mzv.cz (MZv ČR)
Makroekonomika  |  21.09.2022 08:55:47

Ghana, počet obyvatel, HDP, inflace, nezaměstnanost, export, import a obchodní bilance, dluh - souhrnná teritoriální informace

Ghana patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky Afriky. Přes výrazný propad ekonomiky v roce 2020 v důsledku pandemických opatření se ekonomika v roce 2021 vrátila k 5 % růstu HDP. Ghanská ekonomika je silně závislá na produkci a vývozu uhlovodíků, zlata a kakaa, ekonomiku podporuje i zemědělství a služby. Vedle pokračujících pokusů o zmírnění dopadů pandemie bude vláda upřednostňovat posílení zemědělsko-zpracovatelského průmyslu a zajišťování potravin (prostřednictvím podpory dovozu) a podporovat diverzifikovaný růst vývozu a přímých zahraničních investic v souladu se svou dlouhodobou strategií rozvoje Ghana Beyond Aid. Tlaky na straně nabídky včetně vysokých cen energií a potravin, nových daní, rostoucích globálních cen komodit a zvýšených poplatků za přepravu, spolu s narušením dodavatelského řetězce v důsledku ukrajinského konfliktu, pravděpodobně udrží inflaci zvýšenou i v roce 2022. To bude odrážet zpřísňování měnové politiky a oslabující cenové tlaky na straně nabídky, částečně kompenzované probíhajícím znehodnocováním místní měny. Běžný účet se pohybuje dlouhodobě v deficitu. V zemi žije dle odhadů 32 milionů obyvatel, přičemž HDP na obyvatele (PPP) dosahuje zhruba 6,5 tis. USD. V zemi je poměrně velká nezaměstnanost, zejména mladých lidí, což může do budoucna být jedním z faktorů, které by mohly vyvolávat politickou nestabilitu.

 

Ghana - Hospodářské ukazatele

EIU, OECD, IMD

Ghana 2020 2021 2022 2023 2024
Růst HDP (%) 0,4 5,0 5,2 4,7 4,0
Průmyslová produkce (% změna)
Veřejný dluh (% HDP) 77,4 81,0 79,7 78,0 77,5
Míra inflace (%) 9,9 10,0 11,1 9,3 8,5
Populace (mil.) 31,1 31,7 32,4 33,1 33,8
Nezaměstnanost (%)
HDP/obyv. (USD, PPP) 5 742,9 6 090,0 6 540,0 6 870,0 7 180,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) -2,1 -2,5 -2,3 -2,9 -3,8
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 2,0 1,1 1,4 0,6 0,2
Exportní riziko OECD 6/7 6/7 6/7    
Konkurenceschopnost - -      

 

Vývoj HDP

Ghana 6,5 0,4 5,0 5,2 4,7
Svět 2,3 -3,7 5,6 3,5 3,1
Rozvojové ekonomiky 2,6 -2,8 6,2 2,7 3,4

 

Podíl sektorů

zemědělství 22,2
průmysl 37,7
služby 40,1

 

Ghana - Import dle zemí

Čína 18,1
Spojené státy americké 9,4
Velká Británie 6,6
Indie 5,6
Belgie 5,1

 

Ghana - Import dle zboží

Celkem 11,2
Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 0,9
Vozidla motorová k dopravě zboží a pro účely speciální 0,5
Rýže 0,4
Vápno, cement, prefabrikáty stav. (ne skleněné, hliněné) 0,4
Obilniny nemleté (ne pšenice, ječmen, rýžem kukuřice) 0,4

 

Ghana - Příležitosti pro český export

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Ghanský zdravotnický sektor se potýká s mnoha problémy, ať už je to zastaralé vybavení nemocnic nebo úplná absence nemocnic v určitých regionech. V zemi je nedostatek zdravotnického personálu, který často jezdí pracovat do ciziny. Příležitostí jsou dodávky nemocnic na klíč, nejen v rámci vládního programu „111“ (111 nových regionálních nemocnic). V zemi je poptávka po zdravotnickém vybavení, od lůžek po sofistikované lékařské přístroje.

Vláda slíbila reformy a investice do zdravotnictví již před volbami loňského roku, které se uskutečnily v prosinci 2021. V rámci předvolební kampaně byla představena „Agenda 111“, kdy se vláda zavázala postavit 111 poliklinik a nemocnic v odlehlých regionech, kde je omezený přístup ke zdravotní péči. Na většinu nemocnic a poliklinik jsou již uzavřeny smlouvy a probíhá realizace, nicméně ještě ne na všechny, což vytváří příležitost i pro další české subjekty. ČR má zde ve zdravotnickém sektoru velmi dobrou pověst, ať už dodávkami poliklinik na klíč v minulosti, tak dodávkou zdravotnického materiálu a přístrojů, zejména nemocničních lůžek. Nezanedbatelnou pomocí jsou i mise MEDEVAC, kdy čeští lékaři jezdí na týdenní stáže do různých ghanských nemocnic, kde pomáhají s operacemi a vyškolením místního personálu. Toto vše vytváří podmínky pro úspěch českých firem ze zdravotnického sektoru. Je zde další prostor pro vybavení nemocnic nemocničními lůžky, technologiemi a přístroji a to jak již do zmíněných nově stavěných nemocnic, tak již v existujících. Nabízí se i možnost pro dodávku léčiv a ochranných pomůcek, kde je ovšem velká konkurence z Číny a Indie, neboť ghanský trh je citlivý na cenu.

V rámci boji proti covidu-19 byl zavedena speciální 1% daň k DPH, která by měla pomoci s financováním nákladů na boj s touto nemocí, nicméně země již nyní vybavena množstvím dezinfekcí a ochranných prostředků. I tak se zde nabízí určitá příležitost, dodavatel by ovšem musel opět konkurovat levnému dovozu z Indie a Číny. V minulosti země trpěla i nedostatkem vakcín proti covidu-19, situace se výrazně zlepšila zejména díky humanitárním darům ze zahraničí, nicméně určitá poptávka zatím přetrvává, trh ještě není saturován. Potenciální český dodavatel by musel najít kvalitního místního distributora, který by byl schopný vakcíny dovést a zabezpečit jejich distribuci. V Ghaně se očkovalo v minulosti zejména indickou Astra Zenecou, nicméně teď je již k dispozici Pfizer, který převažuje, ale jsou k dispozici i ostatní světově známé vakcíny. Proočkovanost je poměrně nízká, mnoho Ghaňanů bylo k očkování zdrženlivých, ale poté co vláda nařídila povinnost očkování před vstupem do země a povinnost očkování státních úředníků, je předpoklad, že poptávka po vakcínách zatím bude přetrvávat.

Ghana se také potýká s nedostatkem lékařského personálu, zejména mimo velká města. Velký prostor se nabízí v oblasti školení a stáží, jak již doktorů, tak zdravotních sester, kdy se zatím jedná spolupráci zejména se zahraničními univerzitami a nemocnicemi na bázi pomoci. Nicméně je zde prostor i pro vytváření školicích programů i na komerční bázi, kdy by český subjekt musel přijít s funkčním modelem a zajistit financování prostřednictvím různých dotačních programů nebo přímou platbou účastníky programu.

 

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Jeden z nejdůležitějších sektorů ekonomiky, který zaměstnává až 70 % pracovní síly a podílí se na 24 % HDP země. Prioritním cílem současné vlády je zajistit soběstačnost v produkci rýže, kukuřice a sójových bobů, kabinet též usiluje o zajištění finančně dostupné zemědělské techniky pro drobné a střední zemědělce. Vláda chce také omezit závislost na dovozu potravin. Podporuje vlastní produkci drůbežího masa a vajec, což vyvolává poptávku zejména po krmivu, umělých hnojivech a zpracovatelské technologii. Nové příležitosti se nabízejí i v rámci přechodu na udržitelný rozvoj, poptávka bude po nových technologiích a postupech.

Rodinné zemědělské podniky, které využívají základní technologie, produkují přibližně 80 % celkové produkce v odvětví. Odvětví zemědělství je sice druhým největším zaměstnavatelem, ale na růstu ghanského HDP se podílí nejméně. Důvodem jsou dva hlavní faktory. Za prvé, Ghana je pozadu ve využívání moderních technologií v zemědělství. Za druhé, od koloniální éry struktuře ghanských zemědělských vývozů nadále dominují syrové kakaové boby, které se na devizových příjmech podílejí 60 procenty. Součástí vládních záměrů maximalizovat přínos tohoto sektoru pro ghanskou ekonomiku je vládní úsilí o resuscitaci zemědělského sektoru prostřednictvím strukturálních reforem, zejména podporou netradičního exportního sektoru a využití mechanizovaných moderních postupů. V minulosti byly zavedeny programy jako Národní exportní strategie, v současné době existuje program „Planting for Food and Jobs“. Celkovými cíli většiny těchto programů a politik je modernizovat ghanské zemědělství a zaměřit se na jiné netradiční vývozní plodiny, zejména na kávu a zeleninu, aby toto odvětví co nejvíce přispělo k růstu HDP.

V roce 2020 bylo zemědělcům v rámci programu „Planting for food and jobs“ poskytnuto 806 kusů zemědělských strojů a zařízení. Dále bylo dovezeno jednoduché ruční a středně velké zemědělské vybavení v hodnotě 10 milionů eur, které mělo být poskytnuto drobným zemědělcům a skupinám zemědělců na základě subvencí. Vláda také převzala dodávku 1000 sklizňových strojů na rýži a 700 multifunkčních mlátiček určených k distribuci pěstitelům rýže, aby zefektivnili sklizeň. V roce 2021 chce vláda pořídit další zemědělské stroje a zařízení v hodnotě zhruba 30 milionů amerických dolarů, které rozdělí zemědělcům na podporu rozvoje mechanizace. To přináší příležitost pro české firmy, zejména dovoz traktorů a jiné zemědělské techniky.

V odvětví kakaa bylo pro potenciální investory vytvořeno několik příležitostí. Ve svém rozpočtovém prohlášení z roku 2021 vláda uvedla, že jejím střednědobým cílem pro odvětví kakaa je podporovat přidané hodnoty a rozšiřovat zpracování kakaa v zemi. V důsledku toho zahájila vláda politiku, která podněcuje soukromý sektor k zakládání zpracovatelských závodů, které by zpracovávaly surové kakaové boby a přidávaly jim tak na hodnotě. Úvěrový nástroj AfDB představený vládou má rovněž poskytnout revolvingový fond provozního kapitálu na podporu kvalifikovaných domácích zpracovatelů s cílem podpořit domácí industrializaci kakaa.

V zájmu rozšíření devizové základny byla větší pozornost věnována rovněž růstu a rozvoji odvětví kávy. Vláda zavedla program rozvoje kávy na podporu růstu tohoto odvětví. Program, v jehož čele stojí Ghanská rada pro kakao, již vedl ke zdvojnásobení produkce na více než 12 000 tun ročně při výnosech kolem 1,4 tuny na hektar. Ghana se snaží zvýšit produkci kávy o více než 300 procent. Celosvětově se hodnota kávového průmyslu odhaduje na 100 miliard amerických dolarů, přičemž Afrika vydělává jen asi 2 procenta této částky, přestože je kontinent předním výrobcem a původním domovem kávy. Ghanská vláda je proto odhodlána zintenzivnit efektivní zapojení soukromého sektoru do hodnotového řetězce.

Africká kontinentální zóna volného obchodu (AfCFTA) vytvořila pro vnitroafrický obchod příležitost k otevření trhů pro zemědělskou produkci. Vzhledem k tomu, že Ghana stojí v čele modernizace zemědělského sektoru, přidává hodnotu svému kakau a dalším přírodním zdrojům a zvyšuje investice do odvětví kávy, bylo vytvořeno vhodné prostředí pro potenciální investory, aby využili nejen ghanského trhu, ale i afrického trhu jako celku. Pro české firmy a investory jsou zde možnosti zajištění zemědělských strojů a zařízení. Nabízí se možnost poskytovat krmivo pro drůbež a stroje na přípravu krmiv pro ryby, jakož i přípravu kakaových bobů na vývoz a zpracování pro místní cukrářství. Ghana chce do značné míry spoléhat na soukromý sektor, proto se otvírá příležitost pro soukromé investice.

 

 

Obranný průmysl

Zhoršující se bezpečností situace v okolních zemích či pirátství v Guinejském zálivu, nutí vládu do větších investic v oblasti obranného průmyslu. Hlavním cílem strategického plánu je modernizace ozbrojených sil, na kterou vláda dlouhodobě vyčlenila ještě před pandemií 145 mil. USD. V rámci modernizace by měly být vojákům pořízeny ruční zbraně a munice, nová armádní obrněná vozidla, padáky a další vojenské doplňky.

Kromě občasných výbojů separatismu v oblasti západního Togolandu (Volta), které jsou poměrně rychle potlačeny, je bezpečnostní situace uvnitř Ghany relativně stabilní. Pašování drog, obchodování s lidmi a lehkými zbraněmi, stejně jako rostoucí hrozba terorismu ze Sahelu a pirátství v Guinejském zálivu přimělo Ghanu, aby začala profesionalizovat své bezpečnostní síly a hledat řešení pro tyto hrozby ve spolupráci s dalšími subsaharskými zeměmi. Ghana přistoupila k modernizaci svých ozbrojených sil (včetně námořních a mírových sil) a navyšování jejich kapacit. Armáda na severu postavila několik předsunutých operačních základen, aby měla větší kontrolu nad pohybem osob podél hranic a spolu s dalšími bezpečnostními složkami prováděla pravidelná cvičení, aby znemožnila infiltraci militantů do místních komunit s cílem naverbovat vesničany do radikálních či kriminálních skupin operujících v oblasti Sahelu (tematizovaný džihád). Velkou výzvou se stává pro Ghanu pirátství v oblasti Guinejského zálivu, kde se odehrává 90 procent všech únosů za účelem výkupného na celém světě.

V říjnu 2019 Ghana projevila zájem stát se partnerem NATO. Během posledních dvou let proběhla řada setkání na úrovni štábů, včetně tří setkání mezi náměstkem generálního tajemníka a ghanským ministrem obrany. Dne 5. srpna 2021 předložila Ghana prostřednictvím svého ministra obrany formální žádost adresovanou generálnímu tajemníkovi. Na zasedání dne 6. září 2021 Ghana představila zdůvodnění partnerství s NATO a také svůj pohled na oblast regionální bezpečnosti v západní Africe, zejména v Sahelu a Guinejském zálivu. Ghana jako partner by pro NATO mohla představovat vstupní bod pro budoucí spolupráci s regionálními organizacemi jako je ECOWAS.

Na základě těchto skutečností je zde potenciál pro dodávky útočných pušek, nábojů, balistické ochrany, vozové techniky, letecké techniky a dalších.

 

 

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Země se potýká s problémy zpracování odpadu a odpadních vod. V rámci podpory oběhového hospodářství se dají očekávat různé podpůrné programy od EU a ghanské vlády na podporu výstaveb čistíren odpadních vod, spaloven odpadu s výrobou energie a dalších technologií.

Životní prostředí a jeho ochrana se dostávají celosvětově do popředí a to platí i pro Ghanu. V Ghaně je velký problém zpracování a recyklace odpadů. Mimo velká města, kde existuje nedostatečný, ale alespoň nějaký svoz odpadu, systém sběru odpadu více méně nefunguje. Odpad se buď pálí, nebo končí v oceánu, nebo se někde hromadí. Recyklace plastů téměř žádná není. Navíc se stala Ghana hubem pro svoz elektrotechnického opadu z vyspělých zemích, kde se z něj ručně vybírají drahé kovy a zbytek opět končí na nelegálních skládkách, totéž platí i pro použité oblečení, které se sem dováží, kdy 90 % nepoužitelného textilu končí na plážích a v lesích a zamořuje prostředí. Chybí systém zpracování plastu a jiných materiálů a chybí spalovny odpadu s výrobou energie či jiné systémy. To se stává prioritou i pro EU, která bude vypisovat různé dotační programy v rámci Team Europe. Pro české dodavatele tak vzniká obrovská příležitost v oblasti zpracování odpadu a recyklace.

Dalším palčivým problémem je pitná voda. Kvůli nelegální těžbě zlata dochází k zamořování řek, je zde akutní potřeba čističek na pitnou vodu a dále pak čističek na vody odpadní. Velká většina obyvatel zejména v odloučených lokalitách nemá přístup k pitné vodě ani k sanitačním zařízením. Někde berou znečištěnou vodu z potoků, v lepším případě se vyvrtá studna. Je zde potenciál k řešení přístupu k pitné vodě jak na globální úrovni, projekty velkého rozsahu, tak poté malé lokální projekty pro místní komunity. Nedořešená může zůstávat otázka financování. Velké projekty budou v budoucnu financovány vládou či místními samosprávami. Na malé lokální projekty existují různé dotační programy zejména zahraničních donorů.

V minulosti byly přijaty mnohé zákony, včetně zákona o sanační politice v oblasti životního prostředí (2010), zákona o odpadech v oblasti životního prostředí a nebezpečných látek (2016), pokynů pro ghanské skládky, obecních pokynů pro nakládání s pevným odpadem (návrh), národní strategie a akčního plánu pro sanaci životního prostředí (NESSAP), oblastní strategie a akční plán pro sanaci životního prostředí (DESSAP), strategického plánu investic do sanace životního prostředí (SESIP), pokynů pro čištění a ukládání vody v domácnostech a další, které se snažily situaci napravit, nicméně se toto politické úsilí neodráží v drastickém zlepšení hygienické situace v zemi. Úroveň životního prostředí a hygieny v Ghaně zůstává poměrně nízká, zejména v severním, horním východním a horním západním regionu. Také hlavní město Accra zůstává nejšpinavějším městem v zemi. Denně se zde vyprodukuje přes 200 000 tun odpadu. Neexistuje však kultura recyklace a denní sběr a likvidace odpadu tvoří přibližně pouze 20 procent toho, co vzniká. Podíl lidí v Ghaně, kteří používají kvalitnější hygienická zařízení s přístupem k tekoucí vodě, je pouze 15 % (20 % v městských oblastech).

 

 

Dopravní průmysl a infrastruktura

V plánu pro rozvoj železnic z roku 2013 je propojení největších měst, využití Ghany pro přepravu zboží z vnitrozemských zemí jako je Burkina Faso k přístavům v Temě a Takoradi a opačně a poskytnutí přepravní cesty pro transport nerostných surovin z oblastí jak ve vnitrozemí (mangan, bauxit, železná ruda), tak i na pobřeží (ropa a zemní plyn). Zároveň by mělo dojít k rozšíření dopravní infrastruktury, výstavby silnic či k rekonstrukci klíčových mostů (v plánu je výstavba 500 mostů, které by měly propojit hůře dostupné oblasti s městy), nadjezdů a dalších staveb. České firmy se mohou uplatnit při stavbě silnic, železnic, mostů, v úvahu připadá také dodávka autobusů, tramvají nebo lokomotiv.

Infrastruktura silniční sítě představuje hlavní část systému ghanské vnitrozemské dopravy. Odhaduje se, že představuje více než 95 % veškeré osobní a nákladní dopravy a zasahuje většinu komunit v zemi. Ghanská silniční dopravní infrastruktura je navržena tak, aby se sítí asi 72 381 km spojovala celou zemi, zahrnující 13 367 km dálnic, 42 414 km přívodních silnic a 16 600 km městských silnic. Městská silniční síť, která představuje asi 18,5 % celé síťové infrastruktury, hraje velmi důležitou roli v národním rozvoji, protože většina ekonomických aktivit se odehrává v městských komunitách. Podle ministerstva silnic a dálnic má pouze 23 % silnic asfaltový povrch, 77 % silnic je nezpevněných. Odhaduje se, že přibližně 80 % ročního rozpočtu vlády na odvětví dopravy je směrováno do projektů silniční infrastruktury.

V Ghaně bylo v únoru 2017 zřízeno nové ministerstvo pro rozvoj železnice. Hlavní cíle ministerstva, definované v „Hlavním plánu pro železnice Ghany“ z roku 2013, jsou propojit největší města Ghany, využít Ghanu pro přepravu zboží z vnitrozemských zemí jako je Burkina Faso k přístavům v Temě a Takoradi a opačně a poskytnout přepravní cesty pro transport nerostných surovin z oblastí jejich ložisek jak ve vnitrozemí (mangan, bauxit, železná ruda), tak i na pobřeží (ropa a zemní plyn). Železniční síť je rozdělena do 3 divizí, západní, východní a centrální. Současná železniční síť je charakterizována starými kolejemi, nedostatečnými železničními terminály a nástupišti. V současné době zůstává v provozu jen velmi málo úseků železniční sítě. Podle navrhovaného územního plánu železnice potřebuje zhruba 21 miliard USD investic, aby se mohla oživit. To by mohlo vést k vybudování železniční sítě přesahující 4000 kilometrů po celé zemi. Ministerstvo železnic určilo celkovou délku 1394 kilometrů železniční sítě jako prioritní projekty, které mají být vybudovány v příštích čtyřech letech. Odhadovaná investice do rozvoje železniční sítě v těchto letech je 7,8 miliardy USD. Má jít o výstavbu nových dvoukolejových tratí, mostů, stanic, správních úřadů, parkovišť, dílen a obchodů. Nedostatečný rozvoj železničního sektoru nabízí alternativu, která by nabídla mnohem levnější formu dopravy.

Soukromý sektor má příležitosti v rozvoji železniční sítě, v poskytování souvisejících služeb a v rozvoji přidružené infrastruktury. Vláda Ghany vítá různé formy spolupráce se soukromým sektorem při rozvoji železniční sítě, poskytování železničních služeb a související infrastruktury. Příležitost pro české firmy se také nabízí v celkovém řešení hromadné dopravy jednotlivých měst, dodávkou tramvají autobusů, dodávkou lokomotiv, silničních a železničních mostů.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Po 15:41  Špatný americký sen: Co recese, to zrychlení zadlužování Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)
Po 14:52  Výrazný meziměsíční pokles cen v průmyslu Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)
Po 10:55  Ceny v zemědělství i nadále klesají Moore Czech Republic (Moore Czech Republic)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688