MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Investice  |  02.10.2023 14:00:00

Plnění státního rozpočtu ČR za září 2023. Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci září deficitem ve výši 180,7 mld. Kč.

 

Plnění státního rozpočtu leden až září 2022  2023  Index (2023/2022) Rozdíl skutečností
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Plnění (%) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Plnění (%)
Příjmy státního rozpočtu 1 613.2  1 616.8  1 167.9  72.2  1 928.0  1 944.9  1 436.7  73.9  123.0  268.8 
Příjmy z EU/FM 193.1  196.6  77.8  39.6  139.2  156.2  136.9  87.6  175.9  59.1 
Příjmy bez EU/FM 1 420.2  1 420.2  1 090.1  76.8  1 788.7  1 788.7  1 299.8  72.7  119.2  209.7 
Výdaje státního rozpočtu 1 893.2  1 896.8  1 438.8  75.9  2 223.0  2 239.9  1 617.4  72.2  112.4  178.6 
Výdaje podíl EU/FM 193.1  196.6  93.3  47.5  139.2  156.2  103.0  65.9  110.4  9.7 
Výdaje bez podílu EU/FM 1 700.2  1 700.2  1 345.5  79.1  2 083.7  2 083.7  1 514.4  72.7  112.6  168.9 
Saldo státního rozpočtu -280.0  -280.0  -270.9  96.7  -295.0  -295.0  -180.7  61.2  66.7  90.2 
Saldo EU/FM 0.0  0.0  -15.5  0.0  0.0  33.9  49.4 
Saldo bez EU/FM -280.0  -280.0  -255.4  91.2  -295.0  -295.0  -214.6  72.7  84.0  40.8 

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci září deficitem ve výši 180,7 mld. . Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 214,6 mld. .

K meziročnímu zlepšení salda o 90,2 mld. výrazně přispěly v průběhu předchozích několika měsíců příjmy z Evropské unie, především z Národního plánu obnovy, zapojení výnosů z majetkové účasti státu v akciové společnosti ČEZ a vysoké inkaso daně z příjmů právnických osob podpořené i výnosy dočasného zdanění firem především z oblasti energetiky. Růst příjmů tak o více než 10 procentních bodů převýšil tempo výdajů, které i nadále navyšují především výdaje v sociální oblasti (+81,8 mld. ), pomoc občanům a firmám s vysokými cenami energií (+56,4 mld. ), vyšší investice (+21,3 mld. ), podpora územních rozpočtů v oblasti školství (+19,4 mld. ) či obsluha státního dluhu navýšená výplatou úrokových výnosů z protiinflačních státních dluhopisů (+8,2 mld. ).

Vývoj příjmů a salda v posledních měsících můžeme hodnotit příznivě. Ukazuje se, že je možné dodržet plánovaný schodek na úrovni 295 miliard , i když nás čeká výdajově náročný konec roku.

Zbyněk Stanjura

ministr financí

„Vývoj příjmů a salda v posledních měsících můžeme hodnotit příznivě. Ukazuje se, že je možné dodržet plánovaný schodek na úrovni 295 miliard , i když nás čeká výdajově náročný konec roku. V posledních měsících roku vrcholí investiční výdaje a platby na financování projektů ze společných programů s EU. Stále platí, že podmínkou dodržení rozpočtového plánu jsou dodatečné úspory v objemu 15 až 20 miliard , které provádíme průběžně. Ty se týkají provozních výdajů státu a národních dotací,” řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Detailní informace jsou po uzávěrce finančních výkazů uvedeny obvykle 25. den po skončení měsíce v systému Monitor.

Příjmy státního rozpočtu:

Příjmy státního rozpočtu dosáhly na konci září růstu 23,0 % (+268,8 mld. ), ke kterému výrazně přispěly prostředky z Evropské unie a finančních mechanismů (+59,1 mld. ) navýšené o 45,2 mld. z Národního plánu obnovy a srpnové zapojení výnosů z dividend akciové společnosti ČEZ ve výši 54,0 mld. . Za nárůstem stál také výběr pojistného (+40,9 mld. ), inkaso daní z příjmů právnických (+39,1 mld. ) i fyzických (+20,1 mld. ) osob, daně z přidané hodnoty (+13,7 mld. ) a mimořádné příjmy v podobě daně z neočekávaných zisků (+25,6 mld. ) a odvodu z nadměrných příjmů výrobců elektřiny (+16,7 mld. ).

Do inkasa daně z příjmů fyzických osob placené plátci (+20,9 %, +13,8 mld. ) se v meziročním srovnání promítl vliv minulých daňových změn, kdy se například efekt zvýšení slevy na poplatníka projevil až v hotovostním plnění v únoru 2022. Naopak příjmy pozitivně ovlivňuje růst mezd a platů. Dále inkaso letos nesnižuje výplata kompenzačního bonusu určená na pomoc drobným podnikatelům (ke konci září 2022 měla negativní dopad 2,6 mld. na úrovni státního rozpočtu).

Na inkaso daně z příjmů právnických osob (+32,5 %, +39,1 mld. ) podobně jako u daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (+0,5 %, +0,03 mld. ) měla v září pozitivní vliv splatnost čtvrtletní zálohy na daň. Za meziročním růstem inkasa u daně z příjmů právnických osob stály zejména firmy podnikající v oblasti energetiky a finančního zprostředkování.

Příjmy státního rozpočtu v září pozitivně ovlivnila daň z neočekávaných zisků. Inkaso této daně doposud dosáhlo částky 25,6 mld. . Na začátku července poskytly dotčené subjekty oznámení o výši záloh na tuto daň na rok 2023 se splatností v září a v prosinci tohoto roku, tj. ve stejné lhůtě jako u standardní daně z příjmu právnických osob. Skutečná výše zaplacených záloh je ovlivněna dosavadním vývojem ziskovosti dotčených subjektů v letošním roce a s tím související úpravou výše záloh dle rozhodnutí správce daně. Celkové inkaso této daně bude ovlivněno vývojem ziskovosti v dalších měsících se zohledněním sezónnosti dotčených odvětví, které se následně projeví ve stanovení výše zálohy splatné 15. prosince.

Příspěvky z pojistného na sociální zabezpečení jsou v tomto roce sníženy zavedením slevy na pojistném u zkrácených úvazků s faktickým dopadem do inkasa od března 2023 (-3 mld. ) a doplněny odvody zvýšených sazeb u rizikových profesí. Objem pojistného meziročně vzrostl o 8,7 % (+40,9 mld. ).

Do inkasa daně z přidané hodnoty (+5,5 %, +13,7 mld. ) se promítá na jedné straně růst spotřebitelských cen, na straně druhé dynamiku mírní pokles reálné spotřeby domácností. Dále negativně na inkaso působí zvýšení limitu pro registraci k dani z 1 na 2 mil. zavedené od ledna 2023 a nižší počet pracovních dní ve sledovaném období.

Inkaso spotřebních daní (-4,7 %, -5,4 mld. ) zaznamenalo více či méně významný meziroční pokles v případě všech komodit. Nejvíce pokleslo inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (-8,2 %, -3,6 mld. ), kde se projevuje změna nákupních preferencí spotřebitelů, a inkaso spotřební daně z minerálních olejů (-0,9 %, -0,5 mld. ), což je způsobeno prodloužením platnosti snížené sazby daně z motorové nafty. V souvislosti s novelou zákona však došlo od začátku srpna k navrácení sazby daně na původní úroveň a pokles by tím měl být do konce roku vyrovnán. V případě inkasa spotřební daně z piva a vína je důvodem snížení omezení výdajů domácností na zbytné komodity v důsledku poklesu reálných příjmů, u energetických daní snaha o úspory vlivem vysokých cen energií.

Příjmy státního rozpočtu navyšuje v tomto roce také odvod z nadměrných příjmů. Do příjmů státního rozpočtu bylo dosud převedeno 16,7 mld. .

Příjmy státního rozpočtu za leden až září

DPH - daň z přidané hodnoty
SD - spotřební daně z minerálních olejů, tabákových výrobků včetně surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků, piva, vína a meziproduktů, lihu a také včetně tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny
DPPO - daně z příjmů právnických osob z přiznání a vybíraná srážkou
DPFO - daně z příjmů fyzických osob zahrnující daň ze závislé činnosti, z přiznání a vybíranou srážkou
Mimořádné daně - daň z neočekávaných zisků (windfall tax) a odvod z nadměrných příjmů;
Pojistné - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nezahrnuje pojistné na veřejné zdravotní pojištění odváděné zdravotním pojišťovnám
EU/FM - příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, které představují již proplacený podíl EU/FM na financování společných programů s ČR
Ostatní - dopočet do celku daňových i ostatních příjmů nedaňové povahy.

Výdaje státního rozpočtu:

Celkové výdaje meziročně vzrostly o 178,6 mld. (+12,4 %). Pro jejich tempo byl určující vývoj běžných výdajů (+11,9 %, +157,3 mld. ) navýšených realizací mimořádných opatření zaměřených na řešení vysokých cen energií a dopadů války na Ukrajině, výplatou sociálních dávek, zejména důchodů, obsluhou státního dluhu a platy pedagogů základních a středních škol. Kapitálové výdaje (+18,9 %, +21,3 mld. ) zvýšily především strategické nákupy Ministerstva obrany, transfery Státnímu fondu životního prostředí na realizaci programu Nová zelená úsporám a podpora investičních záměrů územních rozpočtů.

Na objemově nejvýznamnějších sociálních dávkách (+13,9 %, +79,3 mld. ) se nejvíce podílely výplaty důchodů (+17,6 %, +76,8 mld. ). Do jejich výše se kromě loňských navýšení promítá letošní řádná valorizace o 4,7 %, mimořádná od června o 3,9 % a příspěvek 500 měsíčně za vychované dítě. Z ostatních dávek se nejvíce zvýšil příspěvek na bydlení (+7,3 mld. ) posílený počtem žádostí v době vysokých cen energií, výsluhový příspěvek (+1,2 mld. ) a příspěvek na mobilitu (+0,9 mld. ). Naopak klesly výplaty přídavku na dítě (-3,9 mld. ) z důvodu poskytování jednorázového příspěvku 5 000 na dítě od srpna loňského roku, dávek nemocenského pojištění (-1,8 mld. ) a rodičovského příspěvku (-1,4 mld. ). O cca 1,5 mld. jsou nižší i humanitární dávky legislativně upravené od 1. července 2023 na příspěvek na životní potřeby.

Výrazněji vzrostly i běžné transfery podnikatelům (+54,9 %, +35,6 mld. ) ovlivněné kompenzacemi za dodávku elektřiny a plynu zákazníkům a na ztráty z důvodu zastropování jejich cen (40,2 mld. ), dotacemi provozovateli přenosové soustavy (11,6 mld. ) a výplatou pomoci firmám v energeticky náročných odvětvích (4,6 mld. ). Celková pomoc s vysokými cenami energií ve výši 56,4 mld. nebyla z velké části hrazena z rozpočtu letošního roku, ale z nároků z nespotřebovaných výdajů minulého roku (28,8 mld. ). Meziroční růst transferů naopak zmírnil příspěvek na úhradu nákladů za energie na měsíce říjen až prosinec 2022 vyplacený ze státního rozpočtu v září loňského roku v objemu 17,4 mld. . Prozatím klesly také dotace na obnovitelné zdroje energie (-2,8 mld. ) a nižší jsou i výdaje státu směřované podnikatelům na řešení dopadů epidemie covidu-19 (-2,6 mld. ).

Neinvestiční transfery územním rozpočtům meziročně vzrostly o 26,6 mld. (+13,5 %). Jejich součástí jsou především prostředky na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků na základních a středních školách (+11,9 mld. ). Pro jejich růst je určující navýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků o 4 %. Transfery navyšovaly také realizace projektů Operačního programu Jan Amos Komenský (+7,7 mld. ), kompenzační příspěvek na nouzové ubytování osob z Ukrajiny (+4,9 mld. ), zálohové financování sociálních služeb (+2,7 mld. ) a výdaje na prezidentské volby (+0,6 mld. ). Meziroční srovnání mírně zkresluje příspěvek obcím a krajům na zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu vyplacený loni ve výši 1,2 mld. .

Obsluha státního dluhu představovala pro státní rozpočet výdaj v objemu 40,3 mld. (+8,2 mld. ). Meziroční nárůst o 25,4 % souvisel s lednovou výplatou úrokových výnosů plynoucích zejména z protiinflačních státních dluhopisů, jejichž emise byla pozastavena na konci roku 2021, a také s financováním schodkového hospodaření posledních let za zhoršujících se úrokových podmínek.

Zákonem upravené zvýšení měsíčních plateb veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce na 1 900 by mělo vést k posílení zdravotního systému ze strany státu o dalších 12,4 mld. (+9,6 %). Objem vyplacených prostředků dosáhl prozatím nižšího nárůstu (+2,0 %, +2,0 mld. ) z důvodu změny legislativy v průběhu roku 2022, která pro státní rozpočet znamenala snížení plateb v závěru předchozího roku.

Za zvýšením běžných transferů příspěvkovým a podobným organizacím (+6,9 %, +4,7 mld. ) stály především výdaje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (+2,6 mld. ), Ministerstva kultury (+0,9 mld. ) a Technologické agentury ČR (+0,6 mld. ).

Neinvestiční nákupy bez započtení obsluhy státního dluhu (-11,4 mld. ) meziročně snižovalo především loňské pořízení zemního plynu do státních hmotných rezerv (-5,9 mld. ), nákupy vakcín (-5,2 mld. ) a úhrada čistých nákladů představujících nespravedlivou zátěž České poště (-6,0 mld. ). Nižší průběh čerpání běžných výdajů lze zatím pozorovat i u transferů Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (-3,4 mld. ).

Kapitálové výdaje (+18,9 %, +21,3 mld. ) navýšily nejvíce investiční nákupy a související výdaje (+8,1 mld. ). Za jejich růstem stálo hlavně Ministerstvo obrany (+6,0 mld. ) s nákupem pásových bojových vozidel pěchoty (4,5 mld. ). Výrazněji vzrostly i převody prostředků Státnímu fondu životního prostředí (+4,6 mld. ) z velké části směřované na realizaci programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy (+4,6 mld. ). Na financování dopravní infrastruktury směřovalo 44,5 mld. (-6,1 mld. ) a na podporu investic realizovaných prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu 4,7 mld. (+2,0 mld. ). Investiční transfery rozpočtům územní úrovně (+41,2 %, +5,5 mld. ) v září podpořil převod 3 mld. určený prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014+ na pořízení nových železničních elektrických jednotek v Jihomoravském kraji. Vysoká míra uvolněných prostředků podnikatelům (122,7 % rozpočtu; +4,1 mld. ) je dána úspěšnou realizací projektů společných programů Evropské unie a České republiky, převážně v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ a Integrovaného regionálního operačního programu 2014+.

Výdaje státního rozpočtu za leden až září

Platy - platy a související výdaje vyplácené na úrovni organizačních složek státu (tj. bez platů vyplácených ve školství, zdravotnictví, příspěvkových organizacích)
NT SS - neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům směřované podnikatelským subjektům a neziskovým a podobným organizacím (např. spolkům, fundacím, ústavům, obecně prospěšným společnostem, církvím, politickým stranám a hnutím)
NT VRÚÚ - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně, které zahrnují především odvod veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce a transfery státním fondům
NT ÚSC - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně představují z velké části dotace na platy v regionálním školství, transfery podle zákona o sociálních službách a příspěvěk na výkon státní správy.
NT PO - neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím představují zejména příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím, ale i dotace vysokým školám a veřejným výzkumným institucím
Sociální dávky - zejména výdaje na starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody, ale i vyplacené dávky nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pěstounské péče, pomoci v hmotné nouzi, dávky pro příslušníky ozbrojených sil při skončení služebního poměru či osoby se zdravotním postižením
Jiné NV - ostatní neinvestiční výdaje (dopočet do celku), které zahrnují především běžné provozní výdaje, výdaje na obsluhu státního dluhu, odvody do rozpočtu Evropské unie, kompenzace dopravcům za slevy nařízené státem apod.
Investice - kapitálové výdaje realizované organizačními složkami státu v podobě přímých investic nebo transferů zejména státním fondům, municipalitám, podnikatelským subjektům, příspěvkovým a neziskovým organizacím, vysokým školám či veřejným výzkumným institucím.

Dokumenty ke stažení


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na facebooku?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688