ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  30.10.2018 09:03:49

30.10.2018 Zemědělství - 3. čtvrtletí 2018

Kód: 270149-18
Informace o produktu
Kód: 270149-18
Periodicita: Čtvrtletní
Název produktu: Zemědělství
Poznámka:
Anotace: Rychlá informace o výrobě masa, nákupu mléka, cenách zemědělských výrobců, zahraničním obchodě s masem, živými zvířaty, mlékem a mléčnými výrobky. Je doplněna aktuálními výsledky ze šetření v chovu hospodářských zvířat.
Územní členění: Stát
Kontakt: marketa.fiedlerova@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 30. kalendářní den po období
Datum vydání: 30.04.2018, 30.07.2018, 30.10.2018, 30.01.2019
Rok: 2018

Ve 3. čtvrtletí dosáhla výroba masa 109 363 tun, meziročně o 2,0 % více. Z toho bylo 17 225 tun (+8,3 %) hovězího, 50 792 tun (-0,1 %) vepřového a 41 283 tun (+2,1 %) drůbežího. Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat byly meziročně nižší: jen nepatrně u skotu (-0,5 %), mírně u jatečných kuřat (-2,2 %), avšak výrazně nižší u prasat (-19,7 %). Chovatelé prodávali jatečná prasata za 35,78 /kg v mase. Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od producentů 739 388 tis. litrů mléka (+1,1 %). Zemědělci prodávali mléko za průměrnou cenu 8,23 /litr, tj o 3,2 % nižší než ve 3. čtvrtletí loni.
 

Porážky a výroba masa

Ve 3. čtvrtletí 2018 bylo na jatkách poraženo 57,4 tis. ks skotu, což je meziročně o 6,6 % více, z toho bylo 22,3 tis. býků (+3,0 %), 27,2 tis. krav (+9,8 %) a 5,7 tis. jalovic (+14,3 %). Vyrobeno bylo 17 225 tun (+8,3 %) hovězího masa. Na meziročně vyšší produkci se projevila také v průměru o 9,4 kg/ks vyšší porážková hmotnost.
Porážky prasat (560,6 tis. ks) ve 3. čtvrtletí meziročně opět mírně klesly (-1,1 %); za negativní jev se dají považovat od počátku roku rostoucí porážky prasnic (+8,1%). Výroba vepřového masa dosáhla 50 792 tun (-0,1 %), přičemž nižší počet poražených prasat byl částečně kompenzován jejich vyšší průměrnou hmotností (115,2 kg/ks jatečná prasata bez prasnic).
V tomto čtvrtletí došlo k mírnému meziročnímu zvýšení výroby drůbežího masa na 41 283 tun (+2,1 %).
 

Stavy skotu a prasat

Podle statistického šetření o chovu skotu bylo v ČR na začátku 3. čtvrtletí chováno 1 434,2 tis. ks (+1,0 %) skotu. K mírnému meziročnímu poklesu došlo v kategorii do 1 roku (-1,4 %), u býků ve výkrmu bylo zaznamenáno mírné zvýšení (+4,1 %), podobně jako u zapuštěných jalovic (+2,3 %). Stavy krav si zachovaly ustálený trend mírného poklesu u dojených (-0,9 %) a mírného navýšení u masných (+1,8 %).
Stavy prasat meziročně zůstaly téměř stejné (1 557,4 tis. ks; -0,4 %). Stavy selat do 20 kg byly nižší jen o 0,5 %, ale prasat ve výkrmu bylo méně o 2,8 %; z nich nejvýrazněji v hmotnostní kategorii 50-80 kg. U chovných prasat byly vykázány vyšší stavy prasniček (+4,1 %).
 

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve 3. čtvrtletí meziročně téměř nezměnily (-0,5 %). Nepatrný pokles cen o 0,8 % byl zaznamenán u jatečných býků a telat. Jatečné jalovice se prodávaly za stejnou cenu jako ve srovnatelném období loni, jatečné krávy pouze o 0,1 % dráž. Průměrná cena jatečných býků byla 47,38 /kg v živém nebo 86,22 /kg v jatečné hmotnosti.
Ceny jatečných prasat ve 3. čtvrtletí byly stále hluboko pod úrovní cen ve 3. čtvrtletí minulého roku (-19,7 %) a dosáhly průměrné hodnoty 27,52 za kg živé hmotnosti nebo 35,78 za kg jatečné hmotnosti. Vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí se průměrná cena v mase zvýšila o 0,70 za kg.
Ceny jatečných kuřat meziročně mírně klesly (-2,2 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 22,64 za kg v živém.
 

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem

Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu1) s živými zvířaty v hmotnostních jednotkách se v období od června do srpna 2018 více živých zvířat vyvezlo, než dovezlo.
Dovoz živého skotu (1,0 tis. ks) zůstává vzhledem k vývozu (51,2 tis. ks) trvale zanedbatelný. Na straně vývozu převládala zvířata určená k dalšímu chovu (32,3 tis. ks), zvláště skot do 300 kg. Jejich vývoz se meziročně zvýšil o 2,4 %. Telata se vyvážela do Španělska, Belgie a Nizozemska; mladý skot do Turecka, Chorvatska, Slovinska, Maďarska a Rakouska. Zvířat k porážce se vyvezlo 18,9 tis. ks (+2,7 %), což představuje 12 294 tun živé hmotnosti vykrmených zvířat, tj. více než průměrná produkce hovězího masa v ČR za měsíc. Jatečná zvířata se vyvážela především do Rakouska a Německa.
V zahraničním obchodě1) s živými prasaty došlo k výrazným změnám, které meziročně zvýšily jeho aktivní saldo. K podstatnému snížení dovozu a zvýšení vývozu došlo u obou významných kategorií, tj. u selat i jatečných prasat. Obchod se selaty představoval 42,0 tis. ks (-11,5 %) dovezených a 30,2 tis. ks (+71,0 %) vyvezených prasat v průměrné hmotnosti za oba směry obchodu 26,0 kg. Selata se tradičně dovážela z Německa a Dánska. Vývoz směřoval do Maďarska, na Slovensko, do Rumunska a Německa. Jatečná prasata se nedovážela, naopak jejich vývoz se zvýšil na 69,0 tis. ks a 7 995 tun živé hmotnosti (+24,7 %), což v jatečné hmotnosti odpovídá zhruba třetině měsíční produkce vepřového masa v ČR. Vyvážela se na Slovensko, do Maďarska a Německa.
Zahraniční obchod1) s živou drůbeží vykázal kladnou bilanci jak v kategorii jednodenních mláďat, tak jatečné drůbeže. Dovoz jednodenních mláďat meziročně klesl o třetinu (na 2,2 mil. ks), jejich vývoz se zvýšil o 13,8 % na 28,5 mil. ks. Jednodenní brojleři se vyváželi především na Slovensko a do Rumunska, kuřata nosného typu do Polska, Rumunska a Bulharska. Vývoz kuřat určených k porážce vykázal meziroční pokles o 29,2 % na 3 487 tun a směřoval hlavně na Slovensko. Dovoz v této kategorii nebyl významný.

Záporná bilance zahraničního obchodu1) s masem se meziročně mírně zlepšila u hovězího, avšak u vepřového a drůbežího se opět mírně prohloubila.
Dovoz hovězího masa se mírně snížil na 9 550 tun (-2,0 %), jeho vývoz vzrostl na 2 849 tun (+16,5 %). Dovezené maso pocházelo především z Polska, Německa a Nizozemska, vývozy směřovaly hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska a Polska.
U vepřového masa se záporná bilance prohloubila především výrazně nižším vývozem. Dovezeno bylo 66 670 tun (+0,7 %), hlavně z Německa, Španělska a také z Polska, kdežto vyvezeno bylo pouze 6 401 tun (-22,5 %), převážná většina na Slovensko.
Meziročně vyšší schodek zahraničního obchodu s drůbežím masem byl způsoben mírným navýšením dovozu a snížením vývozu.  Ve sledovaném období se dovezlo 26 735 tun (+3,3 %), nejvíce z Polska, a vyvezlo 5 066 tun (-5,6 %), hlavně na Slovensko, do Německa a Rakouska.
 

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Ve 3. čtvrtletí bylo nakoupeno od tuzemských producentů 739 388 tis. litrů mléka (+1,1 %), z toho nákup mlékáren činil 632 341 tis. litrů (+0,9 %).
Ceny zemědělských výrobců mléka byly o 3,2 % meziročně nižší. Zemědělci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 8,23 za litr, tj. o 0,17 /l levněji než ve 2. čtvrtletí.
 

Zahraniční obchodmlékem a mléčnými výrobky

Výrazný přebytek zahraničního obchodu1)mlékem a mléčnými výrobky se meziročně zvýšil na 220 014 tun. Navýšil se dovoz (na 67 354 tun; +3,9 %) i vývoz (na 287 368 tun; +6,6 %). Největší podíl na zvýšeném dovozu mělo máslo a syrovátka. Na straně vývozu došlo k navýšení u všech mléčných komodit kromě másla. Na obchodumlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a vývozu Itálie.

 

___________________

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod prahem 8 mil. .

 

Poznámky:

Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz

Zdroje dat: Statistická zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1-12), o chovu skotu (Zem1-02) a o chovu prasat (Zem2-02)
Veřejná databáze ČSÚ: Ceny v zemědělství (tab. Indexy cen zemědělských výrobců, tab. Průměrné ceny zemědělských výrobků)
Databáze zahraničního obchodu (ČSÚ)
Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12
Termín ukončení sběru dat: 10. 10. 2018
Termín ukončení zpracování: 25. 10. 2018
Související publikace: Porážky hospodářských zvířat:
https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-srpen-2018, termín zveřejnění podrobných údajů za září: 5. 11. 2018

Chov skotu: https://www.czso.cz/csu/czso/chov-skotu-1-pololeti-2018
Chov prasat: https://www.czso.cz/csu/czso/chov-prasat-1-pololeti-2018  

Termín zveřejnění další RI: 30. 1. 2019

Přílohy

Archiv:
  • rok 2018 | 3. čtvrtletí 2018 | 2. čtvrtletí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
  • rok 2017 | 4. čtvrtletí a rok 2017 | 3. čtvrtletí 2017 | 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
  • rok 2016 | 4. čtvrtletí a rok 2016 | 3. čtvrtletí 2016 | 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
  • rok 2015 | 4. čtvrtletí a rok 2015 | 3. čtvrtletí 2015 | 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
  • rok 2014 | 4. čtvrtletí a rok 2014 | 3. čtvrtletí 2014 | 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
  • rok 2013 | 4. čtvrtletí a rok 2013 | 3. čtvrtletí 2013 | 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
  • rok 2012 | 4. čtvrtletí a rok 2012 | 3. čtvrtletí 2012 | 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
  • rok 2011 | 4. čtvrtletí a rok 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
  • rok 2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.10.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.30. 10. 2018

Výroba masa se zvýšila, klesly ceny jatečných zvířat

Zemědělství – 3. čtvrtletí 2018

Ve 3. čtvrtletí dosáhla výroba masa 109 363 tun, meziročně o 2,0 % více. Z toho bylo 17 225 tun (+8,3 %) hovězího, 50 792 tun (-0,1 %) vepřového a 41 283 tun (+2,1 %) drůbežího. Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat byly meziročně nižší: jen nepatrně u skotu (-0,5 %), mírně u jatečných kuřat (-2,2 %), avšak výrazně nižší u prasat (-19,7 %). Chovatelé prodávali jatečná prasata za 35,78 /kg v mase. Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od producentů 739 388 tis. litrů mléka (+1,1 %). Zemědělci prodávali mléko za průměrnou cenu 8,23 /litr, tj o 3,2 % nižší než ve 3. čtvrtletí loni.

Porážky a výroba masa

Ve 3. čtvrtletí 2018 bylo na jatkách poraženo 57,4 tis. ks skotu, což je meziročně o 6,6 % více, z toho bylo 22,3 tis. býků (+3,0 %), 27,2 tis. krav (+9,8 %) a 5,7 tis. jalovic (+14,3 %). Vyrobeno bylo 17 225 tun (+8,3 %) hovězího masa. Na meziročně vyšší produkci se projevila také v průměru o 9,4 kg/ks vyšší porážková hmotnost.

Porážky prasat (560,6 tis. ks) ve 3. čtvrtletí meziročně opět mírně klesly (-1,1 %); za negativní jev se dají považovat od počátku roku rostoucí porážky prasnic (+8,1%). Výroba vepřového masa dosáhla 50 792 tun (-0,1 %), přičemž nižší počet poražených prasat byl částečně kompenzován jejich vyšší průměrnou hmotností (115,2 kg/ks jatečná prasata bez prasnic).

V tomto čtvrtletí došlo k mírnému meziročnímu zvýšení výroby drůbežího masa na 41 283 tun (+2,1 %).

Stavy skotu a prasat

Podle statistického šetření o chovu skotu bylo v ČR na začátku 3. čtvrtletí chováno 1 434,2 tis. ks (+1,0 %) skotu. K mírnému meziročnímu poklesu došlo v kategorii do 1 roku (-1,4 %), u býků ve výkrmu bylo zaznamenáno mírné zvýšení (+4,1 %), podobně jako u zapuštěných jalovic (+2,3 %). Stavy krav si zachovaly ustálený trend mírného poklesu u dojených (-0,9 %) a mírného navýšení u masných (+1,8 %).

Stavy prasat meziročně zůstaly téměř stejné (1 557,4 tis. ks; -0,4 %). Stavy selat do 20 kg byly nižší jen o 0,5 %, ale prasat ve výkrmu bylo méně o 2,8 %; z nich nejvýrazněji v hmotnostní kategorii 50-80 kg. U chovných prasat byly vykázány vyšší stavy prasniček (+4,1 %).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve 3. čtvrtletí meziročně téměř nezměnily (-0,5 %). Nepatrný pokles cen o 0,8 % byl zaznamenán u jatečných býků a telat. Jatečné jalovice se prodávaly za stejnou cenu jako ve srovnatelném období loni, jatečné krávy pouze o 0,1 % dráž. Průměrná cena jatečných býků byla 47,38 /kg v živém nebo 86,22 /kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat ve 3. čtvrtletí byly stále hluboko pod úrovní cen ve 3. čtvrtletí minulého roku (-19,7 %) a dosáhly průměrné hodnoty 27,52 za kg živé hmotnosti nebo 35,78 za kg jatečné hmotnosti. Vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí se průměrná cena v mase zvýšila o 0,70 za kg.

Ceny jatečných kuřat meziročně mírně klesly (-2,2 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 22,64 za kg v živém.

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem

Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu[1]) s živými zvířaty v hmotnostních jednotkách se v období od června do srpna 2018 více živých zvířat vyvezlo, než dovezlo.

Dovoz živého skotu (1,0 tis. ks) zůstává vzhledem k vývozu (51,2 tis. ks) trvale zanedbatelný. Na straně vývozu převládala zvířata určená k dalšímu chovu (32,3 tis. ks), zvláště skot do 300 kg. Jejich vývoz se meziročně zvýšil o 2,4 %. Telata se vyvážela do Španělska, Belgie a Nizozemska; mladý skot do Turecka, Chorvatska, Slovinska, Maďarska a Rakouska. Zvířat k porážce se vyvezlo 18,9 tis. ks (+2,7 %), což představuje 12 294 tun živé hmotnosti vykrmených zvířat, tj. více než průměrná produkce hovězího masa v ČR za měsíc. Jatečná zvířata se vyvážela především do Rakouska a Německa.

V zahraničním obchodě1) s živými prasaty došlo k výrazným změnám, které meziročně zvýšily jeho aktivní saldo. K podstatnému snížení dovozu a zvýšení vývozu došlo u obou významných kategorií, tj. u selat i jatečných prasat. Obchod se selaty představoval 42,0 tis. ks (-11,5 %) dovezených a 30,2 tis. ks (+71,0 %) vyvezených prasat v průměrné hmotnosti za oba směry obchodu 26,0 kg. Selata se tradičně dovážela z Německa a Dánska. Vývoz směřoval do Maďarska, na Slovensko, do Rumunska a Německa. Jatečná prasata se nedovážela, naopak jejich vývoz se zvýšil na 69,0 tis. ks a 7 995 tun živé hmotnosti (+24,7 %), což v jatečné hmotnosti odpovídá zhruba třetině měsíční produkce vepřového masa v ČR. Vyvážela se na Slovensko, do Maďarska a Německa.

Zahraniční obchod1) s živou drůbeží vykázal kladnou bilanci jak v kategorii jednodenních mláďat, tak jatečné drůbeže. Dovoz jednodenních mláďat meziročně klesl o třetinu (na 2,2 mil. ks), jejich vývoz se zvýšil o 13,8 % na 28,5 mil. ks. Jednodenní brojleři se vyváželi především na Slovensko a do Rumunska, kuřata nosného typu do Polska, Rumunska a Bulharska. Vývoz kuřat určených k porážce vykázal meziroční pokles o 29,2 % na 3 487 tun a směřoval hlavně na Slovensko. Dovoz v této kategorii nebyl významný.

Záporná bilance zahraničního obchodu1) s masem se meziročně mírně zlepšila u hovězího, avšak u vepřového a drůbežího se opět mírně prohloubila.

Dovoz hovězího masa se mírně snížil na 9 550 tun (-2,0 %), jeho vývoz vzrostl na 2 849 tun (+16,5 %). Dovezené maso pocházelo především z Polska, Německa a Nizozemska, vývozy směřovaly hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska a Polska.

U vepřového masa se záporná bilance prohloubila především výrazně nižším vývozem. Dovezeno bylo 66 670 tun (+0,7 %), hlavně z Německa, Španělska a také z Polska, kdežto vyvezeno bylo pouze 6 401 tun (-22,5 %), převážná většina na Slovensko.

Meziročně vyšší schodek zahraničního obchodu s drůbežím masem byl způsoben mírným navýšením dovozu a snížením vývozu.  Ve sledovaném období se dovezlo 26 735 tun (+3,3 %), nejvíce z Polska, a vyvezlo 5 066 tun (-5,6 %), hlavně na Slovensko, do Německa a Rakouska.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Ve 3. čtvrtletí bylo nakoupeno od tuzemských producentů 739 388 tis. litrů mléka (+1,1 %), z toho nákup mlékáren činil 632 341 tis. litrů (+0,9 %).

Ceny zemědělských výrobců mléka byly o 3,2 % meziročně nižší. Zemědělci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 8,23 za litr, tj. o 0,17 /l levněji než ve 2. čtvrtletí.

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky

Výrazný přebytek zahraničního obchodu1) s mlékem a mléčnými výrobky se meziročně zvýšil na 220 014 tun. Navýšil se dovoz (na 67 354 tun; +3,9 %) i vývoz (na 287 368 tun; +6,6 %). Největší podíl na zvýšeném dovozu mělo máslo a syrovátka. Na straně vývozu došlo k navýšení u všech mléčných komodit kromě másla. Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a vývozu Itálie.

Poznámky:

Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.

Zodpovědný vedoucí pracovník:      Ing. Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz

Kontaktní osoba:                                 Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz

Zdroje dat:                                            Statistická zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1-12), o chovu skotu (Zem1-02) a o chovu prasat (Zem2-02)

Veřejná databáze ČSÚ: Ceny v zemědělství (tab. Indexy cen zemědělských výrobců, tab. Průměrné ceny zemědělských výrobků)

Databáze zahraničního obchodu (ČSÚ)

Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12

Termín ukončení sběru dat:              10. 10. 2018

Termín ukončení zpracování:           25. 10. 2018

Související publikace:                        Porážky hospodářských zvířat: https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-srpen-2018, termín zveřejnění podrobných údajů za září: 5. 11. 2018

Chov skotu: https://www.czso.cz/csu/czso/chov-skotu-1-pololeti-2018

Chov prasat: https://www.czso.cz/csu/czso/chov-prasat-1-pololeti-2018  

Termín zveřejnění další RI:               30. 1. 2019

Přílohy

Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka

Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců

Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců

Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců

Graf 4 Mléko – nákup a průměrná cena zemědělských výrobců[1]) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod prahem 8 mil. .

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688