europarl.europa.eu (Evropský parlament)
Evropská unie  |  06.09.2022 15:36:48

Tisková zpráva - České předsednictví představilo výborům EP své priority

Zemědělství a rozvoj venkova

Dopad ruské agrese proti Ukrajině na potravinovou bezpečnost je podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, který vystoupil ve výboru pro zemědělství 11. července, klíčovou prioritou. Předsednictví bude usilovat o brzké zahájení nové společné zemědělské politiky (SZP), která by členským státům poskytla flexibilitu a dočasné výjimky pro řešení krize. Prioritou předsednictví budou rovněž jednání o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin.

Řada poslanců vyzvala ke zlepšení fungování tras solidarity pro zemědělský vývoz z Ukrajiny a k dosažení rovnováhy mezi produkcí potravin v EU a navrhovaným snížením používání pesticidů. Někteří poslanci souhlasili s tím, že bude zapotřebí určitých výjimek z pravidel SZP, zatímco jiní varovali před oslabováním této politiky a vyzvali, aby bylo místo toho podporováno ekologické zemědělství.

Rozvoj

Náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Kozák 12. července zdůraznil trojí problém způsobený válkou Ruska proti Ukrajině: distribuci obilí z Ukrajiny, zajištění dostatečné humanitární pomoci a rozbití ruského narativu, že za krizi v oblasti potravinové bezpečnosti může EU. Jiří Kozák rovněž uvedl, že pokud jde o dohodu, která nahradí dohodu z Cotonou, je předsednictví odhodláno co nejrychleji učinit zbývající kroky.

Poslanci se shodli na tom, že je důležité řešit bezprostřední i dlouhodobé dopady války na celosvětovou potravinovou bezpečnost. Vznesli také otázku uprchlíků na Ukrajině a v jejích sousedních zemích. Jiní se předsednictví dotazovali na jeho priority v oblasti Sahelu, na otázku migrace na jižní hranici EU a na integraci humanitární pomoci a dlouhodobé rozvojové politiky.

Doprava a cestovní ruch

Ministr dopravy Martin Kupka a místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš 12. července zdůraznili, že předsednictví se zaměří na opatření k dekarbonizaci dopravy, podporu železnic, zajištění funkčnosti solidárních pruhů pro Ukrajinu a zvýšení odolnosti odvětví cestovního ruchu. Ministr Kupka poslancům slíbil, že pokročí práce na nových pravidlech jednotného evropského nebe, infrastruktuře pro alternativní paliva, udržitelných palivech pro letectví a námořní dopravu, inteligentních dopravních systémech a revizi TEN-T.

Poslanci zasedající ve výboru pro dopravu vyzvali předsednictví, aby vynaložilo větší úsilí na řešení chudoby v oblasti mobility a bezpečnosti silničního provozu, aby zajistilo, že se státy EU spojí v reakci na případnou novou pandemii covid-19, a aby požádalo o prozkoumání možnosti poskytnout finanční podporu EU na trasy solidarity pro export z Ukrajiny.

Rybolov

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula 12. července uvedl, že hlavní prioritou předsednictví bude zajištění potravinové bezpečnosti v EU a zlepšení konkurenceschopnosti odvětví ve srovnání se třetími zeměmi. Přestože je Česká republika vnitrozemskou zemí, zaměří se české předsednictví také na rybolovné kvóty, dosažení dohod o rybolovných právech EU se třetími zeměmi, jakož i na iniciativy týkající se rybolovu v souvislosti se Zelenou dohodou.

Poslanci zdůraznili potřebu pomoci rybářům v důsledku války na Ukrajině. Uvítali záměr zvýšit konkurenceschopnost rybolovu, ale zdůraznili, že je třeba najít rovnováhu mezi socioekonomickými a environmentálními aspekty této iniciativy. Nakonec někteří potvrdili myšlenku reformy společné rybářské politiky, i když se k ní Komise v tuto chvíli nechystá.

Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela poslancům 12. července řekl, že předsednictví bude věnovat zvláštní pozornost lepšímu prosazování nástrojů a služeb jednotného trhu, hlubší integraci trhu a vysoké ochraně spotřebitelů, včetně zvyšování povědomí spotřebitelů o udržitelné spotřebě a rizicích na internetu. Předsednictví bude usilovat o pokrok v jednáních s poslanci EP o strojírenských výrobcích a spotřebitelských úvěrech a o dosažení společného postoje v Radě k obecnému nařízení o bezpečnosti výrobků, aktu o umělé inteligenci a transparentnosti a cílení politické reklamy.

Poslanci se předsednictví dotazovali na posílení postavení spotřebitelů v souvislosti se souběžnou kvalitou, na provádění pravidel dvojí kvality výrobků, na aktualizaci pravidel pro cestovní balíčky v souvislosti s pandemií a na probíhající digitální priority (včetně nového aktu o čipech a evropské digitální identity).

Práva žen a rovnost pohlaví

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka uvedl, že české předsednictví bude usilovat o dosažení pokroku v oblasti směrnice o transparentnosti odměňování. V otázce strategie EU v oblasti péče se zaměří na dlouhodobou péči a zajištění kvalitní péče pro uprchlíky z Ukrajiny. V oblasti prevence násilí na ženách je podle něj třeba respektovat rozdílné postoje členských států, i když o definici sexuálního násilí na internetu se bude jednat až v listopadu. Budou přijaty závěry Rady o rovnosti žen a mužů a předsednictví se bude zabývat ekonomickou paritou mužů a žen se zaměřením na mládež.

Několik poslanců se dotazovalo, zda Česko plánuje ratifikovat Istanbulskou úmluvu. Mnozí uvítali cíl dosáhnout dohody o transparentnosti odměňování, zdůraznili, že je třeba chránit práva LGBTI a sexuální a reprodukční zdraví a práva, a vyzdvihli výzvu Parlamentu k doplnění práva na potrat do Listiny základních práv EU.

Zaměstnanost a sociální věci

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka 11. července označil za klíčové otázky zvládání přílivu a integrace uprchlíků, dostupnost potravin a energií pro nejzranitelnější osoby a boj proti dětské chudobě. K dalším prioritám patří dosažení společného postoje v Radě ke zlepšení podmínek při práci prostřednictvím platforem a pokrok v projednávání směrnice o transparentnosti odměňování.

Poslanci požádali o zprovoznění Sociálního fondu pro klimatická opatření, který by chránil nejzranitelnější skupiny obyvatelstva během ekologické transformace. Někteří poslanci apelovali na to, aby se nástroj SURE pro zachování zaměstnanosti stal trvalým a aby se ambiciózněji využívaly záruky pro děti. Poslanci požádali rovněž o svolání mimořádného sociálního summitu, který by se zabýval dopady energetické a inflační krize a recese na zaměstnanost.

Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková 11. července uvedla, že prioritami v oblasti životního prostředí jsou dosažení dohody o balíčku Fit for 55, právní rámec pro o obnovu přírody, ochrana zranitelných domácností během ekologické transformace a globální spolupráce v oblasti klimatu a životního prostředí. Poslanci se ministryně ptali na přípravu konferencí OSN o změně klimatu (COP27) a biodiverzitě (COP15) a také na dopady ruské války na životní prostředí.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek 12. července uvedl, že se předsednictví zaměří na boj proti rakovině, dezinformace o očkování a očkovacích látkách pro nové varianty, pokrok v postoji Rady k evropskému prostoru pro zdravotní data a zdravotní služby pro ukrajinské uprchlíky. Poslanci se ministra ptali na spravedlivé ceny a přístup k vakcínám, dopady války, vzácná onemocnění a vliv klimatických změn na zdraví obyvatel.

Téhož dne ministr zemědělství Zdeněk Nekula vyzdvihl potravinovou bezpečnost, udržitelné zemědělství, zdraví zvířat, dosažení pokroku v oblasti strategie od zemědělce ke spotřebiteli a nalezení dohody o nařízení o odlesňování. Poslanci se ministra ptali na udržitelné používání pesticidů, dopad ruské války na potravinovou bezpečnost, genomické technologie, financování ekologické transformace zemědělského sektoru a produkci masa.

Regionální rozvoj

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš 12. července uvedl, že předsednictví se zaměří na budoucí politiku soudržnosti prostřednictvím analýzy nástrojů nejlépe pomáhajících sbližovat regiony EU, zajišťujících ekologickou a digitální transformaci a potřebnou flexibilitu, aby bylo možné čelit novému vývoji.

Poslanci zdůraznili, že fondy soudržnosti by měly být použity na rozvoj kapacit, které zajistí bezpečný tranzit potravin a zásobování v době války. Upozornili také, že zásady politiky soudržnosti by neměly poškozovat životní prostředí a vyzvali předsednictví, aby podpořilo myšlenku zřízení fondu pro spravedlivou transformaci nové generace a oživení přeshraničního mechanismu EU.

Hospodářství a měna

Ministr financí Zbyněk Stanjura 13. července uvedl, že většina priorit předsednictví se bude týkat ruské války na Ukrajině a rostoucí inflace. Prioritou předsednictví bude dosažení dohody o pravidlech EU pro globální minimální daň pro velké nadnárodní společnosti, zelené dluhopisy, pravidla proti praní špinavých peněz a zdanění energií. Předsednictví bude také usilovat o zprostředkování jednání o začlenění plánu Repower EU do Nástroje pro oživení a odolnost s cílem odstranit ruský vliv z ekonomiky EU a o aktualizaci fiskálních pravidel EU.

Poslanci se zaměřili na to, co konkrétně hodlá předsednictví udělat pro záchranu pravidel pro globální minimální daň, jakým směrem bude směřovat jednání o revizi fiskálních pravidel a do jaké míry je možné řešit inflaci, aniž by byla narušena nezávislost centrálních bank. Hrozící ekonomické potíže a debata kolem jednomyslného hlasování v oblasti daní byly rovněž zmíněny řadou poslanců.

Kultura a vzdělávání

Ministr kultury Martin Baxa 13. července uvedl, že se předsednictví zaměří na dokončení pracovního plánu EU pro kulturu na období 2023-2026. Slíbil také, že se zasadí o zahájení jednání o navýšení finančních prostředků pro program Kreativní Evropa, neboť současné financování neodpovídá potřebám tohoto odvětví. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš se ve svém vystoupení zaměřil na digitální vzdělávání, mezigenerační dialog a aktivní podporu Evropského roku mládeže, přičemž konference k posledně jmenovaném tématu je plánována na 6. prosince 2022.

Poslanci se ptali na plány týkající se Aktu o svobodě sdělovacích prostředků, který má být oznámen v září, na způsoby zapojení ukrajinských studentů do programu mobility studentů EU a na začlenění ukrajinských dětí a mladých lidí z řad uprchlíků do vzdělávacího systému EU. Dotkli se také otázek týkajících se sportovních aktivit, provádění směrnice o autorském právu a dokončení Evropského prostoru vzdělávání.

Mezinárodní obchod

„Dohody o volném obchodu jsou hlavním úkolem českého předsednictví,“ prohlásil 13. července ministr obchodu Jozef Síkela, což členové Výboru pro mezinárodní obchod uvítali. Vyzvali k uzavření a ratifikaci dohod o volném obchodu mimo jiné s Novým Zélandem, Mexikem, Chile, Austrálií, Indií a zeměmi Mercosuru a zdůraznili, že všechny obchodní dohody musí respektovat hodnoty EU a cíle udržitelnosti.

Poslanci rovněž vyzvali předsednictví, aby usilovalo o dosažení postoje Rady k revizi všeobecného systému preferencí a k protinátlakovému mechanismu a aby konečně uzavřelo dohodu, která nahradí dohodu z Cotonou. Několik poslanců naléhavě vyzvalo Radu, aby zintenzivnila spolupráci s Afrikou a aby při práci v oblasti obchodu zohlednila genderovou rovnost.

Zahraniční věci

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský 13. července představil pět priorit: Ukrajina, energetika, obrana, ekonomika a demokracie. Zdůraznil, že je třeba i nadále stát při Ukrajině, varoval před nebezpečím „únavy z Ukrajiny“ a vyzval k rychlejším dodávkám zbraní do Kyjeva a k většímu úsilí o usnadnění poválečné obnovy země. Zdůraznil rovněž potřebu silného transatlantického partnerství a diskuse o tom, jak by EU měla dlouhodobě přehodnotit své vztahy s Ruskem.

Poslanci se ministra Lipavského dotazovali na řadu témat, mimo jiné na dlouhodobou vizi vztahů EU s Ruskem, na to, jak pokračovat v procesu rozšiřování EU, zejména na bulharskou blokádu Severní Makedonie, na nutnost uvolnit vízový režim EU pro Kosovo a na potřebu čelit ruským falešným narativům v zemích na jih od EU, včetně Afriky.

Průmysl, výzkum a energetika

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš uvedl, že předsednictví se bude zabývat digitální agendou, odolností komunikace, udržitelnými digitálními ekosystémy, kybernetickou bezpečností v EU, bezpečností dodavatelských řetězců ICT a digitalizací veřejných služeb. Cílem předsednictví bude zajistit postoj Rady k Aktu o umělé inteligenci, obecný přístup k nařízení o elektronické identifikaci a pokračovat v práci na Aktu o datech. Bude rovněž usilovat o to, aby bylo v Radě do konce listopadu dosaženo dohody o návrhu na posílení kybernetické bezpečnosti v EU, uvedl.

Pokud jde o průmysl a energetiku, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela uvedl, že předsednictví bude usilovat o snížení závislosti EU na ruských fosilních palivech, jak je stanoveno v plánu RepowerEU, bude pokračovat v práci na klimatické neutralitě a zároveň zajistí dostupnou energii pro občany. Předsednictví bude rovněž pracovat na urychlení povolovacích řízení v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zlepšení energetické účinnosti a úspor energie, jakož i na přechodu na nízkouhlíkové a obnovitelné zdroje energie. Zaměří se rovněž na diverzifikaci dodávek a bude Komisi asistovat s energetickou platformou EU pro společné nákupy s cílem zajistit, aby všechny členské státy měly na zimu dostatečné zásoby energie.

V oblasti výzkumu a inovací ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš uvedl, že předsednictví bude usilovat o urychlení rozvoje evropského výzkumného prostoru a výzkumného ekosystému EU. Zaměří se na synergie ve financování výzkumu a inovací, na posílení ekosystému evropské výzkumné infrastruktury a na rozvoj nové evropské inovační agendy. Jeho cílem bude rovněž dokončení právních předpisů o společných podnicích programu Horizont Evropa, pokud jde o polovodiče, a uzavření dohod o přidružení se třetími zeměmi k programu Horizont Evropa.

Pokud jde o vesmírnou politiku, ministr dopravy Martin Kupka uvedl, že předsednictví bude i nadále usilovat o to, aby agentura EUSPA pro vesmírný program se sídlem v Praze měla co nejlepší podmínky a poskytovala nejlepší standardy. Hlavní prioritou bude program pro bezpečné připojení, kde chce předsednictví co nejdříve zahájit jednání s poslanci Evropského parlamentu. Předsednictví se rovněž zaměří na inovace a využívání dat a služeb z kosmických systémů EU a na rozšíření stávajících kapacit pro ochranu družicových systémů EU.

Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Předsednictví důrazně podporuje reakce EU na ruskou agresi, včetně boje proti beztrestnosti a shromažďování důkazů o válečných zločinech, řekl poslancům 5. září ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Uvedl, že Eurojust a jeho nový mandát mohou hrát klíčovou roli, a zároveň zdůraznil, že práce na potírání porušování sankcí bude pokračovat.

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek uvedl, že práce v oblasti právního státu bude hrát významnou roli, a oznámil, že příští diskuse na toto téma se zaměří na Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Švédsko. Předsednictví povede rovněž dialog s vládami jednotlivých zemí ohledně probíhajících řízeních týkajících se Polska a Maďarska.

Poslanci vyzvali předsednictví, aby vypracovalo doporučení pro jednotlivé země týkající se stavu právního státu. Vyzvali rovněž k větší angažovanosti v oblasti soukromí a elektronických důkazů, požádali o důraznější postoj k odhalením o používání špionážního softwaru a nadnesli otázku monopolizace médií v některých zemích.

První místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan téhož dne uvedl, že předsednictví je připraveno zahájit jednání o nařízeních o prověřování a Eurodacu a pracovat na strukturálních řešeních pro solidaritu a legální migraci. Prioritami jsou rovněž sexuální zneužívání dětí online, mandát střediska EU pro sledování drogové závislosti a politická správa schengenského prostoru, jakož i otázka začlenění Chorvatska, Rumunska a Bulharska.

Poslanci požadovali více podrobností o harmonogramu Rady týkajícím se migračních spisů, o ochraně údajů v souvislosti s bojem proti zneužívání dětí online, jakož i o nuceném navracení a porušování lidských práv na vnějších hranicích EU.

Právní záležitosti

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek 5. září označil za klíčový pokrok v oblasti směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí a digitalizaci soudních systémů. K dalším prioritám patří náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti, směrnice o boji proti strategickým žalobám proti účasti veřejnosti, a právní předpisy o umělé inteligenci.

Poslanci zdůraznili význam režimu odpovědnosti za umělou inteligenci. Někteří poslanci požadovali pokrok v revizi zeměpisných označení EU. Další požádali o ambiciózní přístup ke směrnici proti strategickým žalobám proti účasti veřejnosti. Zdůraznili, že má zásadní význam pro svobodu projevu, a vyjádřili obavy, že by Rada mohla tuto iniciativu oslabit.

Ústavní záležitosti

Po vystoupení ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka 5. září se poslanci zajímali o další kroky v návaznosti na Konferenci o budoucnosti Evropy, včetně revize Smluv EU a reformy volebních pravidel, kterou již Parlament inicioval. Vyzvali také předsednictví, aby se zaměřilo na boj proti zahraničnímu vměšování a dezinformacím a na ochranu právního řádu EU před porušováním zásad právního státu.

Ministr Bek uvedk, že v říjnu hodlá vést politickou diskusi o konventu o revizi Smluv s cílem hlasovat v listopadu a předat věc Evropské radě. O reformě volebního práva se bude jednat v říjnu. Podle ministra Beka však tento proces bude politicky komplikovaný. Předsednictví bude do konce roku usilovat o společný přístup k evropským politickým stranám a nadacím. Pokud jde o právní stát, přislíbil, že toto téma bude zaujímat významné místo ve všech programech Rady pro obecné záležitosti.

Kontakty: 

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688