ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  05.11.2018 09:04:11

05.11.2018 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 3. čtvrtletí 2018

Kód: 250145-18
Informace o produktu
Kód: 250145-18
Periodicita: Čtvrtletní
Název produktu: Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS
Poznámka:
Anotace: Čtvrtletní Rychlá informace o zaměstnanosti a nezaměstnanosti podle výsledků výběrového šetření pracovních sil.
Územní členění: Stát
Kontakt: marta.petranova@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 34. kalendářní den po období
Datum vydání: 04.05.2018, 03.08.2018, 05.11.2018, 04.02.2019
Rok: 2018

Celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšila o 44,1 tis. osob a dosáhla 5 301,4 tis. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) se naopak meziročně snížil o 22,6 tis. Obecná míra nezaměstnanosti 1564letých meziročně klesla o 0,4 procentního bodu na 2,4 %.
 

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 3. čtvrtletí 2018 proti 2. čtvrtletí 2018 snížil o 2,3 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet osob v hlavním zaměstnání o 44,1 tis., tj. o 0,8 % na 5 301,4 tis. Zvýšil se jak počet mužů (o 14,2 tis.), tak žen (o 29,9 tis.). Při poklesu počtu pracujících ve věku do 40 let (o 49,7 tis.) se zvýšil počet pracujících ve věku 40–54 let (o 53,7 tis.). Podstatně rostl i počet pracujících ve věku 60 let a více (o 29,3 tis.).

Výrazná většina osob pracuje ve svém hlavním zaměstnání na plný úvazek. Jejich počet vzrostl proti 3. čtvrtletí 2017 o 35,0 tis. Počet pracujících na kratší pracovní dobu vzrostl o 9,3 tis. Jejich podíl v hlavním zaměstnání představuje 7,5 % všech pracujících.

Celkový vzestup počtu zaměstnaných osob byl způsoben hlavně nárůstem počtu osob v pozici zaměstnanců. Jejich počet se meziročně zvýšil o 37,9 tis. a dosáhl 4 398,2 tis. Počet pracujících v ostatních skupinách se meziročně téměř nezměnil. Mírně vzrostl pouze počet podnikatelů se zaměstnanci, a to o 5,8 tis.

Meziroční růst zaměstnanosti se projevil pouze v terciárním sektoru služeb (o 78,3 tis.). Zaměstnanost se nejvíce zvýšila v odvětvové sekci velkoobchod a maloobchod a opravy a údržba motorových vozidel. Podle předběžných výsledků významně vzrostl i počet pracujících v informačních a komunikačních činnostech a v sekci ubytování, stravování a pohostinství.

Klesla zaměstnanost v sekundárním sektoru průmyslu a stavebnictví (o 32,1 tis.). Počet pracujících se snížil ve většině průmyslových odvětvích, a ve stavebnictví byl pokles zaměstnanosti ještě vyšší.1)

V primárním sektoru se počet pracujících prakticky nezměnil (pokles o 1,7 tis.).

Nejvíce vzrostl počet pracujících s dosaženým terciárním vzděláním (o 21,6 tis.). To odráží podstatné změny ve struktuře dosaženého formálního vzdělání. Méně již vzrostl počet pracujících se středoškolským vzděláním s maturitou (o 16,9 tis.) a počet pracujících s výučním listem (o 8,7 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob ve skupině 15–64letých) dosáhla 75,0 % a ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2017 vzrostla o 0,9 p. b. (u mužů o 0,5 p. b., u žen o 1,2 p. b.).
 

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO2), očištěný od sezónních vlivů, se ve 3. čtvrtletí 2018 proti 2. čtvrtletí 2018 zvýšil o 4,3 tis.

Celkový počet nezaměstnaných se meziročně snížil o 22,6 tis. a dosáhl 127,5 tis. osob. Snížil se jak počet nezaměstnaných žen (o 12,1 tis. na 71,1 tis.), tak počet nezaměstnaných mužů (o 10,4 tis. na 56,4 tis.). Pozitivní vývoj souvisí především s poklesem počtu nezaměstnaných jeden rok a déle (o 12,8 tis. na 36,4 tis. osob).

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) klesla ve 3. čtvrtletí 2018 na 2,4 % a proti 3. čtvrtletí 2017 se snížila o 0,4 p. b.

Z regionálního pohledu se míra nezaměstnanosti v meziročním srovnání snížila prakticky ve všech krajích kromě Ústeckého, kde se zvýšila o 0,9 p. b. na 3,9 %. Stagnovala v kraji Středočeském a Plzeňském. Nejvíce klesla v Libereckém (o 2,2 p. b.), Zlínském (o 1,8 p. b.) a v Jihočeském kraji (o 1,1 p. b.). Nejvyšší míra nezaměstnanosti přetrvává v Moravskoslezském (4,0 %), v Ústeckém (3,9 %) a v Karlovarském kraji (3,0 %). Nejnižší míra je dlouhodobě v hlavním městě Praze (1,3 %) a v Jihočeském (1,4 %) a Pardubickém kraji (1,4 %).
 

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 3. čtvrtletí roku 2018 činil jejich počet 110,3 tis. osob, tj. o 10,9 tis. méně než ve stejném období roku 2017. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je totiž schopno nastoupit jen 32,6 tis. osob.

 

_________________

1) Údaje za tyto odvětvové sekce mohou být ovlivněny metodikou Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Šetření pokrývá pouze osoby bydlící v bytech; nejsou zjišťovány údaje za osoby v hromadných ubytovacích zařízeních. V těchto zařízeních jsou však často ubytováni cizí státní příslušníci, kteří nacházejí pracovní uplatnění zejména v sekundárním sektoru.

2) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky práce a rovných příležitostí, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marta Petráňová, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274054357, e-mail: marta.petranova@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva1. 1. 2018 a predikce vývoje ve 3. čtvrtletí roku 2018.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 22. 10. 2018 / 25. 10. 2018
Navazující internetový dokument: 250128-18 - „Zaměstnanost a nezaměstnanostČeské republice podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil – čtvrtletní údaje“ s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 4. čtvrtletí 2018 (Zaměstnanost, nezaměstnanost - Publikace).
Termín zveřejnění další RI: 4. 2. 2019

Přílohy

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.5. 11. 2018

Rostla zaměstnanost v terciárním sektoru

Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil – 3. čtvrtletí 2018

Celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšila o 44,1 tis. osob a dosáhla 5 301,4 tis. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) se naopak meziročně snížil o 22,6 tis. Obecná míra nezaměstnanosti 1564letých meziročně klesla o 0,4 procentního bodu na 2,4 %.

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 3. čtvrtletí 2018 proti 2. čtvrtletí 2018 snížil o 2,3 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet osob v hlavním zaměstnání o 44,1 tis., tj. o 0,8 % na 5 301,4 tis. Zvýšil se jak počet mužů (o 14,2 tis.), tak žen (o 29,9 tis.). Při poklesu počtu pracujících ve věku do 40 let (o 49,7 tis.) se zvýšil počet pracujících ve věku 40–54 let (o 53,7 tis.). Podstatně rostl i počet pracujících ve věku 60 let a více (o 29,3 tis.).

Výrazná většina osob pracuje ve svém hlavním zaměstnání na plný úvazek. Jejich počet vzrostl proti 3. čtvrtletí 2017 o 35,0 tis. Počet pracujících na kratší pracovní dobu vzrostl o 9,3 tis. Jejich podíl v hlavním zaměstnání představuje 7,5 % všech pracujících.

Celkový vzestup počtu zaměstnaných osob byl způsoben hlavně nárůstem počtu osob v pozici zaměstnanců. Jejich počet se meziročně zvýšil o 37,9 tis. a dosáhl 4 398,2 tis. Počet pracujících v ostatních skupinách se meziročně téměř nezměnil. Mírně vzrostl pouze počet podnikatelů se zaměstnanci, a to o 5,8 tis.

Meziroční růst zaměstnanosti se projevil pouze v terciárním sektoru služeb (o 78,3 tis.). Zaměstnanost se nejvíce zvýšila v odvětvové sekci velkoobchod a maloobchod a opravy a údržba motorových vozidel. Podle předběžných výsledků významně vzrostl i počet pracujících v informačních a komunikačních činnostech a v sekci ubytování, stravování a pohostinství.

Klesla zaměstnanost v sekundárním sektoru průmyslu a stavebnictví (o 32,1 tis.). Počet pracujících se snížil ve většině průmyslových odvětvích, a ve stavebnictví byl pokles zaměstnanosti ještě vyšší.[1])

V primárním sektoru se počet pracujících prakticky nezměnil (pokles o 1,7 tis.).

Nejvíce vzrostl počet pracujících s dosaženým terciárním vzděláním (o 21,6 tis.). To odráží podstatné změny ve struktuře dosaženého formálního vzdělání. Méně již vzrostl počet pracujících se středoškolským vzděláním s maturitou (o 16,9 tis.) a počet pracujících s výučním listem (o 8,7 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob ve skupině 15–64letých) dosáhla 75,0 % a ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2017 vzrostla o 0,9 p. b. (u mužů o 0,5 p. b., u žen o 1,2 p. b.).

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO[2]), očištěný od sezónních vlivů, se ve 3. čtvrtletí 2018 proti 2. čtvrtletí 2018 zvýšil o 4,3 tis.

Celkový počet nezaměstnaných se meziročně snížil o 22,6 tis. a dosáhl 127,5 tis. osob. Snížil se jak počet nezaměstnaných žen (o 12,1 tis. na 71,1 tis.), tak počet nezaměstnaných mužů (o 10,4 tis. na 56,4 tis.). Pozitivní vývoj souvisí především s poklesem počtu nezaměstnaných jeden rok a déle (o 12,8 tis. na 36,4 tis. osob).

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) klesla ve 3. čtvrtletí 2018 na 2,4 % a proti 3. čtvrtletí 2017 se snížila o 0,4 p. b.

Z regionálního pohledu se míra nezaměstnanosti v meziročním srovnání snížila prakticky ve všech krajích kromě Ústeckého, kde se zvýšila o 0,9 p. b. na 3,9 %. Stagnovala v kraji Středočeském a Plzeňském. Nejvíce klesla v Libereckém (o 2,2 p. b.), Zlínském (o 1,8 p. b.) a v Jihočeském kraji (o 1,1 p. b.). Nejvyšší míra nezaměstnanosti přetrvává v Moravskoslezském (4,0 %), v Ústeckém (3,9 %) a v Karlovarském kraji (3,0 %). Nejnižší míra je dlouhodobě v hlavním městě Praze (1,3 %) a v Jihočeském (1,4 %) a Pardubickém kraji (1,4 %).

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 3. čtvrtletí roku 2018 činil jejich počet 110,3 tis. osob, tj. o 10,9 tis. méně než ve stejném období roku 2017. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je totiž schopno nastoupit jen 32,6 tis. osob.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:                Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky práce a rovných příležitostí, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                    Ing. Marta Petráňová, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274054357, e-mail: marta.petranova@czso.cz

Zdroj dat:                                                                 ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2018 a predikce vývoje ve 3. čtvrtletí roku 2018.

Termín ukončení sběru dat

 / termín ukončení předběžného zpracování:   22. 10. 2018 / 25. 10. 2018

Navazující internetový dokument:                       250128-18 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil – čtvrtletní údaje“ s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 4. čtvrtletí 2018 (Zaměstnanost, nezaměstnanost - Publikace).

Termín zveřejnění další RI:                                  4. 2. 2019

Přílohy:

Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutní počty, podíly, meziroční přírůstky a indexy)

Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutní počty)1) Údaje za tyto odvětvové sekce mohou být ovlivněny metodikou Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Šetření pokrývá pouze osoby bydlící v bytech; nejsou zjišťovány údaje za osoby v hromadných ubytovacích zařízeních. V těchto zařízeních jsou však často ubytováni cizí státní příslušníci, kteří nacházejí pracovní uplatnění zejména v sekundárním sektoru.

2) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce Ministerstva práce a sociálních věcí.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Pá 16:11  USD níže po neuspokojivých datech MJ (BREAKING) X-Trade Brokers (XTB)
Pá 15:57  Ústup inflace v červnu u nás i v zámoří překonal očekávání (Komentář) Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Pá 14:38  USA: Ceny v průmyslu vzrostly ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Pá 11:18  Měnový pár AUD/USD míří k předchozím maximům InstaForex (InstaForex)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688