mpsv.cz (MPSV)
Dávky a příspěvky  |  29.12.2021 14:32:00, aktualizováno 01.01.2022 00:05:00

Novinky MPSV - otcovská, ošetřovné, důchody, minimální mzda, platy, příspěvky. Co se mění v roce 2022?

Rok 2022 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Jedná se  například o zvýšení minimální mzdy, valorizaci důchodů, pomoc v hmotné  nouzi a řadu novelizací zákonů.  

VYŠŠÍ DŮCHODY 

V příštím roce porostou všechny vyplácené důchody. Základní výměra důchodů se  zvýší o 350 na 3 900 , procentní výměra vzroste o 1,3 %. Nad rámec zákonné  valorizace se důchody všem zvýší o 300

Zvyšování procentní výměry o pevnou částku je výhodné především pro osoby s  nižšími důchody. Průměrný starobní důchod vyplácený v lednu 2022 by měl činit  16 274 . Díky valorizaci jde tedy o zvýšení přibližně o 805 .  

Doplatky valorizace 

Pravidla pro valorizaci důchodů se od roku 2022 mění také v tom směru, že  základní výměry a procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují od 1. ledna  kalendářního roku, ve kterém dochází ke zvýšení, a nikoliv až od splátky důchodu  splatné v lednu, jako tomu je do konce roku 2021. ČSSZ vyplácí důchody v  pravidelných měsíčních lhůtách na období, které začíná dnem splatnosti (například  od 16. ledna do 15. února atd.) nikoli na běžný kalendářní měsíc jako ostatní orgány  sociálního zabezpečení vyplácející důchody příslušníkům ozbrojených sil, vyplatí proto spolu s lednovou splátkou důchodu rovněž tzv. doplatek valorizace, který  bude tvořen částkou zvýšení důchodu náležejícího za období od 1. ledna 2022 do  dne předcházejícího dni splatnosti důchodu (v příkladu do 15. ledna) tak, aby bylo  zvýšením důchodů pokryto i období od 1. ledna 2022

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA  

Od 1. ledna 2022 se bude zvyšovat také minimální mzda a to o 1 000 na  16 200 za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou  40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 90,50 na 96,40 . S minimální  mzdou se zvyšují rovněž sazby nejnižších úrovní zaručení mzdy více ZDE.  

VYŠŠÍ PLATY 

Od 1. ledna 2022 dochází k valorizaci platových tarifů zaměstnanců ve veřejných  službách a správě a státních zaměstnanců, a to následovně: 

• 1. stupnice – zaměstnanci jinde neuvedení – nevalorizuje se, platové tarify  zůstávají na úrovni let 2020 a 2021;Praha, 29. prosince 2021 

• 2. stupnice – sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách – o 700 

• 3. stupnice – nelékařští zdravotničtí pracovníci – 2. až 7. platová třída o 700  , 8. až 15. platová třída o 6 %; 

• 4. stupnice – lékaři a zubní lékaři – o 6 %; 

• 5. stupnice – pedagogičtí pracovníci v regionálním školství – o 2 %. 

ZMĚNY V OBLASTI NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 

Příspěvek na péči  

Od ledna 2022 nebude mít na výši příspěvku na péči vliv, jaký typ péče osoba ve  stupni závislosti III nebo IV využívá. Dosud náleží osobám ve stupni závislosti III a  IV, využívajícím pobytové sociální služby, dětský domov nebo speciální  zdravotnické zařízení hospicového typu, nižší částka než těm, kterým péči a pomoc  poskytuje neformální pečující nebo terénní či ambulantní sociální služba.  

Od ledna 2022 činí výše příspěvku na péči:  

• 13 900 u dětí ve stupni závislosti III 

• 12 800 u dospělých ve stupni závislosti III 

• 19 200 u dětí a dospělých ve stupni závislosti IV  

Částky příspěvku na péči budou upraveny automaticky, bez žádosti.  

Příspěvek na zvláštní pomůcku  

Mezi těmi, kterým stát pomáhá s pořízením vozidla, se nově výslovně objeví osoby  s poruchou autistického spektra. Až 200 000 (dle příjmu) získají osoby  s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými  a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, které přetrvávají  i přes zavedenou léčbu. 

Příspěvek na zvláštní pomůcku (např. na pořízení schodišťové plošiny, stropního  zvedacího systému) získají nově osoby s těžkou demencí. Dosud jim tato pomoc  poskytována nebyla.  

Také se zjednodušují a zpřesňují některé postupy a řízení. Děje se tak nejen u  příspěvku na zvláštní pomůcku, ale i u příspěvku na mobilitu, u kterého se  zjednodušuje postup při zastavení a obnovení výplaty příspěvku z důvodu  hospitalizace.  

Průkaz osoby se zdravotním postižením  

Osoby s určitým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem trvalého charakteru  budou mít nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením bez časového omezení. Platnost průkazu – plastové karty – bude i nadále omezená. Pokud  skončí osobě s trvalým nárokem na průkaz osoby se zdravotním postižením  platnost plastové karty, nebude znovu hodnocen její zdravotní stav, jen se vydá  plastová karta nová. Další novinkou je, že krajské pobočky Úřadu práce České  republiky budou 90 dní před koncem platnosti plastové karty písemně informovat  jejího držitele o této skutečnosti.  

Příspěvek na bydlení 

Tak, jako každý rok, zvyšují se částky, které se započítávají jako náklady na bydlení  (normativní náklady na bydlení) i částky za pevná paliva, pro stanovení nároku a  výše příspěvku na bydlení, který se bude poskytovat od ledna 2022

Hmotná nouze 

Na základě poslanecké inciativy byl novelizován zákon o pomoci v hmotné nouzi.  S účinností od ledna 2022 tak budou moci Úřady práce ČR na základě oznámení  obce s rozšířenou působností provádět srážky z dávekpříspěvek na živobytí a  doplatek na bydlení, na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému  pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Stejně budou postupovat v  případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě  zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka, nebo také u osob, které nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání  sportovních a kulturních akcí. O srážkách po oznámení budou rozhodovat Úřady  práce ČR

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení dochází od 1. 1. 2021 k těmto  změnám:  

• částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 38 911

maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 867 728 , • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění  OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 93 387 ročně, 

• minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ  vykonávající hlavní činnost je 9 728 – z toho minimální záloha na pojistné  činí 2 841 ,  

• minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší  výdělečnou činnost je 3 892 – z toho minimální záloha na pojistné činí  1 137

• minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ činí  od ledna 2022 činí 147 .  

Od 1. 1. 2022 se výše penále podle § 20 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostistanoví podle předpisů občanského práva o výši úroku z prodlení, tedy ve výši  reposazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí,  v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. 

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ  

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro  výpočet výše dávek nemocenského pojištění, se pro rok 2022 zvyšují takto: • první redukční hranice na 1 298

• druhá redukční hranice na 1 946 ,  

• třetí redukční hranice na 3 892  

Otcovská  

Od 1. 1. 2022 se prodlužuje podpůrčí doba (doba poskytování dávky) z jednoho  týdne na dva týdny. Prodlužuje se období, v němž může být otcovská poskytována,  v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvních 6 týdnů života, o dobu  hospitalizace

Ošetřovné 

Od 1. 1. 2022 se již nevyžaduje podmínka soužití ve společné domácnosti u  některých blízkých příbuzných. Podmínka soužití v domácnosti se nevyžaduje u  příbuzných v linii přímé podle občanského zákoníku (např. otec, matka, babička,  děda, syn, dcera, vnuk, vnučka), a dále u sourozenců, manžela, manželky,  registrovaného partnera (partnerky), rodiče manžela (manželky) nebo  registrovaného partnera (partnerky). 

Dlouhodobé ošetřovné 

Dochází ke zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku  na dávku ze 7 na 4 kalendářní dny. Ruší se podmínka hospitalizace pro poskytnutí  dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osobu v inkurabilním (nevyléčitelném)  stavu. Zavádí se možnost požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby  dlouhodobé péče po skončení hospitalizace do 8 dnů od jejího ukončení. 

NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI 

Novela zákona zavádí příspěvek v době částečné práce, poskytovaný  zaměstnavateli za účelem udržení úrovně zaměstnanosti při splnění zákonem  stanovených podmínek po dobu stanovenou nařízením vlády. Příspěvek bude  možné poskytovat při splnění zákonem stanovených podmínek pouze za  předpokladu, že dosavadní úroveň zaměstnanosti bude ohrožena. Cílem je udržení  úrovně zaměstnanosti. Na základě příslušného nařízení vlády tedy dojde k aktivaci  poskytování příspěvku v době částečné práce. Novela má dělenou účinnost – 1.  července 2021, 1. ledna 2022 a 1. července 2022

V souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti, provedenou v roce 2021  zákonem č. 248/2021 Sb., vyvstane pro zaměstnavatele od 1. dubna 2022 nová povinnost zakotvená v zákoně o nemocenském pojištění - v rámci oznámení o  dni skončení doby zaměstnání se zaměstnancem vůči OSSZ bude zaměstnavatel  muset uvádět také údaje potřebné pro přiznání a poskytování podpory  v nezaměstnanosti (podle § 42 odst. 3 zákona o zaměstnanosti), týká-li se toto  oznámení zaměstnaných osob.  

Nově tak v souvislosti s touto změnou bude úřad práce na základě oprávnění  zakotveného v zákoně o zaměstnanosti moci získávat údaje rozhodné pro přiznání  a poskytování podpory v nezaměstnanosti z informačních systémů vedených  Českou správou sociálního zabezpečení podle zákona o nemocenském pojištění.  Tímto dojde k výraznému odbřemenění uchazeče o zaměstnání a zrychlení  procesu rozhodování o přiznání podpory v nezaměstnanosti

V reakci na výrazné změny hospodářské situace, které přímo souvisely se šířením  nákazy COVID-19 v České republice a měly negativní dopad na trh práce a také  v návaznosti na zvýšení minimální mzdy, je s účinností od 1. dubna 2022, tedy již  pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2022, navrhováno navýšení maximální částky  příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na  chráněném trhu práce podle § 78a odst. 17 zákona o zaměstnanosti, a to ve dvou  variantách: varianta I - 14 200 (zvýšení o 600 ) nebo na 14 600 (zvýšení  o 1 000 ) – varianta II. Navrhované opatření má zabránit nežádoucímu snižování  zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, které mají ztíženou možnost  uplatnění na trhu práce. (Návrh nařízení vlády obsahující toto navýšení příspěvku  je nyní v legislativním procesu, přičemž v současné době probíhá mezirezortní  připomínkové řízení.) 

Ve vztahu k problematice nelegálního zaměstnávání se předpokládá předložení  návrhu na legislativní úpravu dosavadní definice nelegální práce zakotvenou v  zákoně o zaměstnanosti.  

Nová pravidla směřující k vyšší bezpečnosti práce s takzvanými vyhrazenými  technickými zařízeními, jsou zmíněna výše, v oddíle pracovněprávní oblasti. 

NOVELA SPOD 

Od nového roku se výrazně zvýší dávky odměny za pěstounskou péči. Zároveň  budou nově mladí dospělí, kteří odcházejí z ústavní péče, příspěvek při studiu ve  výši 15 tisíc Kč měsíčně a stát by jim měl pomoci s hledáním bydlení a zaměstnání.  Změní se také financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.  Podrobnosti k dispozici v tiskové zprávě ZDE. Všechny změny v zákoně přehledně  na webu MPSV.  

 Tiskové oddělení MPSV

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688