Ilona Wright (Kurzy.cz)
Dávky a příspěvky  |  18.02.2022 08:30:00

Dávky pro rodiče 2022: mateřská, otcovská, rodičovská, porodné a další. Na které dávky máte nárok?

Většinu nastávajících rodičů zajímá, jak s příchodem dalšího člena rodiny a s tím spojenou péčí, zvládnou rodinný rozpočet. Pojďme si proto připomenout, na jaké dávky a příspěvky máte v souvislosti s narozením dítěte nárok a jak a kde o ně žádat. Mnoho změn se v poslední době u těchto dávek nestalo, ale za zmínku stojí prodloužení otcovské od roku 2022, nedávné změny v přídavcích na dítě či možnost vyplacení nevyčerpaného rodičovského příspěvku.

Přehled dávek a příspěvků
Na obrázku dole je naznačeno, jaké dávky a příspěvky na dítě může stát vyplácet a jaká je jejich posloupnost.

1. Mateřská (Peněžitá pomoc v mateřství)
Peněžitá pomoc v mateřství je mezi lidmi známá spíše jen jako mateřská. Tuto dávku budete řešit nejspíš jako první, jelikož se o ni obvykle žádá ještě před narozením dítěte. Úkolem mateřské je nahradit příjem matky v období před porodem a těsně po porodu a matce nebo otci příjem při péči o novorozence. Na mateřskou ale nevzniká nárok automaticky a náleží jen těm žadatelům, kteří splní stanovené podmínky.

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí po dobu mateřské dovolené, na kterou těhotná žena nastupuje mezi 8 a 6 týdnem před očekávaným dnem porodu – konkrétní den si může zvolit sama. Celková doba, po kterou se mateřská vyplácí, je 28 týdnů (pokud se narodí jedno dítě) nebo 37 týdnů (pokud se narodí dvě a více dětí). Pokud maminka porodí předčasně, počítá se mateřská ode dne porodu až do uplynutí 28, resp. 37 týdnů.

Abyste měla nárok na mateřskou, musí být ale splněny tyto podmínky:
•    Musíte být nemocensky pojištěna – za zaměstnance platí zaměstnavatel, OSVČ si musí platit sami.
•    Minimální doba vašeho nemocenského pojištění za poslední 2 roky je 270 kalendářních dní - celková doba pojištění může být splněna u různých zaměstnavatelů, nebo z kombinace zaměstnání + podnikání jako OSVČ.
•    Maminky, pracující jako OSVČ, si musí platit nemocenské pojištění nejméně 180 dní v posledním roce před mateřskou (a současně musí mít celkem 270 dní nemocenského pojištění v posledních 2 letech).
•    V době vzniku nároku na PPM musíte být účastníkem nemocenského pojištění (zaměstnaná nebo OSVČ) nebo být případně v ochranné době, která je max. 180 dní od od zániku nemocenského pojištění.

Výše mateřské se odvíjí od předchozích příjmů žadatelky a činí 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. U OSVČ se vychází z přehledu o příjmech za předchozí rok.

Výši mateřské pro rok 2022 si můžete spočítat na naší KALKULAČCE MATEŘSKÉ 2022.

Na mateřskou může mít nárok i otec dítěte. Kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy peněžitá pomoc v mateřství náleží výhradně matce, má na dávku nárok i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila. Musí ovšem splňovat stejné podmínky pojištění, a navíc musí s matkou dítěte uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat.

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství (tiskopis) potvrzuje těhotné ženě její ošetřující lékař, u něhož je v péči (většinou gynekolog). Nastávající maminka odevzdá vyplněnou žádost svému zaměstnavateli, popř. poslednímu zaměstnavateli, který ji předá příslušné správě sociálního zabezpečení. Maminky, pracující jako OSVČ, podají žádost přímo na příslušné OSSZ.
Pokud žena nesplňuje všechny podmínky pro nárok na mateřkou a nemá na ni tedy nárok, může hned od narození dítěte čerpat rodičovský příspěvek.

Na mateřskou dovolenou, tedy pracovní volno, mají nárok matky v zaměstnaneckém poměru a jeho délka je shodná s délkou vyplácení peněžité pomoci v mateřství, tedy 28 týdnů (nebo 37 týdnů při narození vícerčat).

2. Porodné
Další příspěvek, na který můžete mít nárok v souvislosti s narozením dítěte (či dětí) je porodné.

Na porodné může mít nárok žena, která porodí své první nebo druhé dítě nebo i ten, kdo převezme dítě (do 1 roku) do péče, nahrazující péči rodičů (například adopce novorozence).

Porodné je příjmem podmíněná dávka – je vypláceno jednorázově jen rodinám (nebo samoživitelkám) s nižšími příjmy; na porodné dosáhnou ty rodiny (nebo samoživitelky) s příjmy nižšími, než je 2,7násobek jejich životního minima.

Porodné činí u prvního dítěte 13.000 , u druhého dítěte 10.000 a při narození dvojčat (pokud se v rodině narodí jako první a druhé dítě) je to 23.000 .

Například tedy rodina může mít nárok na porodné v roce 2022, pokud společný čistý měsíční příjem rodiny (matky a otce) v rozhodném období, tedy v posledním kalendářním čtvrtletí před narozením dítěte nepřevýší 23.544 měsíčně (v případě narození prvního dítěte) nebo 28.863 (v případě narození druhého dítěte, kdy první dítě nepřesáhlo 6 let věku). Podobně žena, samoživitelka, bude mít na porodné v roce 2022 nárok, pokud její průměrný čistý měsíční příjem v posledním kalendářním čtvrtletí před narozením dítěte, nepřevýší 14.904 (v případě narození prvního dítěte) nebo 20.223 (v případě narození druhého dítěte, kdy první dítě nepřesáhlo 6 let věku).

Jestli budete mít nárok na porodné si můžete spočítat na naší KALKULAČCE PORODNÉHO 2022.

Na porodné mohou mít nárok jak zaměstnané ženy (nebo i nezaměstnané či studentky), tak i OSVČ. Pro maminky podnikatelky se jako příjem posuzuje skutečný příjem z podnikání na základě posledního daňového přiznání a započítá se 1/12 celkového příjmu v daňovém přiznání, jako průměrný měsíční příjem.

O porodné se žádá prostřednictvím vyplněného formuláře Žádost o porodné a jeho příloh na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR podle trvalého bydliště žadatelky. O porodné lze žádat až 1 rok zpětně (avšak podmínky nároku musí být vždy splněny k datu narození dítěte).

3. Otcovská (Otcovská poporodní péče)

Otcovská poporodní péče, zkráceně "otcovská dovolená" nebo prostě jen "otcovská" je další z řady možných pomocí, které lze v souvislosti s narozením dítěte využít.

Otcovská je placená dovolená pro otce dítěte, která má umožnit tatínkům strávit čas s narozeným dítětem a rodinou.

NOVINKA od roku 2022! U otcovské došlo od 1.1.2022 ke změně a její trvání se prodlužilo ze 7 na 14 dní.

Otcovskou je možné čerpat pouze během prvních 6 týdnů od narození dítěte; od roku 2022 může být lhůta i delší, to ale jen v případě hospitalizace dítěte nebo matky dítěte.  Doba 6 týdnů se pak počítá až po skončení hospitalizace. Otcovskou je třeba čerpat jako celek (14 po sobě následujících dní), nepřerušovaně.

Otcovská je podmíněna nemocenským pojištěním – na otcovskou mají nárok ti zaměstnanci a OSVČ, kteří se účastnili nemocenského pojištění tři měsíce bez přerušení před nástupem na otcovskou.

Výše otcovské se vypočítá stejně, jako výše mateřské, čili jako 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Orientační výši si můžete spočítat na naší KALKULAČCE OTCOVSKÉ 2022. (Pozn.: Pokud si jako OSVČ platíte nemocenské pojištění, můžete do kalkulačky zadat jako svůj příjem částku 7.000 – vyměřovací základ pro minimální nemocenské pojištění).

Zaměstnaný otec dítěte žádá o otcovskou u svého zaměstnavatele podáním vyplněného formuláře Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou). OSVČ, podá žádost přímo na okresní správě sociálního zabezpečení, u které je registrovaný.

4. Rodičovská (Rodičovský příspěvek)
Rodičovský příspěvek, obecně nazývaný jako "rodičovská" nebo i jako "rodičák", je dávka, která se ze zmíněných dávek obvykle pobírá nejdéle. Jejím účelem je finanční pomoc rodičům s náklady spojenými s péčí a výchovou dítěte.

Rodičovská dovolená a vyplácený rodičovský příspěvek obvykle navazuje na mateřskou dovolenou a pobírání peněžité pomoci v mateřství (mateřské). Pokud ženě nevznikl nárok na mateřskou, může čerpat rodičovský příspěvek hned po narození miminka. Rodičovská dovolená trvá maximálně do 3 let dítěte, rodičovský příspěvek lze čerpat maximálně do 4 let dítěte.

Podmínek pro vyplácení rodičovského příspěvku není mnoho a nárok má valná většina žadatelů – hlavní podmínka je ta, že nárok na rodičák má rodič, který se po celý měsíc osobně, řádně a celodenně stará o nejmladší dítě v rodině (maximálně do 4 roků dítěte). Ovšem ve výsledku o dítě ani nemusíte pečovat osobě – podmínka je splněna i v tom případě, kdy vy pobíráte rodičovský příspěvek, chodíte již do zaměstnání a péči o dítě zajistíte jinou dospělou osobou – starat se může například babička nebo chůva. Platí zde pouze jedno omezení, a to že dítě mladší než 2 let nesmí být ve školce/jeslích (či podobném zařízení), po dobu delší než 92 hodin měsíčně.

Během čerpání rodičovského příspěvku můžete, ale také nemusíte být na rodičovské dovolené (na rodičovský příspěvek je nárok, i když už chodíte do zaměstnání).

Výše rodičovského příspěvku je stanovena zákonem a jeho celková výše je pro všechny stejná; u jednotlivých příjemců příspěvku se ale liší výše měsíčního čerpání, a tedy i rychlost vyčerpání celé sumy. Vyčerpat jej můžete za určitých podmínek už za 6 měsíců a nejdéle jej můžete čerpat do 4 let věku dítěte.

Celková výše rodičovského příspěvku je 300.000 při narození jednoho dítěte a 450.000 při péči o vícerčata. Příspěvek nelze vybrat celý najednou, ale je vyplácen v pravidelných měsíčních částkách.
Měsíční výše příspěvku, a tedy i doba čerpání závisí na předchozích příjmech rodičů a pohybuje se v rozmezí zhruba 100 – 47.770 měsíčně.

Tak například, pokud budeme pro výpočet vycházet z průměrné měsíční hrubé mzdy 35.000 , narození jednoho dítěte a budeme předpokládat, že byla matce vyplácena mateřská, pak máte „nejpomalejší“ možnost pobírat po dobu 43 měsíců (po skončení čerpání mateřské až do 4 let věku dítěte) částku 6.977 a „nejrychlejší“ možnost pobírat 14 měsíců částku 21.429 . A mezi touto minimální a maximální měsíční částkou (a dobou trvání) rodičovské dovolené a výše rodičovské si můžete zvolit libovolnou jinou variantu.

S výpočty vám může pomoci naše KALKULAČKA RODIČOVSK0HO PŘÍSPĚVKU 2022.

NOVINKA od roku 2021! Stále platí, že výplata rodičovského příspěvku končí dosažením 4 let věku dítěte, s narozením dalšího dítěte nebo při vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další dítě. Občas se proto stávalo, že kvůli narození dalšího dítěte v rodině nebyla vyčerpána celá suma rodičovského příspěvku na dítě první. Tomu jde sice částečně předcházet tak, že si s dostatečným předstihem změníte (zvýšíte) částku měsíční částky rodičovského příspěvku a vyčerpáte jej tedy rychleji. I tak se stala řada případů, kdy část rodičovského příspěvku „propadla“. Toto se změnilo v polovině roku 2021 a nyní je možné, abyste si po narození dalšího dítěte požádali o jednorázové vyplacení nevyčerpané částky rodičovského příspěvku. Podmínkou je, že alespoň jeden z rodičů dítěte, je zaměstnaný (resp. je u něj možné stanovit vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství) nebo podniká jako OSVČ (je osobou samostatně výdělečně činnou, podle zákona o důchodovém pojištění). Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině. O jednorázové vyplacení zbývající části rodičovského příspěvku, je nutné požádat na Úřadu práce - zde nahlásíte, že se vám narodilo další dítě.

MATEŘSKÁ vs. RODIČOVSKÁ
Hovorové názvy dávek peněžitá pomoc v mateřství a rodičovského příspěvku – tedy mateřská a rodičovská (nebo i rodičák), jsou často zaměňovány nebo i chybně používány. Shrňme si tedy hlavní rozdíly mezi oběma dávkami.

 

5. Přídavek na dítě
Přídavek na dítě je dávka, která má za cíl poskytnout finanční pomoc dětem v rodinách s nízkými příjmy.

V roce 2021 byly zvýšeny částky přídavků na dítě o 130 až 380 (podle věku dítěte) a také došlo k úpravě podmínek, takže na příspěvek na dítě dosáhlo více rodin.

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině s nízkými příjmy. U rodiny se nezkoumá majetek, nýbrž pouze příjmy společně posuzovaných osob (které s dítětem žijí v jedné domácnosti) za předchozí kalendářní čtvrtletí. Hranicí pro dosažení na přídavek na dítě je 3,4 násobek životního minima rodiny – pokud jsou příjmy rodiny vyšší, na dávku dítě nárok nemá.

Například rodina se dvěma dětmi (obě do 6 let) bude mít nárok na přídavky na dítě, pokud průměrný čistý měsíční příjem rodiny nepřesáhne 36.346 . Samoživitelka se dvěma dětmi (obě do 6 let) bude mít nárok na přídavky na dítě, pokud její průměrný čistý měsíční příjem nepřesáhne 25.466 .

S výpočtem, zda máte či nemáte nárok na přídavek na dítě vám pomůže naše KALKULAČKA  PRO VÝPOČET PŘÍDAVKŮ NA DĚTI 2022.

ČÁSTKY přídavků na dítě v roce 2022:
V případě, že má alespoň jeden z rodičů příjem ze zaměstnání, podnikání, nebo pobírá podporu nahrazující příjem, je měsíční výše přídavku na dítě do 6 let 1.130 , na dítě od 6 do 15 let 1.270 a na potomka od 15 do 26 let je 1.380 .
Rodiče bez příjmu mají nárok na přídavek za dítě do 6 let ve výši 630 , za dítě od 6 do 15 let 770 a za potomka od 15 do 26 let 880 .

Přídavky na dítě si můžete vyřídit na Úřadu práce. Žádost o přídavek na dítě podávají za dítě mladší osmnácti let rodiče prostřednictvím formuláře Žádost o přídavek na dítě. Následně je nutné každé 3 měsíce doložit výši čtvrtletního příjmu.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688