medicína, speciální lékařské nástroje a zdravotní péče).
Příležitosti pro české firmy: inovativní technologie – biotechnologie (celky pro zpracování zemědělských produktů a vývoj adaptabilních zemědělských produktů); investice v oblasti nových způsobů dávkování; vývoj léčiv na bázi bílkovin; produkty živočišného a rostlinného původu; přenašeče velkých farmaceutik, klinické testy a ve vývoji nových léčiv a bioinformatiky.

Nanotechnologie zažívají na Tchaj-wanu v posledních letech velký boom – specializovaná zdravotnická zařízení, elektronické přístroje typu počítačů či komunikátorů, oblečení či v zemědělství. Nanotechnologie jsou podporovány prostřednictvím specializovaných vládních programů. Šanci na úspěch mají především firmy disponující znalostmi ve specializovaných oblastech jako nanoelektronika či nanooptoelektronika.

Co se týče kreativního odvětví, tchajwanské úřady oznámily řadu projektů v oblasti kulturního a tvůrčího odvětví. Například jen Grand Palace Museum Expansion Project má odhadovaný rozpočet v přepočtu ve výši 18 mld. . Hlavní příležitosti pro české exportéry jsou v architektonickém designu, poradenských službách, ve školení tvůrčích talentů apod.

 

 

Strojírenský průmysl

V rámci inovativní strategie je kladen důraz na chytré strojírenství a Tchaj-wan se chce stát světovou základnou pro výzkum a vývoj v této oblasti. Do sektoru bylo alokováno v přepočtu téměř 110 mil. USD na přechod z tradiční výroby na produkci s použitím pokročilých technologií, což vytváří prostor především v nově vznikajících oblastech systémových integračních řešení, automatizace, integrovaných obráběcích strojů, průmyslových robotů a nových výrobních technologií.

Strojírenství je významným pilířem tchajwanské ekonomiky a Tchaj-wan se řadí mezi tři největší producenty strojírenských výrobků na světě, hned po Německu a Japonsku. Metropolitní oblast Taichung je centrem tchajwanského strojírenství, zároveň se jedná o oblast s největší koncentrací strojírenské výroby na světě.

Na dotace vyčleněné pro modernizaci výroby má dosáhnout až 50 000 místních výrobců, což vytváří prostor i pro zahraniční dodavatele. Cílem je mimo jiné propojit průmyslovou výrobu, akademickou obec a výzkumná centra a posílit spolupráci s dalšími regiony, včetně Evropy.

Pro české výrobce jsou perspektivní zejména výrobky a zařízení přesného strojírenství, oblast telematiky a dopravně technologické celky. Dalšími příležitostmi pro české firmy jsou: dopravní prostředky – silniční vozidla, motorové lokomotivy, elektrické lokomotivy, nákladní automobily, autobusy; logistika – těžká pozemní a námořní zařízení, skladovací technika, zvedací, manipulační a dopravníková zařízení, nákladní a speciální výtahy a obráběcí stroje.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688