trinecko.cz (Třinec)
Z regionů  |  01.08.2023 13:44:57

Směrnice o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání - statutární město Třinec

Směrnice č.: 3/2023
účinnost: 01.08.2023

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

O ochraně oznamovatelů protiprávního jednání

Směrnice/03/2023

Revize (změny):

Revize č. Popis změny

Datum revize

Provedl

Formální úpravy zmena dokumentu.

formy
Změna znění bodu Přidání bodu

 

Obsah

Článek 1 Účel...

Článek 2 Vymezení

Článek 3 Příslušná osoba..

Článek 4 Přijímání oznámení — — 7

Článek 5 Obsah oznámení  8

Článek 6 Postup při prověřování oznámení o porušení — 10

Článek 7 Evidence a uchovávání oznámení — 11

Článek 8 Zpracování osobních údajů . ....... 1 1

Článek 9 Ochrana oznamovatele a dalších osob... 1 2 Článek 10 Závěrečná ustanovení 14

Článek 1 účel

Tato směrnice (dále jen „Směmice") upravuje v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, (který zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 0 ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie), zavedení postupů pro intemí oznamování porušení nebo podezření z porušení právních předpisů vztahujících se k výkonu působnosti statutárního města Třinec nebo Magistrátu města Třince (dále jen „město/magistrát") a následná opatření v podmínkách města (whistleblowing), a to jako nástroje pro prevenci a odhalování protiprávního jednání, včetně korupce a podvodů. Učelem zavedení vnitřního systému oznamování porušení je přispět k včasnému odhalování protiprávního jednání a předcházení s ním spojených negativních vlivů a poskytnout oznamovateli ochranu před odvetnými opatřeními v souvislosti s oznamemm porusem.

Článek 2

Vymezení pojmü

Pro účely této směrnice se rozumí

1)       „porušením" jednání nebo opomenutí, k němuž došlo nebo má dojít u města/magistrátu, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem relevantní činnosti pro město/magistrát, které

a)  má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 ,

c)   porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2.         daně z příjmů právnických osob,

3.         předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4.         ochrany spotřebitele,

5.         souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6.         bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7.         ochrany životního prostředí,

8.         bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9.         radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10.    hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

1 1 . ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12.   ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13.   ochrany finančních zájmů Evropské uniel, nebo

Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie

14.   fungování vnitřního trhu2 včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

2)       „výkonem relevantní činnosti" se pro účely této Směrnice rozumí zaměstnání, plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby (např. zastupitelé), dobrovolnické činnosti, odbomé praxe, stáže, ucházení se o práci nebo dohody o pracovní činnosti či provedení práce apod. (přesný výčet uveden v S 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů).

3)       „oznamovatelem" fyzická osoba, která v dobré víře podala oznámení o možném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděla v souvislosti s výkonem relevantní činnosti pro magistrát/město.

4)       „oznámením" oznámení fyzické osoby s informacemi o možném protiprávním jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s výkonem relevantní činnosti pro magistrátJměsto. Uprava oznámení se nevztahuje na tzv. vyloučené informace z oznamovam,

5)       „dotčenou osobou" je osoba, která je v oznámení uvedena jako osoba, které se porušení přičítá nebo s kterou je tato osoba spojována,

6)       „odvetnými opatřeními" jakékoliv přímé či nepřímé jednání či opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je wvolané oznámením a které oznamovateli působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu (viz čl. 9)

7)       „následným opatřením" jakákoliv opatření přijatá příslušnou osobou za účelem posouzení pravdivosti tvrzení uvedených v oznámení a příp. k řešení oznámeného porušení,

8)       „zpětnou vazbou" poskytnutí informací oznamovateli o následných opatřeních,

9)       „příslušnou osobou" zaměstnanec města pověřený příjmem oznámení, zajištováním ochrany identity oznamovatele a dalších chráněných osob, zajišťováním včasného posouzení a řešení všech oznámení a vedení jejich evidence, návrhem nápravných opatření a poskytováním konzultací v oblasti působnosti této Směrnice zaměstnancům statutárního města a orgánům statutámího města (viz čl. 3)

10)   „vyloučené informace" - z oznamování jsou vyloučeny některé typy zákonem chráněných informací. Nelze tak například podat oznámení, které by obsahovalo informace podléhající tajemství právnických (např. advokátní tajemství) nebo zdravotnických profesí; informace které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb. Dále nesmí být součástí oznámení utajované informace a informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

2 Naptíklad smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81 /ES ze dne 13. července 2009 0 koordinaci postupü Pti zadávání nékterych zakázek na stavebni práce, dodávky a služby zadávajicimi orgány nebo zadavateli v oblasti obrany a   a o zmene smérnic 2004/17,ES a

Článek 3 Příslušná osoba

1 ) Příslušná osoba je nestrannou osobou určenou za město k tomu, aby přijímala oznámení o porušení, komunikovala s oznamovatelem a v případě potřeby ho žádala o další informace, poskytovala oznamovateli zpětnou vazbu, prověřila pravdivost tvrzení uvedených v oznámení, přijímala následná opatření k řešení oznámeného porušení, popř. navrhovala systémová opatření preventivního charakteru, poskytovala konzultace v oblasti působnosti této Směmice zaměstnancům statutárního města a orgánům statutárního města.

2)       Příslušnou osobu určuje, popř. toto určení mění či ruší, primátorka města, a to samostatným rozhodnutím, kterým se pak příslušná osoba při výkonu činností dle této směrnice prokazuje. Příslušnou osobou může být určeno více zaměstnanců města.

3)       Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti příslušné osoby nesmí zavdávat důvod k pochybnosti o tom, že svou činnost vykonává řádně a nestranně.

4)       Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti příslušné osoby nadřízeným zaměstnancem není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle tohoto vnitřního předpisu první větou dotčena.

5)       Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i osoby podle čl. 9 odst. 5, jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo osoba podle čl. 9 odst. 5 písemný souhlas. Tím není dotčen čl. 6 odst. 6.

6)       Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.

7)       Příslušná osoba rovněž zachovává düvěmost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.

8)       Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává düvěmost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím

9)       Za výkon činností a plnění úkolů dle této směrnice je příslušná osoba v plném rozsahu odpovědná primátorce, které rovněž předkládá návrhy systémových opatření preventivního charakteru, tzn. systémová opatření určená k předcházení možného protiprávního jednání v souvislosti s prověřením oznámení o porušení.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10)   Příslušná osoba předkládá primátorce do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu, ve zprávě uvede alespoň:

a) celkový počet oznámení (v členění důvodné/nedúvodné),

b) počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci,

d)  počet probíhajících prošetření,

e)  počet ukončených prošetření,

f)    počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně odůvodnění (odložená oznámení),

g)   zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

11)   Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení jiné příslušné osobě, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti.

12)   Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.

Článek 4

Přijímání oznámení

1 ) Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení, které bylo učiněno jakoukoliv formou komunikace dle této Směrnice s výjimkou oznámení, které obsahuje vyloučené informace z oznamovam.

2)       Magistrát]město garantuje důvěrnost oznámení i informací, které obsahuje, stejně tak jako ochranu totožnosti oznamovatele. Plné znění oznámení a totožnost oznamovatele jsou známy pouze příslušné osobě. Při zapojení dalších osob do prošetřování oznámení postupuje příslušná osoba tak, aby nedošlo k narušení ochrany totožnosti oznamovatele.

3)       Komunikační kanály pro podávání oznámení jsou odděleny od obecných komunikačních kanálů, včetně těch, které jsou při běžné činnosti používány k interní komunikaci a komunikaci se třetími osobami. Komunikační kanály pro podávání oznámení jsou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k narušení důvěmosti oznámení a totožnosti oznamovatele.

4)       Oznámení příslušné osobě lze podávat:

a) Písemně:

 e-mailem na adresu oznameni@trinecko.cz  poštou či osobně na podatelně Magistrátu města Třince v uzavřené obálce s uvedením: „NEOTEVIRAT — Whistleblowing" tak, aby byla zajištěna důvěmost oznámení a totožnost oznamovatele. Takový dokument zaměstnanec podatelny nebo podacího místa neotevírá a postupem dle Spisového řádu magistrátu jej předá příslušné osobě.

 elektronicky prostřednictvím chráněného webového rozhraní přístupného ze stránek https:/Awm.trinecko.czlwhistleblowinq-ochrana-oznamovatelu/d-50673/p 1 =44501 , pokud bude takovéto rozhraní zřízeno.

b) Ústně:

 telefonicky na čísle + 420 558 306 160 nebo + 420 558 306 169,  osobním oznámením příslušné osobě (příslušná osoba umožní oznamovateli učinit oznámení osobně bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 14 dní po žádosti oznamovatele). Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

5)       Veškeré komunikační kanály obsluhuje výlučně příslušná osoba, která je povinna nejméně dvakrát týdně kontrolovat komunikační kanály pro nově příchozí oznámení.

6)       Při ústním a telefonickém oznámení je příslušná osoba povinna:

a) před učiněním oznámení poučit oznamovatele, že může být pořízena zvuková nahrávka nebo přesný přepis oznámení, a to se souhlasem oznamovatele,

b) poučit oznamovatele o jeho právu se ke zvukové nahrávce nebo přesnému přepisu vyjádřit, přičemž mu příslušná osoba musí umožnit vyjádření se k pořízené nahrávce či přepisu a k pořízené nahrávce či přepisu jej přiložit.

7)       Nebude-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přesného přepisu souhlasit, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě příslušná osoba sepíše o oznámení písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. K pořízenému písemnému záznamu se může oznamovatel vyjádřit, o čemž musí být příslušnou osobou poučen. Vyjádření oznamovatele přiloží příslušná osoba k pořízenému záznamu.

Článek 5 Obsah oznámení

1 ) Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

2) Za oznámení podle odstavce 1 se nepovažuje část oznámení, která obsahuje

a)      informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit

1.    svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,

2.    vnitřní pořádek a bezpečnost,

3.    ve větším rozsahu životy a zdraví osob,

4.    ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie[1]

5.    plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,

6.    významné bezpečnostní operace,

7.    bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo

b)      informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,

c)       jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství5.

8)       Oznámení o porušení musí obsahovat identifikaci porušení, tzn. uvést, o jaké protiprávní jednání se jedná, popř. uvést skutečnosti nasvědčující tomu, že protiprávní jednání bude či může být městem/magistrátem spácháno. Oznámení musí být dostatečně podrobné a zdokumentované a musí, pokud možno, obsahovat následující údaje:

a)      podrobný popis protiprávního jednání a jak se o něm oznamovatel dozvěděl,

b)      datum a místo protiprávního jednání,

c)       jména a pracovní pozice osob zapojených do protiprávního jednání či informace, které umožní jejich identifikaci,

d)      jména dalších osob, které mohou dosvědčit pravdivost nahlášených faktů, pokud takové osoby existují,

e)      jakékoli další informace včetně dokumentů, které mohou pomoci ověřit oznámené skutečnosti.

9)       Oznámení o porušení může obsahovat kontaktní údaje oznamovatele, zejména za účelem možnosti následného dožádání o doplnění či objasnění oznámení příslušnou osobou.

10)  Anonymní oznámení porušení se nevylučují, nebude však s nimi nakládáno postupy stanovenými v této směrnici, ale jako s obyčejným podáním.

11)  Hrubě urážlivá či hrubě vulgární oznámení o porušení může příslušná osoba odložit bez provedení následných opatření.

12)  Oznámení o porušení zásadně není určeno pro řešení běžných pracovněprávních vztahů (např. změny pracovní smlouvy, odměňování, hodnocení pracovních úkolů, pracovní cesty apod.), popř. běžných sporů mezi zaměstnanci a jejich stížností.

Článek 6

Postup při prověřování oznámení o porušení

1 ) Veškerá oznámení budou posuzována objektivně, důvěrně a budou ve stanovené lhůtě důkladně, nestranně a spravedlivě prošetřena v souladu s pravidly stanovenými touto Směrnicí.

2)       Příslušná osoba je povinna do 7 dnů ode dne oznámení o porušení potvrdit oznamovateli jeho přijetí. Věta první se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal. Pokud oznamovatel požádal o nevyrozumívání o přijetí oznámení, má se za to, že nevyžaduje rovněž vyrozumění o jednotlivých krocích v rámci prověřování oznámení a o výsledku a nápravných opatřeních.

3)       Příslušná osoba je povinna vyřídit oznámení o porušení a poskytnout zpětnou vazbu oznamovateli do 30 dnů ode dne potvrzení o přijetí oznámení o porušení. Lhůtu pro vyřízení oznámení o porušení lze v případě potřeby prodloužit, nejdéle však na 3 měsíce ode dne potvrzení o přijetí oznámení. O prodloužení lhůty musí být oznamovatel informován.

4)       Při prověřování obsahu oznámení o porušení je příslušná osoba oprávněna požadovat součinnost od zaměstnanců města.

5)       Bude-li příslušná osoba požadovat při prověřování oznámení o porušení součinnost dle předchozího odstavce, je povinna své postavení prokázat v souladu s čl. 3 bod 2 této smernłce.

6)       Návrh systémových opatření preventivního charakteru, předkládá příslušná osoba primátorce k zajištění jejich realizace, a to v dostatečném časovém předstihu před uplynutím lhůty dle odstavce 6) tohoto článku, nejpozději však 5 pracovních dnů před jejím uplynutím.

7)       Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání, poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 6) o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.

8)       Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku každé fáze vyřizování oznámení bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do 90 dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje zejména o

a)      ochraně, která oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,

b)      zjištěném protiprávním jednání,

c)       navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení,

d)      přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata, a

e)      jiném způsobu vyřízení oznámení.

9)       Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě nebo odboru magistrátu, bezodkladně musí být postoupeno k vyřízení příslušné osobě, a to způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti oznamovatele. Z evidence dokumentů i ze spisu musí být zároveň 'Umazány veškeré informace týkající se takového oznámení, pokud je to možné.

10)   Dojde-li příslušné osobě podání, k jehož přijetí není příslušná, bezodkladně jej postoupí příslušnému odboru magistrátu. Před postoupením podání příslušná osoba upozomí podatele na skutečnost, že se nejedná o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů a předmětná úprava se neuplatní. Příslušná osoba znečitelnl nebo jinak utají informace a osobní údaje, ze kterých lze totožnost podatele dovodit, ledaže podatel s postoupením těchto informací a údajů souhlasí.

11)   Tímto předpisem není dotčena povinnost podle S 8 odst. 1 trestního řádu6 a S 73 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich7

Článek 7 Evidence a uchovávání oznámení

1 ) Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu

a)      datum přijetí oznámení,

b)      jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,

c)       shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,

d)      datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,

e)      navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

2)       Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

3)       Do evidence podle odstavce 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce 2 má přístup pouze příslušná osoba.

4)       Veškerou spisovou dokumentaci související s prověřováním oznámením o porušení vede příslušná osoba samostatně a odděleně ve spisové službě města

Článek 8 Zpracování osobních údajü

1 ) Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

7 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisü

2)       Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů8 (dále jen „GDPR").

3)       Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.

4)       Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.

5)       Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.

6)       Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.

7)       Zjistí-li příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.

8)       Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěmosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

Článek 9

Ochrana oznamovatele a dalších osob

1 ) Oznamovatelé, kteří mají podezření, že došlo, dochází nebo velmi pravděpodobně dojde k protiprávnímu jednání, mají možnost oznámit své podezření bez obav z jakýchkoliv negativních důsledků, zejména z odvetných opatření.

2)       Oznamovatelé budou mít nárok na ochranu dle této Směrnice za předpokladu, že byli v době podání oznámení v dobré víře ohledně pravdivosti informací obsažených v oznámení a oznámení podali v souladu s touto Směrnicí.

3)       Ochrana však nemůže být poskytnuta osobám, které nejednaly v dobré víře, ale v úmyslu poškodit magistrátJměsto nebo osoby, vůči nimž je oznámení směřováno, taktéž osobě, která podala oznámení anonymně.

4)       Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s výkonem relevantní činnosti pro město/magistrát, které bylo vyv'oláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 5 tohoto článku může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména

a)      rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,

b)      zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního pomeru,

c)       zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,

d)      odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,

e)      uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,

f)        snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,

g)      přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,

h)      služební hodnocení nebo pracovní posudek,

i)         neumožnění odborného rozvoje,

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

j)         změna pracovní nebo služební doby,

k)       vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,

l)         výpověd nebo odstoupení od smlouvy, nebo

m)   zásah do práva na ochranu osobnosti.

5)       Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani

a)      osoba, která poskytla pomoc při zjištování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,

b)      osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,

c)       osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,

d)      osoba oznamovatelem ovládaná,

e)      právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,

f)        právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,

g)      osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle S 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, nebo

h)      svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo

f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

6)       Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle čl. 2 odst. 1, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti

a)      zajistit ochranu utajovaných informací9 a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení10,

b)      mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, soudce Ustavního soudu, asistenta soudce, justičního kandidáta a mlčenlivosti zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát 'vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,

c)       mlčenlivosti při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo

d)      mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb 11

7)       Oznámení a jednání oznamovatele nebo osoby podle odstavce 5 tohoto článku v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní zpüsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonü (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

n Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel nebo osoba podle odstavce 5 tohoto článku neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 6 tohoto článku.

Článek 10 Závěrečná ustanovení

1)    Touto směrnicí není dotčeno právo oznamovatele obrátit se na příslušné orgány činné v trestním řízení, popř. jiné orgány a instituce mající zákonnou pravomoc k prověřování záležitostí, jež jsou předmětem oznámení o porušení.

2)    Tato směrnice byla schválena usnesením Rady města Třince č. 2023/726 dne 31.07.2023. 3) Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení radou města a účinnosti dnem Ol .08.2023.

          Zpracoval:     Mgr. Ewa Sniegonová, v.r.    Schválil:       RNDr. Věra Palkovská, v.r.

Datum: 31 .08.2023     Datum:            01.08.2023 Podpis:     Podpis:[1] Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 0 koordinaci postupü při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadávajícími orgány nebo zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

S 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonü (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisü

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688