Město Prostějov (prostejov.eu)
Z regionů  |  02.01.2024 10:45:00

Prostějov - platba místního poplatku za komunální odpad. Sazba poplatku je zvýšena na částku 864 Kč;

Platba místního poplatku za komunální odpad

Platba místního poplatku za systém odpadového hospodářství v roce 2024

 

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo novou obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s účinností od 1.1.2024.

V nové obecně závazné vyhlášce č. 11/2023, účinné od 1.1.2024, Zastupitelstvo města Prostějova schválilo:
• sazba poplatku je zvýšena na částku 864 ;
• poskytnutí úlevy od poplatku ve výši 50 % sazby poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném roce dovrší 65 let věku, tj. zaplatí poplatek ve výši 432 ;
• poskytnutí úlevy od poplatku ve výši 50 % sazby poplatku pro osoby invalidní ve III. stupni, tj. osoba invalidní ve III. stupni, tj. zaplatí poplatek ve výši 432 ;

Nárok na osvobození či úlevu nemusí hlásit osoby, které dovrší 80 a více let věku, osoby narozené v přísl. kalendářním roce a osoby, jež mají nárok na úlevu od poplatku, tj. které dovrší v příslušném kalendářním roce 65 let. Tyto údaje si správce poplatku, Finanční odbor Magistrátu města Prostějova, zjišťuje sám z rejstříků nebo evidencí, do nichž má automatizovaný přístup.

V platnosti zůstává jednotný termín pro úhradu poplatku do 30. 6. 2024. V případě vzniku poplatkové povinnosti po tomto datu je poplatek splatný do 31. 12. 2024.

Poplatek za rok 2024 má povinnost platit fyzická osoba:
• která má ve městě pobyt (občané ČR i cizinci);
• která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (dále jen "poplatník"), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu či rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek za rok 2024 má povinnost platit právnická osoba:
• která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu či rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Ohlašovací povinnost:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento místní poplatek vznikla. Poplatník je také povinen doložit případnou existenci skutečnosti zakládající nárok na osvobození od místního poplatku. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Oznámení je možno doručit osobně na Finanční odbor nebo na podatelnu Magistrátu města Prostějova, nebo zaslat na adresu: Magistrát města Prostějov, Finanční odbor, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov nebo e-mailem s připojeným uznávaným elektronickým podpisem, případně datovou zprávou, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem poplatníka, odeslanou prostřednictvím datové schránky. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci poplatku za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce poplatku způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci poplatku, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným podle věty první.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • fyzická osoba přihlášená v obci (občan ČR i cizinec);

 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba;

 • zákonný zástupce nezletilého nebo opatrovník (případně osoba zmocněná plnou mocí platnou pro zastupování v daňovém řízení).

 • právnická osoba / statutární orgán, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (případně osoba zmocněná plnou mocí platnou pro zastupování v daňovém řízení).

ikona souboru Ohlášení poplatkové povinnosti- fyzická osoba s trvalým pobytem (velikost: 35 KB, typ: .doc)

ikona souboru Ohlášení poplatkové povinnosti-cizinec (velikost: 40.5 KB, typ: .doc)

ikona souboru Ohlášení poplatkové povinnosti- RO,RD,byt (velikost: 38 KB, typ: .doc)

Osvobození a úleva od poplatku

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:

 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

ikona souboru Oznámení nároku na osvobození – ostatní (velikost: 31.5 KB, typ: .doc)

Od poplatku se dále osvobozuje:

 • poplatník narozený v roce 2023 – pouze na období do 31. 12. 2023 (osvobození je poskytnuto automaticky),

 • poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku (osvobození je poskytnuto automaticky),

 • poplatník (fyzická osoba přihlášená v obci) po dobu pobytu v jiné obci na území České republiky, za předpokladu, že v této jiné obci platí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a má v této jiné obci bydliště,

 • poplatník po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo pobytu ve vyšetřovací vazbě,

 • poplatník po dobu pobytu v azylovém domě, v léčebně dlouhodobě nemocných,

 • poplatník po dobu pobytu v ubytovacím zařízení nacházejícím se na území města Prostějova, za předpokladu, že hradí náklady za svoz odpadů ubytovateli,

 • poplatník, který je umístěn ve zdravotnických zařízeních (zejména v nemocnicích nebo v jiných prostorách určených pro poskytování zdravotních služeb) a to nepřetržitě déle než 3 měsíce,

ikona souboru Oznámení nároku na osvobození – ostatní (velikost: 31.5 KB, typ: .doc)

 • poplatník, který je třetím a dalším dítětem ve věku do 16 let (včetně) žijícím ve společné domácnosti alespoň s jedním dalším poplatníkem - nárok na toto osvobození však nevznikne v případě, že má poplatník nebo jeho zákonný zástupce ke dni 1. 7. 2023 dluh vůči městu Prostějov na místních poplatcích a tento dluh řádně nesplácí,

ikona souboru Oznámení nároku na osvobození - 3 dítě (velikost: 41.5 KB, typ: .doc)

 • poplatník, který pobývá v příslušném kalendářním roce nepřetržitě 9 měsíců mimo území České republiky,

ikona souboruOznámení nároku na osvobození z důvodu pobytu mimo území ČR (velikost: 35.5 KB, typ: .doc)

 • poplatník, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby určené k individuální rekreaci, nacházející se na území města Prostějova a má současně i trvalý pobyt ve městě Prostějově (je osvobozen automaticky).

Nárok na osvobození je poplatník povinen správci poplatku ohlásit nejpozději do 31. 12. 2023.

Úleva:
Poplatník, který v roce 2023 dovrší 65 a více let věku, má nárok na úlevu od poplatku ve výši 192 – platí tedy částku 600 za osobu a rok (úleva je poskytnuta automaticky).

 

Způsob úhrady poplatku:

 • Na pokladně Finančního odboru Magistrátu města Prostějova

(lze platit i platební kartou). Pokladna se nachází v budově radnice na
náměstí T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, v přízemí dveře č. 1.

 • Bezhotovostním převodem na účet statutárního města Prostějova
  č. ú. 19-1505517309, kód banky 0800.

Při placení poplatku tímto způsobem je nutné uvést svůj variabilní symbol, což je údaj, který vám byl přidělen automatickým vygenerováním z registru poplatníků pro daný příjem. Přípustné je místo tohoto variabilního symbolu použít vaše rodné číslo s podmínkou uvedení specifického symbolu: 7023. V případě, že platbu provádíte jedním příkazem za více osob, je nutné oznámit správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne odeslání platby údaje potřebné k identifikaci platby. Jedná se zejména o číslo účtu, ze kterého je platba hrazena, variabilní symbol, specifický symbol, částka, datum úhrady a dále jméno, příjmení a data narození všech osob, za které byl poplatek tímto způsobem uhrazen. Správce poplatku rozúčtuje tuto platbu samostatně na každého poplatníka.

ikona souboru Oznámení o hromadné platbě (velikost: 40.5 KB, typ: .doc)

 • Poštovní poukázkou

Poštovní poukázka, na které jsou uvedeny potřebné údaje i pro případnou bezhotovostní platbu, je automaticky zasílána pouze na základě písemného požadavku, a to vyplněním změnového formuláře. Poštovní poukázky můžete také získat osobně na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova.

 • Prostřednictvím SIPO

V případě placení poplatku tímto způsobem je nutné mít zřízené SIPO u České pošty, s. p. a vyplněný změnový formulář správce poplatku, který je nutno odevzdat na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova nejpozději do 30. 4. 2023.

 

 • Prostřednictvím platební brány

ikona souboru Oznámení o změně způsobu platby (velikost: 38.5 KB, typ: .doc)

Odpovědnost za zaplacení poplatku:

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

 

Správce poplatku vyměří poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

V případě, že nebude poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, bude správcem poplatku poplatek vyměřen platebním výměrem. Pokud i nadále nedojde k jeho úhradě, stává se tento platební výměr exekučním titulem pro vymáhání nedoplatku prostřednictvím exekuce.

 

Ostatní formuláře: ikona souboru Žádost o vrácení přeplatku za KO (velikost: 31 KB, typ: .doc)  

Správní poplatky:

Při podání žádosti u správce poplatku o zaplacení místního poplatku ve splátkách je nutno uhradit poplatek ve výši 400 , který je hrazen před provedením úkonu.

Podle kterých právních předpisů se postupuje:

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisůS kým, kde a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Ing. Eva Kovaříková, tel.582 329 105, e-mail: eva.kovarikova@prostejov.eu

nám. T. G. Masaryka 130/14, hlavní budova radnice, přízemí, vlevo (vchod budova A, dveře 1)

Kateřina Soldánová, tel. 582 329 103, e-mail: katerina.soldanova@prostejov.eu

nám. T. G. Masaryka 130/14, hlavní budova radnice, přízemí, vlevo (vchod budova A, dveře 1)

Hana Studená, tel. 582 329 398, e-mail: hana.studena@prostejov.eu
nám. T. G. Masaryka 130/14, hlavní budova radnice, přízemí, vlevo (vchod budova A, dveře 1)

www stránky: www.prostejov.eu

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

 

Datum poslední aktualizace: 03.01.2022

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688