mzv.cz (MZv ČR)
Ze světa  |  18.03.2022 13:33:00

Výběrové řízení na zpracovatele koncepčního návrhu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace

Výběrové řízení na zpracovatele koncepčního návrhu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace

18.03.2022 / 13:33 | Aktualizováno: 18.03.2022 / 13:40

Ministerstvo zahraničních věcí na základě usnesení vlády č. 178 ze dne 9. března 2022 vyhlašuje výběrové řízení na zpracovatele koncepčního návrhu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace.

V rámci výběrového řízení uchazeči představí původní koncepční návrh účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025, která se uskuteční od 13. dubna do 13. října 2025 v Ósace v Japonsku. Hlavním tématem EXPO 2025 je „Designing Future Society for Our Lives“. Dílčími tématy jsou Saving Lives, Empowering Lives a Connecting Lives.

Vítěz výběrového řízení bude pověřen zpracováním podrobného koncepčního návrhu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace, k čemuž mu budou ze strany zadavatele – Ministerstva zahraničních věcí (dále jen: MZV) vytvořeny potřebné podmínky včetně finančních. V souladu s usnesením vlády č. 178 ze dne 9. března 2022 předloží MZV tento návrh spolu s návrhem rozpočtu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 vládě v termínu do 31. května 2022. Posuzovány budou přihlášky do výběrového řízení, podané ve lhůtě do 14. dubna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Karel Smékal, Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1Hradčany, nebo osobně podané v termínu do 14. dubna 2022 na podatelnu MZV na výše uvedené adrese. Přihlášku lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu karel_smekal@mzv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV: e4xaaxh). Přílohy, zasílané datovou schránkou, musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka obsahující přihlášku včetně níže uvedených příloh musí být označena slovem „Neotvírat“ a dále slovy „Výběrové řízení na zpracovatele koncepčního návrhu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace (č.j.: 108101/2022-SED, k rukám p. Karla Smékala, SED)“.

Přihlášení uchazeči, kteří předloží všechny předepsané materiály a splní všechny předpoklady a požadavky uvedené níže, budou pozvání na pohovor před výběrovou komisí, který se uskuteční po 14. dubnu 2022 v Praze. S předložením koncepčního návrhu do výběrového řízení není spojen nárok uchazeče ani žádné třetí osoby na odměnu.

MZV si vyhrazuje právo uveřejněné podmínky výběrového řízení změnit, nebo toto výběrové řízení zrušit

Při hodnocení předložené koncepce budou posuzována následující kritéria:

 • obsah, vyváženost a vzájemný vztah navržené prezentace českých inovací, moderních technologií a výsledků v oblasti vědy a výzkumu s propagací České republiky jako udržitelné, bezpečné a sebevědomé destinace a kompaktní prezentací jednotlivých krajů České republiky s důrazem na jejich inovační potenciál, kulturní a přírodní přitažlivost a moderní životní styl;
 • inovativnost pojetí českého pavilonu s využitím moderních digitálních a zelených prvků, inovativnost formy vlastní prezentace včetně zapojení moderních prezentačních technologií (např. vizuální efekty s využitím 3D prvků, rozšířené a virtuální reality) včetně představy o komfortní zóně v pavilonu s prezentací české gastronomie s přihlédnutím na regionální diversitu;
 • zpracování návrhu strukturování rozpočtu s důrazem na zapojení podstatného podílu soukromého sektoru, akademické sféry, institucí a krajů ČR (cca 40 % rozpočtu), včetně představy uchazeče o daném zapojení, a na personální zajištění (Kancelář generálního komisaře); součástí posouzení bude rovněž výše a způsob vyčíslení finančního nároku české účasti na EXPO 2025 na státní rozpočet;
 • míra a forma zapojení českých firem s ohledem na předpokládaný proexportní efekt české účasti na EXPO 2025 při dodržení pravidel BIE (Mezinárodního úřadu pro výstavnictví);
 • ucelenost koncepce a její realizovatelnost s ohledem na časový harmonogram, včetně představy o výstavbě národního pavilonu, nebo využití výstavních prostor poskytnutých pořadatelem EXPO, v případě výstavby vlastního pavilonu otázka využití pavilonu po skončení EXPO v říjnu 2025;
 • soulad koncepce s tematickým zaměřením výstavy, tj. " Designing Future Society for Our Lives“ a s dílčími tématy Saving Lives, Empowering Lives a Connecting Lives;
 • návrh doprovodného programu české účasti.

Distribuce váhy hodnocení jednotlivých kritérií:

 • obsah a vyváženost prezentace českého kulturního, historického a přírodního bohatství, života v jednotlivých krajích ČR a české vědy a inovací: 30 %
 • inovativnost prezentace ČR: 20 %
 • strukturování rozpočtu: 15 %
 • zapojení českých firem a institucí: 15 %
 • ucelenost koncepce: 10 %
 • soulad koncepce s tematickým zaměřením výstavy: 5 %
 • doprovodný program: 5 %

Každé hodnotící kritérium obdrží od každého člena komise počet bodů odpovídající maximálně přidělené váze hodnotícího kritéria tak, aby maximální počet bodů za všechny kritéria pro jednoho účastníka byl 100. Bodové hodnocení za každé jednotlivé kritérium pro každého jednoho účastníka bude odpovídat průměru přidělených bodů od každého člena hodnotící komise v rámci hodnotícího kritéria.

Uchazeč předloží:

a) dokumenty dokládající splnění předpokladů a požadavků uvedených níže;

b) motivační dopis (max. 1 stránka, s vyjádřením k termínu možného nástupu);

c) životopis (vzdělání, odborné kvalifikace, přehled pracovních zkušeností a odborné praxe);

d) písemný koncepční návrh účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 včetně návrhu a tvorby rozpočtu a časového harmonogramu, a to v rozsahu max. 10 stran A4;

e) písemné reference alespoň od 3 osob reflektující zkušenosti uchazeče s projektovým řízením a realizací a řízením projektu mezinárodního charakteru;

f) představu o výši finančního ohodnocení za zpracování podrobného koncepčního návrhu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace v případě vítězství ve výběrovém řízení (ohodnocení nesmí překročit výši 100 tis. Kč bez DPH).

Od uchazeče se očekává:

 1. zkušenosti s realizací mezinárodních projektů a fundraisingem;
 2. minimálně 3 roky zkušeností s vedením a řízením kolektivu;
 3. schopnost strategického a analytického myšlení, orientace na výsledek;
 4. zkušenost s projektovým řízením – formulací a implementací projektů a jejich zadáváním a globálním/mezinárodním marketingem;
 5. znalost využití online platforem jako např. Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube atd.
 6. schopnost vnímat mix komunikačních a prezentačních aktivit jako celek s dopadem na celkový obraz České republiky
 7. zkušenost se sestavováním rozpočtu;
 8. znalost podnikatelského prostředí v ČR;
 9. komunikační, řídící a organizační schopnosti, reprezentativní vystupování;

Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

 • mít státní občanství České republiky;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, tajemníkovi výběrové komise p. Karlu Smékalovi.

 • dosáhnout věku 18 let;
 • být plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

 • být bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.

 • dosáhnout vysokoškolského vzdělání magisterského stupně;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom atd.). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, tajemníkovi výběrové komise p. Karlu Smékalovi.

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti.

g) mít znalost anglického jazyka, odpovídající alespoň stupni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 3 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.

Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka.

Užitečné odkazy:

Organizátor EXPO 2025: http://www.expo2025.or.jp/en

Mezinárodní úřad pro výstavnictví: http://www.bie-paris.org/site/en

Master plan EXPO 2025: http://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/themes/expo2025orjp/assets/pdf/masterplan/expo2025_masterplan_en.pdf

Usnesení vlády: https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688