MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Zákony a právo  |  31.08.2023 16:40:00, aktualizováno 27.09.2023 21:13:52

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024. Příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 1 921 236 850 464 Kč, výdaje částkou 2 173 236 850 464 Kč.


Návrh 

ZÁKON

ze dne …….. 2023

 

o státním rozpočtu České republiky na rok 2024

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

§ 1

 

     (1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2024 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 921 236 850 464 . Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 2 173 236 850 464 . Schodek státního rozpočtu ve výši 252 000 000 000 a zvýšení stavu na účtech státních finančních aktiv o 2 590 943 010 budou pokryty změnou stavu státního dluhu o 254 590 943 010 .

 

     (2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

 

     (3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

 

     (4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

 

     (5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

 

     (6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 126 414 045 483 odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 60 300 000 000 . Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu

§ 2

 

     (1) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 941 508 700 , jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

 

     (2) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 10 514 323 800 , jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

 

     (3) Finanční vztah státního rozpočtu rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1 300 382 700 , je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

 

     (4) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím, s výjimkou hlavního města Prahy, je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

 

 

§ 3

 

     (1)  Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 218 000 000 000 .

 

     (2) Seznam dotací poskytovaných v roce 2024 z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají povinnosti zveřejnit výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace podle rozpočtových pravidel, je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

 § 4 

     Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2023 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i částky uvedené v § 1 odst. 1 s výjimkou schodku státního rozpočtu

§ 5

 

Účinnost

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

 

 

 

Příloha č. 1 k zákonu č. …../2023 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU  

 

 

Ukazatel v
Příjmy státního rozpočtu celkem 1 921 236 850 464 
Výdaje státního rozpočtu celkem 2 173 236 850 464 
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů 1 941 508 700 
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích 10 514 323 800 
- finanční vztah k rozpočtu hlavního
města Prahy
1 300 382 700 
Schodek - 252 000 000 000 
Financování:
Změna stavu státního dluhu 254 590 943 010 
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv -2 590 943 010 

 

 

Příloha č. 2 k zákonu č. …../2023 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED  PŘÍJMŮ  STÁTNÍHO  ROZPOČTU PODLE  KAPITOL

Číslo kapitoly Kapitola daňové příjmy *)
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z toho nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem z toho
povinné pojistné na důchodové pojištění z rozpočtu Evropské unie **)
301  Kancelář prezidenta republiky 60 000 
302  Poslanecká sněmovna Parlamentu 17 000 000 
303  Senát Parlamentu 2 900 000 
304  Úřad vlády České republiky 25 569 031  22 065 948 
305  Bezpečnostní informační služba 260 000 000 
306  Ministerstvo zahraničních věcí 799 000 000  148 039 063  93 039 063 
307  Ministerstvo obrany 100 000  6 362 072 371  5 584 264 151  480 291 427  28 482 427 
308  Národní bezpečnostní úřad 300 000  550 000 
309  Kancelář veřejného ochránce práv 250 000 
312  Ministerstvo financí 54 400 000  860 941 557  769 679 553  6 729 817 244  209 276 765 
313  Ministerstvo práce a sociálních věcí 955 000 000  731 876 890 214  642 399 778 245  4 639 072 237  3 309 072 237 
314  Ministerstvo vnitra 25 000 000  10 811 983 434  9 575 208 413  2 587 161 212  1 845 213 761 
315  Ministerstvo životního prostředí 115 499 999  55 364 984 007  14 608 233 007 
317  Ministerstvo pro místní rozvoj 3 000 000  8 957 740 051  8 870 236 624 
321  Grantová agentura České republiky
322  Ministerstvo průmyslu a obchodu 171 332 333  27 125 375 772  23 652 375 772 
327  Ministerstvo dopravy 195 000 000  24 466 495 178  24 384 495 178 
328  Český telekomunikační úřad 28 000 000  3 074 650 091  39 420 091 
329  Ministerstvo zemědělství 12 000 000  36 003 614 003  30 281 314 003 
333  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 700 000  13 075 258 186  12 955 300 938 
334  Ministerstvo kultury 40 000  1 352 979 439  1 172 104 328 
335  Ministerstvo zdravotnictví 30 000 000  3 594 137 130  3 242 000 000 
336  Ministerstvo spravedlnosti 1 134 420 000  1 428 427 682  1 244 836 664  1 010 931 755  168 109 089 
343  Úřad pro ochranu osobních údajů 1 000 000 
344  Úřad průmyslového vlastnictví 80 000 000  193 830 000  7 830 000 
345  Český statistický úřad 54 332 337  52 932 337 
346  Český úřad zeměměřický a katastrální 1 150 000 000  270 000 000 
348  Český báňský úřad 260 150 000  2 216 000 
349  Energetický regulační úřad 491 033 600  20 000 000 
353  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 4 100 000  8 000 000 
355  Ústav pro studium totalitních režimů
358  Ústavní soud
359  Úřad Národní rozpočtové rady
361  Akademie věd České republiky 311 136  311 136 
362  Národní sportovní agentura
364  Digitální a informační agentura 42 950 802  42 450 802 
371  Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 35 000 
372  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 3 000 000  700 000 
373  Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
374  Správa státních hmotných rezerv 40 000 000 
375  Státní úřad pro jadernou bezpečnost 234 961 000  700 000 
376  Generální inspekce bezpečnostních sborů 80 105 952  70 601 000  380 000 
377  Technologická agentura České republiky 1 494 077 421  1 429 781 977 
378  Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 75 000  400 000 
381  Nejvyšší kontrolní úřad 908 000 
396  Státní dluh
397  Operace státních finančních aktiv 1 700 000 000  1 811 500 000 
398  Všeobecná pokladní správa 943 530 330 000  25 980 770 800 
C E L K E M 950 977 441 932  751 420 421 210  659 644 368 026  218 838 987 322  126 414 045 483 
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)
1 921 236 850 464 

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

 

Příloha č. 3 k zákonu č. …../2023 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

Číslo kapitoly K a p i t o l a V ý d a je
c e l k e m
301  Kancelář prezidenta republiky 421 655 097 
302  Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 501 576 393 
303  Senát Parlamentu 662 206 891 
304  Úřad vlády České republiky 1 155 453 039 
305  Bezpečnostní informační služba 2 149 787 270 
306  Ministerstvo zahraničních věcí 9 984 584 185 
307  Ministerstvo obrany 151 181 002 791 
308  Národní bezpečnostní úřad 313 067 665 
309  Kancelář veřejného ochránce práv 153 400 504 
312  Ministerstvo financí 23 469 044 512 
313  Ministerstvo práce a sociálních věcí 926 539 123 911 
314  Ministerstvo vnitra 97 446 613 586 
315  Ministerstvo životního prostředí 20 897 669 598 
317  Ministerstvo pro místní rozvoj 12 201 943 697 
321  Grantová agentura České republiky 4 600 000 000 
322  Ministerstvo průmyslu a obchodu 39 696 835 293 
327  Ministerstvo dopravy 96 225 193 639 
328  Český telekomunikační úřad 2 433 439 405 
329  Ministerstvo zemědělství 52 707 002 714 
333  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 253 417 835 932 
334  Ministerstvo kultury 16 577 671 049 
335  Ministerstvo zdravotnictví 11 450 526 881 
336  Ministerstvo spravedlnosti 35 764 750 649 
343  Úřad pro ochranu osobních údajů 186 277 988 
344  Úřad průmyslového vlastnictví 209 310 508 
345  Český statistický úřad 1 168 359 292 
346  Český úřad zeměměřický a katastrální 3 742 789 405 
348  Český báňský úřad 176 621 670 
349  Energetický regulační úřad 308 560 991 
353  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 259 966 340 
355  Ústav pro studium totalitních režimů 187 422 525 
358  Ústavní soud 242 300 618 
359  Úřad Národní rozpočtové rady 25 688 149 
361  Akademie věd České republiky 7 249 403 785 
362  Národní sportovní agentura 5 204 453 648 
364  Digitální a informační agentura 1 997 225 525 
371  Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 33 354 153 
372  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 72 045 731 
373  Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 22 354 064 
374  Správa státních hmotných rezerv 3 672 734 868 
375  Státní úřad pro jadernou bezpečnost 486 157 965 
376  Generální inspekce bezpečnostních sborů 518 471 853 
377  Technologická agentura České republiky 5 290 034 679 
378  Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 680 947 413 
381  Nejvyšší kontrolní úřad 590 376 060 
396  Státní dluh 94 966 880 286 
397  Operace státních finančních aktiv 10 000 000 
398  Všeobecná pokladní správa 284 984 728 247 
C E L K E M 2 173 236 850 464 

 

28.09. 07:35  Asi 19% (aaa)
27.09. 22:25  hm (R2)

Okomentovat na twitteru

Okomentovat na facebooku?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688