ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  09.12.2023 01:19:00

Komise vítá politickou dohodu ohledně aktu o umělé inteligenci - AI Act

Komise vítá politickou dohodu ohledně aktu o UI

Komise vítá politickou dohodu, které dosáhly Evropský parlament a Rada ohledně aktu o umělé inteligenci navrženého Komisí v dubnu 2021.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila:Umělá inteligence již náš běžný život proměňuje. A to je teprve začátek. Rozumně a široce používaná umělá inteligence může přinést našemu hospodářství a společnosti obrovské výhody. Proto velmi vítám dnešní politickou dohodu Evropského parlamentu a Rady o aktu o umělé inteligenci. Akt EU o umělé inteligenci je světově prvním komplexním právním rámcem, který tuto technologii upravuje. Jedná se o historický okamžik. Akt o umělé inteligenci přenáší evropské hodnoty do nové éry. Tím, že se právní úprava zaměřuje na identifikovatelná rizika, pomůže dnešní dohoda rozvoji odpovědných inovací v Evropě. Zaručením bezpečnosti a základních práv občanů a podniků podpoří vývoj, zavádění a využívání důvěryhodné umělé inteligence v EU. Náš akt o umělé inteligenci významně přispěje k rozvoji světových pravidel a zásad pro umělou inteligenci, která je zaměřená na člověka.“

Evropský přístup k důvěryhodné UI

Nová pravidla se budou uplatňovat přímo a stejně ve všech členských státech na základě nadčasové definice UI. Tato pravidla vycházejí z přístupu založeného na rizicích:

Minimální riziko: Do této kategorie spadá převážná většina systémů UI. Na aplikace s minimálním rizikem, jako jsou doporučovací systémy založené na umělé inteligenci nebo spamové filtry, se nebudou vztahovat žádná omezení ani povinnosti, protože nepředstavují žádné riziko pro práva nebo bezpečnost občanů, případně je toto riziko minimální. Firmy se však mohou dobrovolně zavázat, že na tyto systémy budou uplatňovat doplňkové kodexy chování.

Vysoké riziko: Na systémy umělé inteligence označené jako vysoce rizikové se budou vztahovat přísné požadavky, včetně povinných systémů pro snižování rizik, vysoce kvalitních souborů dat, protokolování činností, podrobné dokumentace, jednoznačných informací pro uživatele, lidského dohledu a vysoké úrovně spolehlivosti, přesnosti a kybernetické bezpečnosti. Tzv. regulační pískoviště usnadní vývoj zodpovědných inovací a systémů umělé inteligence, které jsou v souladu s předpisy.

Mezi tyto vysoce rizikové systémy UI patří kromě jiného určitá kritická infrastruktura, například v oblasti vody, plynu a elektřiny; zdravotnické prostředky; systémy pro určování přístupu ke vzdělávacím institucím nebo pro nábor pracovníků nebo některé systémy používané v oblasti prosazování práva, ochrany hranic, výkonu spravedlnosti a demokratických procesů. Za vysoce rizikové jsou navíc považovány také systémy biometrické identifikace, kategorizace a rozpoznávání emocí.

Nepřijatelné riziko: Systémy UI, které představují jasnou hrozbu pro základní lidská práva, budou zakázány. Patří sem systémy nebo aplikace UI, které manipulují s lidským chováním s cílem obejít svobodnou vůli uživatelů, jako jsou hračky s hlasovým asistentem, který navádí nezletilé k nebezpečnému chování, dále systémy, které umožňují vládám nebo podnikům provádět tzv. „sociální hodnocení“, či aplikace umožňující prediktivní policejní práci. Kromě toho budou zakázána některá použití biometrických systémů, například systémy rozpoznávání emocí používané na pracovišti, některé systémy pro kategorizaci lidí nebo biometrická identifikace na dálku v reálném čase pro účely vymáhání práva na veřejně přístupných místech (s omezenými výjimkami).

Specifickériziko, pokud jde o transparentnost: Při používání systémů UI, jako jsou chatboty, by si uživatelé měli být vědomi toho, že komunikují se strojem. Deepfake a další obsah vytvořený umělou inteligencí bude muset být takto označen. Uživatelé budou také muset být upozorněni na to, že se používá biometrická kategorizace nebo rozpoznávání emocí. Kromě toho budou muset poskytovatelé koncipovat systémy tak, aby syntetický obsah, jako je zvuk, video, text a obrázky, byl označen ve strojově čitelném formátu a aby byl zjistitelný jako uměle vytvořený nebo manipulovaný.

Pokuty

Společnostem, které nebudou tato pravidla dodržovat, budou ukládány pokuty. Pokuty se budou pohybovat od 35 milionů eur nebo 7 % celosvětového ročního obratu (uplatní se ta vyšší z těchto částek) za porušení zákazu používání určitých aplikací umělé inteligence, 15 milionů eur nebo 3 % za porušení jiných povinností a 7,5 milionu eur nebo 1,5 % za poskytnutí nesprávných informací. Správní pokuty za porušení aktu o umělé inteligenci ze strany malých a středních podniků a začínajících podniků budou úměrně zastropovány.

Umělá inteligence pro všeobecné použití

Akt o UI zavádí zvláštní pravidla pro modely UI pro obecné účely, která zajistí transparentnost v celém hodnotovém řetězci. U velmi silných modelů, které by mohly představovat systémová rizika, budou existovat další závazné povinnosti týkající se řízení rizik a monitorování závažných incidentů, provádění modelového hodnocení a kontradiktorního testování. Tyto nové povinnosti budou realizovány prostřednictvím kodexů správné praxe, které ve spolupráci s Komisí vypracují odvětví, vědecká obec, občanská společnost a další zúčastněné strany.

Pokud jde o správu, příslušné vnitrostátní orgány dozoru nad trhem budou dohlížet na provádění nových pravidel na vnitrostátní úrovni. Koordinaci tohoto dohledu bude na evropské úrovni zajišťovat nový Evropský úřad pro umělou inteligenci, který bude zřízen v rámci Evropské komise. Tento nový úřad bude rovněž dohlížet na provádění a prosazování nových pravidel pro modely UI pro všeobecné použití. Společně s vnitrostátními orgány dozoru nad trhem bude úřad pro umělou inteligenci prvním orgánem na světě, který bude prosazovat závazná pravidla pro umělou inteligenci, a proto se očekává, že se stane uznávaným vzorem na mezinárodní úrovni. V případě modelů pro obecné účely bude hrát ústřední úlohu vědecká komise nezávislých odborníků, která bude vydávat varování o systémových rizicích a přispívat ke klasifikaci a testování modelů. 

Další kroky

Politickou dohodu nyní musí formálně schválit Evropský parlament a Rada. V platnost vstoupí 20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku. Akt o umělé inteligenci se pak začne uplatňovat dva roky po svém vstupu v platnost, s výjimkou některých zvláštních ustanovení: zákazy se začnou používat již po 6 měsících, zatímco pravidla pro obecnou umělou inteligenci se uplatní po 12 měsících.

Komise ve snaze překlenout přechodné období před tím, než se nařízení stane obecně použitelným, vydá Pakt o umělé inteligenci. V něm vyzve vývojáře umělé inteligence z Evropy i ze světa, aby se dobrovolně zavázali k plnění klíčových povinností vyplývajících z aktu o umělé inteligenci ještě před zákonnými lhůtami.

V zájmu prosazování pravidel pro důvěryhodnou umělou inteligenci na mezinárodní úrovni bude Evropská unie i nadále aktivní v organizacích, jako jsou G7, OECD, Rada Evropy, G20 a OSN. V této souvislosti Unie nedávno podpořila dohodu vedoucích představitelů skupiny G7 v rámci hirošimského procesu v oblasti umělé inteligence o mezinárodních obecných zásadách a dobrovolném kodexu chování pro pokročilé systémy UI.

Souvislosti

Komise se již mnoho let snaží usnadnit a posílit evropskou spolupráci v oblasti umělé inteligence, díky níž se zvýší konkurenceschopnost a zajistí důvěra v umělou inteligenci vycházející z hodnot EU.

Po zveřejnění evropské strategie pro umělou inteligenci v roce 2018 a po rozsáhlých konzultacích se zúčastněnými stranami vypracovala odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci v roce 2019 pokyny pro zajištění důvěryhodnosti UI a v roce 2020 hodnotící seznam pro důvěryhodnou UI. Souběžně s tím byl v prosinci 2018 jako společný závazek s členskými státy zveřejněn první koordinovaný plán v oblasti UI.

Bílá kniha Komise věnovaná problematice umělé inteligence z roku 2020 představila jasnou vizi umělé inteligence v Evropě jako ekosystému nejvyšší úrovně založeného na důvěře. A to je i základem dnešní politické dohody. Veřejné konzultace k bílé knize o UI se účastnila široká škála subjektů z celého světa. K bílé knize byla připojena „Zpráva o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost“, která dochází k závěru, že stávající právní předpisy v oblasti bezpečnosti výrobků obsahují řadu nedostatků, které je třeba řešit zejména ve směrnici o strojních zařízeních.

Zásadní význam pro utváření politik EU v oblasti umělé inteligence a zajištění jejich účinného provádění měl nezávislý výzkum založený na důkazech, který vypracovalo Společné výzkumné středisko (JRC). JRC prostřednictvím důkladného výzkumu a analýzy podpořilo vypracování aktu o umělé inteligenci tím, že přispělo k vytvoření terminologie v oblasti umělé inteligence, klasifikace rizik, technických požadavků a k probíhajícímu zpracování harmonizovaných norem.

Další informace

Prohlášení předsedkyně Komise von der Leyenové k politické dohodě o aktu EU o umělé inteligenci

Nová pravidla pro umělou inteligenci – otázky a odpovědi (očekává se aktualizace)

Nová pravidla pro umělou inteligenci – faktografický přehled

Hirošimský proces v oblasti umělé inteligence: obecné zásady a kodex chování týkající se umělé inteligence

Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence

Nařízení o strojních výrobcích

Pravidla odpovědnosti v oblasti umělé inteligence

Evropské středisko pro algoritmickou transparentnost, Společné výzkumné středisko

*Aktualizováno 10. prosince 2023

Quote

Umělá inteligence již náš běžný život proměňuje. A to je teprve začátek. Rozumně a široce používaná umělá inteligence může přinést našemu hospodářství a společnosti obrovské výhody. Proto velmi vítám dnešní politickou dohodu Evropského parlamentu a Rady o aktu o umělé inteligenci. Akt EU o umělé inteligenci je světově prvním komplexním právním rámcem, který tuto technologii upravuje. Jedná se o historický okamžik. Akt o umělé inteligenci přenáší evropské hodnoty do nové éry. Tím, že se právní úprava zaměřuje na identifikovatelná rizika, pomůže dnešní dohoda rozvoji odpovědných inovací v Evropě. Zaručením bezpečnosti a základních práv občanů a podniků podpoří vývoj, zavádění a využívání důvěryhodné umělé inteligence v EU. Náš akt o umělé inteligenci významně přispěje k rozvoji světových pravidel a zásad pro umělou inteligenci, která je zaměřená na člověka.
Ursula von der Leyen, President of the European Commission 2023-12-08

Vřele vítám dohodu, jíž bylo dosaženo ohledně aktu o umělé inteligenci, což je první zevrubný právní předpis zabývající se rizikem technologií umělé inteligence. Umělá inteligence se stala skutečně průlomovou technologií přinášející důležité změny a my, Evropané, musíme mít k dispozici právní možnosti, jak se chránit před jejími nejškodlivějšími dopady. Náš přístup je založen na rizicích a je vstřícný k inovacím. Zkrátka chceme, aby lidé nepřišli v digitálním věku o svá práva a aby byla dodržována základní lidská práva. Toho můžeme dosáhnout nejen tím, že přijmeme zákony, ale také tím, že si budeme vážit vývojářů technologií a budeme s nimi spolupracovat, aby se při navrhování a zavádění technologií umělé inteligence opírali o přístup zaměřený na člověka.
Věra Jourová, místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost 2023-12-08

Vítám tuto historickou dohodu. EU se stává prvním kontinentem, který stanovuje jasná pravidla pro používání umělé inteligence. Akt o umělé inteligenci je mnohem víc než jen soubor pravidel – pro začínající podniky a výzkumné pracovníky v EU představuje odrazový můstek, který jim umožní ujmout se vedení v celosvětovému závodu o důvěryhodnou umělou inteligenci. Tímto aktem to nekončí; je to začátek nové éry odpovědného a inovativního vývoje umělé inteligence, která podpoří růst a inovace v Evropě.
Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh 2023-12-08

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Evropská unie:

Po 10:51  Jak vzniká a k čemu slouží (Zpráva o právním státu) Tvoříme Evropu (tvorimevropu.cz)
Po   9:31  Kam za kulturou? Tento týden nabídne festival flamenca či Benátskou Tvoříme Evropu (tvorimevropu.cz)
Pá 12:52  Evropský Parlament rozhodl o složení svých výborů europarl.europa.eu (Evropský parlament)

Přečtěte si také:

21.06.2024Jak AI Act (ne)zkrotí umělou inteligenci? Tisková zpráva (Tisková zpráva)Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688