Cyrrus (Cyrrus)
Daně a účetnictví  |  13.10.2023 11:25:00

DPH – zbytečně složitá daň (Analýza)

 

Snížená sazba DPH by měla pomáhat hlavně nízkopříjmovým rodinám. Realita je ale jinde. Přečtěte si analýzu hlavního ekonoma CYRRUS Víta Hradila o tom, jak by výběr DPH mohl fungovat jinak.

 

 

Analýza: DPH – zbytečně složitá daň

 

Daň z přidané hodnoty je hlavním zdrojem daňových příjmů v Česku. Má ale tři různé výše, což z ní dělá zbytečně složitou pro výběr daní a někdy zbytečně jednoduchou pro daňové úniky. V nové analýze se věnujeme způsobům, jak by se dala sazba DPH zjednodušit.

Dočtete se:

  • Jaké sazby v Česku využíváme a jak to mají jinde v Evropě?
  • Co je to snížená daň a kdy ji lze uplatnit?
  • K čemu by mohlo vést sjednocení sazeb na 21 %, případně jejich zprůměrování na hodnotu 17 %?
  • O kolik více by mohl stát vybrat při transparentnějším systému?
  • Jak to všechno udělat, ať netratí nízkopříjmové rodiny?

Analýzu zpracoval hlavní ekonom Vít Hradil.

DPH – zbytečně složitá daň

Vít Hradil, hlavní ekonom

DPH je v Česku i v Evropě nejvýznamnějším zdrojem daňových příjmů

• Běžnou praxí je existence snížených sazeb, kterými je dosahováno politických cílů

DPH jako nástroj sociální politiky má ovšem významné vedlejší náklady

• Alternativou může být sjednocení DPH a užití jiných druhů podpory

nízkopříjmových obyvatel • Bez dodatečných rozpočtových nákladů může být dosaženo vyšší efektivity

Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je nejvýznamnějším   daňovým  příjmem českého státního rozpočtu.[1] V roce 2023 rozpočet počítá s inkasem DPH na úrovni 381,8 mld. , což představuje přibližně 23 procent veškerých daňových příjmů. Teprve s odstupem pak na druhém místě následuje daň z příjmu právnických osob s inkasem poblíž 157 mld. . V rámci zemí Evropské unie se význam DPH v Česku řadí přibližně k průměru, přičemž některé členské státy na DPH spoléhají podstatně více (např. Chorvatsko s více než 28 procenty), jiné méně (např. Itálie s přibližně 13 procenty).

Základní sazbou DPH v Česku je 21 %, což nás opět řadí do průměru zemí Evropské unie (nejnižší základní sazbu zde má Lucembursko se 16 a nejvyšší Maďarsko s 27 procenty). Naproti tomu v rámci zemí OECD se nacházíme mírně nad průměrem, který činí 19,2 %.

Kromě základní sazby, která je aplikována na většinu zboží a služeb, má v rámci daňových pravidel EU každá země možnost využívat maximálně dvě snížené sazby, které nesmějí být nižší než 5 % a jednu super-sníženou sazbu. Celkem se tedy může jednat až o čtyři různé sazby, jako tomu je ve Francii, Irsku, Itálii a Lucembursku, či pouze jednu, jako tomu je v Dánsku. Konkrétně Česká republika využívá v současné době tři různé sazby DPH. Kromě základní 21% sazby se jedná o 10 a 15 %.

Obvykle udávaným důvodem pro existenci snížených sazeb DPH jsou sociální ohledy, tedy snaha snížit ceny vybraného zboží a služeb na úroveň, kterou jsou schopni zaplatit nízkopříjmoví občané. Zároveň se stát snaží prostřednictvím nižšího DPH motivovat obyvatele ke spotřebě zboží a služeb s příznivými vedlejšími efekty, tedy například těch, které mají pozitivní zdravotní dopady. Do 15% sazby tak v Česku patří například potraviny, vodné a stočné či hromadná městská doprava, do sazby 10% například služby kadeřníků, péče o děti či opravy obuvi. Celkem se ve snížených sazbách DPH nachází 32 druhů zboží a služeb a snížená sazba tak platí pro zhruba 38 procent všech prodejů, které podléhají DPH.

Využívání různých sazeb DPH jako nástroje sociální politiky je ovšem spojeno s  poměrně výraznými negativy. Mezi největší patří ta následující:

1)   Nižší DPH prodejci nepromítají plně do cen. Průsak nižší DPH do finálních cen se odhaduje jen na zhruba 50 %, zbytek zůstává v maržích prodejců 

2)   Za sníženou DPH nakupují zákazníci bez ohledu na svůj sociální status. Velká část této slevy tedy míří ke středně- a vysokopříjmovým spotřebitelům 

3)   V některých případech dokonce nižší daň působí degresivně, když poskytuje větší úlevu bohatým 

4)   Vytváří prostor pro daňové úniky 

5)   Činí daňový systém nepřehledným 

6)   Vytváří dodatečné        účetní   náklady podnikatelům 

7)   Komplikuje výběr daní a zvyšuje administrativní náklady 

Jako možné řešení se tedy nabízí varianta sjednocení sazeb DPH na jedinou úroveň. 

Čistě mechanicky by například mohly být všechny sazby sjednoceny na 21 %, což by za jinak nezměněných podmínek vedlo k růstu inkasa DPH o přibližně 24 procent, tedy asi 92 mld. . Kromě samotného růstu inkasa vlivem vyšších sazeb by ovšem došlo i k efektivnějšímu výběru DPH. Rozsah neefektivity výběru se v Česku aktuálně pohybuje v okolí 10 % celkového objemu a podle našeho odhadu by právě sjednocení sazeb mohlo tento podíl snížit o zhruba 2 procentní body. Na transparentnějším systému výběru DPH by tak stát vydělal dalších 8 mld. a celkem by tedy vybral o 100 mld. více než dosud. Tyto prostředky by následně mohly být využity pro adresnější podporu formou snížení jiných daní či zvýšení sociálních dávek.

Opačným přístupem by bylo fiskálně neutrální sjednocení sazeb DPH. Tedy takové, které by dodatečný objem inkasa ze zrušených snížených sazeb vyvážilo snížením sazby základní. Nově vzniklá jednotná sazba DPH by pak v Česku mohla činit 17 %. I zde vyvstává problém s vyšším zatížením nízkopříjmových spotřebitelů, kteří by prodělali na zrušení snížených sazeb. Tito by ovšem mohli být odškodněni adresnými dávkami z prostředků vzešlých z efektivnějšího výběru DPH, tedy ze zmíněných 8 mld. ročně. Nejchudšímu 1 milionu obyvatel by tedy bylo možné na adresných dávkách vyplatit každému 8 tisíc korun ročně bez dodatečných rozpočtových nákladů. Jako odškodnění za mírně dražší nákupy by tak tito lidé dostali v průměru 670 korun měsíčně, zatímco reálný růst jejich životních nákladů by podle našeho odhadu dosáhl přibližně 526 korun měsíčně (uvažujeme měsíční spotřební výdaje ve výši 20 tisíc korun, s efektivní původní sazbou DPH ve výši 14 %). I s vyšší DPH by tedy jejich kupní síla narostla.

Závěr

Daň z přidané hodnoty je hlavním zdrojem daňových příjmů v Česku i ve zbytku Evropy. Běžnou praxí je existence snížených sazeb DPH, kterými se vlády jednotlivých států snaží dosahovat cílů jako je podpora nízkopříjmových obyvatel či motivace k žádoucímu spotřebnímu chování. Používání DPH jako nástroje sociální politiky s sebou ovšem nese i významné vedlejší náklady, které mohou převyšovat přínosy. Jedná se hlavně o neúplný průsak nižšího DPH do konečných cen, neadresnost, kdy nižší DPH pomáhá bohatým namísto chudých, vznik prostoru pro daňové úniky, znepřehlednění daňového systému a dodatečné náklady pro firmy i správce daní. Elegantním řešením by tedy bylo sjednocení sazeb DPH. Toho lze dosáhnout například zrušením snížených sazeb, zvýšením výběru DPH a následným přesnějším zacílením podpory cílovým skupinám. Alternativou by bylo fiskálně neutrální sjednocení sazeb DPH, což by v českém kontextu odpovídalo jediné sazbě na úrovni 17 %. Nízkopříjmoví spotřebitelé by následně mohli být za růst svých životních nákladů odškodněni adresnou podporou z prostředků plynoucích z eliminace daňových úniků a vyšší efektivity výběru daní.


Upozornění

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s.,  obchodníkem  s  cennými  papíry,  se  sídlem  Brno,  Veveří  111 (dále  jen

„společnost“). Společnost je členem Burzy  cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock  Exchange   (FWB)   –  Deutsche   Börse.   Společnost   podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je  určen   pouze  pro  reklamní   účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních  produktů  v současné  nabídce.  Dokument  nenahrazuje  odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto  dokumentu  nelze  považovat  za  radu  k jednotlivé investici, ani  za  daňovou  nebo  právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé  výnosy  nejsou  zárukou  výnosů  budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu  není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a  predikce  analytiků  a  stratégů  nejsou  spolehlivým indikátorem  budoucího  vývoje  tržního  kurzu  dotčených  investičních  nástrojů. Příklady  jsou  založeny  pouze  na  hypotetických  předpokladech  a  neumožňují  jakýkoli  závěr  o  budoucím  vývoji  ceny  investičního  nástroje. 

Zdanění  je  závislé  na  osobních  poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou  pečlivostí a  pozorností,  společnost  však  neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o  jeho  přesnosti,  správnosti,  aktuálnosti  nebo  úplnosti.  Z  informací v  tomto  dokumentu není  možné odvozovat  žádná práva  ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o  pobídkách  a střetech zájmů  naleznete na www.cyrrus.cz  v sekci O společnosti.  Tiskové chyby vyhrazeny.  Obsah dokumentu  je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

 

Uzávěrka statistických dat: 9.10.2023

 

 

Společnost CYRRUS, a.s., je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a jednou z největších investičních společností v České republice. Mimo investičních služeb na míru každému investorovi nabízí CYRRUS i korporátní služby jako firemní poradenství, management emise dluhopisů vaší firmy, služby depozitáře fondů kvalifikovaných investorů nebo realizaci měnových konverzí a zahraničních plateb za výhodných podmínek.
V roce 2020 společnost oslavila výročí 25 let svého působení na kapitálových trzích.

Více informaci na: www.cyrrus.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Daně a daňová přiznání - informace, termíny, formulářeVíce zpráv k tématu Daně


?

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688